MALYE BOOK.indb

advertisement
kpss
maliye
2013
ı çözü
am
lü
10
m
ta m
ÖSYM sınav formatına %100 uygun
Komisyon
KPSS MALİYE TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME
ISBN- 978-605-364-358-6
Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.
© Pegem Akademi
Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları
Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti.’ye aittir.
Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri,
kapak tasarımı, mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt
ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz.
Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bondrolü ile satılmaktadır.
Okuyucularımızın, bondrolü olmayan kitaplar hakkında
yayınevimize bilgi vermelerini ve bondrolsüz yayınları
satın almamalarını diliyoruz.
3. Baskı
Dizgi-Grafik Tasarım: Ahmet Resul Kaymakçı
Kapak Tasarımı: Gürsel Avcı
Baskı: Tarcan Matbaası
(Ankara - 0312 384 34 35)
Yayıncı Sertifika No: 14749
Matbaa Sertifika No: 25744
İletişim
Karanfil 2 Sokak No: 45 Kızılay / ANKARA
Yayınevi: 0312 430 67 50 - 430 67 51
Yayınevi Belgeç: 0312 435 44 60
Dağıtım: 0312 434 54 24 - 434 54 08
Dağıtım Belgeç: 0312 431 37 38
Hazırlık Kursları: 0312 419 05 60
E-ileti: [email protected]
Ön Söz
Değerli Alan Bilgisi Adaylarımız;
İş sınavları içerisinde en yoğun ve zorlu olanı KPSS ile başlayıp kurumların sınavları ile devam eden Alan Bilgisi sürecidir. Bu süreç KPSS sınavındaki ilgili puan türlerinden yeterli puanı alarak başlar ve kurumların yaptığı, büyük kısmı klasik yazılı şeklinde olan sınavlarla devam eder. Bu süreçte
belirleyici olan kurum sınavı iken, bu noktaya gelebilmenin ön koşulu ise
KPSS’den iyi bir puan almaktır.
Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye ve Muhasebe hem KPSS’nin 5 temel
branşını oluşturmakta hem de kurum sınavlarında ağırlık verilen derslerin
başında gelmektedir. Dolayısıyla adaylar iyi birer puan alabilmek için özellikle bu derslere ayrı bir önem vermektedir. Bu hazırlık sürecinde adaylar
hem konuları çalışırken hem de konu çalışmalarından sonra sürekli olarak
soru çözmektedir. Bu sayede konular kalıcı bir biçimde yerleşmekte ve tekrar tekrar çalışmaya gerek kalmamaktadır. Ancak bu noktadaki en önemli
şey ise doğru soruları çözmektir.
Elinizdeki “Maliye Tamamı Çözümlü 10 Deneme” müfredat çerçevesinde, ÖSYM’nin tüm soruları analiz edilerek, aynı formatta tamamen orijinal
soruların bir araya getirilmesiyle hazırlanmıştır. Böylelikle kitabımız sınavlarda çıkan tüm soru tiplerini kapsarken, sınava hazırlanan farklı seviyelerdeki adayların da tümüne hitap etmektedir.
Sınava hazırlanan tüm adaylarımızın başucu kaynakları arasına gireceğine inandığımız kitabımız aynı zamanda bu alanda ders veren öğretmenlerimiz için de önemli bir kaynak kitap olacaktır.
Şimdiden tüm adaylarımıza KPSS başta olmak üzere tüm sınavlarda
başarılar dileriz.
Pegem Akademi Yayıncılık
İçindekiler
Ön Söz .............................................................................................................................................iii
İçindekiler.......................................................................................................................................iv
Deneme 01 .....................................................................................................................................1
Çözüm 01 ........................................................................................................................................8
Deneme 02 ..................................................................................................................................17
Çözüm 02 .....................................................................................................................................25
Deneme 03 ..................................................................................................................................31
Çözüm 03 .....................................................................................................................................38
Deneme 04 ..................................................................................................................................43
Çözüm 04 .....................................................................................................................................50
Deneme 05 ..................................................................................................................................55
Çözüm 05 .....................................................................................................................................62
Deneme 06 ..................................................................................................................................69
Çözüm 06 .....................................................................................................................................76
Deneme 07 ..................................................................................................................................85
Çözüm 07 .....................................................................................................................................92
Deneme 08 ..................................................................................................................................99
Çözüm 08 ...................................................................................................................................106
Deneme 09 ................................................................................................................................115
Çözüm 09 ...................................................................................................................................122
Deneme 10 ................................................................................................................................131
Çözüm 10 ...................................................................................................................................138
Cevap Anahtarı .........................................................................................................................145
iv
Deneme - 01
4. Otomobil kullanımının yol açtığı
çevre kirlenmesinden kaynaklanan
hoşnutsuzluk hali aşağıdaki dışsallıklardan hangisine örnek olarak
verilebilir?
1. Kamu maliyesine ilişkin olarak
aşağıdaki maliye ilmindeki yaklaşımlar çerçevesinde geleneksel
yaklaşımların hangisinde konuları
iktisadi perspektiften ele alıp daha
çok kaynak dağılımında etkinliğin
üzerinde durulur?
A)
B)
C)
D)
E)
A) Üreticiden üreticiye negatif dışsallık
B) Üreticiden tüketiciye negatif
dışsallık
C) Tüketiciden tüketiciye negatif
dışsallık
D) Tüketiciden üreticiye negatif
dışsallık
E) Üreticiden tüketiciye pozitif dışsallık
İktisadi Yaklaşım
Hukuki Yaklaşım
Refah Yaklaşımı
Yapısal Yaklaşım
Gelir Yaklaşımı
5. Bir ülkede nüfus artış hızının altında
bir kamusal harcama artışı söz konusu olduğunda bu artış aşağıdaki
kamu harcaması artış türlerinden
hangisi kapsamında değerlendirilir?
