ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK LYS Test 6

advertisement
ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK
LYS
KAVRAMA
Test
6
STİ
TE
KAZ
AN
IM
BİYOLOJİ
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
FOTOSENTEZ - KEMOSENTEZ
1. Ototrof organizmaların tamamında besin üretilirken,
4. Kemosentetik canlılar oksidasyon için,
I. karbon kaynağı olarak karbondioksit kullanma
II. hidrojen kaynağı olarak su kullanma
I.H2S
III. enerji kaynağı olarak ışık kullanma
verilenlerden hangileri gözlenir?
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
2. Fotoototrof ve kemoototrof organizmaların bazı özellikleriyle ilgili aşağıdaki tablo verilmiştir.
Özellik
Kemoototrof
I.
Hücresel yapı
Prokaryot ya da
ökaryot
Sadece prokaryot
II.
Klorofil taşıma
Var
Var
Var
Yok
III. Aminoasit üretme
Fotoototrof
Buna göre numaralandırılmış özelliklerden hangileri
doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
3. İki farklı besi ortamının özellikleri aşağıda verildiği gibidir.
Karanlık
ortam
Işık
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
B) I ve II
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
A) Yalnız I
II.H2O
III. Fe
IV.NH3
verilenlerden hangilerini kullanabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I, II ve IV
+
2NH4 + 3O2
a
−
•
•
•
•
CO2
H2O
Mineral madde
Y bakterileri
Düzeneklerde bulunan X ve Y bakterilerinin sayıca
arttığı gözlendiğine göre,
I. X'te kloroplast organeli bulunur.
II. Y, kemosentetiktir.
III. Her iki deney kabında glikoza rastlanabilir.
verilenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) I ve II
D) II ve III
+
2NO2 + 4H + 2H2O + Enerji
b
Besin + O2
CO2 + H2O
c
Buna göre,
I. a tepkimesinin gerçekleşmesindeki asıl amaç enerji
üretimidir.
II. b tepkimesinde hidrojen kaynağı olarak sadece su
kullanılır.
III. c tepkimesinde oksidatif fosforilasyonla ATP üretimi
gerçekleşir.
verilenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
E) I, II ve III
MEB 2016 - 2017
CO2
H2O
Mineral madde
X bakterileri
E) I, III ve IV
5. Aşağıda kemosentetik bir canlının sitoplazmasında gerçekleşen bir dizi reaksiyon verilmiştir.
D) I ve III
•
•
•
•
C) II ve III
6. Siyanobakteriler ile kemoototrof bir bakteri karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisinin farklı olduğu
gözlenir?
A) Karbon kaynağı olarak karbondioksit kullanma
C) I ve III
E) I, II ve III
B) Hidrojen kaynağı olarak suyu kullanma
C) Atmosfere oksijen gazı gönderme
D) Besin üretme tepkimelerini sitoplazmada gerçekleştirme
E) Organik besin monomeri üretebilme
ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK
LYS
Test
6
BİYOLOJİ
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
FOTOSENTEZ - KEMOSENTEZ
10. İncelenen bir canlının,
I. protein sentezi
•
protein sentezleyebildiği
II. ATP sentezi
•
oksijen üretemediği
III. glikoz sentezi
•
klorofil taşıdığı
IV. nişasta sentezi
•
solunum yaptığı
verilenlerden hangileri gerçekleşir?
belirlenmiştir.
Buna göre bu canlıyla ilgili olarak,
I. Zarlı organellere sahiptir.
II. DNA'sı hücre sitoplazmasındadır.
III. Çok hücrelidir.
verilenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I, II ve IV
C) II ve IV
E) I, II, III ve IV
8. İki farklı canlının inorganik maddelerden organik besin
sentezi yaptığı zaman dilimleriyle ilgili aşağıdaki grafik
verilmiştir.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
6
12
18
24
6
12
18
Zaman(saat)
Buna göre a ve b canlılarıyla ilgili olarak, seçeneklerden hangisi yanlış bir açıklamadır?
A) a, fotoototrof olup sitoplazmasında klorofil pigmenti
bulunabilir.
B) b'de besinin yapısında bulunan hidrojenler sudan
karşılanır.
C) b, inorganik kimyasalları oksitleyebilir.
D) a, besin üretmek için ışık enerjisine ihtiyaç duyar.
E) a, prokaryot, b ise ökaryot hücre yapısında olabilir.
9. Fotosentez ve kemosentez olayları için,
I. besin üretme
II. ışıklı ortamda gerçekleşebilme
III. organel içerisinde gerçekleşme
verilenlerden hangileri ortaktır?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
IM
KAVRAMA
STİ
TE
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MEB 2016 - 2017
b
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Besin sentezi
a
KAZ
AN
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
7. Bir bitkinin canlı olan tüm hücrelerinde,
11. Kışın yapraklarını döken bir ağaçta fotosentezin en
yoğun olduğu zaman dilimi seçeneklerin hangisinde
belirtilmiştir?
Mevsim
A) Yaz
Sanat aralığı
10:00-14:00
B) İlkbahar
08:00-10:00
C) Yaz
18:00-22:00
D) Sonbahar
10:00-14:00
E) Kış
10:00-14:00
12. Fotosentetik ökaryot hücrelerde aşağıda verilen özelliklerden hangisi gözlenebilir?
A) Besin üretme tepkimeleriyle mineral madde sentezi
yapabilme
B) Kloroplast içerisinde karbondioksit özümlemesi yapabilme
C) Besin sentezi sırasında hidrojen kaynağı olarak hidrojen sülfürü kullanabilme
D) Sitoplazmalarında bulunan klorofiller yardımıyla ışık
enerjisini absorbe etme
C) I ve III
E) Solunumdan elde edilen enerjiyle inorganik besinlerden organik besin sentezleme
E) I, II ve III
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Adı
:.........................................................
Doğru :.....................................
Soyadı
:.........................................................
Yanlış :.....................................
Sınıf
:.........................................................
Boş
No
:.........................................................
:.....................................
Puan :.....................................
E E E E E E E E E E E E
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Create flashcards