KPSS A Grubu Optimus Maliye Kopart Çöz Soru

advertisement
Komisyon
OPTIMUS MALİYE SORU BANKASI KOPART ÇÖZ
ISBN 978-605-318-163-7
Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.
© 2015 Pegem Akademi
Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları
Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti.ne aittir.
Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri,
kapak tasarımı; mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt
ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz.
Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır.
Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında
yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları
satın almamasını diliyoruz.
5. Baskı: 2015, Ankara
Yayın-Proje: Aylin Doğan
Dizgi-Grafik Tasarım: Ayşe Nur Kutlu
Kapak Tasarımı: Gürsel Avcı
Baskı: Vadi Grup Ciltevi A.Ş.
İvedik Organize Sanayi 28. Cadde 2284 Sokak No:105
Yenimahalle/ANKARA
(0312 394 55 91)
Yayıncı Sertifika No: 14749
Matbaa Sertifika No: 26687
İletişim
Karanfil 2 Sokak No: 45 Kızılay / ANKARA
Yayınevi: 0312 430 67 50 - 430 67 51
Yayınevi Belgeç: 0312 435 44 60
Dağıtım: 0312 434 54 24 - 434 54 08
Dağıtım Belgeç: 0312 431 37 38
Hazırlık Kursları: 0312 419 05 60
İnternet: www.pegem.net
E-ileti: [email protected]
Maliye
Maliye Teorisi - 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi kamu kesiminin özelliklerinden değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Test - 1
5.
Kamu kesiminde kâr elde etme amacı yoktur.
Kamu kesiminde siyasal kararlar esas alınır.
Kamu kesiminin işleyişinde temel görev piyasaya
düşer ve tüm önemli kararlar piyasanın işleyişine
bağlı olarak belirlenir.
Kamu kesiminde devlet adına karar alan ve uygulayanlar değişik hareket imkânlarına ve değişik
araçlara sahiptirler.
Kamu kesiminde zor kullanma mevcuttur.
A) Wagner
B) Pigou
C) Peacock
D) Buchanan
E) Samuelson
6.
2.
I. Kaynak dağılımında etkinliğin sağlanması
II. Ekonomik istikrarın sağlanması
III. Gelir dağılımında adaletin sağlanması
IV. Bölgesel dengesizlikle mücadele
Yukarıdakilerden hangisi Richard Musgrave’e göre
kamu kesiminin yeni fonksiyonları arasında yer almaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Yalnız IV
I ve II
II ve III
III ve IV
I, II ve III
Aşağıdakilerden hangisi iktisadi rasyonalite ile ilgili
olarak devletin piyasada üretilmesi mümkün olmayan mal ve hizmetler üretmesi gerektiği görüşünü
ileri sürmüştür?
Toplumsal refah artışının, ancak toplumda refahı en
kötü durumdaki bireyin refahının artmasına bağlı
olduğunu söyleyen bilim adamı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Wicksell
7.
A)
B)
D)
Aşağıdakilerden hangisi devletin ekonomik faaliyette bulunma nedenlerinden değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
E)
Kamusal malların üretimi
Dışsallıklar
Doğal tekeller
Tam rekabetten sapmalar
Özel malların üretimi
8.
4.
Demokrasi ile yönetilen bir ülkede hükûmetlerin
kendi yaşam sürelerini, seçmenlerin de kendi gerçek gelirlerini maksimum kılma çabası içinde olduğu görüşü kime aittir?
A)
B)
C)
D)
E)
Buchanan, Downs ve Tullock
Pigou, Smith ve Ricardo
Peacock, Wiseman ve Adams
Niskanen, Nitti ve Adams
Ricardo, Nitti ve Marshall
C) Keynes
E) Rawls
Tarafsız Maliye Kuramı'nın temel alındığı görüşe
göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
C)
3.
B) Marshall
D) Pigou
Denk bütçe politikası savunulmaktadır.
Borçlanma olağanüstü bir kamu geliri olarak görülmüştür.
Temel varsayımlarından biri de ücret ve fiyatın esnek olmamasıdır.
Bu görüşe göre ekonomide tam rekabet koşulları
geçerlidir.
Ekonomiye müdahale edilmesi gerekiyorsa para
politikası araçları kullanılmalıdır.
Modern maliye ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Faiz tasarruf sahiplerinin likiditelerinden vazgeçmelerinin bedelidir.
Faiz, para arzı ile para talebinin kesiştiği noktada
oluşur.
Devlet, süzgeç bir devlettir.
Devlet faaliyetleri her zaman özel faaliyetlerden
verimsizdir.
