İnfüzyon Terapisinde Riskin Önlenmesi\A\A

advertisement
Terimler Sözlüğü
▪A
▪B
▪C
▪D
▪E
▪F
▪G
▪H
▪I
▪J
▪K
▪L8625
▪M
▪N
▪O
▪P8621
▪Q
▪R
▪S
▪T
▪U
▪V
▪W
▪X
▪Y
▪Z
Karsinojenisite
Kanser üretme eğilimi veya yeteneği
Kardiyak arrest
Kalbin bir bozukluk sonucu normal fonksiyonunu gösterememesi sonucunda kan dolaşımının
geçici veya kalıcı olarak durması.
CAS Numarası
Kimyasal Abstrakt Servis Numarası (kimyasal maddelerin belirlenmesi için konmuş standart).
Katekolamin
Sempatik ("uçuş-veya-dövüş") sinir sisteminin bir parçası olan hormonlar/nörotransmitterler
Kateter
Vücut kavitesine, kanalına veya damarına yerleştirilen küçük tüp. Sıvı veya gazların drenajı,
verilmesi veya alınması için kullanılır.
CDC
Centers for Disease Control and Prevention (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri)
Serebral
Beyine bağlı, beyinle ilgili, beyni etkileyen
Kimyasal kontaminasyon
Bir sağlık profesyonelinin veya hastanın istemeden tehlikeli ilaçlara veya kimyasallara maruz
kalması.
Kimyasal uyuşmazlık
Birbirleri ile tepkimesi hedeflenmeyen iki (farmasötik) maddenin birbirleri ile tepkimesi durumu.
Tepkimenin sonucu yararsız, olasılıkla aktif olmayan potansiyel olarak zararlı bir karışımdır.
Kimyasal reaksiyon
Kimyasal madde yapısının kendiliğinden veya bir çeşit enerji girdisini takiben ile bir başka yapıya
dönüşmesi.
Kromatit
Bir kromozomun bir suşu ( DNA sarmalının tek bir parçası İki kromatit bir araya gelerek bir
kromozom oluşturur).
Konsantrasyon
Bir maddenin diğer bir çözelti, dispersiyon veya karışım içindeki görece miktarı.
Kontamine olmuş atık
Sağlık çalışanlarına zarar verebilecek vücut sıvılarına veya diğer zararlı maddelere temas etmiş
olan, steril olmayan, bertaraf edilecek tıbbi aletler benzeri kirli materyal.
Kontaminasyon
Kontaminasyon organizmalara/bir çözeltiye, vb. bir safsızlığın (örn. virüs, toksinler veya diğer
zararlı maddeler aracılığı ile)
girmesidir
Bakım maliyeti
Bir hastanın alınan sağlık hizmetleri ile bağıntılı gerçek tedavi maliyeti.
CR-BSI
Katetere bağlı kan dolaşımı enfeksiyonu ana kaynağı kateter olan kan enfeksiyonudur.
SVK
Santral Venöz Kateter(ler): Boyundaki, göğüsteki veya kasıktaki büyük bir vene yerleştirilen
kateter. İlaç, sıvı vermek veya kan örneği almak için kullanılır.
Siyanoz
Kan dolaşımındaki oksijen yetersizliğine bağlı olarak derinin, dudakların, tırnakların ve mukoz
membranın mor/mavi bir renk alması.
Siklofosfamid
Sitostatikler sınıfına ait ve bu nedenle de kanser veya diğer ağır otoimmün hastalık terapisinde
kullanılan bir ilaç.
Sitostatik
Hücrelerin gelişimini veya çoğalmasını engelleyen bir madde. Bunlar esas olarak kanser
tedavisinde veya ağır otoimmün hastalık tedavisinde kullanılır.
Sitotoksik
Mevcut tümör hücrelerini öldüren bir madde. Sitotoksikler esas olarak kanser tedavisinde veya
ağır otoimmün hastalık terapisinde kullanılır.
Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Ind
Download