tc inkılap tarihi ve atatürkçülük

advertisement
T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
1. Atatürk’ün çocukluğunun geçtiği Selanik
çok uluslu yapıya sahip olduğu için;
I. Zengin bir kültürel yapı vardır
II. Din ve inanç birliği sağlanmıştır
III.Farklı diller konuşulmaktadır
Yargılarından hangisi yada hangilerine
ulaşılamaz?
A) Yalnız I
C) I ve II
B) Yalnız II
D) II ve III
4. Tekalif-i Milliye Emirlerinin bazıları şunlardır:
 Halkın elindeki taşıt araçları ile binek
hayvanlarının %20’sine el konulacaktı
 Halkın elindeki silah ve cephane 3 gün içinde
teslim edilecekti.
 Ülkedeki her türlü makineli araç ve gerecin
%40’ına el konulacaktı.
Tekalif-i Milliye Emirlerinin yayınlanma amaçları
arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Ordunun ihtiyaçlarını karşılamayı
B) Toplumsal dayanışmayı artırmak
C) Birlik ve beraberliği sağlamak
2. Kurtuluş Savaşı’nın hazırlıkları sırasında:
Ona “ordu yok” dediler “Kurulur” dedi.
“Para yok” dediler. “Bulunur” dedi.
“Düşman çok” dediler. “Yenilir” dedi.
Yukarıdaki diyalogda Mustafa Kemal’in
hangi özelliğinin vurgulandığı söylenebilir?
A) Acıma gücünü kontrol edebildiği
B) Çok cepheli fikir ve hareket adamı olduğu
C) Ümitsizliğe yer vermediği
D) İnkılapçı olduğu
D) Milli egemenliği sağlamak
5. TBMM ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan
Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın yalnızca;
“İstanbul ve Boğazlar TBMM’nin denetimine
bırakılacak” maddesi ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi kesin olarak söylenebilir?
A) Osmanlı Devleti hukuken sona ermiştir.
B) Misak-i Milli kesin olarak gerçekleşmiştir.
C) Kurtuluş Savaşı’nın diplomasi aşaması sona
ermiştir.
D) İstanbul’daki Rumlar Yunanistan’a
gönderilmiştir.
6. 1 Kasım 1922’de Saltanatın kaldırılmasından
sonra ortaya çıkan; Devletin adı, Devletin rejimi,
Devlet başkanlığı gibi belirsizlikler,
aşağıdakilerden hangisi ile giderilmiştir?
3. M. Kemal’in bu sözlerine göre Kurtuluş
Savaşı sırasında meydana gelen hangi olay
bu sözü destekler?
A) Maarif Kongresi’nin yapılması
B)Tekalif-i Milliye Emirleri’nin çıkarılması
C)Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması
D)İstiklal Mahkemelerinin kurulması
A) Ankara’nın başkent olmasıyla
B) Halifeliğin kaldırılmasıyla
C) Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle
D) Lozan Barış Anlaşması’nın
imzalanmasıyla
T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
7. Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde alınan
Misak-ı Milli kararlarına göre siyasi, adli, mali
her türlü ayrıcalıklar kaldırılmıştır.
Lozan Antlaşması’nın aşağıdaki
maddelerinden hangisi Misak-ı Milli’nin bu
kararına uyulduğunu gösterir?
A) Yunanistan savaş tazminatı olarak
Karaağaç’ı verdi.
B) Türkiye’de yaşayan azınlıklar Türk
vatandaşı sayıldı.
C) Kapitülasyonlar kesin olarak kaldırıldı.
D) Gökçeada ve Bozcaada Türkiye’ye
bırakıldı.
10. Atatürk’ün yukarıdaki sözü doğrultusunda
Milli Mücadele’nin öncelikli hedefi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ulusal egemenlik
B) Çağdaş uygarlık
C) Çok partili hayat
D) Ulusal bağımsızlık
TBMM;
- I.İnönü zaferinden sonra Sovyet Rusya ile
Moskova Antlaşmasını;
- Sakarya Meydan Savaşı sonrasında Fransa
ile Ankara Antlaşması’nı,
- Büyük Taarruz zaferinden sonra Mudanya
Ateşkesi’ni imzalamıştır
8. Bu bilgilerden aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılabilir?
A) TBMM tam bağımsızlığı sağlamıştır.
B) Doğu cephesi kapanmıştır
C) İtilaf Devletleri tarihi emellerinden
vazgeçtiler.
D) Askeri başarıları diplomatik başarılar
izlemiştir.
11. ‘ Yunanlılar boş durmuyor İzmir’i bir silah yığınağı
haline çeviriyordu. Bunda İngilizlerin Yunanistan’a
yaptığı silah ve maddi desteğin büyük payı vardır.
Hazırlıklarını tamamlayan Yunanlılar bizim 4
katımız kadar bir kuvvetle, 9 Haziranda saldırıya
geçtiler. Bu saldırılara karşı koyamayan ordumuz,
toparlanmak için Sakarya’nın doğusuna çekildi.’
