adi ve ticari işlerde faiz

advertisement
ANONİM ŞİRKETLER
(GENEL KURUL)
Doç. Dr. Mustafa ÇEKER
GÖREV VE YETKİLERİ






Anasözleşmeyi değiştirmek
Yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri
seçmek veya azletmek
Bilançoyu onaylamak
Kar dağıtımına karar vermek
Sermayeyi artırmak
Şirketi feshetmek
TOPLANTI TÜRLERİ
Olağan Genel kurul
 Olağanüstü Genel Kurul

TOPLANTIYA ÇAĞRI

Yetkililer
Yönetim Kurulu
 Denetçiler
 Pay Sahipleri

Zamanı (2 hafta önce)
 Şekli

İlan
 İadeli Taahhütlü Mektup

TOPLANTIYA KATILMA

Toplantıya Katılmaya Yetkili Olanlar
Pay Sahipleri veya Temsilcileri
 Yönetim Kurulu Üyeleri
 Denetçiler
 Hükümet Komiseri

TOPLANTIYA KATILMA
KOŞULLARI



Pay sahiplerinin genel kurul toplantısına katılabilmeleri için bazı koşulları
yerine getirmeleri gerekir.
Hisse Senedi Çıkarmamış Olan Şirketlerde:
Hisse Senedi Çıkarmış Olan Şirketlerde:



Nama yazılı hisse senedi sahiplerinde hak sahipliği ispat edebilmek için, pay
defterinde yazılı olmak gerekir.
Hamiline yazılı hisse senetlerinde ise, senede zilyet olduğunu belgeleyen kişi,
şirkete karşı oy hakkını kullanmaya yetkilidir. Bunun için, hamiline yazılı hisse
senedi sahiplerinin, hisse senetlerini veya bunlar üzerinde tasarruf yetkisinin
bulunduğunu gösteren belgeleri toplantı gününden en az bir hafta önceden
şirkete tevdi etmesi gerekir (TTK.m.360/III).
Hisse Senetleri Borsada İşlem Gören Şirketlerde: Bu şirketlerde, pay
sahiplerinin genel kurula katılabilmesi için, hisse senedini tevdi etme olanağı
fiilen ortadan kalkmıştır. Bu yüzden, söz konusu şirketlerde, pay sahipleri,
Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan malik oldukları hisse senedi miktarını gösteren
bir belge alıp şirkete tevdi etmek suretiyle genel kurul toplantısına katılma
hakkını kullanırlar (SerPK.m.10/A).
TOPLANTI YETERSAYILARI



Genel kurul, kanunda ve anasözleşmede aksine
hüküm bulunan haller hariç olmak üzere, şirket
sermayesinin en az dörtte birini temsil eden
pay sahiplerinin katılımıyla (âdi nisapla)
toplanır.
İlk toplantıda bu yetersayı bulunamadığı
takdirde, genel kurul ikinci kez toplantıya çağrılır.
İkinci toplantıda hazır bulunan pay sahipleri,
temsil ettikleri sermaye miktarı ne olursa olsun
görüşme yapmaya ve karar vermeye yetkilidir.
ÖZEL YETERSAYILAR
TOPLANTI
KONUSU
YETERSAYI
(1. TOPLANTI)
YETERSAYI
(2. TOPLANTI)
Tabiiyet değişikliği
Ortakların taahhütlerinin artırılması
Bütün ortaklar
Bütün ortaklar
Amaç ve konu değişikliği
Tür değişikliği
Şirketin feshi
Kamu Tüzel Kişisince devralınma
2/3
1/2
Sermaye artırımı/azaltılması
Tahvil çıkarma
Birleşme
Anasözleşmedeki diğer değişiklikler
1/2
1/3
KARAR YETERSAYILARI



Genel kurulda karar alabilmek için, toplantıya
katılanların belirli bir çoğunluğunun teklif lehine
oy kullanması gerekir.
Kanunda benimsenmiş olan karar yetersayısı,
mevcut oyların çoğunluğudur (TTK.m.378/I).
Bu kuralın iki istisnası vardır:


Şirketin tâbiiyetinin değiştirilmesi
Ortakların taahhütlerinin artırılması
Download