atatürk`ün çocukluk yılları

advertisement
YASEMİN ŞİRAZ 2016 – 2017
EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
T.C İNKILAP TARİHİ
VE ATATÜRKÇÜLÜK
DERSİ
19.yy Sonlarında Osmanlı Devleti
• Bu dönemde Osmanlı Devleti parçalanma
sürecine girmişti.
• Osmanlı topraklarında yaşayan azınlıklar
Fransız İhtilaliyle ortaya çıkan Milliyetçilik
akımının etkisiyle ayaklanıp bağımsız olmaya
başlamışlardı. Osmanlı Devleti elinde kalan
toprakları korumakta zorlanıyordu.
Osmanlı Devleti hem askeri hem de
ekonomik açıdan zor durumdaydı.
Coğrafi keşifler ve Sanayi Devrimi
sebebiyle ekonomisi iyice kötüye gitti.
• Devlet borçlarını ödeyemeyince alacaklı
devletler 1881 yılında Duyun-u Umumiye ‘yi
kurdular.( genel borçlar idaresi) ve Osmanlı’nın
gelirlerine el koydular.
Devletin çöküşüne engel olmak isteyen
aydınlar Osmanlıcılık,Batıcılık,İslamcılık
ve Türkçülük gibi fikir akımlanın
etrafında toplanmışlardır.
• Bunlardan Osmanlıcılık fikrini savunanlar padişah
II.Abdülhamit’e Meşrutiyet ilan ettirmişlerdi
ancak devleti dağılmaktan kurtarmadığını
görünce Türkçülük fikrine yöneldiler.
• Osmanlıyı kurtarmaya yönelik bu fikir akımları
daha çok batıya açık Balkan kentlerinde özellikle
Selanikte etkili oluyordu. M.Kemal Atatürk de işte
böyle bir durumda Selanikte dünyaya geldi.
Osmanlı’da fikir akımları
ATATÜRK’ÜN ÇOCUKLUK YILLARI
• Aydın Söke’den Selanik’e
yerleşen Türklerden “ kırmızı
hafız” lakaplı Ahmet
Efendi’nin oğludur.
• Selanik’te Gümrük
memurluğu yapmış ve daha
sonra da ticaretle
uğraşmıştır.
• Konya’da Hacı Sofu
ailesinden Feyzullah Ağa’nın
kızıdır.
• Öğrenimini
tamamlayamamış fakat
yeniliklere açık bir ev
hanımıydı.
Babası Ali Rıza
Efendi
Annesi Zübeyde
Hanım
Osmanlı Döneminde eğitimde birlik
yoktu.
1.Dini eğitim veren Medreseler.
2. Avrupa tarzı modern okullar.
3. Azınlık okulları ve yabancı okullar
4. Askeri okullar.( en iyisi bu okullardı)
M.KEMAL ATATÜRK’ÜN ÖĞRENİM
HAYATI
Hafiz Mehmet Efendi Mahalle Mektebi (mezun olmadı)
Şemsi Efendi İlkokulu (mezun oldu)
Selanik Mülkiye Rüştiyesi (mezun olmadı)
Selanik Askeri Rüştiyesi ( mezun oldu)
Manastır Askeri İdadisi ( mezun oldu)
İstanbul Harp Okulu ( mezun oldu)
İstanbul Harp Akademisi ( mezun oldu)
M.KEMAL’İN ASKERLİK HAYATI
1) ŞAM 5.
ORDU
2) MANASTIR
3.ORDU
3) 31 MART
OLAYI
• İstanbul Harp Akademisinden mezun olunca Kurmay Yüzbaşı olarak buraya
atandı. Şam Osmanlı Devletinin geri kalmış bir yeriydi.halkın Osmanlıya
karşı olumsuz bakışını gördü.ileride buraların elde tutulamayacağını
anladı.( ilerigörüşlülüğü)
• Burada Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu( teşkilatçı özelliği)
• Burada kolağası ( kıdemli yüzbaşı oldu.)
• Burada İttihat ve Terakki Cemiyetine katıldı. Ancak zamanla fikirleri
uyuşmadı ve cemiyetten ayrıldı.
• MEŞRUTİYET yönetimini istemeyen gericilerin çıkardığı bir ayaklanmadır.
Türk tarihinde devletin rejimini değiştirmeye yönelik ilk ayaklanmadır.
• İttihatçiler tarafından isyanı bastırmak için bir ordu kuruldu..HAREKET
ORDUSU adlı bu ordunun isim babası M.KEMAL’DİR.
• İsyan bastırıldı. ( m.kemal’in bu orduda mücadele etmesi O’NUN
demokrasiye önem verdiğini gösterir.)
M.KEMAL’İN ASKERLİK HAYATI
4)TRABLUSGARP
SAVAŞI
• İtalya güçlenip sömürge elde etmek isteyince güçsüz
olan Osmanlı’ya saldırdı. Trablusgarp Osmanlı’nın kuzey
Afrikadaki son toprağıydı. Osmanlı imkanı olmadığı için
karadan ve denizden asker yollayamadı. İçlerinde
M.KEMAL inde bulunduğu
gönüllü askerler
TRABLUSGARP a giderek halkı örgütlediler. ( teşkilatçı
özelliği)
• M.Kemal ŞERİF takma adıyla gazeteci kılığında gitti.
DERNE , TOBRUK ve BİNGAZİ’DE önemli başarılar
kazandı.
