İNTERAKTİF EĞİTİM www.testimiz.com MİSAKİ MİLLİ 1. Misak

advertisement
İNTERAKTİF EĞİTİM
MİSAKİ MİLLİ
1. Misak-ı Milli nerede görüşülüp, kabul
edilmiş ve uygulamaya konmuştur?
A) TBMM’de
B) Sivas Kongresinde
C) Osmanlı Mebusan Meclisinde
D) Erzurum Kongresinde
2. Misak-ı Milliye
göre aşağıdakilerden hangisinde halk
oylamasına başvurulacaktır?
A) Kars
B) Mardin
C) Edirne
D) Hatay
3. Misak-ı Milli belgelerinde politik, ekonomik
mali gelişmemizi engelleyen ve hukuk
alanındaki hakimiyetimizi sınırlayan
imtiyazların ortadan kaldırılması hükmü
bulunmaktaydı
Bu hükümle aşağıdakilerden hangisinin
ortadan kaldırılması amaçlanmıştır?
A) Osmanlı saltanatının
B) Aşar vergisinin
C) Eski eğitim sisteminin
D) Kapitülasyonların
4. Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde Misak-ı
Milli sınırları çizilmiş, ancak meclisin
dağılmasıyla birlikte açılan TBMM Misak-ı
Milliyi gerçekleştirmek için çalışmalar
yapmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt
olarak gösterilemez?
A) Kars, Ardahan ve Batum’un
alınması,
B) Hatay’ın anavatana katılması,
C) Musul’un Irak’a verilmesi,
D) Doğu Trakya’nın Yunanlılardan
alınması.
5. İtilaf devletleri İstanbul’u hangi olaydan
sonra işgal etmiştir?
A) Misak-ı Milli kararlarından sonra.
B) Amasya görüşmelerinden sonra.
C) Amasya genelgesinden sonra.
D) Sivas kongresinden sonra.
6. I. Mebusan Meclisi itilaf
devletleri tarafından kapatıldı
II. İstanbul 16 Mart 1920 de resmen işgal
edildi
Yukarıda
verilenler hangi olaya bir tepki olarak
gerçekleşmiştir ?
A) Sivas Kongresinin
Toplanmasına
B) Meclisi Mebusan’da Misak-ı Milli
kararlarının kabulüne
C) TBMM’nin
toplanmasına
D) İşgallere karşı halkın direnişine
7. TBMM açıldıktan sonra ülke içerisinde
meclise karşı çeşitli ayaklanmalar
çıkartılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu ayaklanmaların
nedenleri arasında yer almaz?
A)Etkinliklerini kaybetmek istemeyen
bazı Kuvayi Milliye liderlerinin düzenli
ordu aleyhine tutumları
B)İtilaf Devletlerinin kontrolündeki
azınlıkların devlet kurma faaliyetleri
C)İstanbul Hükümetinin Mustafa Kemal
ve arkadaşları aleyhine fetva
yayınlaması
D)Tekalif-i Milliye emirlerine karşı çıkan halkın
ayaklanması
8. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi yargı
yetkisinin TBMM’ye geçtiğini gösterir?
A) TBMM’nin Londra konferansına
çağrılması
B) Düzenli ordunun kurulması
C) İstiklal mahkemelerinin kurulması
D) Vatana İhanet kanunun
9. 10 Ağustos 1920 de imzalanan Sevr Barış
Antlaşması’nın imzalanmasından sonra
toplanan TBMM Bu antlaşmayı tanımadığını
ve imzalayanların vatan haini olduğunu ilan
etti.
Meclis’in bu
tavrı aşağıdakilerden hangisini zorunlu
kılmıştır?
A) Vatan’ın kurtarılması için
savaştan başka çare yoktur,
B) İstanbul hükümeti ile birlikte
hareket etmek zorunludur,
C) İtilaf devletleriyle uzlaşmaya
gidilmelidir,
D) Güçlü bir devletin desteğini
sağlamak gereklidir.
10.
1-TBMM uluslar arası platformda ilk
defa tanındı.
2-Toplanmasında 1. İnönü zaferi
etkili oldu.
Yukarıdaki gelişmeler hangi olayı
açıklamaktadır?
