Test 17

advertisement
11.
KAVRAMA
STİ
TE
KAZ
AN
IM
Test
17
SINIF
DİL VE ANLATIM
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
MAKALE - 2
Tanzimat Dönemi’nde gazeteyle giren bir yazınsal
II
türdür. Anlatımda içtenlik, samimiyet oldukça öne çıkar.
III
Bilgi aktarımı öne çıktığından dil göndergesel işlevde
IV
kullanılır. Makale yazarı ilgilendiği konunun terminolojisine
V
hâkim olmalıdır.
Bu parçadaki altı çizili bölümlerin hangisinde makale
türü hakkında yanlış bir bilgi verilmiştir?
A) I. B) II.
C) III.
D) IV. E) V.
2. Aşağıdakilerin hangisinde öğretici metinler bir arada
verilmiştir?
A) Köşe yazısı - röportaj - tiyatro - deneme
B) Makale - haber yazıları - fabl - manzume
C) Masal - eleştiri - fıkra - röportaj
D) Deneme - röportaj - gezi yazısı - makale
E) Sohbet - mülakat - roman - deneme
3. I. Açıklama, tartışma gibi anlatım tekniklerine başvurularak okuyucuya bir konu hakkında bilgi verme
amaçlanır.
II. Dil; bu tür yazılarda genellikle göndergesel işlevde
kullanılır.
III. Her okuyan kendine göre bir anlam çıkarabildiğinden
yoruma açık, öznel yazılardır.
IV. Anlatıcının asıl amacı okuyucuya estetik bir haz vermek olduğundan sözcükleri farklı anlamlara gelebilecek şekilde kullanır.
V. Yazarın yaşanmışlıktan hareket ederek onu kendi
hayal dünyasında yeniden şekillendirdiği kurmaca
metinlerdir.
4. Bugün, okuma alışkanlığının iyi çocuk kitaplarıyla kazanılacağı, çocuk yaşlarda kitaplarla yapılan olumlu tanışmanın ileriki yaşlara da yansıyacağı herkesin kabul
ettiği bir gerçektir. Çocuk kitaplarının çocuklar tarafından
sevilmesi, dinlenmesi ve okunması için biçim (kullanılan
malzeme, boyut, ağırlık, kapak ve ciltleme, punto, mizanpaj ve resimleme) ve içerik (tema, konu, karakterler)
açısından uygun özelliklere sahip olması gerekmektedir.
Sonuç olarak, biçim ve içerik olarak uygun hazırlanmış
kitapların, çocuğun bütün gelişim alanlarını ve eğitimini
destekleyebildiği kabul edilmektedir.
Bu parça aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrultusunda oluşturulmuştur?
A) Yer, zaman ve kişi ögeleriyle oluşturulmuş anlatmaya
dayalı bir edebî metin
B) Bir konuyla ilgili bilginin verildiği, öğretici bir metin
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
yapılan bilimsel nitelikteki yazılardır. Edebiyatımıza
I
MEB 2016 - 2017
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
1. Makale, bir konu hakkında derinlemesine inceleme
C) Sözcükler; mecazlı, imgeli anlamlara gelebilecek şekilde kullanılmış, kurmaca bir yazı
D) Betimleme yöntemiyle anlatımda görselliğin öne çıkarıldığı sanatsal bir yazı
E) Olay merkezli oluşan, gerçek bir yaşamı anlatan
edebî bir metin
5. I. Duygu ve hissiyatın doruğa çıktığı samimi yazılardır.
II. Kişisel deneyimlerin paylaşıldığı bir türdür.
III. Yazar, güncel olaylar hakkında doğruluğuna inandığı
görüşleri okuyucuya kabul ettirme çabasındadır.
IV. Derinlemesine araştırmaların yapıldığı, bir plan doğrultusunda oluşturulan metinlerdir.
V. Belgelere, kanıtlara dayanan bir yazı türü değildir.
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi makalenin özelliklerinden biridir?
A) I.
B) II.
C) III. D) IV.
E) V.
6. Fıkra ile makale türünün karşılaştırıldığı aşağıdaki
yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Fıkrada konu, makaleye göre çok yüzeysel kalır.
B) Her ikisi de bilgi verme amacıyla kaleme alınır.
Numaralanmış cümlelerden hangilerinde öğretici
metinlere ait özelliklere yer verilmiştir?
C) Fıkranın anlatımı, makalenin anlatımından daha yalındır.
A) I. ve II. D) İkisi de gazete ve dergi çevresinde oluşan yazılardır.
B) II. ve III. D) III. ve IV.
C) II. ve V.
E) IV. ve V.
E) Olayın temele alındığı sanatsal yazılardır.
11.
Test
17
SINIF
DİL VE ANLATIM
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
MAKALE - 2
A) Açıklayıcı anlatım tekniğiyle yazılmıştır.