Devletin müdahalesi önemlidir.
Maliye Teorisi - 1
Test - 1
Test: 1
9.
Keynesyen görüş ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
13. Aşağıdakilerden hangisi kamu ekonomik faaliyetlerinin temel amaçlarından değildir?
Borçlanma normal bir gelir kaynağıdır.
Kamu harcamaları önemli politika aracı olarak kullanılır.
Devletin ekonomiye müdahalesine karşıdır.
Bütçenin açık verebileceğini savunur.
Tarafsız vergi ve kamu harcaması olamayacağını
ileri sürer.
A)
B)
C)
D)
E)
Ekonomik büyüme
Ekonomik kalkınma
İktisadi istikrar
Gelir dağılımında adalet
Bireysel ihtiyaçları karşılama
14. Kamusal ihtiyaçların kıt kaynaklarla ilişkisi
aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleştirilir?
A)
B)
C)
D)
E)
10. Müdahaleci devlet yaklaşımı ile ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Tarafsız maliye kuramını savunur.
Devletin ekonomiye müdahale etmesini savunur.
Kamu harcamalarının azaltılmasını savunur.
Borçlanmaya gidilmemesini savunur.
Vergilerin tarafsız olmasını savunur.
15. Bir ekonomide üretim faktörlerinin tamamıyla devlet
tarafından kontrol edildiği, hangi mal ve hizmetlerin
ne kadar üretileceğini ve nasıl dağıtılacağını devletin belirlediği model aşağıdakilerden hangisi olabilir?
11. Keynes’e göre ekonominin istihdam düzeyini belirleyen en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Toplam gelir düzeyi
Faiz oranı
Fiyat ve ücretlerin düzeyi
Mal ve hizmetler için olan toplam talep düzeyi
Kamu harcamaları
1. C
Gelir dağılımında adaleti sağlamak
Ekonomik istikrarı sağlamak
Ekonomik büyüme ve kalkınmayı sağlamak
Ödemeler dengesini sağlamak
Kaynak tahsisinde etkinliği sağlamak
2. A
3. E
4. A
5.E
6. E
7. C
8. D
A)
Serbest Piyasa Sistemi
B)
Liberal Ekonomi Sistemi
C)
Karma Ekonomi Sistemi
D)
Kumanda Ekonomisi
E)
Kapitalist Ekonomi Modeli
16. Devletin piyasa dengesizliklerinden kaynaklanan
enflasyon, deflasyon, işsizlik ve cari işlemlerdeki
açık veya fazlalarla mücadele etmesi, aşağıdaki
makroekonomik amaçlardan hangisini ifade eder?
12. Aşağıdakilerden hangisi devletin görevlerinden biri
değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Fiyatlandırma süreci
Piyasa işleyişi
Özel ekonomi
Firmalar
Bütçe
9. C
A)
Ekonomik istikrar
B)
Gelir dağılımı
C)
Kaynak tahsisi
D)
Sosyal fayda maksimizasyonu
E)
İktisadi büyüme
10. B
11. D
12. D
13. E 14. E
15. D
16. A
Maliye
Maliye Teorisi - 2
1.
Aşağıdakilerden hangisi piyasa başarısızlığının nedenlerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
2.
Ekonomik büyüme ve kalkınma
Gelir dağılımında adaletin sağlanması
Ekonomik istikrarı sağlama
Kaynak tahsisinde etkinliği sağlama
Ödemeler dengesini sağlama
Kamu maliyesi ile ilgili konuların ekonomik yönden
incelenmesine yöneliktir.
B) Vergiler kamu hizmetlerinin bedeli olarak kabul edilir.
C) Kamu faaliyetlerinin kanuni ve idari yönlerini inceler.
D) Devlet faaliyetlerinin millî geliri azaltıcı ve arttırıcı etkilerini inceler.
E) Kamu maliyesi aracılığıyla toplum refahının maksimize edilmesini öngörür.
7.
Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi fonksiyonel maliye ile ilgili olup her devlet faaliyetinin millî geliri
azaltıcı veya artırıcı etkilerini inceleyen yaklaşımdır?
A)
B)
C)
D)
E)
Hukuki yaklaşım
Ekonomik yaklaşım
Refah yaklaşımı
Değişim yaklaşımı
Gelir yaklaşımı
Aşağıdakilerden hangisi kamusal ihtiyaçların giderilmesinde siyasi organların karar verici olmasının
temel nedenidir?