Halide Edip ADIVAR' ın ‘Türk’ün Ateşle
İmtihanı’ adlı eserinden yapılan alıntıya göre
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Türk ordusu savunma konumundadır.
9) I. İnönü savaşından sonra görülen;
I. İstiklal marşının kabul edilmesi
II. Londra konferansına çağrılmamız
III. Rusya ile Moskova antlaşması
imzalamamız
IV. Teşkilat-ı Esasiye’nin kabulü
Gelişmelerinden hangileri bu zaferin
uluslararası etkilerine örnek gösterilebilir?
A)I-IV
C) II-III
B) I-II
D) III-IV
B) İngiltere Yunanlıları destekliyordu.
B)Yunanlılar Anadolu’ya tamamen hakim
olmuşlardır.
D)Yunan ordusu silah ve maddi olarak Türk
ordusundan üstündü.
T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
15. Lozan Barış Antlaşması’nın aşağıdaki
kararlarındanhangisi, ülkede birlik ve
beraberliği sağlamaya yöneliktir?
12.
A) Kapitülasyonlar kaldırılacaktır.
B) Tüm azınlıklar Türk vatandaşı kabul edilecektir.
Mustafa Kemal’in bu sözü Sivas
Kongresinde alınan karalardan öncelikle
hangisi ile ilişkilendirilebilir?
C) Boğazlar, başkanı Türk olan bir komisyon
tarafından yönetilecektir.
D) Türkiye ile Yunanistan arasında Meriç Nehri
sınır olacaktır.
A)Ulusal Cemiyetlerin birleştirilmesi
B)İrade-i Milliye gazetesinin çıkarılması
C)Manda ve Himaye fikrinin reddedilmesi
D)Kuvay-i milliye birliklerinin birleştirilmesi
13. Aşağıdaki inkılaplardan hangisi ''Egemenlik
kayıtsız şartsız milletindir.''ilkesinin
gerçekleştirilmesine yöneliktir?
A) Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi
B) Saltanatın kaldırılması
16. Yeni Türk Devleti'nde başkent olarak İstanbul
değil de Ankara'nın seçilmesinin nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türkiye Devleti'nin Osmanlıdan bağımsız yeni
bir devlet olduğunun vurgulanmak istenmesi
B) Ankara'nın köklü bir geçmişe sahip olması
C) Medeni Kanun'un kabul edilmesi
C) Ankara'nın modern bir şehir olması
D) Aşar vergisinin kaldırılması
D) Ankara'nın Batı Cephesine yakın olması
14.
İstanbul Hükümeti
A)
B)
C)
D)
İşgallere direnmenin bir
faydasının bulunmadığını
kabullenmiştir.
İşgallere karşı birlik ve
beraberlik içinde hareket
edilmesini istemiştir.
Teslimiyetçi bir politika
izleyip halkı da bu konuda
telkin etmiştir.
Ordularını
dağıtmış,
silahları İtilaf devletlerine
teslim etmiştir.
Türk Halkı
Bölgesel olarak faaliyet
gösteren direniş cemiyetleri kurmuşlardır.
Başka ülkelerin manda ve
himayesi altında yaşamayı kabullenmiştir.
İşgalleri protesto eden
mitingler
düzenlemişlerdir.
Gönüllülük
esasına
dayanan Kuvayi Milliye
birlikleri kurmuşlardır.
17. İsmet Paşa, Lozan Konferansı'nın açılışında ''Çok
ızdırap çektik, çok kan akıttık. Bütün medeni
milletler gibi hürriyet ve istiklal istiyoruz.''
demiştir.
İsmet Paşa bu sözlerine göre yeni Türk
Devleti'nin aşağıdakilerden hangisini
amaçladığı söylenemez?
A) Kalıcı barışı sağlamak
B) Bağımsız olarak yaşamak
C) Savaş taraftarı bir politika izlemesi
D) Diğer uluslarla aynı haklara sahip olmayı
T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
20.
Atatürk'ün bu sözü ile daha çok
aşağıdakilerden hangisinin önemi
vurgulanmıştır?
A) Milli kültürün
B) Milli eğitimin
C) Milli ekonominin
D) Milli birlik ve beraberliğin
18.
Üsteki görsele başlık verilmesi istenirse
bunun hangi seçenekteki olması en doğrusu
olur?
A) Devlet Adamı Mustafa Kemal
B) Asker Mustafa Kemal
C) Öğrenci Mustafa Kemal
D) Dört Şehir ve Mustafa Kemal
19. İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlardan
bazıları şunlardır:
• Ham maddesi yurt içinden temin edilen
sanayi dalları kurulmalıdır.
• El işçiliğinden ve küçük imalattan süratle
fabrikaya ve büyük işletmeye geçilmelidir.
• Devlet, özel sektör tarafından
gerçekleştirilemeyen yatırımlara öncülük
edecektir.
Aşağıdakilerden hangisi bu kararların
amaçlarından biri değildir?
A) Ekonomik bağımsızlık
B) Millî ekonomiyi kurmak
C) Ulusal egemenliği sağlamak
D) Ulusal ekonomiyi güçlendirmek
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Download