İNTERAKTİF EĞİTİM www.testimiz.com YA İSTİKLAL YA ÖLÜM -3-

advertisement
İNTERAKTİF EĞİTİM YA İSTİKLAL YA ÖLÜM -3-
1. Gümrü Antlaşması ile,
• Kars, Ardahan ve Sarıkamış Türkiye'ye bırakıldı.
• Ermeniler, Doğu Anadolu'daki toprak taleplerinden
vazgeçtiler.
•
Ermenistan, TBMM'yi tanıdı.
Buna göre, Gümrü Antlaşması için aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A)
TBMM diplomatik bir başarı kazanmıştır.
B)
Ermeni sorunu büyük ölçüde çözülmüştür.
C)
İşgal altındaki toprakların bir kısmı kurtarılmıştır.
D)
Ermeni Devleti ortadan kalkmıştır.
2.
Fransa, I. Dünya Savaşı'ndan sonra Çukurova
ve Güneydoğu Anadolu'nun önemli bir kısmını
işgal etmişti. Türk halkının şiddetli direnişi karşısında zor
anlar yaşamış, TBMM kuvvetlerinin I. ve II. İnönü
Savaşlarında Yunanlıları yenme si üzerine TBMM ile
anlaşmak üzere Ankara'ya bir elçi göndermiştir. Ancak bu
sırada
düzenli ordunun Kütahya - Eskişehir Savaşlarını kaybetmesi
üzerine görüşmeleri kesmiştir. TBMM'nin Sakarya zaferinden
sonra görüş meleri yeniden başlatan Fransa, Ankara
Antlaşması ile Güneydoğu Anadolu'dan çekilmeyi kabul
etmiştir.
Yalnızca bu bilgilere bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılamaz?
A)
Ülkenin bütünlüğü, milletin bağımsızlığı askeri
başarılar sonunda kazanılmıştır.
B)
Askeri başarılar diplomatik başarılara ortam
hazırlamıştır.
C)
Fransa, Sakarya Savaşı'nda TBMM'yi
desteklemiştir.
D)
TBMM'nin askeri başarıları Fransa'nın emellerinden
vazgeçmesine neden olmuştur.
3. Kütahya - Eskişehir Savaşlarının yenilgiyle sonuçlanması
üzerine TBMM, başkomutanlık yetkisiyle birlikte meclisin
yetkilerini bir süreliğine de Mustafa Kemal'e vermiştir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisini gös-termektedir?
A)
Meclisin dağıtılacağını
B)
Mücadelenin kazanılmasına olan inancın yitirildiğini
C)
Mustafa Kemal'e güvenildiğini
D)
Milli egemenliğin gerçekleştirilmesinden
vazgeçildiğini
4.
İtilaf Devletleri, Birinci İnönü Muharebesi sonunda ilk
defa TBMM'yi Londra Konferansı'na davet ettiler. Amaçları
Sevr Antlaşması'nı küçük değişikliklerle Türk tarafına kabul
ettirmekti. Mustafa Kemal, Londra Konferansı'nın bir sonuç
vermeyeceğini ve Türk kurtuluşunu sağlamayacağını bildiği
halde TBMM adına bir heyet gönderdi.
Mustafa Kemal, bu davranışı ile aşağıdakilerden hangisini
amaçlamış olabilir?
A)
Osmanlı Hükümeti'nin yanında olduğunu göstermek
B)
Türk ulusal davasını dünya kamuoyuna duyurmak
C)
Anadolu'da isyanların çıkmasını önlemek
D)
Batılı devletlerden ekonomik yardım alabilmek
5.
Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra;
•
Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ile Kars
Antlaşması imzalanarak, doğu sınırları kesinleşmiş ve
sınırların güvenliği sağlanmıştır.
•
Fransa ile Ankara Antlaşması yapılarak, güney
cephesi kapanmış ve sınırların güvenliği sağlanmıştır.
Buna göre, Kars ve Ankara Antlaşmasının Batı Cephesi
açısından en önemli faydasının aşağıdakilerden hangisi
olduğu söylenebilir?
A)
TBMM'nin yaptığı antlaşmalar olmasının
B)
Doğu ve güneydeki birliklerin Batı Cephesi'ne
kaydırılmasına ortam hazırlamasının
C)
Ermeni sorununun çözümüne katkı sağlamasının
D)
Fransa ile yapılan savaşın sona ermesinin
6.
İtilaf Devletleri, TBMM'nin doğuda Ermenilere,
güneyde Fransızlara, batıda Yunanlılara karşı
elde ettiği başarılar üzerine Londra'da bir konferans
düzenlemişlerdir. TBMM'nin de davet edildiği konferansta,
Sevr Antlaşması'nın bazı maddeleri gözden geçirilmiştir.
Buna göre, Londra Konferansının toplan-ması ve yapılan
görüşmeler aşağıdakiler-den hangisini kanıtlamaktadır?
