URGE Desteği Özet Sunumu

advertisement
T.C.
EKONOMĠ BAKANLIĞI
Ġhracat Genel Müdürlüğü
KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin GeliĢtirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
Vizyonumuz
Proje ve kümelenme yaklaşımını
esas alan yerel dinamiklerin
harekete geçirilmesine olanak
sağlayarak, işbirliği kuruluşlarının
önderliğinde ihracat seferberliği
başlatmak
Ġhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin GeliĢtirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
ĠĢbirliği
KuruluĢu
• İhracatçı Birlikleri
• İl Sanayi / Ticaret Odaları
• TOBB, TİM, DEİK
• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
• Organize Sanayi Bölgeleri
• Endüstri Bölgeleri
• Sektörel Üretici Dernekleri
• Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)
• İmalatçıların kurduğu dernek-birlik veya
kooperatifler
Ġhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin GeliĢtirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
Firmaların, iĢbirliği kuruluĢları önderliğinde :
Kümelenme
- Ortak ihtiyaç analizi,
- Öğrenme (eğitim ve danıĢmanlık)
- Pazarlama (tanıtım, marka, ticaret heyeti,
eĢleĢtirme)
gibi ihracata yönelik ortak eylem ve
faaliyetlerinin desteklenmesi
Ġhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin GeliĢtirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
Proje
Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, hizmet
sağlayıcıları, uygulayıcıları ile öngörülen
çıktıları belirlenmiĢ faaliyetler bütünü
Proje
Amaç
ĠĢbirliği kuruluĢu koordinasyonunda
firmalarımızın ortak sorun, ortak fırsat, ortak
vizyon anlayıĢı içerisinde, plan ve program
yaparak ihracat stratejileri geliĢtirmelerinin
özendirilmesi
Ġhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin GeliĢtirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
BaĢvuru Mercii
T.C. Ekonomi Bakanlığı
BaĢvuru
Nihai Mercii
Proje Değerlendirme Komisyonu
Hedef Kitle
ĠĢbirliği KuruluĢları (ġirketler)
Destek Oranı
% 75
Ġhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin GeliĢtirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
• Ġhtiyaç Analizi
Destek
Kapsamı
• Eğitim ve DanıĢmanlık
• YurtdıĢı Pazarlama ve Alım Heyeti
• Ġstihdam
• Bireysel DanıĢmanlık
Ġhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin GeliĢtirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
İşbirliği Kuruluşu Proje Sunumu
İhtiyaç Analizi
Süreç
İstihdam
Eğitim ve/veya Danışmanlık Programı
Yurt Dışı Pazarlama ve/veya Alım Heyeti
Bireysel Danışmanlık
Ġhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin GeliĢtirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
• Eğitim ve/veya danıĢmanlık ihtiyacının analizi
• ĠĢ planı ve ihracat stratejilerinin hazırlanması,
izlenmesi
• Ġhracat potansiyelinin belirlenmesi
• Destek Miktarı : Proje BaĢına 400.000 USD
Ġhtiyaç Analizi
Ġhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin GeliĢtirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
Eğitim ve
DanıĢmanlık
Programları
• DıĢ Ticaret
• SatıĢ – Pazarlama – Ġnsan Kaynakları
• Süreç ĠyileĢtirme ve Yönetimi
• Stratejik Yönetim
• Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri
• Kalite – Verimlilik
• Sektöre Özgü Konular
• Bakanlıkça Uygun Görülen Diğer Konular
• Destek Miktarı : Proje BaĢına 400.000 USD
Ġhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin GeliĢtirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
Destek Kapsamı :
Yurt DıĢı
Pazarlama
YurtdıĢı Pazarlama Programları
- Ortak pazar araĢtırmaları
- Pazar ziyaretleri
- Ticaret heyetleri
- YurtdıĢı fuar ziyaretleri
- EĢleĢtirme
- Küme tanıtım faaliyetleri
Destek Miktarı :
- Program BaĢına 150.000 USD
- En fazla 5 adet
Ġhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin GeliĢtirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
Program Başına
100.000 USD
Alım Heyeti
En fazla 10 adet
Ġhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin GeliĢtirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
Yurt DıĢı
Pazarlama ve
Alım Heyeti
Destek Kapsamı :
- UlaĢım Giderleri
- Konaklama Giderleri
- Tanıtım ve Organizasyon Giderleri
Ġhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin GeliĢtirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
Ġstihdam
Amaç :
- Projelerin kümelenme anlayıĢı
temelinde planlanması
- Proje kapsamında yürütülen
programların organizasyonun ve
koordinasyonunun sağlanması
Destek Miktarı :
- 2 Uzman / En fazla 3 Yıl
- ĠĢbirliği KuruluĢu Emsal Personel
Brüt Ücreti
Ġhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin GeliĢtirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
Hedef Grup
Proje Bazlı Programa Katılan ġirketler
Bireysel
DanıĢmanlık
Destek Oranı
%70
En fazla 50.000 USD
(3 Yıl)
! Proje bitimi sonrasında !
Ġhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin GeliĢtirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE)
Ġhtiyaç
Analizi
Eğitim /
DanıĢmanlık
Yurt DıĢı
Pazarlama
Alım Heyeti
Ġstihdam
Bireysel
DanıĢmanlık
Destek Oranı
%75
%75
%75
%75
%75
%70
Desteklenen Kurum
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
Şirketler
150.000
100.000
(Program Başına)
(Program Başına)
Emsal Brüt
Ücret
50.000
5 Adet
10 Adet
2 Kişi
3 Yıl
Destek Tutarı (USD)
400.000
Program
Program süresince
(Maks. 36 Ay)
Ġhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
TÜM ġĠRKETLERĠMĠZĠ
ve
ĠġBĠRLĠĞĠ KURULUġLARIMIZI
ĠġBĠRLĠĞĠNE DAVET EDĠYOR
ve
PROJELERĠNĠ BEKLĠYORUZ
Ġhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Download