Bireylerin kamusal mallara olan taleplerini
açıklamak istememeleri
B) Bireylerin özel mal ve hizmetlere olan taleplerini
açıklamak istememeleri
C) Firmaların üretim faktörlerine olan taleplerini
açıklamak istememeleri
D) Bireylerin lüks tüketim mallarını talep etme istekleri
E) Firmaların kâr amacı gütmeleri
Aşağıdakilerden hangisi özel ihtiyaçlarla kıt kaynaklar arasındaki ilişkiyi gerçekleştirir?
A)
B)
C)
D)
E)
5.
Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yaklaşım için
doğru bir ifadedir?
A)
Dışsallıklar
Tam kamusal mallar
Yarı kamusal mallar
Asimetrik enformasyon
Özel mal ve hizmetler
A)
4.
6.
Piyasa başarısızlıkları arasında değerlendirilen
dışsallık, kamu maliyesinin hangi amacına ters düşmektedir?
A)
B)
C)
D)
E)
3.
Test - 2
Politik süreç
Bütçeleme
Kamu ekonomisi
Kamu iktisadi teşebbüsleri
Piyasa işleyişi
Vergileri, sunulan kamu hizmetlerinin bedeli olarak
kabul eden yaklaşım hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Gelir yaklaşımı
Yapısal yaklaşım
Kurumsal yaklaşım
Değişim yaklaşımı
Refah yaklaşımı
8.
Aşağıdakilerden hangisi mali olayların gerçek hayatta nasıl oluştuğunu, bu olayları etkileyen unsurların
neler olduğunu bulmaya çalışan yaklaşımdır?
A)
Pozitif yaklaşım
B)
Normatif yaklaşım
C) Hukuki yaklaşım
D) Ekonomik yaklaşım
E)
9.
Kurumsal yaklaşım
J. Tinbergen’in piyasa ekonomisi ve devlet konusundaki görüşü aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Kapitalist bir ekonomide kamu kesimine yer yoktur
ve olmamalıdır.
B) Ekonomik faaliyetlerin tamamı piyasaya bırakılmalı
ve piyasada üretilemeyecek olan hizmetler devlet
kontrolünde ama yine özel kesim tarafından sunulmalıdır.
C) Her ekonomide en azından millî savunma ve benzeri kamusal hizmetleri üreten bir kamu kesimi mevcuttur ve bu durum ekonominin esas yapısının kapitalist özelliğe sahip olmasına engel değildir.
D) Millî savunma ve benzeri kamusal hizmetleri üreten
bir kamu kesiminin varlığı, ekonominin kapitalist
yapısını bozar ve onları piyasadan uzaklaştırır.
E) Her ekonomide en azından millî savunma ve benzeri kamusal hizmetleri üreten bir kamu kesimi mevcut
olduğundan hiçbir ekonomi kapitalist özelliğe sahip
değildir.
Maliye Teorisi - 2
Test - 2
Test: 1
10. Kamu maliyesi ile ilgili konuların ekonomik açıdan
incelenmesine yönelik olup kaynak dağılımında ve
kullanımında etkinlik, devlet faaliyetlerinin etkinliği
gibi hususlar üzerinde duran geleneksel yaklaşım
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
13. Aşağıdakilerden hangisi kamu maliyesini açıklamak
için kullanılan günümüzdeki yaklaşımlar arasında
yer alan iktisadi yaklaşımın öncüleri arasında
sayılamaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Refah yaklaşımı
Hukuk yaklaşımı
İktisadi yaklaşım
Yapısal yaklaşım
Kurumsal yaklaşım
11. Aşağıdakilerden hangisi refah yaklaşımı açısından
doğru bir ifadedir?
Fransa ve İtalya’da çeşitli bilim adamları tarafından
ileriye sürülmüş bir yaklaşım olup vergileri kamu
hizmetlerinin bedeli olarak kabul etmektedir.
B) Devlet faaliyetlerinin optimum düzeyinin piyasa
ekonomisine benzer bir şekilde ve vergilerin üretilen
kamu hizmetlerinin marjinal maliyetine eşitlendiği
noktada oluşacağını belirtmektedir.
C) Fonksiyonel maliye ile ilgili olup her devlet faaliyetinin millî geliri azaltıcı ve arttırıcı etkileri incelenmektedir.
D) Kamu maliyesi aracılığı ile toplum refahının maksimize edilmesini öngörmekte olup kimsenin durumundan fedakârlık yapılmaksızın toplum refahının
arttırılması amaçlanmaktadır.
E) Kamu faaliyetlerinin ekonomik analizinin yapılması
ve benzeri çalışmaları kapsayan yaklaşımdır.