2. Tam kamusal mallarda ortaya çıkan
ve her bir Lindahl fiyatına karşılık
gelecek kamusal mal miktarlarını
gösteren eğriye ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Bireysel Talep Eğrisi
Sahte Talep Eğrisi
Telafi Edilmiş Talep Eğrisi
Alışılmış Talep Eğrisi
Düşük Mal Talep Eğrisi
A)
B)
C)
D)
E)
6. Devletin geçmiş yıllarda yapılmış ve
kullanılmış bir gayri menkulu satın
alması karşılığında yaptığı harcamalar aşağıdaki harcama türlerinden
hangisi kapsamında değerlendirilebilir?
3. Aşağıdakilerden hangisi kamu
sektörü kavramı içinde değerlendirilemez?
A)
B)
C)
D)
E)
Gerçekte azalış
Görünüşte azalış
Görünüşte artış
Gerçekte artış
Mutlak azalış
Merkezi Yönetim Kuruluşları
Yerel Yönetimler Kuruluşları
Parafiskal Kurumlar
Kamu İktisadi Teşebbüsleri
Vergi Harcaması
A)
B)
C)
D)
E)
1
Cari Harcama
Reel Harcama
Kalkınma Carisi
Yatırım Harcaması
Transfer Harcaması
Çözüm - 01
1. Yapısal Yaklaşımlar: Kamu maliyesi ile
ilgili konuların ekonomik açıdan incelenmesine yönelik olup, kaynak dağılımında
ve kullanımında etkinlik, devlet faaliyetlerinin etkinliği ve alternatif maliyetler
piyasa ekonomi si ile ilgili faaliyetlerin
incelenmesi bakımından göz önünde tutulan teorik çerçeve içerisinde kamu faaliyetlerinin ekonomik analizinin yapılması
ve benzeri çalışmaları kapsamaktadır.
ekonomik etkileri ön planda tutmakta söz
konusu uygulamaların satın alma gücü
tüketim, tasarruf, gelir ve servet dağılımı
ile yatırımlar üzerindeki etkilerini analize
yönelik bulunmaktadır. İktisadi yaklaşımda devlet faaliyetlerinin Kamu Hukuku ile
olan ilişkisi tamamen bir tarafa itilmekte
ve konun sadece ekonomik yanı ile ilgilenilmekte ülkemizde Kıta Avrasya’sının
etkisiyle mali olaylar genellikle hukuki
yaklaşıma göre incelenmiştir.
Gelir Yaklaşımı: Fonksiyonel maliye ile
ilgili olup her devlet faaliyetinin milli
geliri azaltıcı ve arttırıcı etkileri incelenmektedir. Buna kamu harcamalarının
finansmanından daha çok harcamanını
düzeyini vergiler yolu ile kısmak veya
benzer şekilde kamu harcamalarını fonksiyonunun hizmet sağlamak değil gelir
akışını daraltmak olması örnek olarak
gösterilebilir.
Refah Yaklaşımı: Kamu maliyesi aracılığı
ile toplum refahının maksimize edilmesini
öngörmekte olup kimsenin durumundan
fedakarlık yapılmaksızın toplum refahının
arttırılması amaçlanmaktadır. Refah
ölçüsü, kamu maliyesi açısından devlet
faaliyetlerinin optimum düzeyini belirlemede önem taşımakta ve vergi yükü
bakımından fonksiyon görmektedir.
A ve B şıklarında belirtilen hukuki yaklaşım ve iktisadi yaklaşım geleneksel değil
günümüzdeki yaklaşımlar çerçevesinde
değerlendirilir.
Hukuki Yaklaşım: Alman ve Fransız
ekolünün yaklaşım şekli olup siyasi ve
idari sistem içinde kamu maliyesinin
temel fonksiyonları üzerinde durulmaktadır. Bu yaklaşıma göre kamu tüzel
kişileri anayasayla kendilerine yüklenmiş
olan fonksiyonları gerçekleştirmeleri için
harcama yapmak durumunda olup söz
konusu harcamaların hangi kaynaktan ve
hangi usullerle sağlanacağı ile toplumsal
mali yük uygulamalarının toplum kesimleri arasında adil bir şekilde dağılımının
nasıl gerçekleştirileceği konuları ağırlık
kazanmaktadır.
İktisadi Yaklaşım: Devletin vergi ve benzeri nitelikteki kamusal mali yük uygulamaları ve borçlanma aracılığıyla yarattığı
Cevap D
2. Her bireyin kamusal mallardan elde ettiği
fayda kadar vergilenmesine Lindahl Fiyatı
denir. Tam kamusal mallarda ortaya çıkan
ve her bir Lindahl fiyatına karşılık gelecek
kamusal mal miktarlarını gösteren eğriye
ise Sahte Talep Eğrisi denir.
Cevap B
3. Sermayesinin tümü veya yarısından
çoğu devlete ait olan, dolayısıyla devlet
kontrolü altında işlevlerini sürdüren ekonomik birimlerin tümüne kamu sektörü
adı verilir. A,B,C,D şıklarında belirtilen
ifadeler kamu sektörünün birimleri
arasında sayılırken vergi harcaması devlet
tarafından toplanan vergi gelirlerinden
vazgeçmektir.
Cevap E
4.
Otomobil kullanımının yol açtığı
TÜKETİCİ
çevre kirlenmesinden kaynaklanan
TÜKETİCİ
hoşnutsuzluk hali
NEGATİF
Cevap C
8
Download