A)
Sevr Antlaşması'nda değişiklikler yapılabileceğini
B)
TBMM'nin bütün isteklerinin kabul edileceğini
C)
Misak-ı Milli kararlarının aynen uygulanacağını
D)
Sevr Antlaşması'nın daha da ağırlaştıracağını
7.
Birinci İnönü Muharebesi sonunda Sovyetler Birliği
ile TBMM arasında sınırları belirleyen ve
dostane ilişkiler kuran bir antlaşma imzalandı. Sakarya
zaferinden sonra da Türkiye - Suriye
sınırını çizen ve Fransızların işgal ettikleri yerlerden
çekilmesini öngören Ankara Antlaşması imzalandı.
Kurtuluş Savaşı'na ilişkin bu bilgilere göre aşağıdaki
yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A)
Askeri başarıları diplomatik başarılar izlemiştir.
B)
Ulusal mücadelenin haklılığı Batılı devletler
tarafından kabul edilmiştir.
C)
TBMM ilk askeri başarısını Sovyetler Birliği'ne karşı
kazanmıştır.
D)
Anadolu'daki tüm işgaller sona ermiştir.
8.
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Kurtuluş
Savaşı sırasında alınan kararların halka duyurulmasına
doğrudan katkıda bulunmamıştır?
A)
Anadolu Ajansı'nın kurulması
B)
Temsil Heyeti'nin İrade-i Milliye gazetesini çıkarması
C)
Kuvayı Milliye birliklerinin kurulması
D)
Hakimiyet-i Milliye gazetesinin çıkarılmaya
başlanması
9.
Sakarya Meydan Savaşı'ndan önce Başkomutan
olan Mustafa Kemal'in yayınladığı Tekalif-i Milliye Emirlerine
göre;
•
Her aile bir çift çarık, çorap ve bir takım elbise
verecek
•
Bütün teknik elemanlar ordu hizmetine girecek
•
Herkes elindeki silah ve cephaneyi üç gün içinde
orduya teslim edecekti.
Buna göre, Tekalif-i Milliye Emirleri için aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A)
Ordunun eksiklerinin giderilmek istendiği
B)
Milli seferberlik özelliği taşıdığı
C)
Halkın topyekün mücadeleye çağrıldığı
D)
İlk kez devletçilik ilkesinin uygulandığı
www.testimiz.com
İNTERAKTİF EĞİTİM 10. Kurtuluş Savaşının önemli aşamalarından biri olan Büyük
Taarruz, 26 Ağustos sabahı Türk topçusunun ateşiyle
başladı. 30 Ağustosla Başkomutan Mustafa Kemal Paşanın
sevk ve idare ettiği meydan muharebesiyle düşman
kuvvetleri büyük ölçüde imha edildi. Başkomutan hem kaçan
Yunan kuvvetlerini takip etmek hem de onların
toparlanmalarına fırsat vermemek için 1 Eylül 1922 günü
"Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir, ileri!" emrini verdi.
Buna göre, Büyük Taarruzun temel amacı aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
Türk ordusunun güçlenmesi için zaman kazanmak
B)
Yunanlıları tamamen Anadolu topraklarından atmak
C)
Yunan ordusuna karşı savunma hattı oluşturmak
D)
itilaf devletlerini oyalamak
11.
Mustafa Kemal Paşa, "Tam bağımsızlık bizim
bugün üzerimize aldığımız görevin ruhudur.
Haysiyet ve şerefiyle yaşamak isteyen bir milletiz. Bunu elde
etmeden barış ve huzura kavuşacağımız kanısında değiliz.
Eğer millet buna razı olsaydı, iki yıldan beri süren bu savaşa
hiç gerek kalmazdı." demiştir.
Atatürk'ün bu sözüyle aşağıdaki antlaşma-lardan hangisine
tepki gösterdiği söylene-bilir?
A)
Mudanya Ateşkes Anlaşması'na
B)
Sevr Antlaşması'na
C)
Kars Antlaşması'na
D)
Moskova Antlaşması'na
12.
I. İnönü Savaşı'nın kazanılması halkın, TBMM'ye
ve düzenli orduya olan güvenini artırmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu yargıyı destekler?
A)
Londra Konferansı'nın yapılması
B)
II. İnönü Savaşı'nın yapılması
C)
Askere alım işlemlerinin hızlanması ve askerden
kaçmaların azalması
D)
İngilizlerin Yunan ordusunu desteklemesi
13.
TBMM'nin Doğu, Güney ve Batı Cephelerinde
kazandığı başarılar İtilaf Devletleri'nin Anadolu'nun işgali
konusunda görüş ayrılıklarına düşmelerine neden olmuştur.
Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonraki gelişmelerden hangisi
bu durumun en önemli kanıtıdır?
