Felsefe Yt 5.indd

advertisement
KAZ
AN
11.
KAVRAMA
Test
5
1. • Sıcak havalarda ince, soğuk havalarda kalın giysiler
giyilmesi gerektiğinin bilinmesi
•Suyla dolu bir havuza taş gibi bir madde atıldığında
taşın dibe batacağının bilinmesi
Verilen bilgilerin ortak özelliği aşağıdakilerden
hangisidir?
STİ
TE
Ünite 2: Bilgi Felsefesi
IM
SINIF
FELSEFE
4. Bilgi felsefesi, bilgimizin temel özelliklerinin kaynağını
ve sınırlarını inceler. Bilen özne ile bilinen nesne arasındaaki bilgi sürecini tamamıyla ele alır, bu süreçteki
tüm ögeleri inceler. Bilginin ne olduğunu, nasıl ve hangi
yollardan elde edildiğini irdeler.
A) Sezgisel olmaları
Aşağıdakilerden hangisi bilgi felsefesinin temel
sorunlarından biri değildir?
B) Deneyimlerle elde edilmesi
A) Bilgi nasıl oluşur.
C) Doğuştan, akıl yoluyla gelen bilgiler olması
B) Bilginin değeri nedir?
D) Temelinde inanç bağının bulunması
C) Doğru bilgi mümkün müdür?
E) Olgusal bağlantılarının bulunması
D) Bilgi’nin kaynağı nedir?
E) Evrensel Ahlak Yasası olanaklı mıdır?
2. Evreni ve insanı açıklamaya çalışan dinin kaynağında
Tanrı inancı vardır. Bu inanç dinde sezgi, vahiy ya da
kutsal kitap aracılığıyla temellendirilir. Dinde eleştiriye,
temel iddiaların doğruluğundan kuşku duymaya hiçbir
şekilde yer yoktur.
Bu parçada dini bilginin hangi özelliği vurgulanmaktadır?
A) Sorgulamaya kapalı olması
B) Evrensel mesajlar vermesi
C) Toplumsal yaşamı şekillendirmesi
D) Ahlaki ögeler içermesi
• Öğrenme anımsamadan başka birşey değildir.
• Öğrenme yoktur, yalnızca hatırlama vardır.
Bu iki ifade ile anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Edindiğimiz tüm bilgilerden şüphe duyarız.
MEB 2016 - 2017
5.
B) Bilginin kaynağında hem akıl hem deney vardır.
C) İnsan aklı doğuştan bilgilerle donatılmıştır.
D) İnsanın bilgisi tecrübeden ibarettir.
E) Bilgilerin sorgulanması gerekir.
E) Toplumsal kontrol aracı olması
3. Herşeyi olduğu gibi kabul eden, merak etmeyen, eleştirmeyen insan için felsefi düşünme söz konusu olamaz.
Felsefe bilgisi varlıklar ve olaylar karşısında merak duyan
insanlarla ortaya çıkar.
Bu parçada felsefi bilginin hangi özelliğine vurgu
yapılmaktadır?
6. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi bilgilerimizin doğuştan akıl yoluyla geldiğini savunmaz?
A) Sokrates
B) Aristoteles
C) Platon
A) Sorgulayıcılık
D)Farabi
B) Sistemlilik
E) J. Locke
C) Öznellik
D) Kümülatiflik
E) Tutarlılık
11.
Test
5
SINIF
FELSEFE
Ünite 2: Bilgi Felsefesi
7. Felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından,
ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. Bu nedenle filozof sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri,
yaşantısı ve çağğın olaylarından kendini soyutlaması
güçtür.
Bu parçada Hegel aşağıdaki ifadelerden hangisine
eleştiri yapmaktadır?
A) Doğru bilginin kaynağı akıldır.
B) Gerçek kavramı insan düşüncesinin bir yansımasıdır.
Hume’un nedensellik fikrine karşı çıkışı aynı zamanda hangi felsefi akıma karşı bir eleştiri niteliğindedir?
A) Rasyonalizm
Bu durum felsefi bilginin hangi özelliği ile ilgilidir?
A) Subjektif olması
B) Rasyonellik özelliği
C) Var olan herşeyi konu edinmesi
D) Kesin bir doğruluk değerine sahip olması
E) Kendinden önceki düşünürlerden etkilenmesi
8. Kant’a göre bilgi, hem zihinden hem deneyden gelen verilerin birleşmesi sonucu oluşur. Hegel, Kant’ın bilginin
oluşumu ile ilgili öne sürdüğü dış dünyadan, yani deneyden gelen bilginin de zihnin bir ürünü olduğunu iddia
eder. Hegel’e göre bilginin tüm ögeleri zihnin kendisine
aittir.
B) Kritisizm
C) Pragmatizm
D) Pozitivizm
E) Entüisyonizm
MEB 2016 - 2017
10. D. Hume duyumlarla algılanabilecek bir nedensellik bağının olmadığını, onun sadece alışkanlıktan ileri geldiğini söylemiştir.
11. Rasyonalistler, sadece düşünmenin, doğruluğu olan bir
bilgi sağlayabileceğini ileri sürerler. Empristler ise, sadece duyuların bilginin doğruluğu için ölçüt olabileceğini
söylerler. ilk kez Kant her iki görüşü de eleştirerek “Bilgilerimiz deneyle başlar ama deneyden doğmaz”, der.
Çünkü ona göre “Deneysiz kavramlar boş, kavramsız
deneyler kördür”.
Bu parçada doğru bilgiye ulaşmak için aşağıdakilerden hangisinin önemi üzerinde durulmaktadır?
A) Düşünme ile duyular arasında bağ kurmak gerekir.
B) Bilginin oluşum sürecinde duyu verilerinin ön planda
olması gerekir.
C) Doğru bilgi ancak duyu verileri ile elde edilir.
D) Akla uygun olan herşey doğrudur.
C) Düşünme olmadan da doğru bilgiye ulaşılabilir.
E) Doğru bilginin kaynağı akıl ile birlikte deneydir.
D) Doğru bilginin akılsal temellendirmedir.
E) Sezgi yolu ile doğru bilgiye ulaşmak mümkündür.
9. Bir yargı ya da önerme gerçeklikle uyuşuyorsa ya da ifade ettiği bilgi, gerçekliğe denk düşüyorsa o bilgi doğrudur. Örneğin; “‘Bu kapı demirdendir.” önermesi ancak ve
ancak o kapının demirden olması durumunda doğrudur.
12. “Suje ile obje arasında kurulan bağdan doğan üründür.”
Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
A) Akt
Verilen açıklama aşağıdaki sorulardan hangisine cevap niteliğindedir?
B) Bilgi
A) Doğru bilgi mümkün müdür?
D) Gerçeklik
B) Doğru bilginin ölçütü nedir?
E) Temellendirme
C) Doğruluk
C) Bilgilerimizin kaynağı nedir?
D) Doğru bilginin sınırları var mıdır?
KAVRAMA
IM
STİ
TE
KAZ
AN
E) Doğruluk ve gerçeklik arasındaki fark nedir?
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Adı
:.........................................................
Doğru :.....................................
Soyadı
:.........................................................
Yanlış :.....................................
Sınıf
:.........................................................
Boş
No
:.........................................................
:.....................................
Puan :.....................................
E E E E E E E E E E E E
Download