• İtalya Osmanlı’yı barışa zorlamak için ONİKİ ADA yı işgal
etti. Bir de BALKAN SAVAŞLARI çıkma tehlikesi olunca
Osmanlı barış yapmak zorunda kaldı.
• UŞİ ANTLAŞMASI İMZALANDI. Trablusgarp İtalyaya
bırakıldı. Oniki ada geçici olarak İtalyaya bırakıldı.
Subaylar balkan savaşı tehlikesi sebebiyle istanbula
çağırıldı. Savaş sonunda M.Kemal BİNBAŞI oldu.
M.KEMAL’İN ASKERLİK HAYATI
5)BALKAN
SAVAŞLARI
6) SOFYA
ATEŞEMİLİTERLİĞİ
• M.Kemal , Geliboluya atandı.(bolayır
kolordusu kurmay başkanı) bu görevi
Çanakkale Savaşında başarılı olmasın
sağlayacak.
• Balkan Savaşları ile 1.Dünya Savaşı
arasında atandı. Batıyı gözlemledi.
Bu sırada YARBAY oldu.
M.KEMAL’İN ASKERLİK HAYATI
7)1.DÜNYA
SAVAŞI
8)KURTULUŞ
SAVAŞI
• ÇANAKKALE CEPHESİ : Limon Von Sanders’in komutasındaki 19.tümende görev
yaptı. Bir almanın komutasında olmayı eleştirmiştir. ( bağımsızlığına düşkün
olduğunu gösterir.) ANAFARTALAR,CONKBAYIRI ve ARIBURNUNDA başarılar
göstermiştir. Böylece tüm ülke yeteneğini görmüş ve onu tanımıştır.
• Bu cephedeki başarılarından dolayı ALBAY oldu.
• KAFKAS CEPHESİ : Ruslar bu cepheden saldırdı. Enver Paşa komutasındaki
askerler SARIKAMIŞ’TA donarak öldü. M.kemal buraya atandığında ilk olarak
ruslardan Muş ve Bitlis’i aldı. Halkın M.kemal’e olan güveni arttı.
• SURİYE CEPHESİ: 1.DÜNYA SAVAŞINDA , M.Kemal’in son görev yeriydi. YILDIRIM
ORDULARI GRUP KOMUTANI OLARAK GÖREV YAPTI. Bu cephede Anadolu’nun
sınırları kafasında şekillendi ( MİSAK-I MİLLİ kavramı ortaya çıktı.)
• Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı ve M.KEMAL , İstanbul’a çağrıldı. “
GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER!” sözünü bu cepheden İstanbula dönüşte söyledi.
• MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASINDAN SONRA YURDU İŞGALLER BAŞLADI.
M.KEMAL SAMSUN’A ÇIKARAK KURTULUŞ SAVAŞI’NI BAŞLATTI.
• KARARLI,AZİMLİ VE PLANLI BİR ŞEKİLDE BAĞIMSIZLIK UĞRUNA TÜRK
MİLLETİNİN LİDERİ OLDU
M.KEMAL’İN ALDIĞI RÜTBELER
• ETKİNLİK
M.KEMAL’İ ETKİLEYEN 4 ŞEHİR
SELANİK
- Balkanların gelişmiş bir şehridir.bu
yüzden çevre ülkelerden çok
etkilenmiştir.
-Ticaret ve sanayisi gelişmiştir.
- Çok uluslu bir yapısı vardır. Çeşitli dil ,
din , ırk bir arada yaşıyor.
-Avrupa’da basılan gazete , dergi ,
kitaplara ulaşmak kolay bu yüzden
kültürel açıdan gelişmiştir.
İSTANBUL
- Siyasi faaliyetleri yakından takip etti.
-Arkadaşlarıyla toplanarak ülke sorunlarını
konuştu.
- Günlük gazeteleri takip ederek avrupayı
öğrendi.
- M.KEMAL’in siyasi devrimcilik yönünün
gelişmeye başladığı yerdir.
MANASTIR
- Konsolosluklar ve ticaret şehridir.
- Bu şehirde Namık KEMAL, Mehnet Emin
YURDAKUL, Jean Jeac ROUSSAOU gibi yazar
ve şairleri okumuş ve fikirlerinden
etkilenmiştir.
- Tarih ve edebiyata ilgi duydu,Türkçülük ve
milliyetçilik düşünceleri oluşmaya başladı.
SOFYA
- Avrupa ülkelerinin temsilcileriyle görüşme imkanı
buldu.
- Çünkü ateşemiliter olarak görevliydi.
-burada türklerin sorunlarıyla yakından ilgilendi.
M.KEMAL’İN ETKİLENDİĞİ YAZARLAR
VE OLAYLAR
•
•
•
•
MEHMET EMİN YURDAKUL ; ULUSÇU,HALKÇI ŞAİR
ZİYA GÖKALP; TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN BABASI
NAMIK KEMAL; “VATAN ŞAİRİ” VE TİYATRO YAZARI
JEAN JACGUES ROUSSEAOU : HAK VE HÜRRÜYETLER
SAVUNUCUSU
• FRANSIZ İHTİLALİ; DEMOKRASİ,CUMHURİYET,LAİKLİK
FİKİRLERİ GELİŞTİ.
• 31 MART OLAYI ; DEMOKRASİ FİKRİ GÜÇLENDİ.
• 1897 OSMANLI-YUNAN SAVAŞI ; “DİPLOMASİ SAVAŞ
KAZANMAKTAN DAHA ÖNEMLİ” FİKRİ OLUŞTU.
Download