A)
Fransa'nın, TBMM ile Ankara Antlaşması'nı yapıp
Güneydoğu Anadolu'dan çekilmesi
B)
Yunanlıların savunma durumuna geçmesi
C)
Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan'la Kars
Antlaşması'nın imzalanması
D)
Mustafa Kemal'e mareşallik rütbesi verilmesi
14.
Büyük Taarruz sonunda elde edilen başarılar,
Türk Milli Mücadelesi'nin amacına ulaşmasını
sağlamış, işgalci güçler Türk yurdunda barınamayacaklarını
kabullenmişlerdir.
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi bu durumun kanıtıdır?
A)
Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın yapılması
B)
Saltanatın kaldırılması
C)
Mustafa Kemal'in Başkomutan olması
D)
İstanbul Hükümeti'nin TBMM'yi tanıması
15.
Yunanlılar, Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra
işgal ettikleri yerleri ellerinde tutabilmek için geniş çaplı
savunma hatları oluşturmuşlardır.
Yunanlıların bu tutumu aşağıdakilerden hangisini
göstermektedir?
A)
Türk ordusunun gücünün tükendiğini
B)
Ele geçirdikleri yerlerde verimli toprakların olduğunu
C)
Taarruz üstünlüğünü kaybettiklerini
D)
İtilaf Devletleri'nin, Yunanlıları desteklemekten
vazgeçtiklerini
16.
I. İnönü Savaşı sonunda;
I. İtilaf Devletleri, TBMM'yi Londra Konferansı'na davet
etmişlerdir.
II. Türk halkının düzenli orduya güveni artmış, askere alım
işlemleri hızlanmıştır.
III. Sovyet Rusya ile diplomatik görüşmeler başlamış ve
Moskova Antlaşması imzalanmıştır.
Bu gelişmelerden hangisi ya da hangileri TBMM'nin dış
politikadaki etkinliğinin arttığını gösterir?
A) Yalnız l
B) Yalnız II
C) I ve III
D) I, II ve III
17. Atatürk; Büyük Taarruzdan sonra; “Bu eser, Türk milleti
hürriyet ve bağımsızlık düşüncesinin ölmez bir anıtıdır.”
Demiştir. Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangileri
arasındaki etkileşimi vurgulamıştır?
A) Bağımsızlık – Zafer B) Cumhuriyet - Dayanışma
C) Savaş – İnkılaplar
D) Kuvayı Milli - Düzenli ordu
18. Kurtuluş Savaşı sırasında;
• Maraş, Antep, Urfa gibi illerin kendi çabalarıyla düşman
işgalinden kurtulması
• Halkın Tekalif-i Milliye Emirlerine uyması
• Düzenli orduya katılan asker sayısının sürekli artması
gelişmeleri aşağıdakilerden hangisine kanıt olabilir?
A)
Halkın kurtuluş mücadelesine inandığına
B)
Düşman işgalinin uzun sürdüğüne
C)
Yabancı işgal ve müdahalesinin kısa za-manda
sona erdiğine
D)
İstanbul Hükümeti ile TBMM'nin bazı ko-nularda
birlikte hareket ettiğine
19.
I. ve II. İnönü Savaşları, Sakarya Meydan Savaşı ve
Büyük Taarruz'un kazanılması İtilaf Devletleri arasında
Anadolu'nun işgali konusunda anlaşmazlıklar çıkmasına
neden olmuş, itilaf Devletleri arasında kesin ayrılıklar
başlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun kanıtı olamaz?
A) İngiltere'nin, Yunanistan'ı desteklemesi
B) Fransa'nın, Sakarya Savaşı sonunda TBMM ile Ankara
Antlaşması'nı yapması
C) Fransa'nın, Büyük Taarruz'dan sonra İngiltere’nin
TBMM'ye karşı destek çağrılarını kabul etmemesi
D) II. İnönü Savaşı'ndan sonra İtalyanların Anadolu'dan
çekilmesi
20. Moskova Antlaşması'nda;
• Sovyet Rusya, TBMM'yi ve Misak-ı Milli'yi tanıyacaktır.
• İki taraftan birinin tanımadığı uluslararası bir antlaşmayı
diğeri de tanımayacaktır.
•
Sovyet Rusya, Batum'un Gürcistan'a verilmesi
şartıyla TBMM'nin Gürcistan ve Ermenistan'la yaptığı
antlaşmaları tanıyacaktır.
Buna göre Moskova Antlaşması ile ilgili,
I. Taraflar siyasal alanda birbirini tanımıştır.
II. Sınır sorunları karşılıklı olarak çözülmüştür. III. Misak-ı
Milli tamamen gerçekleşmiştir.
yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız l
B) Yalnız II C) Yalnız III D) I, II ve III
www.testimiz.com
İNTERAKTİF EĞİTİM 1. D 2. C 3. C 4. B 5. D 6. A 7. A 8. C 9. D 10. B 11. B 12. C 13. A 14. A 15. C 16. C 17. A 18. A 19. A 20. C www.testimiz.com
Download