A. G. Pigou
R. Musgrave
E. Lindahl
K. Wicksell
E. Allix
14. Bir ekonomik birimin faaliyeti dolayısıyla diğer ekonomik birim veya birimler üzerinde fiyat dışı bir yolla, dolaylı olarak görülen olumlu veya olumsuz etkilere ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
Gelir etkisi
Dışsallık
İkame etkisi
Nötr vergi politikası
İktisadi gelişme
15. Elma bahçesinin sahibinin yanında bulunan bal
üreticisini olumlu yönde etkilemesi aşağıdaki
dışsallık türlerinden hangisine örnektir?
A)
B)
C)
D)
E)
Tüketiciden tüketiciye pozitif dışsallık
Tüketiciden üreticiye pozitif dışsallık
Üreticiden tüketiciye pozitif dışsallık
Üreticiden üreticiye pozitif dışsallık
Tüketiciden üreticiye negatif dışsallık
12. Aşağıdakilerden hangisi hukuki yaklaşımla ilgili
yanlış bir ifadedir?
A)
B)
Alman ve Fransız ekolünün yaklaşım şeklidir.
Siyasi ve idari sistem içinde kamu maliyesinin temel
fonksiyonları üzerinde durulmaktadır.
C) Bu yaklaşıma göre kamu tüzel kişileri anayasayla
kendilerine yüklenmiş olan fonksiyonları gerçekleştirmek için harcama yapmak durumundadırlar.
D) Bu yaklaşıma göre, yapılan harcamaların hangi
kaynaktan ve hangi usullerle sağlanacağı ile toplumsal mali yük uygulamalarının toplum kesimleri
arasında adil bir şekilde dağılımının nasıl gerçekleştirileceği konuları ağırlık kazanmaktadır.
E) Devlet faaliyetlerinin optimum düzeyinin piyasa
ekonomisine benzer bir şekilde ve vergilerin (fiyatların) üretilen devlet hizmetlerinin marjinal maliyetine eşit olduğu noktada oluşacağını belirtmektedir.
1. E
2. D
3. A
4. E
5. D
6. C
7. E
8. A
16. Dışsal zarar ortaya çıktığında kaynak tahsisi
açısından aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A)
Kaynaklar dışsal maliyeti olan mala daha fazla tahsis edilecektir.
B) Kaynaklar dışsal maliyeti olan mala daha az tahsis
edilecektir.
C) Dışsal maliyeti olan mala aşırı talep olacaktır.
D) Dışsal maliyeti olan mala eksik talep olacaktır.
E) Eksik istihdam gerçekleşecektir.
9. C
10. D
11. D
12. E
13. E
14. B 15. D
16. B
Maliye
Maliye Teorisi - 3
1.
Aşağıdaki mal türlerinin hangisinde bölünememe ve
pazarlanamama ilkeleri geçerlidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Test - 3
6.
Aşağıdakilerden hangisi kamusal mal ve hizmetlerin
özelliklerinden değildir?
A)
Özel mallar
Tam kamusal mallar
Yarı kamusal mallar
Erdemli mallar
Kulüp mallar
B)
C)
D)
E)
2.
Sağlık harcamaları aşağıdaki mal türlerinden hangisine örnek olarak verilebilir?
A)
B)
C)
D)
E)
3.
7.
Nötrdür.
Konjonktüre bağlıdır.
Gelir dağılımını düzeltir.
Önce düzeltir, sonra bozar.
Gelir dağılımını bozucudur.
A)
B)
C)
D)
E)
Vergi ödemeyen kesimlerin kamu mallarından yararlanmalarına izin verilmemesi
Devletin sosyal refah amacıyla kamu mallarını
karşılıksız olarak sunması
Vergi gelirlerinin yetersiz olması hâlinde devletin
kamu mallarını sunamaması
Maliyeti çok fazla olduğundan devletin kamu mallarını topluma bedava sunma eğilimi
Kamu mallarının bölünemez niteliği nedeniyle kişi
başına fiyatlandırma yapılamaması
B) Hicks
D) Smith
E) Samuelson
8.
Yarı kamusal bir malın kullanımı için daha çok kişiye izin verilmesi durumunda o malı daha önce kullanan kişilerin sağladıkları faydanın azalmasına ne
ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Uluslararası kamusal mallar
Tam kamusal mallar
Yarı kamusal mallar
Merit mallar
Ekonomik mallar
Aşağıdakilerden hangisi kamusal mal ve hizmetlerden bedava yararlanma eğiliminin temel nedenidir?
