Uploaded by User12493

9780202101071

advertisement
2022
İZİM
B
ĞİTİM
E
İZ
İŞİM
EĞİTİM BİLİMLERİ
KONU KONU DÜZENLENMİŞ
TAMAMI ÇÖZÜMLÜ
2017-2021
ÇIKMIŞ
SORULAR
5
SON
YIL
PEGEM AKADEMİ
Komisyon
Öğretmen Adayları İçin KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ
KONU KONU DÜZENLENMİŞ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR
ISBN 978-0-2021-0107-1
Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.
© Pegem Akademi
Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. A.Ş.’ye aittir. Anılan
kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri, kapak tasarımı; mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kayıt ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz ve dağıtılamaz. Bu kitap, T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır. Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında yayınevimize bilgi
vermesini ve bandrolsüz yayınları satın almamasını diliyoruz.
Pegem Akademi Yayıncılık, 1998 yılından bugüne uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten uluslararası
akademik bir yayınevidir. Yayımladığı kitaplar; Yükseköğretim Kurulunca tanınan yükseköğretim kurumlarının
kataloglarında yer almaktadır. Dünyadaki en büyük çevrimiçi kamu erişim kataloğu olan WorldCat ve ayrıca
Türkiye’de kurulan Turcademy.com tarafından yayınları taranmaktadır, indekslenmektedir. Aynı alanda farklı
yazarlara ait 1000’in üzerinde yayını bulunmaktadır. Pegem Akademi Yayınları ile ilgili detaylı bilgilere http://
pegem.net adresinden ulaşılabilmektedir.
“Bu kitapta yer alan geçmiş yıllarda ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavlardaki ÇIKMIŞ
SORULAR'ın her hakkı ÖSYM'ye aittir. Hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının
kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması,
yayımlanması ÖSYM'nin yazılı izni olmadan yapılamaz. Pegem Akademi Yayıncılık telif
ücreti ödeyerek bu izni almıştır.”
48. Baskı: Eylül 2021, Ankara
Yayın-Proje: Ümit Dilaver
Dizgi-Grafik Tasarım: Gülnur Öcalan
Kapak Tasarımı: Pegem Akademi
Baskı: Başak Matbaacılık Ltd. Şti.
Çınar Mah. Çankırı Bulvarı No:108
Akyurt / ANKARA
Yayıncı Sertifika No: 36306
Matbaa Sertifika No: 45790
İletişim
Shira Ticaret Merkezi, Macun Mahallesi 204 Cad.
No: 141/33, Yenimahalle/Ankara
Yayınevi: 0312 430 67 50
Dağıtım: 0312 434 54 24
Hazırlık Kursları: 0312 419 05 60
İnternet: www.pegem.net
E-ileti: [email protected]
WhatsApp Hattı: 0538 594 92 40
Değerli Öğretmen Adayları,
KPSS’ye hazırlanan öğretmen adaylarımız KPSS’de çıkan soruları
incelemekte, çözmekte ve kendini geliştirmek, eksiklerini fark edip tamamlamak
adına çalışmalarına dâhil etmektedir. Öğretmen adaylarının bu yönde yaptıkları
çalışmaların başarı oranları üzerindeki olumlu etkisi göz ardı edilemeyeceğinden
kitabımızda 2017 yılından 2021 yılına kadar yapılan KPSS Eğitim Bilimleri
alanında yöneltilen tüm sorulara yer verilmiştir. Kitapta;
-
sorular ilk olarak sekiz ana başlık altında toplanmış (Gelişim Psikolojisi,
Öğrenme Psikolojisi, Rehberlik ve Özel Eğitim, Program Geliştirme,
Sınıf Yönetimi, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Öğretim İlke
ve Yöntemleri, Ölçme ve Değerlendirme),
-
ardından her bir başlık konularına göre ayrılmış,
-
sorular yıl yıl sıraya dizilmiş,
-
her sorunun ayrıntılı çözümlerine yer verilmiştir.
