İşletmelerde Algılanan Cinsiyet Temelli Ayrımcılık: Eskişehirde Öz

advertisement
Değerli okurlarımız,
Dergimizin bu sayısında; “İşletmelerde Algılanan Cinsiyet Temelli Ayrımcılık: Eskişehirde Özel Sektörde Bir Alan
Araştırması” ve “Atalet: Etkin Yönetim için Kişisel ve Örgütsel Düzeyde Bir Analiz” başlıklı makalelere yer verilmiştir.
Ülkemizde istihdamın arzulanan seviyede olmadığı ve geçmiş dönemde tecrübe ettiğimiz ekonomik kriz sebebiyle
işsizlik oranının yüzde 9-10’lardan yüzde 14’lere fırladığı bilinmektedir. Özellikle kadın istihdamında Ülkemiz diğer
Avrupa Ülkelerine göre oldukça geride kalmıştır. Kadınlarımızın iş sahibi olmaları bu kadar zorken; çalışıyor olsalar
bile, bir de işletmelerde cinsiyet temelli ayrımcılık sorunuyla da başa çıkmaları gerekmektedir. Günümüzde cinsiyet
temelli ayrımcılık, gerek çalışma yaşamı gerekse sosyal yaşamda din, dil, ırk gözetmeksizin hemen her tür toplumda
en sık görülen ayrımcılıktır. Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Çiğdem Kırel, Yrd. Doç. Dr. Fatma Kocabaş ve Yrd. Doç. Dr. Ayşe Aytül Özdemir, ortak çalışmalarında
cinsiyet ayrımcılığının işletmelerdeki boyutunu incelemiş, makalelerini Eskişehir’de özel sektöre yönelik yapmış oldukları bir alan çalışmasıyla destekleyerek sonuçları hakkında bilgi vermişlerdir.
İnsanlar hayatları boyunca başarılı olmak istemekte, bunun için neler yapmaları gerektiğini bilmekte, söz konusu
gerekli şeyleri yaptıklarında neleri kazanıp, yapmadıklarında ise neleri kaybedeceklerini tahmin edebilmektedir.
Ancak tüm bunlara rağmen kimi zaman düşünülen gerçekleştirilmemekte ya da yanlış da olsa yapılan şey üzerine
düşünülmemektedir. Söz konusu bu olgu atalet olarak tanımlanmaktadır. Atalet sorunu insanları çalışma yaşamlarında da etkilemekte, çeşitli sebeplerden ötürü onların üretkenliklerini ve verimliliklerini ciddi boyutlarda azaltabilmektedir. Bu durum özellikle yoğun iş tempoları sebebiyle yöneticileri önemli ölçüde etkileyebilmektedir. Kilis 7
Aralık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyelerinde, Yrd. Doç. Dr. Abdullah Soysal, atalet olgusunun özellikle etkilediği yöneticileri makalesinde ele alarak “yönetsel atalet” durumu üzerinde durmuş, onların
kişisel başarısındaki düşüş yanında, bunun çalıştıkları kuruma ne ölçüde etkileri olabileceğini incelemiştir.
Sevgi ve saygılarımla...
Özgür Acar
[email protected]
[email protected]
Download