Felsefe Tamamı Çözümlü 10 Deneme - TANITIM

advertisement
Komisyon
LYS4 TARİH - COĞRAFYA2 - FELSEFE İLE GRUBU İLE
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
10 DENEME TAMAMI ÇÖZÜMLÜ
ISBN 978-605-318-827-8
Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.
© Pegem Akademi
Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları
Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti.ne aittir.
Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri,
kapak tasarımı; mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt
ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz.
Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır.
Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında
yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları
satın almamasını diliyoruz.
1. Baskı: 2017, Ankara
Yayın-Proje Yönetmeni: Pelin Özdemir
Dizgi-Grafik Tasarım: Gülnur Öcalan
Kapak Tasarımı: Gürsel Avcı
Baskı: Vadi Grup Ciltevi A.Ş.
İvedik Organize Sanayi 28. Cadde 2284 Sokak No:105
Yenimahalle/ANKARA
(0312 394 55 91)
Yayıncı Sertifika No: 14749
Matbaa Sertifika No: 26687
İletişim
Karanfil 2 Sokak No: 45 Kızılay / ANKARA
Yayınevi: 0312 430 67 50 - 430 67 51
Yayınevi Belgeç: 0312 435 44 60
Dağıtım: 0312 434 54 24 - 434 54 08
Dağıtım Belgeç: 0312 431 37 38
Hazırlık Kursları: 0312 419 05 60
İnternet: www.pegem.net
E-ileti: [email protected]
YGS-LYS
LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI - 4
(LYS)
TARİH TESTİ
1
Çözüm kitapçığı için aşağıdaki
karekodu okutunuz.
Karekod
okutmak için
tavsiye edilen
uygulamalar
Cevap anahtarı için aşağıdaki
karekodu okutunuz.
QR Droid
pegem.net’ten ulaşmak için
http://depo.pegem.net/LYS4tarihC1.pdf
Qrafter
pegem.net’ten ulaşmak için
http://depo.pegem.net/LYS4tarihCvp1.pdf
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Pegem Akademinin yazılı izni olmadan
kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar
gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti
peşinen kabullenmiş sayılır.
.
AÇIKLAMA
1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-4 Tarih Testi
bulunmaktadır.
2. Bu test için verilen cevaplama süresi 65 dakikadır
(1 saat, 5 dakika).
3. Bu testte yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
4. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde,
silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.
5. Bu testler puanlanırken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri çıkarılacak ve kalan sayı ham puanınız olacaktır.
6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.
Bir soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru
için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.
7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka
kapağında belirtilmiştir.
2017 - LYS4
Deneme - 1
TARİH TESTİ
1. Bu testte 44 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Tarih Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi Anadolu’da kurulmuş olan Hititler’le ilişkilendirilemez?
A) Anal
B) Tavananna
D) Ziggurat
4.
C) Pankuş
Orta Asya Türk devletlerinden ilk defa din değiştirilmesi sonucunda yerleşik yaşamı benimseyen Türk
devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uygurlar
E) Kadeş
B) Köktürkler
C) Hunlar
D) Avarlar
E) Bulgarlar
2.
Hindistan’da uygulanan Kast Sistemi, derin bir toplumsal ayrım ortaya çıkararak kaynaşmış bir toplum yapısının oluşumunun önüne geçmiştir
Aşağıdakilerden hangisi bu sistem içinde yer alan
sınıflardan birisi değildir?
5.
A) Paryalar
B) Kraştiyalar
II.Tuna Bulgarları
III.Köktürkler
Yukarıdaki Türk devletlerinden hangileri İstanbul’u
kuşatmışlardır?
C) Sudralar
D) Vassiyalar
A) Yalnız I
E) Brahmanlar
3.
I. Avarlar
D) I ve II
6.
Türk tarihinin en eski belgelerinden olan Orhon Kitabeleri ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez?
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Tarık Bin Ziyad komutasındaki İslam orduları aşağıdaki dönemlerden hangisinde İspanya’ya girmişlerdir?
A) Hz. Muhammed
A) VIII. yüzyılda dikilmişlerdir.
B) Dört Halife
B) Siyasetname özelliği taşırlar.
C) Emeviler
C) Danimarkalı W. Thomsen tarafından okunmuşlardır.
D) Abbasiler
D) Köktürkler tarafından dikilmişlerdir.
E) Fatimiler
E) Dinsel içerikli metinlerdir.
3
Diğer sayfaya geçiniz.
2017 - LYS4/Tarih
7.
Deneme - 1
10. Osmanlı Devleti Balkanlar’da ilerlemesinin yanında,
Anadolu Türk birliğini kurmak için Anadolu’da da beyliklerle mücadele içinde olmuştur.
• Kuran-ı Kerim çoğaltılarak önemli merkezlere gönderilmiştir.
• İslam donanması kurularak Kıbrıs fethedilmiştir.
Anadolu Türk birliğini sağlama yönünde Osmanlı Devleti’ne katılan ilk beylik aşağıdakilerden hangisidir?
Bu gelişmeler aşağıdaki halifelerden hangisi döneminde gerçekleşmiştir?
A) Hz. Ebubekir
A) Karesioğulları
B) Hz. Ali
B) Aydınoğulları
C) Hz. Ömer
C) Hamitoğulları
D) Hz. Osman
D) Germiyanoğulları
E) Hz. Muaviye
8.
E) Candaroğulları
I. Malazgirt
II.Pasinler
11. Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında 1533 yılında
yapılan İstanbul Antlaşması’nın
III.Miryokefalon
I.Avusturya arşidükası Osmanlı sadrazamına eşit olacak.
II.Avusturya her yıl Osmanlı Devleti’ne otuz bin düka
altın vergi verecek.