Öğretmen adaylarının geleceğe umutla bakabilmeleri, eğitimini aldıkları
alanda kendilerini gerçekleştirebilmeleri ve ülkeye, onları bekleyen genç
beyinlere ulaşmalarında karşılarına çıkan engelleri aşmalarına yardımcı olması
amacıyla hazırlanan KPSS Konu Konu Düzenlenmiş Tamamı Çözümlü Eğitim
Bilimleri Çıkmış Sorular kitabı ile sizlere faydalı olacağımızı umuyor ve hepinize
başarılar diliyoruz.
Pegem Akademi Yayıncılık
İçindekiler
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ
REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM
(ss: 1-34)
(ss: 71–102)
Rehberliğin İlkeleri....................................................
73
Gelişimin Temel Kavramları...................................
3
Gelişimin Temel İlkeleri............................................
6
Çağdaş Eğitim Anlayışı ve Öğrenci Kişilik
Hizmetleri.....................................................................
74
Fiziksel ve Psikomotor Gelişim..............................
7
Okullarda Rehberlik Hizmetleri............................
76
Bilişsel Gelişim............................................................
11
Başlıca Rehberlik Türleri..........................................
80
Dil Gelişimi...................................................................
17
Kişilik Gelişimi.............................................................
19
Bireyi Tanıma Teknikleri...........................................
84
Hümanistik Yaklaşım................................................
27
Test Dışı Teknikler......................................................
88
Ahlak Gelişimi.............................................................
28
Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Programları..................................................................
89
Özel Eğitim...................................................................
91
Rehberlik Modelleri..................................................
94
Mesleki Danışma Kuramları...................................
95
Rehberlik Hizmetlerinde Örgütlenme...............
98
ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ
(ss: 35–70)
Rehberlik Problem Alanları.................................... 100
Davranışçı Öğrenme Kuramları............................
37
Öğrenme ile İlgili Temel Kavramlar.....................
38
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler.............................
39
Tepkisel (Klasik) Koşullanma..................................
41
Klasik Koşullanma İlkeleri.......................................
42
Bitişiklik Kuramı..........................................................
43
Bağ Kuramı...................................................................
44
Edimsel (Operant) Koşullanma.............................
46
Sosyal Öğrenme Kuramı.........................................
53
Gestalt Kuramı............................................................
60
Bilgi İşleme Kuramı...................................................
64
İnsancıl Kuram (Hümanistik).................................
68
v
PROGRAM GELİŞTİRME
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
(ss: 103–121)
(ss: 141–186)
Program Geliştirmeye Giriş.................................... 105
Öğretim İlkeleri, Kuram-Model ve
Yaklaşımları.................................................................. 143
Program Geliştirmenin Planlanması................... 107
Hedefler ve Belirlenmesi......................................... 109
Öğretme-Öğrenme Yaklaşımları-Model
Kuramları...................................................................... 145
İçerik............................................................................... 110
Öğretim Stratejileri................................................... 156
Eğitim Durumları....................................................... 111
Öğretim Yöntemleri.................................................. 159
Plan................................................................................. 114
Öğretim Teknikleri..................................................... 166
Posner’a Göre Program Türleri.............................. 115
Diğer Öğretim Teknikleri......................................... 176
Yenilenmiş Bilişsel Alan Taksonomisi.................. 116
Düşünme Biçimleri.................................................... 183
Program Tasarım Yaklaşımları............................... 117
Liderlik Türleri............................................................. 186
İçerik Düzenleme Yaklaşımları.............................. 119
Program Geliştirmenin Kuramsal Temelleri..... 120
SINIF YÖNETİMİ
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
(ss: 122–130)
(ss: 187–218)
Temel Kavramlar........................................................ 189
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI
Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken
Nitelikler....................................................................... 194
(ss: 131–140)
Sınav Türleri................................................................. 203
Ölçme Sonuçları Üzerinde İstatistiksel208
vi
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ
Gelişimin Temel Kavramları
Gelişimin Temel İlkeleri
Fiziksel ve Psikomotor Gelişim
Bilişsel Gelişim
Dil Gelişimi
Kişilik Gelişimi
Hümanistik Yaklaşım
Ahlak Gelişimi
GELİŞİMİN TEMEL KAVRAMLARI
1.
İlkokul birinci sınıf öğretmeni Bahar Öğretmen, okulun ilk günü öğrencileriyle
tanıştıktan sonra, daha önceden hazırladığı oyun hamurlarını dağıtmış “Haydi
bakalım hamurlarla istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Neler yapacaksınız çok merak ediyorum.” diyerek çocukları hamurla
oynamaya teşvik etmiştir.
Bahar Öğretmen bu etkinlikle;
I. çocukları oyun aracılığıyla okula alıştırma,
II. çocukların bi şeye odaklanıp dikkatlerini sürdürme becerilerini destekleme,
III. çocukların küçük kas becerilerini
destekleme
amaçlarından hangilerini hedeflemiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
2.
3.
Altı yaşındaki Tuna yaşıtlarına göre zayıf
bir çocuktur. O yıl okula başlayan Tuna,
yazı yazarken bileklerinin çok ağrıdığını
söyleyerek sık sık ağlamaktadır. Ayrıca
okula başlamasının üzerinden dört ay
geçmesine rağmen hâlâ annesinden ayrılırken zorlanmakta ve okula gitmek istememektedir.
Tuna’nın yaşadığı bu sıkıntılar, aşağıdaki gelişim kavramlarının hangi ikisindeki sorunlardan kaynaklanmaktadır?
A)
B)
C)
D)
E)
Olgunlaşma - Hazırbulunuşluk
Büyüme - Olgunlaşma
Hazırbulunuşluk - Kritik dönem
Kritik dönem - Büyüme
Hazırbulunuşluk - Büyüme
Çocuğun gelişimini açıklarken;
•
sadece bireysel gelişime ve davranışa odaklanan kuramları eleştiren,
•
aile, okul, medya ve benzeri yapıların çocuk üzerindeki etkisine vurgu
yapan,
•
birçok unsurun bütüncül olarak dikkate alınması gerektiğini vurgulayan
kuram aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Psikanalitik
Olgunlaşma
Bilişsel gelişim
Ekolojik sistemler
Davranışçı
KPSS Eğitim Bilimleri Tamamı Çözümlü Çıkmış Sorular
3
Gelişimin Temel Kavramları
4.
Aşağıdakilerden hangisi Bronfenbrenner’in Ekolojik Sistemler Kuramı’nın
önermelerinden değildir?
A) Çevresel sistemler birbirleriyle bağlantılı olacak şekilde çocuğun gelişimini etkiler.
B) Çocuğun içerisinde büyüdüğü ekosistem, çocuğun merkezde olduğu
bir dizi katmandan oluşur.
C) Aile, toplumun etkilerinin süzülerek
çocuğa ulaşmasını sağlayan bir filtre
görevi görmektedir.
D) Çevresel sistemler merkezden dışa
doğru genişledikçe çocuğun gelişimi
üzerindeki etkisi de artar.
C) Çevresel sistemlerin çocuk gelişimi
üzerindeki etkisi doğrudan ve dolaylı
olabilir.
4
5.
Gelişimle ilgili aşağıdaki kavram açıklamalarından hangisi yanlıştır?
A) Kritik gelişim dönemleri, organizmanın belli bir gelişim aşamasından diğerine geçmesini sağlayan gelişimsel
zaman dilimleridir.
B) Olgunlaşma, vücut organlarının öğrenmeden bağımsız olarak ve kalıtımın etkisiyle geçirdiği biyolojik değişmedir.
C) Hazırbulunuşluk; bireyin önceki öğrenmeleri, ilgileri, tutumları, yetenekleri, güdülenmişlik düzeyi, sağlık durumu ve olgunlaşma düzeyi ile yeni
bir öğrenmeye hazır olmasıdır.
D) Öğrenme, bireyin çevresi ile etkileşimleri sonucunda davranışında oluşan nispeten kalıcı değişmedir.
E) Gelişim; organizmanın döllenmeden
başlayarak zihinsel, bedensel, duygusal, sosyal ve dille ilgili alanlarda
sürekli ilerleme kaydederek değişmesidir.
KPSS Eğitim Bilimleri Tamamı Çözümlü Çıkmış Sorular
Download