B) Nesnel bir anlayışla kaleme alınmıştır.
C) Anlatım, birinci şahıs ağzından yapılmıştır.
D) Örneklerle konu somutlaştırılmıştır.
E) Konuyla ilgili terimlere yer verilmiştir.
8. Edebiyat, sanatkârın dil malzemesiyle hayat verdiği estetik değere haiz edebî metni, varoluş amacı doğrultusunda anlama/anlamlandırma, duyma/duyurma, sezme/
sezdirme üzerinde odaklaşan bir tür sanat eğitimidir. Temel amacı da öğrencinin yaratılışından getirdiği güzellik
duygusunu ortaya çıkarmak, geliştirip zenginleştirmek ve
terbiye etmektir. Genç beyin ve ruhlara, evrensel insan
ruhunun son derece karmaşık duyarlılıklarını sezdirmek,
millî zevki tattırmak, mensubu bulunduğu milletin hayatı
ve kültürünü estetik bir çerçeve içinde tanıtmak, konuştuğu dilin inceliklerini, güzelliklerini ve zenginliklerini göstermek de edebiyat eğitiminin amaçlarındandır.
Makale metninden alınan bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Dil göndergesel işleviyle kullanılmıştır.
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
9. I. Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi
II. Edebiyat ve Hukuk
III. Şiir ve İnşa
IV. Yeni Lisan
Yukarıda verilen eserler hangi metin türüne örnektir?
A) Makale
II. Edebiyat; malzemesi dil, kaynağı yaşantılar ve hayal
gücü olan bir sanat dalıdır. Edebiyat; olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak
biçimlendirilmesi sanatı, yazın olarak da ifade edilmektedir. Güzel sanatların bir dalı olan edebiyat insanlığın
ilk dönemlerinden beri, her yerde ve zamanda varlığını
sürdürmüştür.
Bu iki parça dil ve anlatım özellikleri açısından değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Birinci parçada tartışmacı, ikinci parçada öğretici bir
anlatım tercih edilmiştir.
B) Her iki parçada da akıcı bir anlatım vardır.
C) Birinci parçada benzetmelere yer verilirken ikinci
parçada yer verilmemiştir.
D) Birinci parça denemeden ikinci parça ise makale türünden alınmış olabilir.
D) Söz sanatlarıyla anlatım güçlendirilmiştir.
E) Her iki parçada da yazarın kişisel düşüncelerine yer
verilmiştir.
STİ
TE
KAZ
AN
E) Nesnel ifadelere yer verilmiştir.
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Adı
:.........................................................
Soyadı
:.........................................................
Sınıf
:.........................................................
No
:.........................................................
E) Sohbet
C) Öğretici anlatım tercih edilmiştir.
KAVRAMA
C) Eleştiri
10. I. Hayatın en önemli gerçeği samimiliktir. Bu itibarla hayat ile bağı olan edebiyat, mutlaka samimi bir edebiyattır
denilebilir. Hayatı en gizli, en karışık yönleriyle anlatmayan, duygularımızı tıpkı hayatta olduğu gibi saf ve derin
bir şekilde duyurmayan, elemlerimizi, felaketlerimizi açık
açık yansıtmayan bir edebiyat, hayat ile ilgisiz ve sahte
bir edebiyattır. Öyle bir edebiyat, kelimeleri dizip onları işleyen pek hünerli kuyumcular çıkarabilir. Belki onlar
çok süslü, çok göz alıcı şeyler yapabilirler. Fakat ne yazık ki bütün bu sahte ürünler muntazam kış bahçelerinde
yetişen iri yapraklı, parlak renkli çiçeklere benzer. Uzaklığından dolayı bize çok çekici, çok harikulade görünen o
meçhul sıcak iklimlerin bu göz kamaştıran ürünleri nasıl
açık bir havaya, sert bir rüzgâra dayanamazsa, hayat ile
ilgisi olmayan böyle bir edebiyat da zamanın sonsuz kasırgaları önünde süpürülüp gitmeye mahkûmdur.
B) “Edebiyatın birçok amacı olduğu” ana düşüncesi
üzerine oluşturulmuştur.
IM
B) Deneme
D) Fıkra
MEB 2016 - 2017
7. Ramazanda iftar ve sahur yemeklerinden sonra sindirim
sistemi rahatsızlıklarını gidermeye yardımcı olacak bitki
çayı karışımları tercih edilmelidir. Bitki çayı karışımları
sindirim sistemini rahatlatmakla birlikte vücudun sıvı ihtiyacını da karşılar. İftar ve sahur yemeklerinden sonra
genellikle hazımsızlık, şişkinlik gibi sindirim sistemi rahatsızlıkları görülür, bitkiler bu belirtileri gidermeye yardımcı olur.
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Doğru :.....................................
Yanlış :.....................................
Boş
E E E E E E E E E E E E
:.....................................
Puan :.....................................
Download