rize üniversitesi ilahiyat fakültesi fakülte kurulu toplantı

advertisement
RİZE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
TOPLANTI TARİHİ : 25/04/2012
TOPLANTI NO
: 75
KARAR NO
: 2012/2
TOPLANTIDA BULUNANLAR:
Prof. Dr. Süleyman MOLLAİBRAHİMOĞLU (Başkan)
Prof. Dr. Abdurrahman HAÇKALI
Prof. Dr. Ahmet KOÇ
Prof. Dr. Ali AKDOĞAN
Prof. Dr. S. Sabri YAVUZ
Prof. Dr. Yavuz KÖKTAŞ
Doç. Dr. Nebi GÜMÜŞ
Doç. Dr. Şevket TOPAL
Doç. Dr. Zafer ERGİNLİ
Yrd. Doç. Dr. R.Resul SEVİNÇ
Fak.Sekr. Yusuf KAR
TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR:
GÜNDEM:
1. Yeni programa göre 5-6-7-8. Dönemlerde okutulacak seçmeli derslerin tespiti.
2. 5. Dönemde okutulmak üzere Araştırma Teknikleri adıyla 2 kredili bir dersin zorunlu ders olarak
konulması.
3. Zorunlu Arapça Hazırlık Programına 2 kredilik Kur’an Dili adıyla bir dersin eklenmesi.
Toplantı Dekan Prof. Dr. Süleyman MOLLAİBRAHİMOĞLU başkanlığında saat 13.30’da
Dekanlık Makam Odasında başladı. Gündem maddeleri üzerinde yapılan görüşmeler sonucunda;
1. Yeni programa göre 5-6-7-8. Dönemlerde okutulacak seçmeli derslerin aşağıdaki şekilde
belirlenmesine,
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
Mukayeseli İbadetler Fıkhı
Fıkıh Araştırmalarına Giriş
Klasik Kelam Metinleri
Güzel Kur’an Okuma –I
Hadis İlimleri ve Kaynakları
Günümüz Hadis Problemleri
Temel Bilgisayar
Seçme Tasavvuf Metinleri
V.DÖNEM
Arap Dili Belagatı
Tefsir İlimleri ve Kaynakları
Konulu Tefsir
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
Dinlerde Ahlak
Ahlak Felsefesi
İslam Eğitim Tarihi
Mantık Tarihi ve Problemleri
Sosyal Değişme ve Din
Sosyal Psikoloji
İSLAM TARİHİ VE SANATLARI
Osmanlı Türkçesi-I
Farsça-I
Gürcüce-I
Hüsn-i Hat-I
Dini Musiki-I
İslam’ın Yayılış Tarihi
İslam Kurumları Tarihi
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
VI. DÖNEM
Günümüz Fıkıh Metinleri
Fıkıh Usulü Tartışmaları
Günümüz İnanç Problemleri
Kur’an’da İman Esasları
Güzel Kur’an Okuma-II
Hadis Yorum Metodu
Ahkam Hadisleri
Türk Tasavvuf Kültürü
Mesleki Bilgisayar
Klasik Arapça Metinler
Kur’an Metni Tahlili-I
Kur’an’ın Ana Konuları
Dini Hitabet -I
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
Mukayeseli Kutsal Metinler
Din Antropolojisi
İslam Bilim Tarihi
Çağdaş Eğitim Akımları
İslam Sosyologları
Ruh Sağlığı ve Din
İSLAM TARİHİ VE SANATLARI
Osmanlı Türkçesi-II
Farsça-II
Gürcüce-II
Hüsn-i Hat-II
Dini Musiki-II
Müslüman Azınlıklar Tarihi
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
Günümüz Fıkıh Problemleri-I
VII. DÖNEM
Klasik Fıkıh Metinleri
İnanç ve Kültür
Akaid Metinleri
Kıraat-I
Seçme Hadis Metinleri-I
Hadis İlminde Tenkit
Tartışmalı Tasavvufi Meseleler
Çağdaş İslam Akımları
Mezhepler Tarihi Metinleri
Seçme Edebi Metinler
Seçme Tefsir Metinleri-I
Günümüz Tefsir Problemleri
Dini Hitabet-II
Pratik Dini Hizmetler
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
Misyonerlik
Günümüz Felsefe Akımları
Çağdaş İslam Düşünürleri-I
Değerler Eğitimi
Bilim Felsefesi
Sosyal İlişkiler ve Din
Müslüman Düşünürler ve Din Psikolojisi
İSLAM TARİHİ VE SANATLARI
VIII. DÖNEM
Paleografi-I
Rusça-I
İslam Tarihi Metinleri
Günümüz Türk Dünyası
Endülüs Medeniyeti Tarihi
Selçuklu Medeniyeti Tarihi
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
Günümüz Fıkıh Problemleri-II
İslam ve İnsan Hakları
İnanç ve İdeoloji
İslam Düşüncesinin Yapısı
Kıraat-II
Seçme Hadis Metinleri- II
Hadis ve Güncel Meseleler
Günümüzde Tasavvuf
Türkiye’de Dini Akımlar
Modern Arapça Metinler
Seçme Tefsir Metinleri-II
Tefsir Akımları
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
Yeni Dini Hareketler
Mukayeseli İslam ve Batı Düşüncesi
Türk Düşünce Tarihi
İletişim ve Din Eğitimi
İslam Sosyolojisi
Dini Gelişim ve Öğrenme
Çağdaş İslam Düşünürleri II.
İSLAM TARİHİ VE SANATLARI
Paleografi-II
Rusça-II
Günümüz İslam Tarihi Problemleri
Günümüz İslam Coğrafyası
Osmanlı Medeniyeti Tarihi
2. 5. Dönemde okutulmak üzere Araştırma Teknikleri adıyla 2 kredili bir dersin zorunlu ders olarak
konulmasına,
3. Zorunlu Arapça Hazırlık Programına 2 kredilik Kur’an Dili adlı dersin eklenmesine oy birliği ile
karar verilmiştir.
Download