adnan menderes üniversitesi fen edebiyat fakültesi psikoloji

advertisement
Ders Bilgi Formu
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
DERS BİLGİ FORMU
Dersin Adı
Bellek
Ders Kodu
PSİ421
AKTS Kredi
4
İş Yükü
Ders Düzeyi
478 (Saat)
Teori
10.10.2017
Lisans
2
Uygulama
0
Laboratuvar
0
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin bellekle ilişkili temel süreçler ve yaklaşımlarla ilgili bilgi sahibi olmalarıdır.
Özet İçeriği
Bilgi işleme süreci modeli; bilgi nasıl kodlanır, organize edilir ve nasıl geri çağrılır; kısa ve uzun süreli,
epizodik, semantik, örtük bellek; bellek geliştirme.
Staj Durum
Yok
Öğretim Yöntemleri
Anlatım (Takrir), Tartışma
Dersi Veren Öğretim Elemanı(ları)
Ölçme ve Değerlendirme Araçları
Araç
Adet
Oran (%)
Ara Sınav (Vize)
1
40
Dönem Sonu Sınavı (Final)
1
60
Ders Kitabı / Önerilen Kaynaklar
1
Öğrenme ve Bellek, W.S.Terry, (Çev. Ed. Banu Cangöz), Anı yayıncılık, 2011
2
Bilişsel Psikoloji, E. Bruce Goldstein, Kaknüs Yayınları, 2013
3
Bilişsel Psikoloji - Cognitive Psychology, Edward E. Smıth, Stephen M. Kosslyn, Nobel Akademik Yayıncılık, 2014.
4
Multidisipliner Yaklaşımla Beyin ve Kognisyon. Sirel Karakaş, Hamdullah Aydın, Cenap Er (Eds.), Çizgi Tıp Yayınevi, Ankara,
2000
5
Biliş Ötesi, Ahmet Akın, Ramazan Abacı, Nobel Akademik Yayıncılık, 2011
Hafta
Haftalara Göre Ders Konuları
1
Teorik
Bilgi işleme süreci modeli 1
2
Teorik
Bilgi işleme süreci modeli 2
3
Teorik
Bilgi kodlama 1
4
Teorik
Bilgi kodlama 2
5
Teorik
Kısa süreli bellek
6
Teorik
Uzun süreli bellek 1
7
Teorik
Uzun süreli bellek 2
8
Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9
Teorik
Epizodik bellek 1
10
Teorik
Epizodik bellek 2
11
Teorik
Semantik bellek
12
Teorik
Örtük bellek 1
13
Teorik
Örtük bellek 2
14
Teorik
Bellek geliştirme 1
15
Teorik
Bellek geliştirme 2
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükü Hesabı (Ortalama Saat)
Adet
Ön Hazırlık
Etkinlik Süresi
Toplam İş Yükü
Kuramsal Ders
28
14
1
420
Ara Sınav
1
20
1
21
Dönem Sonu Sınavı
1
36
1
37
Etkinlik
Toplam İş Yükü (Saat)
478
Yuvarla [Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (25)] = AKTS Kredisi
19
Adnan Menderes Üniversitesi E-Üniversite Otomasyonu üzerinden alınmıştır. Rapor tarihi: 10.10.2017
1/2
Ders Bilgi Formu
Dersin Öğrenme Çıktıları
1
Bellek ve belleğin işleyiş mekanizmalarını tanımlar
2
Bellek türleri ile ilişkili terim ve kavramları bilir
3
Bellek geliştirme yöntemlerini kavrar.
Program Çıktıları (Psikoloji)
1
Psikolojinin bilim olarak tarihsel gelişimini, temel kavram ve terimlerini ve yöntemsel bakış açılarını bilir.
2
Psikolojideki temel kuram ve yaklaşımların ana bakış açılarını bilir, bunları benzerlik ve farklılıkları yönünden karşılaştırabilir,
katkılarını ve eleştirel yaklaşımları bilir.
3
Psikolojinin bilim dünyasındaki yerini, konusunu oluşturan bilişsel ve davranışsal süreçlere ilişkin açıklamalarındaki temel
varsayımlarını, inceleme yöntemlerini ve analiz düzeylerini diğer bilim dallarıyla karşılaştırmaları olarak tanımlayabilir.
4
Psikolojinin alt alanlarının konularını, temel bilimsel problemlerini ve kendine özgü araştırma tekniklerini bilir.
5
Türkiye ’de psikoloji alanındaki gelişmeler, araştırmalar, sorunlar ve uygulamaları bilir.
6
Psikolojik değerlendirme ilkelerini bilir; sık kullanılan psikolojik değerlendirme araçlarını tanır ve temel düzeyde uygular.
7
Psikoloji alanlarında kullanılan görüşme becerilerini temel düzeyde bilir.
8
Psikolojideki bazı uygulamaları yapabilecek beceriler geliştirir.
9
Psikoloji alanındaki mevcut bilgiye ulaşma yollarını bilir ve edindiği bilgiyi etkin bir şekilde aktarabilir.
10
Psikolojinin alt alanlarına giren konularda araştırma sorusu üretebilir, soruya uygun araştırma yöntemlerini ve ölçme
tekniklerini temel düzeyde bilir.
11
Psikoloji alanındaki araştırmalara özgü veri toplama tekniklerini genel olarak bilir; verilere istatistik analiz yöntemleri
uygulayabilir ve bulguları temel düzeyde yorumlayabilir ve rapor edebilir.
12
Psikoloji uygulamalarında yaş, cinsiyet, ırk, etnik grup, ulusal kimlik, din, cinsel eğilim, engellilik ve sosyo-ekonomik konum gibi
farklılıklara önyargısız yaklaşması gerektiğini bilir.
13
Psikoloji araştırma ve uygulamalarına ilişkin kabul edilmiş etik ilke ve değerleri bilir, kendi meslek yaşamında bunları gözeterek
uygulamalarında hayata geçirebilir.
14
Toplumsal olay ve sorunlara duyarlılık gösterir ve psikoloji alanındaki araştırma ve uygulama bilgisini bunları anlamak ve
çözüm geliştirmek üzere kullanabilir.
Adnan Menderes Üniversitesi E-Üniversite Otomasyonu üzerinden alınmıştır. Rapor tarihi: 10.10.2017
2/2
Download