Slayt 1

advertisement
BİR KAHRAMAN
DOĞUYOR
ATATÜRK’ÜN AİLESİ
• 1881 yılında Selanik’te doğdu.
• Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım'dır.
• Baba tarafından Konya ve Aydın'dan Makedonya'ya yerleştirilmiş Kocacık
Yörüklerindendir.
• Annesi Zübeyde Hanım ise Selanik yakınlarındaki Langaza kasabasına
yerleşmiş eski bir Türk ailesinin kızıdır.
• Milis subaylığı, evkaf kâtipliği ve kereste ticareti yapan Ali Rıza Efendi,
1871 yılında Zübeyde Hanım'la evlendi.
• Atatürk'ün 5 kardeşinden dördü küçük yaşlarda öldü, sadece Makbule
(Atadan) 1956 yılına değin yaşadı.
M.KEMAL ÇOCUKLUĞUNDA
BALKANLARIN DURUMU
SELANİK
Rumeli’de dönemin önemli liman ve ticaret
şehirleri (Manastır, Üsküp, Belgrad, İstanbul vb.)
ile bağlantısı olan
Rum, Sırp, Bulgar, Ermeni, Yahudi gibi milletlerin
bir arada yaşadığı bir şehir
FRANSIZ İHTİLALİ
19.yüzyıla kadar devam eden huzur ve istikrar ortamı Fransız İhtilali’nin ortaya çıkardığı milliyetçilik
akımının etkisiyle çatışma ortamına sürüklenmiştir.
YENİ DÜŞÜNCE AKIMLARI
Osmanlıcılık: Bu fikir akımına
göre Osmanlı Devleti içindeki
tüm milletler bir ‘’Osmanlılık’’
duygusu ile Osmanlı milleti
haline getirilmelidir. Böylece
devlet içindeki değişik
milletlerin ayaklanmaları
önlenmiş olacaktır.
İslamcılık: Bu akıma göre,
devletin parçalanmasını
engellemek için
Müslüman milletler
Osmanlı halifesinin
liderliğinde tek bir çatı
altında birleşmelidir.
Türkçülük: Osmanlı Devleti
içinde yaşayan Türkleri milli bir
duygu ile bilinçlendirmeyi
amaçlamıştır. Balkan
Savaşlarından sonra Osmanlı
yönetimine hakim olan
düşünce akımıdır.
Batıcılık: Osmanlı
Devleti’nin kurtuluşunun
tek yolunun batıya ayak
uydurmaktan geçtiğini
savunan fikir akımıdır.
• Mahalle Mektebi
• Şemsi Efendi İlkokulu
SELANİK • Mülkiye Rüştiyesi
• Askeri Rüştiyesi
• Askerî İdadisi
M.KEMAL OKULDA
MANASTIR
• Harp Okulu
İSTANBUL • Harp Akademisi
CEPHEDEN CEPHEYE MUSTAFA KEMAL
Şam’a
atanması
1905
5. Ordu
emrindeki
30. Süvari
Alayına
atandı.
Vatan ve
Hürriyet
Derneğini
kurdu.
1907'de
Manastır
3. Ordu
Komutanlı
ğında
görevlendi
rildi.
31 Mart
olayı 1909
İstanbul'da
meşrutiyet
karşıtlarının
çıkardığı 31
Mart
Ayaklanması
nı bastırmak
ve düzeni
sağlamak
amacıyla
hazırlanan
Hareket
Ordusu’nda
kurmay
yüzbaşı
olarak
Mahmut
Şevket Paşa
ile birlikte
görev yaptı.
Trablusgarp
Savaşı
1911
İtalya'nın
Trablusgarp'a
saldırması
üzerine kaçak
yollarla
Trablusgarp'a
gitti. Mustafa
Kemal, Enver
Paşa Derne ve
Tobruk'ta
başarılı
savunma
savaşları
yaptı. Bundan
dolayı
Mustafa
Kemal
binbaşılığa
terfi ettirildi.
Sofya
Askeri
Ataşeliği
Mustafa
Kemal
1913
yılında
Sofya
Askeri
Ataşeliği’ne
atandı.
Mart
1914'te
yarbaylığa
yükseldi.
Çanakkale
Savaşı
Askeri
yönden
tanınmasını
sağlayan, I.
Dünya
Savaşı'ndak
i savaşlar
olmuştur.
Mustafa
Kemal ve
emrindeki
tümen,
Anafartalar
ve
Arıburnu'n
da düşmanı
ağır bir
yenilgiye
uğrattı.
Kafkasya
Cephesi
Ruslara karşı
mücadele
verilen
Kafkasya
cephesinde
16.Kolordu
komutanı
olarak
görevini
sürdürdü.
Burada Ruslar
karşısında
dağınık halde
olan birlikleri
bir araya
getirerek
Rusların
elinden Muş
ve Bitlis’i geri
almayı
başardı.
Suriye
cephesi
7. ordu
komutanlığına
atandı. Alman
komutan ile
anlaşmadığı
için istifa etmiş
İstanbul’a
dönmüştür.19
18 yılında
7.ordunun da
bağlı olduğu
Yıldırım
Orduları
Grubuna
komutan
olarak
atanmış,
burada Arap ve
İngiliz
kuvvetlerini
durdurmayı
başarmıştır.
DÖRT ŞEHİR VE MUSTAFA KEMAL
SELANİK
•Selanik siyasi,
ekonomik ve
kültürel açıdan çok
etkilenen bir bölge
•Büyük devletlerin
nüfuz alanları
•Balkan milletlerinin
Osmanlı'ya karşı
ayaklanmalarına da
merkezlik yapmıştır.
• M.Kemal burada
İttihat ve Terakki
Cemiyetine katıldı.
•Bir müddet sonra
M.Kemal
cemiyetten ayrıldı.
MANASTIR
İSTANBUL
* Bitola
* Mustafa Kemal
Askeri idadide
vatan ve hürriyet
şairi Namık Kemal,
Türkçülüğü savunan
Mehmet Emin
Yurdakul ile tanıştı.
*M.Kemal’in tarih
bilinci Mehmet
Tevfik Bey’in rolü
büyüktür.
*Fransız
düşünürlerinin
eserleriyle tanıştı.
* 1897 Türk-Yunan
Savaşı etkiledi
•M.Kemal’in
başkente ilk gelişi
eğitim amaçlıdır.
•Daha sonraki
yıllarda görevi
gereği burada
ikamet etmiştir.
•İstanbul devletin
başkenti olduğu
için devletin içinde
meydana gelen her
türlü gelişmeyi,
ayrıca Avrupa’daki
gelişmeleri de
yakından takip
edebilmiştir.
SOFYA
•27 Ekim 1913'te
Sofya Askeri
Ataşeliği'ne
atanmıştır.
•Bir yıldan fazla
süren bu görevi
sırasında Atatürk,
Balkanların
ekonomik, politik ve
sosyal ortamında
bütün azınlıkları, dış
güçleri, bunların
emellerini ve çeşitli
dinleri tanımış; bu
büyük karışıklık
ortamında kendini
yetiştirmişti
Vatanseverliği
İdealistliği
Yöneticiliği
İleri
Görüşlülüğü
Gerçeği Arama
Gücü
Çok
Yönlülüğü
ATATÜRK’ÜN KİŞİLİK
ÖZELLİKLERİ
Gurura ve
Ümitsizliğe Yer
Vermemesi
Sanatseverliği
Eğitimciliği
İnsan ve
Millet Sevgisi
Download