Özel malların üretiminin özel kesime, kamusal malların üretiminin ise kamu kesimine verilmesini öneren bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Keynes
C) Tullock
Devletin müdahalesi olmadığı takdirde tercih
çarpıklığına konu olan mallar aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
5.
Tam kamusal mallar
Yarı kamusal mallar
Özel mal mallar
Erdemsiz mal mallar
Kulüp malları
Bölünemez mallara yönelik olarak yapılan kamu
harcamalarının gelir dağılımı üzerindeki etkisi
nasıldır?
A)
B)
C)
D)
E)
4.
Faydalarının toplum bireyleri arasında bölünememesi
Bedel ödemek istemeyenlerin de hizmetlerden yararlanabilmesi
Ortak tüketim için üretim veya tüketiminde rekabetin olmaması
Kullanımından kimsenin dışlanamaması
Faydaların birimlere bölünebilmesi
9.
Sıkışıklık maliyeti
Birim maliyet
İçsel maliyet
Alternatif maliyet
Marjinal maliyet
Aşağıdakilerden hangisi yarı kamusal malların özelliklerinden değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Faydaları ortak tüketilen ancak sıkışabilen mallardır.
Özel veya kamu kesimince üretilebilirler.
Piyasalarda veya kamu bütçelerinde sunulabilirler.
Satış gelirlerinden veya vergi gelirlerinden finanse
edilebilirler.
Bu mal ve hizmetler birimlere bölünemez ve fiyatlandırılamazlar.
Maliye Teorisi - 3
Test - 3
Test: 1
10. Aşağıdaki mal gruplardan hangisi “karma mal” olarak
kabul edilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Baraj yapımı-İç güvenlik
Eğitim-Sağlık
Savunma-Diplomasi
Sağlık-Güvenlik
Eğitim-Adalet
15. Buchanan’a göre Samuelson tarafından tanımlanan tam
kamusal mal ve özel mal ayrımları bazı boşluklar içermektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu boşlukları kapatmak
amacıyla ortaya atılan mallara örnek olarak verilebilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Özel mal ve hizmetler
Tam kamusal mal ve hizmetler
Kulüp malları
Yarı kamusal mallar
Global kamusal mallar
11. Kulüp malları kavramını ortaya atan iktisatçı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Henry Carey
B)
Saint Simon
C)
Max Weber
D)
Robert Malthus
E)
James Buchanan
16. Yetiştirme yurtları, bakım evleri, sosyal konut, huzurevleri gibi hizmetler aşağıdaki mallardan hangisi
kapsamında değerlendirilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Merit mallar
Tam kamusal mal ve hizmetler
Kulüp malları
Demerit mallar
Global kamusal mallar
12. Erdemli mallar kavramını kim ortaya atmıştır?
A) Clark
B) Pigou
D) Musgrave
E) Hicks
C) Leontief
17. Aşağıdakilerden hangisi demerit mallara örnek
olarak verilebilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Yetiştirme yurtları
Güvenlik
Adalet
Alkollü içecekler
Sosyal konut
13. Aşağıdakilerden hangisi erdemli mallara örnek
olamaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Konut olanaklarının sağlanması ve artırılması
Tarımsal yardımlar yapılması
Yaşlılara devletçe yardım yapılması
Aş evlerinin kurulması
Eğitim hizmetleri
14. Erdemli-erdemsiz mallarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Kalite koşullarına göre ayrım yapılmaktadır.
Etkinlik koşullarına göre ayrım yapılmaktadır.
Toplumun beğenisine göre ayrım yapılmaktadır.
Erdemli - erdemsiz mallarda devlet müdahalesi
olmadığı takdirde bir kısım mala karşı tercih
çarpıklığı ortaya çıkmaktadır.
Erdemli - erdemsiz mallar ayrımı tamamen kişilerin
öznel tercihleri ile belirlenmektedir.
18. Erdemli mallarda dış faydaları da dikkate alarak
üretimi artırmak için devletin kullanacağı araç hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Vergiler
Sübvansiyonlar
Permiler
Harçlar
Resimler
19. Tam kamusal malların özelliklerini taşıdıkları hâlde
faydasının yayılma alanı tek bir ülkeden ziyade çok
büyük bir alanı kapsayan malların ayrım kıstasları
arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?
A)
Ekonomik etkiler
B)
Kurumsal-altyapısal düzenlemeler
C)
Sosyal etkiler
D)
Çevresel etkiler
E)
Siyasi etkiler
1. B 2. B 3. A 4. D 5. E 6. E 7. E 8. A 9. E 10. B 11. E 12. D
13. E
14. D
15. C
16. A 17. D 18. B 19. E
Download