Yukarıdaki savaşlardan hangileri Büyük Selçuklular
ile Bizans arasında yapılmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
III.Avusturya Macaristan’ın içişlerine karışmayacak.
maddelerinden hangileri, Osmanlıların Avusturya’ya
diplomatik üstünlüğünü kabul ettirdiğinin doğrudan
kanıtıdır?
A) Yalnız I
D) I ve II
9.
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
• Cengiz Han’ın torunu Hülagü tarafından İran’da kurulmuştur.
• 1243 Kösedağ Savaşı sonucunda Türkiye Selçukluları’nı yenilgiye uğratarak bir dönem Anadolu’ya egemen olmuşlardır.
Özellikleri verilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kubilay Hanlığı
12. Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde, kuşatma sırasında Turgut Reis’in şehit olması üzerine Akdeniz’de
fethedilemeyen ada aşağıdakilerden hangisidir?
B) Çağatay Hanlığı
C) Altın Orda Devleti
D) İlhanlı Devleti
A) Rodos
E) Timur Devleti
D) Cerbe
4
B) Malta
C) Kıbrıs
E) Sakız
Diğer sayfaya geçiniz.
2017 - LYS4/Tarih
Deneme - 1
13. Avrupa’da meydana gelen aşağıdaki gelişmelerden
hangisi Osmanlılar’ın XIV. ve XV. yüzyılda Balkanlar
bölgesinde ilerlemesini kolaylaştırmıştır?
16. Osmanlı padişahları aşağıdaki yüzyıllardan hangisinin ardından halifelik unvanını kullanmaya başlamışlardır?
A) Haçlı Seferleri
A) XV. yüzyıl
B) Yüzyıl Savaşları
B) XVI. yüzyıl
C) Reform Hareketleri
C) XVII. yüzyıl
D) Coğrafi Keşifler
D) XVIII. yüzyıl
E) Rönesans Hareketleri
E) XIX. yüzyıl
14. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ordusunda yer
alan Kapıkulu ocaklarına bağlı piyade birliklerinden
birisi değildir?
A) Yeniçeriler
B) Topçular
D) Lağımcılar
17. Avrupalılar Müslümanlara karşı başlattıkları Haçlı Seferleri sırasında doğu dünyasında yaygın olarak kullanılan
barut, pusula, kâğıt ve matbaayı Avrupa’ya taşımışlardır.
C) Cebeciler
E) Sağ ulufeciler
Bu durumun Avrupalıların aşağıdaki alanlardan hangisinde ilerlemelerine etki ettiği söylenemez?
A) Bilim
B) Teknoloji
D) Ekonomi
C) Ordu
E) Tarım
15. • XVII. yüzyılda yaşamış en büyük seyyahtır.
• Gezip gördüğü yerleri 10 ciltlik Seyahatname adlı eserinde toplamıştır.
Yukarıda özellikleri verilen, IV. Murat Dönemi’nde
yaşamış olan Osmanlı seyyahı aşağıdakilerden hangisidir?
18. Osmanlı Devleti’nde Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmak için
girişimde bulunmasının ardından yeniçeriler tarafından katledilen ilk Osmanlı padişahı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Katip Çelebi
B) Evliya Çelebi
C) Naima
D) 28. Mehmet Çelebi
A) II. Osman
E) Yusuf Agah Efendi
B) IV. Murat
D) IV. Mehmet
5
C) I. Ahmet
E) II. Süleyman
Diğer sayfaya geçiniz.
2017 - LYS4/Tarih
Deneme - 1
19. Osmanlı Devleti’nin, 1740 yılında imzaladığı Belgrat
Antlaşması’nın ardından kapitülasyonlardan daimi
olarak yararlanma hakkını tanıdığı devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) İngiltere
B) Rusya
D) Fransa
22. Yakın Çağ’ın başlamasında ve birçok imparatorluğun yıkılıp ulus devlet anlayışının ön plana çıkmasında etkili olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sanayi İnkılabı
C) Hollanda
B) Coğrafi Keşifler
E) Avusturya
C) Reform Hareketleri
D) Fransız İhtilali
E) 1848 İhtilalleri
23. XIX. yüzyılın başlarında, Mora’da Yunan ayaklanması
karşısında Osmanlı Devleti’nin Rumlara bağımsızlık vermemesi üzerine devreye İngiltere, Fransa ve Rusya girmiştir.
20. 1718-1730 yılları arasında süren Lale Devri’nde Paris’e ilk geçici elçi olarak gönderilen Osmanlı devlet
adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tarhuncu Ahmet Paşa
Avrupa devletlerinin isteklerini kabul etmeyen Osmanlı Devleti’nin donanması, aşağıdaki bölgelerden
hangisinde yakılmıştır?
B) 28. Mehmet Çelebi
C) Yusuf Agah Efendi
A) Navarin
D) Mustafa Reşit Paşa
D) Sinop
E) Alemdar Mustafa Paşa
B) Rusya
D) Venedik
C) İnebahtı
E) Mora
24. II. Abdülhamit’in Osmanlı tahtından indirilmesinde
aşağıdaki olaylardan hangisinin etkili olduğu söylenebilir?
21. 1683-1699 yılları arasında yapılan Kutsal İttifak Savaşları’nda Osmanlılara karşı kurulan cephede aşağıdaki devletlerden hangisinin yer aldığı söylenemez?
A) Avusturya
B) Çeşme
A) II. Meşrutiyet’in ilan edilmesi
B) 31 Mart Vakası’nın yaşanması
C) Uşi Antlaşması’nın yapılması
D) Balkan Savaşları’nın çıkması
C) Lehistan
E) 93 Harbi’nin kaybedilmesi
E) Fransa
6
Diğer sayfaya geçiniz.
Download