A) Londra Konferansı,
B) Gümrü antlaşması
C) Amasya görüşmeleri,
D) Ankara antlaşması
www.testimiz.com
İNTERAKTİF EĞİTİM
B) İstanbul Hükümeti fetvasına karşı
11. İstanbul Hükümeti TBMM’nin
fetvalar hazırlanması
C) Hıyanet-i Vataniye Kanunu”nun
açılmasından sonra Anadolu halkını milli
çıkartılması
mücadeleye karşı kışkırtmış,birçok
ayaklanmanın çıkmasına sebep olmuştur.Bu
D) Tekalif-i Milliye kanunun
durum milli mücadeleye de olumsuz etki
çıkarılması.
yapmıştır. İstanbul Hükümeti’nin bu
16. Ülkemizde sıkı yönetim, seferberlik ve
savaş halinin uzatılmasına veya
faaliyetleri yürütmesinin
kaldırılmasına karar
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
vermek aşağıdakilerdenhangisine aittir?
A) Sevr Anlaşması’nın
A) TBMM’ ye
uygulanmasının istenmesi.
B) Anadolu halkı üzerindeki otoritesi
B) Bakanlar Kurulu’ na
C) MGK’ ya
ve etkisini kaybetmekten korkması.
C) İşgallerin genişlemesinin istenmesi.
D) Cumhurbaşkanı’ na
17. Anayasamıza göre yürütme görevini hangi
D) Azınlıkların haklarının korunmak
istenmesi.
organ yerine getirir?
12. TBMM’nin Londra Konferansına katılış
A)TBMM
B)Cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu
amacı hangisidir?
A) Sevr Antlaşmasını kabul ettiğimizi
C)Bağımsız mahkemeler
bildirmek
D)Ordu
B)Türk Milletinin haklarını dünyaya
18. İlk TBMM’nin aldığı “Yasama ve yürütme
duyurmak
görevi TBMM’ye aittir” kararı ileride hangi
C) Doğu sınırlarını güvence altına
yönetim şekline geçileceğini açıkça
almak
göstermektedir?
D) Yunanlıların Ege Bölgesinden
A)Oligarşi
çekilmesini istemek
B)Monarşi
C)Cumhuriyet
13.
I. Meclis’in Kayseri’ye taşınması
gündeme geldi
D)Teokrasi
19. I. TBMM’nin açılması
II. Mustafa Kemal’in ordunun başına
II. Saltanatın kaldırılması
geçmesi istendi.
III. Cumhuriyetin ilanı
III.TBMM de tartışmalar yaşandı
Yukarıdakilerin
Yukarıdaki
gerçekleşmesi aşağıdakilerden hangisini
gelişmeler aşağıdakilerden hangisinde
n sonra yaşanmıştır?
uygulamaya koymaya yöneliktir?
A) I.İnönü Savaşı
A)
B) Kütahya-Eskişehir Savaşları
Devletçiliği
C) II.İnönü Savaşı
D) Sakarya Savaşı
B) Ulusal Egemenliği
14. TBMM açılıp Hükümet kurulduktan sonra
C)
çıkarılan Ayaklanmaları önlemek için
Ulusçuluğu
TBMM tarafından çıkarılan
kanunaşağıdakilerden hangisidir?
D) Ulusal Bağımsızlığı
A) Teşkilat-i Esasiye
20. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin aldığı
B) Hıyanet-i Vataniye
kararlardan birisideğildir?
C) Tekalif-i Milliye
A) Teşkilat-i Esasiye
D) Kanun-i Esasiye
B) Hıyanet-i Vataniye
15. 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılmasının
C) Tekalif-i Milliye
ardından Anadolu’da bazı İsyanlar
D) Misak-ı Milli
başlamıştır. Aşağıdakilerden hangisiisyanlara
karşı TBMM”nin aldığı tedbirler arasında yer
almaz?
A) İstiklal Mahkemeleri”nin kurulması
www.testimiz.com
CEVAP ANAHTARI
İNTERAKTİF EĞİTİM
1. C
2. A
3. D
4. C
5. A
6. B
7. D
8. C
9. A
10. B
11. B
12. B
13. A
14. B
15. D
16. A
17. A
18. C
19. B
20. D
NOT: Ziyaretçilerimiz tarafından eklenen
internet paylaşımıdır. Cevap anahtarı yanlış
olabilir. Şüphelendiğiniz soruları lütfen
kontrol ediniz.
www.testimiz.com
Download