İnkılap 1 (Trablusgarp ve Balkan)

advertisement
I.Dünya Savaşı Öncesi Gelişmeler
TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912):
OSMANLI X İTALYA
Nedenleri:

Ulusal (Siyasi) birliğini geç tamamlayan
İtalya’nın sömürge arayışı içinde olması. (Temel
neden)

İtalya’nın,
Habeşistan
yenilgisinin
acısını çıkarmak istemesi.

Büyük devletlerin (Düvel-i muazzama)
sus payı verircesine İtalya’ya destek olması.

Trablusgarp’ın
İtalya’ya
coğrafi
yakınlığı.

Osmanlı’nın zayıf durumda olması,
Trablusgarp toprağı ile kara bağlantısının
olmaması.
Gelişimi:

Mısır’ın İngiltere’nin elinde olmasından
dolayı karadan yardım gönderilemedi. Ayrıca
donanmada yeterli değildi.

Trablusgarp’a giden Türk subayları
başarılı olunca İtalya zor durumda kaldı ve
Akdeniz’e yönelerek 12 adayı işgal etti.
Sonuçları:

Uşi Antlaşması (18 Ekim 1912):
 Trablusgarp
ve
Bingazi
İtalyanlara
bırakıldı.
 12 Ada, Balkan savaşları başladığı için
geçici olarak İtalyanlara bırakıldı.
 İtalya, kapitülasyonların kaldırılmasında
Osmanlı Devletine yardımda bulunacak.
Yorum: Kuzey Afrika’da ki son toprak parçası
da kaybedildi.
I.BALKAN SAVAŞI (1912-1913)
Karadağ, Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan
X
OSMANLI
Nedenleri:

İki temel neden vardır:
 Balkan devletlerinin bölge üzerindeki
emelleri. (Balkan ittifakı)
 Büyük devletlerin kışkırtmaları. (Rusların
Panslavist politikası ve İngiltere’nin Rusları
desteklemesi)

Osmanlı’nın İtalya ile savaş halinde
olması ve askeri gücünün zayıflamış olması.
Not: Savaşı başlatan devlet Karadağ, savaşa
gerekçe gösterilen ulus Arnavutlar, savaşa
katılmayan balkan devleti ise Romanya’dır. En
karlı çıkan devlet Bulgaristan’dır.
Sonuçları:

Savaştan kısa süre önce askerlerin büyük
bir kısmının terhis edilmiş olması ve askerler
1
içerindeki siyaset (particilik) in yayılması
Osmanlı ordusunun kısa sürede yenilmesine
sebep olacaktır.

Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti.

İttihat-Terakki, “Bab-ı Ali Baskını” ile
yönetime el koydu.

Londra Antlaşması (30 Mayıs 1913)
 Osmanlı’nın batı sınırı Midye-Enez hattı
olacak.
 Arnavutluk ve Adaların geleceğini büyük
devletler belirleyecek.
 Yunanistan; Selanik, Güney Makedonya ve
Girit’i alacak.
 Bulgaristan; Kavala, Dedeağaç ve bütün
Trakya’yı alacak.
 Sırbistan; Orta ve Kuzey Makedonya’yı
alacak.
Yorum: Osmanlı kuruluş devrinden bu yana
Edirne ve Kırklareli ilk kez elden çıktı. Ege
adaları
fiilen
yitirildi.
Arnavutluğun
bağımsızlığı ilanı ile Osmanlıcılık fikri
geçerliliğini yitirdi.
II.BALKAN SAVAŞI (1913)
Romanya, Karadağ, Yunanistan, Sırbistan,
Osmanlı (En son katıldı)
X
BULGARİSTAN
Nedeni:

I.Balkan
Savaşı’nda
Bulgaristan’ın
diğerlerine göre daha fazla toprak kazanmış
olması.

Özellikle Makedonya’nın bölüşülmesi
meselesi sorun yaratmıştır. (Verimli topraklar)
Sonuçları:

Bulgaristan yenildi.

Balkan devletleri kendi aralarında
Bükreş Antlaşmasını imzaladılar.

Osmanlı, Edirne ve Kırklareli’ni geri
almıştır.

Antlaşmalar:
 Bükreş: Balkan devletleri (1913)
 İstanbul: Osmanlı-Bulgaristan (1913)
 Atina: Osmanlı-Yunan (1913)
 İstanbul: Osmanlı-Sırp (1914)
Balkan Savaşlarının Genel Sonuçları:
 Osmanlı’nın Balkanlardaki egemenliği
büyük ölçüde sona erdi.
 Ege adaları elden çıktı.
 Osmanlıcılık çöktü, Türkçülük etkili olacak.
 İttihat-Terakki iktidara geldi. (Bab-ı Ali ile)
 Bu günkü Türk-Bulgar sınır belirlendi.
 Batı Trakya Türkleri sorunu ortaya çıktı.
2
NOT-1:
II. MEŞRUTİYET
1908 yılında ilan edildi. Buna göre;
• Padişahtan meclisi kapatma yetkisi
alındı,
• Padişahtan sürgün etme yetkisi alındı,
• Hükümet meclise karşı sorumlu olacaktı,
• Yasa teklifi için padişahtan onay
alınmasına son verildi.
BU DURUM;
*** Meclis üstünlüğüne dayalı demokratik
bir sisteme geçildiğinin kanıtıdır.
OSMANLI
Harita 1: Balkan Savaşları Öncesi
NOT-2:
TRABLUSGARP SAVAŞI
İtalya’nın hammadde ve pazar arayışı yüzünden
çıkmıştır.
VURGU:
“hammadde ve pazar arayışı” dır.
Bu durum:
Trablusgarp Savaşı’nın bir sömürgecilik savaşı
olduğunun kanıtıdır.
NOT-3:
TRABLUSGARP SAVAŞI SONUCUNDA;
***Osmanlı, Rodos ve On iki Ada’yı geçici
olarak İtalya’nın korumasına bırakmıştır.
Bu durum;
Osmanlı Devleti’nin askeri ve siyasi gücünün
kalmadığının kanıtıdır.
Topraklarını korumaya çalışması da, bu savaşın
yayılmacı ve sömürgeci bir savaş olduğunu
gösterir.
OSMANLI
Harita 2: Balkan Savaşları Sonrası
NOT-4:
BAB-I ALİ BASKINI
Bab-ı Ali Baskını ile İttihat Terakki partisindeki
bazı subaylar silah kullanarak sadrazam Kamil
Paşa’yı istifaya zorladılar.
VURGU:
“Sadrazamın istifaya zorlanması” dır.
ÇIKARIM:
• Bab-ı Ali Baskını, bir hükümet
darbesidir.
• Yani mevcut düzeni yada rejimi
değiştirmeye yönelik değildir.
Download