yapılandırıcı öğrenme teorisine dayanan ders materyali

advertisement
YAPILANDIRICI ÖĞRENME TEORİSİNE DAYANAN DERS MATERYALİ –
ÖĞRETMEN ADAYLARINA ASİT-BAZ KONUSU İLE İLGİLİ KAVRAMLARIN
ÖĞRETİLMESİ
Fitnat KÖSEOĞLU, Eylem BUDAK, Nusret KAVAK
G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Kimya Eğitimi Anabilim Dalı, ANKARA
Öğrencilerin fen öğreniminde önemli bir engel olarak görülen yanlış kavramaların ortaya
çıkarılması ve yeni bilgilerin eksik ve yanlış öğrenilmesine neden olan bu yanlış kavramaların
giderilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar fen eğitiminde her geçen gün önem
kazanmaktadır. Bu çalışmada öğretmen adaylarının günlük yaşantı ile kimya kavramları
arasında ilişki kurmalarında anahtar rol oynayan asitler ve bazlar konusundaki yanlış
kavramaları tespit edilmiş ve bu yanlış kavramaların ortadan kaldırılmasında yapılandırıcı
öğrenme teorisine dayandırılarak hazırlanmış ders materyalinin etkisi araştırılmıştır.
Öğretmen adaylarının asitler-bazlar konusundaki yanlış kavramalarını tespit etmek
amacıyla, hazırlanan bir test, G.Ü.G.E.F. İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği 1.sınıf
öğrencilerinden rastgele seçilen yüz kişiye uygulanmıştır. Pilot çalışma olarak adlandırılan bu
çalışmadan elde edilen yanlış kavramalar kullanılarak çoktan seçmeli ve açık uçlu sorular
içeren bir kavram testi ve çalışmanın örneklemini oluşturan G.Ü.G.E.F Kimya Eğitimi ABD 1.
sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Kavram testinden elde edilen sonuçlar öğrencilerin ön
kavramları olarak kabul edilmiş ve bu ön kavramların bilimsel kavramlarla değiştirilmesi için
yapılandırıcı öğrenme teorisine dayandırılarak hazırlanan ders materyali kullanılmıştır.
Öğrencilerin, asit-baz teorileri, asit-bazların özellikleri, asit-bazların kuvvetliliği, pH-pOH
fonksiyonları, asit-baz reaksiyonları, asit-bazların moleküler gösterimleri konularındaki yanlış
kavramalarını ortadan kaldırmak amacıyla hazırlanan bu materyal
1-) Ön bilgilerin açığa çıkarılması
2-) Rehberli sorgulama
3-) Kavram oluşturma
4-) Uygulama
aşaması olmak üzere dört ana aşamadan oluşturulmuştur.
Hazırlanan ders materyalinin örneklem grubuna uygulanmasından sonra kavram testi
son test olarak tekrar verilerek öğrencilerin yanlış kavramalarındaki değişim incelenmiştir. Elde
edilen veriler SPSS bilgisayar programında Chi-square (crosstab) ve t-testi uygulanarak
değerlendirilmiştir. Sonuçlar, yapılandırıcı yaklaşıma uygun olarak hazırlanan ders materyalinin
öğrencilerin yanlış kavramalarının giderilmesinde önemli bir katkı sağladığını göstermiştir.
166
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards