Toplam Talep Toplam Arz

advertisement
TA-TT SORULARI
Kısa dönem toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden
hangisidir? KPSS 2001
a. Daha yüksek üretim düzeylerinde girdilerin daha pahalı hale gelmesi
b. Daha yüksek üretim düzeylerinde girdilerin daha ucuz hale gelmesi
c. Daha yüksek üretim düzeylerinde birim maliyetlerinin de daha yüksek olması
d. Daha yüksek üretim düzeylerinde birim maliyetlerin daha düşük olması
e. Daha yüksek üretim düzeylerinde girdi kullanımının artması
Toplam arz eğrisi (AS), daha yüksek üretim düzeyleri için
girdiler daha pahalı hale geleceğinden arzın artabilmesi için
fiyatların da yüksek olması gerekeceğinden pozitif eğimlidir.
(Cevap C)
Arz şoklarının olmadığı ve enflasyon beklentisinin değişmediği durgunluk
dönemlerinde aşağıdakilerden hangisi söz konusudur? KPSS 2001
a. Enflasyon oranı artar.
b. Enflasyon oranı düşer.
c. Kronik enflasyon yaşanır.
d. Enflasyon oranı değişmez.
e. Hiper enflasyon yaşanır.
Cevap...
Arz şokunun olmaması demek, üretimde bir daralma ve fiyatlarda artışın
olmaması demektir. Enflasyonda bir beklenti değişikliği yoktur. Ancak,
durgunluk olması toplam talebin azalması ve fiyatlar genel seviyesinin
düşmesiyle neticelenir.
Doğru Cevap B Şıkkıdır.
Aşağıdakilerden hangisinin artması toplam talebi artırmaz?
(KPSS 2004)
a. Özel tüketim
b. Devlet harcamaları
c. İhracat
d. Vergi gelirleri
e. Para arzı
Cevap...
Vergi gelirlerindeki artış tüketimi azaltacağından toplam talebi
azaltır.
(Cevap D)
Yüksek fiyatlar, aşağıdakilerden hangisi yoluyla toplam
talep eğrisinin aşağı doğru eğimini belirler? (KPSS 2003)
a. İşgücüne katılım oranını etkileyip potansiyel GSMH
düzeyini küçülterek
b. İşsizliği arttırıp tüketimi azaltarak
c. Faiz oranlarının artmasına yol açıp yatırımları azaltarak
d. İşgücüne katılım oranını etkileyip tüketim harcamalarını
azaltarak
e. Ücretlerde bir artış yaratıp tüketimi reel olarak azaltarak
Cevap...
Fiyat artışı nedeniyle reel para arzı
(M1/P1) azalarak(M1/P2) LM eğrisini sola
kaydırır. Bu sayede faiz oranları artar
Yatırımlar azalır. Böylece, yüksek fiyatlar
toplam talep eğrisinin negatif eğimli
olmasına yol açar.
(Cevap C)
Uzun dönem durağan durumdan başlayan bir ekonomide, bir talep
şokundan sonra başka bir şok veya bir politika değişikliği olmazsa,
yeni uzun dönem dengesinde aşağıdakilerden hangisinin
gerçekleşmesi beklenmelidir? (KPSS 2003)
a. Daha yüksek enflasyon daha düşük üretim düzeyi
b. Daha yüksek enflasyon fakat, aynı üretim düzeyi
c. Daha yüksek enflasyon ve üretim düzeyi
d. Başlangıç düzeyinde üretim düzeyi
e. Aynı düzeyde enflasyon, fakat daha düşük üretim düzeyi
Talep şokunun pozitif yada negatif olduğu konusunda bir açıklayıcı bilgi
verilmemiştir. Ancak, cevaplara baktığımızda negatif talep şokunun nedene
olacağı fiyat düşüşünü kapsayan bir şık yoktur. Bu nedenle talep şokunun
pozitif olduğunu anlıyoruz.
Pozitif talep şoku, toplam talep eğrisini sağa kaydırır, kısa dönemde fiyatlar
genel düzeyi artar. Yeni yada başka bir şok olmadığına göre, uzun dönemde
durağan durum varsayımına göre arz eğrisi dikey konumda demektir. Bu
durumda üretim düzeyi aynı kalır ancak fiyatlar genel düzeyi artar.
Doğru cevap B Şıkkıdır.
Aşağıdakilerden hangisi toplam arzı artırır? ( KPSS 2004)
a. Negatif arz şoku
b. Ücretlerdeki artış
c. Üretim maliyetlerindeki artış
d. Beklenen fiyat düzeyindeki azalış
e. Mevduat zorunlu karşılığındaki artış
Cevap...
Beklenen fiyat düzeyindeki bir azalma, cari dönemde
firmaların mevcut arzı artırmaları ve cari fiyattan mümkün
olduğu kadar mal satmaya çalışmalarına neden olur.
(Cevap D)
Toplam arz eğrisinin yatay olmasını sağlayan nedenler
aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? (KPSS 2006)
a. Doğal işsizlik oranının yüksek oluşu
b. Likidite tuzağında faiz oranlarının düşük kalması ve böylece
sermayenin marjinal etkinliğinin yüksek oluşu
c. Devresel (konjonktürel) dalgalanmalar ve yaşanan durgunluk
(resesyon)
d. Eksik rekabet, sabit marjinal maliyetler ve nominal
ücretlerde katılık
e. Efektif talebin yetersizliği ve belirsizlik
Toplam Arz eğrisinin yatay olduğu bölüm, Keynesyen bölgedir. Keynesyenlere
göre toplam arz eğrisinin yatay olmasının en temel nedeni nominal ücret ve
fiyat katılıklarıdır.
Benzer şekilde ekonominin eksik rekabet koşullarında işlemesi de bunun
nedenleri arasındadır. Ekonomi eksik istihdamda dengede olduğu için marjinal
maliyetler de sabittir.
(CEVAP D)
Toplam talep eğrisi ile piyasa talep eğrileri arasındaki ilişkiyi
açıklayan aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ( KPSS 2007)
a. Toplam talep eğrisi, piyasa talep eğrilerinin dikey toplamıdır.
b. Toplam talep eğrisi, piyasa talep eğrilerinin yatay toplamıdır.
c. Toplam talep eğrisi, piyasa talep eğrilerinin ağırlıklı ortalamasıdır.
d. Toplam talep eğrisi, gelir miktarı değiştirilerek piyasa talep
eğrilerinin kaydırılmasıyla elde edilir.
e. Toplam talep eğrisi ile piyasa talep eğrileri arasında bir ilişki yoktur.
Toplam Talep eğrisi (AD eğrisi), bir bütün olarak ekonominin
genelinde gelir düzeyi ile fiyatlar genel düzeyi arasındaki
ters orantılı ilişkiyi gösterir. Piyasa talep eğrisi, bir maldan
talep edilen miktar ile malın fiyatı arasındaki ters orantılı
ilişkiyi gösterir. İki eğri arasında bir ilişki yoktur.
(CEVAP E)
Para miktarındaki bir azalma sonucunda diğer şeyler
değişmezken toplam talep ve toplam arz eğrileri nasıl
değişir? (KPSS 2009)
Toplam Talep
a. Sola kayar
b. Sola kayar
c. Sağa kayar
d. Değişmez
e. Sağa kayar
Toplam Arz
Sola kayar
Değişmez
Değişmez
Sola kayar
Sağa kayar
Para arzında meydana gelen artış, toplam talep eğrisini
sağa doğru kaydırırken, azalış sola doğru kaydırır. Diğer
taraftan para miktarında meydana gelen bir değişmenin
toplam arz eğrisi üzerinde doğrudan bir etkisi söz konusu
değildir.
Cevap, B seçeneğidir.
Hükümet, faiz oranlarında bir artışa neden olmadan toplam
talebi artırmak istediğinde nasıl davranmalıdır? (Sayıştay
2006)
a. Devlet harcamalarını ve para arzını artırmalıdır.
b. Vergileri ve para arzını artırmalıdır.
c. Devlet harcamalarını artırmalı, vergileri azaltmalıdır.
d. Transfer harcamalarını azaltmalı, para arzını artırmalıdır.
e. Devlet harcamalarını artırmalı, para arzını azaltmalıdır.
Devlet yada kamu harcamaları toplam talebin bir parçasıdır.
Kamu harcamaları artırılırsa toplam talep artar. Diğer taraftan
faiz oranının aynı kalması için ( yani dışlama etkisinin ortaya
çıkmaması için) para arzı artırılır. Bu uygulamaya destekleyici
para politikası denildiğini hatırlayınız.
Doğru cevap A Şıkkıdır.
Ekonomik durgunluğun yaratabileceği olumlu etkiler ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (KPSS 2009)
a. Durgunluk, hem enflasyonu düşürür hem de etkin olmayan
firmaların kapanmasını sağlar.
b. Durgunluk, hem enflasyonu düşürür hem de gelir dağılımını
düzeltir.
c. Durgunluk, hem etkin olmayan firmaların kapanmasını sağlar
hem de gelir dağılımını düzeltir.
d. Durgunluk, iş gücü ve sermayenin etkinliğinin artmasını sağlar.
e. Durgunluk, gelirleri düşen tüketicilerin para taleplerinin
düşmesine yol açacağından faiz oranının düşmesine neden olur,
bu da yatırımların tekrar artmasını sağlar.
Durgunluk durumunda talepte azalma meydana gelir. Bilinen en
büyük iktisadi durgunluk 1929 Krizi'dir. Üretilmiş çok sayıda mal
bulunmakta, fakat üretilen bu mallara yeterli düzeyde talep
bulunmadığı için fiyatlar düşmektedir.
Dolayısıyla durgunluk dönemlerde talep yetersizliğine bağlı olarak
fiyatlar genel düzeyinde, yani enflasyonda bir düşme meydana
gelmektedir. Ayrıca, etkin olarak çalışmayan firmalar yüksek
maliyetle üretim yaptıkları için fiyatlar genel düzeyinin düşmesi
ile birlikte maliyetleri karşılamakta zorlanacak ve kapatmak
durumunda kalacaktır.
Doğru Cevap A Şıkkıdır
Faiz oranındaki değişmeler; yatırımları, toplam talebi ve çıktı
düzeyini nasıl etkiler?( KPSS 2009)
a. Faiz oranındaki artış yatırımları ve toplam talebi azaltır, çıktı
düzeyini artırır.
b. Faiz oranındaki düşüş yatırımları azaltır, toplam talebi ve çıktı
düzeyini artırır.
c. Faiz oranındaki artış yatırımları artırır, toplam talebi ve çıktı
düzeyini azaltır.
d. Faiz oranındaki artış yatırımları, toplam talebi ve çıktı düzeyini
azaltır.
e. Faiz oranındaki düşüş yatırımları, toplam talebi ve çıktı
düzeyini azaltır.
Faiz oranında meydana gelen bir değişmenin muhtemel etkileri
şu şekilde ifade edilebilir:
Faiz oranı artarsa, yatırım yapmanın maliyeti veya riski artacağı
için yatırım miktarında azalma olacaktır. Yatırım miktarının
azalması ise, toplam talep ve çıktı düzeyinin azalması ile
sonuçlanacaktır.
Faiz oranı azalırsa, yatırım yapmanın maliyeti veya riski
azalacağı için yatırım miktarında artma olacaktır. Yatırım
miktarının artması ise, toplam talep ve çıktı düzeyinin artması
ile sonuçlanacaktır.
Cevap, D Şıkkıdır
Download