Untitled

advertisement
TÜRKİYE AMBALAJ MECLİSİ
15
4. Konu
Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı olan 2023’te, 500 milyar dolar olarak belirlenen ihracat hedefi
başta olmak üzere, ulusal hedeflerin gerçekleşmesinde vazgeçilmez bir unsur olan, “birlikte
hareket edebilme” olgusunun sektörde yetersiz oluşu.
Açıklama
Giderek daha fazla küreselleşen uluslararası işletmeler ile rekabet etmek zorunda olan küçük
üreticilerimizin, bilgi-deneyim, teknoloji, yetişmiş personel-emek ve sermaye birikimlerini
birlikte kullanarak, güç kazanmaları büyük önem arz etmektedir. Firmalarımızın, özellikle özgün
ürün-benzetme ya da fason ürün mukayesesinde fiyat rekabetine karşı durabilmesi için, verimlilik
ve inovasyonda yeteri kadar ilerleme sağlanamamaktadır.
Öneri
• Tarımsal ve sınaî ürünlerin pazarlanmasında vazgeçilmez bir unsur olan ambalaj üreticilerinin
tedarikçisi oldukları ve tedarik aldıkları firmalarla birlikte hareket edebilecekleri kümelenmeler
oluşturulmalı,
• Kümelenme içinde yer alacak firmalar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere,
İhraç Malları Ambalaj Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü kurulmalı, öncü ve örnek olacak bu
yapının içinde sanayi kuruluşları yanında ilgili sivil toplum örgütleri, akademik kurumlar ve ilgili
kamu kurumları yer almalıdır.
İlgili Kurum
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı, DTM
DEĞERLENDİRME
Bilindiği üzere, 23 Eylül 2010 tarihinde yürürlüğe giren 2010/8 sayılı Uluslararası
Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile kümelenme anlayışı ve proje
yaklaşımı çerçevesinde şirketlerimizin proje bazlı eğitim ve/veya danışmanlık, istihdam, yurt dışı
pazarlama veya alım heyeti ve bireysel danışmanlık programlarının birbirine bağlı şekilde
uygulanabileceği bütünleşik bir destek mekanizması tasarlanmış olup ambalaj sektöründe iştigal
eden şirketler kümelenme çalışmalarında bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden
yararlanabilmektedir.
Ayrıca, ambalaj sektöründeki firmaların ihracat sektörü içinde bir organizasyon altında
toplanarak dünya pazarlarına yönlendirilmesi amacıyla; ihracat ve ilgili konularda (finansman,
tedarik, nakliye, sigorta, gümrükleme v.b.) hizmet sağlayarak, dış ticarette uzmanlaşmalarını ve
bu suretle daha etkin faaliyet göstermelerini teminen Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ)
kurmaları teşvik edilebilir.
Öte yandan, ambalaj sektöründe kümelenme projesi oluşturularak bir “İhraç Malları
Ambalaj Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü” kurulmasının ülkemiz ihracatına dolaylı yoldan
katkı sağlayabileceği, ancak ambalaj sektörünün çeşitli bölgelerde dağınık yapılanmış olması ve
plastik, kağıt, alüminyum gibi farklı hammaddeleri işleyen üreticilerin çok farklı hedef ve
beklentilerinin olmasından dolayı uygulamaya geçme ihtimalinin düşük olduğu, ambalaj
sektörünün ara malı bağımlılığına çözüm olarak getirilen plastik hammaddesini üreten
işletmelerin desteklenmesi konusunda ise, ülkemizde tek üretici olan Petkim gibi büyük ölçekli
bir firmanın desteklenmesinin ülkemizin Avrupa Birliği taahhütleri açısından büyük sıkıntı
yaratacağı değerlendirilmektedir.
5. Konu
Sektörün dış ticaretteki ara malı açığı
Açıklama
Ambalaj sektörünün toplam ithalat ve ihracatı incelendiğinde, ciddi oranda ara malı açığı olduğu
görülmektedir.
Öneri
• Dış ticaret açığının kapatılmasına önemli katkısı olacak bir düzenleme ile hammaddeleri yurtiçi
kaynaklardan sağlanan, cam ve ahşap dışındaki (kâğıt, karton, kraft kâğıdı, alüminyum ve çelik,
plastik esaslı) ambalajların üretiminde kullanılan hammaddeleri üreten işletmeler desteklenmeli,
• Ambalaj sanayi ile birbirini tamamlayıcı ve katma değeri yüksek olan ambalaj makineleri
imalat sanayimizdeki hammadde ve parçalar da bu kapsamda sayılmalı,
• Gümrük mevzuatı ile imalat sanayinin özendirilmesine yönelik mevzuatta bu yönde
değişiklikler yapılmalıdır.
İlgili Kurum
Hazine Müsteşarlığı, DTM, Gümrük Müsteşarlığı
DEĞERLENDİRME
Bu kapsamda sorunların giderilmesi, sektörlerin ve ülkemiz dış ticaretinin daha sağlam bir
yapıya kavuşması, daha çok katma değerin yurt içinde bırakılması amacıyla, sektörlerden gelen
taleplerle de paralel olarak, İhracata Dönük Üretim Stratejisi kapsamında Girdi Tedarik Stratejisi
çalışmaları başlatılmış olup, sektörler belirli bir çalışma takvimi çerçevesinde, girdi tedariki
yönüyle ve tüm paydaşların katılımıyla ele alınmaktadır.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards