yapay sinirağları

advertisement
YAPAY
SİNİRAĞLARI
İnsan beyni, birbiri ile
karmaşık ilişkiler içinde
bulunan nöron hücreleri
kitlesidir. Tüm
aktivitelerimizi kontrol
eder, yaradılışın en
görkemli ve gizemli
harikalarından biridir.
İnsan zekasını,
duyuların yorumunu,
hareketlerin denetimini
oluşturur
 Beyin

Birçok bölge ve alan vardır.
 Beyin

iki yarım küreye ayrılır.
corpus callosum yarım küreleri birbirine bağlar.


homojen değildir.
Yoğun sinir kümeleri
Fonksiyonel farklılık


Sağ uzaysal,sezgi
Sol mantıksal,sözlü
 korteks
her bir küreyi çevreler.
3-6 mm kalınlık
 Birçok nöron ordadır.
 Yüzeylerde kıvrımlar artar.
 Akli fonksiyonlar ve hafıza kısımları

 limbik

sistem
Öğrenme hafıza
 talamus



Duygusal yanıt
limbik talamus yakından alakalıdır.
Duygusal hafıza açıkça hatırlanır.
 Hafıza
sınırlı değildir.
İnsan beyninin 10 milyar sinir
hücresinden ve 60 trilyon sinaps
bağlantısından oluşur.
Buradan da son derece karmaşık
ve etkin bir yapı olduğu anlaşılır.
Diğer taraftan bir sinir
hücresinin tepki hızı, günümüz
bilgisayarlarına göre oldukça
yavaştır.
Fakat duyusal bilgileri son
derecede hızlı
değerlendirebilmektedir.
Bu nedenle insan beyni; öğrenme,
birleştirme, uyarlama ve
genelleştirme yeteneği
nedeniyle son derece karmaşık,
doğrusal olmayan ve paralel
dağılmış bir bilgi işleme sistemi
olarak tanımlanabilir.
• Beynimizin sadece 1 cm3’ünde, bir trilyon bağlantıya sahip,
100 milyar sinir hücresi (nöron) bulunmakta ve bu nöronlar
arasında her bir saniyede 10 milyon x milyar kere uyarı
gerçekleşmektedir. Bütün bunlar beraberce yaklaşık 1300
gram ağırlığında, sınırsız kompleks bir kimyasal fabrikada
gerçekleşmektedir. Bu fabrika içerisinde hücreler arası
bağlantılar ve etkileşimler ve bu etkileşimi sağlayan
elektriksel etkiler ve kimyasal maddeler hafıza sistemimizin
temelini teşkil etmektedir. Bu sinir hücreleri bir bilgisayarın
işlemcisine göre kat kat yavaş çalışmaktadırlar, ancak insan
beyninin gücü bu milyarlarca hücrenin aynı anda ve beraberce
(paralel olarak) çalışabilmesinden kaynaklanmaktadır.
SİNİR HÜCRESİ;
Hücre gövdesi, dendritler ve
aksonlar olmak üzere 3 bileşenden
meydana gelir.
Dendritler, diğer hücrelerden
aldığı bilgileri hücre gövdesine bir
ağaç yapısı şeklinde ince yollarla
iletir.
Aksonlar ise elektriksel darbeler
şeklindeki bilgiyi hücreden dışarı
taşıyan daha uzun bir yoldur.
Aksonların bitimi, ince yollara
ayrılabilir ve bu yollar, diğer
hücreler için dendritleri oluşturur.

Hücre Vücudu
 Dendritler
 Çekirdek, mitokondri
 Hücre vücuduna
sinyallari taşır.
 Biyosentetik merkez
 Girdi taşır
 Neurotransmitter
madde üretir.
 Akson
 Nöron girdileri
 Sinyali nörondan dışarı
toplar.
taşır.
 Eşik değer
 Her nöronda 1 tane
vardır.
 Sivri uçta son bulur.
 Miyelin



kılıf
Aksonları izole eder.
Sinyali sızmaktan korur.
Destek hücrelerinden oluşur.
 Sinaps
Nöronlar arası
 Nöronlar ve diğer
hücreler arası
kavşak görevi görür.

 Sinaptik
ince
zar

Alıcı hücredeki
ince zar

Nöronun ince zarı üzerinde
dağınık iyon dağılımı





NA+ dışta (sodyum)
K+ içte (potasyum)
Sonuç ve denge değişimi
–65mV ve üzerinde akson içinde
negatif yoğunluk
Sodyum ve potasyum pompalanır.
 Son
sinapsın içindedirler
 Kimyasal maddedirler
 Hücre boşlukları arasında sinyal
taşırlar
Zeka, geniş anlamda beynin algılama hızıdır.
Mesela bir insan Dört bilinmezli bir
denklemin nasıl çözüleceğini bilmiyorsa, bir
bakışta o çözümü bulamaz. Ama zeki insan
sonuca ulaşamamasındaki nedeni algılar ve
boşlukları doldurmaya çalışır...
Akıl, algılamalar toplamından, bilinmezi keşfe
dönük, bir yargılamalar sistematiğine geçişin
mekanizmasıdır. Her zekinin ille de akıllı
olması gerekmez zekice bir yöntemle aptalca
bir sonuca ulaşılabilir mesela...
 Beynin
en önemli işlevlerinden birisi insanın
çevresinde olanları öğrenmesi ve edindiği
bilgileri daha sonra kullanmak üzere
depolamasıdır. Ayrıca öğrenme nöronlar
arasındaki sinapsların sayısında artma;
unutma ise sinaps sayısında azalma
yapmaktadır.
 Çevreden gelen uyarıların değerlendirilmesi
ve uygun davranışların geliştirilmesi
öğrenme yoluyla olmaktadır. Öğrenilen
bilginin saklanmasını ise bellek sağlar.
1.Kısa süreli bellek
 Beyne iletilen bilgilerin giriş bölümünde, bir
tampon görevini yerine getirmektedir.
Alınan bilgiler (görüntü, sözcük veya sayısal
bilgi) ilk önce kısa süreli bellekte işleme
tabi tutularak gerektiğinde uzun süreli
belleğe iletilmektedir.
2.Uzun Süreli Bellek
Uzun süreli bellek, kısa süreli bellekteki
nöron zincirlerinde akan elektriksel aktivite
gibi dinamik olaylara bağlı değildir. Eğer
böyle olsaydı nöronal aktivite geçici olarak
durdurulduğunda, belleğin de tümüyle
silinmesi gerekirdi.
 Örneğin, derin bir anestezi verildiğinde,
beyine az oksijen gittiğinde ya da beyin
soğutulduğunda kişinin geçmişini tümüyle
unutması gerekirdi. Fakat bu durumlarda
yalnız kısa süreli bellek bozulmakta, uzun
süreli bellek ise sağlam kalmaktadır.
 Bu bakımdan uzun süreli belleğin, dinamik
değil, plastik değişiklikler sonucu oluştuğunu
düşünmek daha doğrudur.

www.odevsitesi.com
 Brain and Computation
May 3 & 8, 2000
Guest Lecture for CS520, KAIST
In Jae Myung
 İnternet Üzerinde
Yapay Zeka ve
Yapay Sinir Ağları
Y. Doç. Dr. Aybars UĞUR
Ahmet Cumhur KINACI
Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
KASIM 2005
 [email protected]
 Yapay Sinir Ağlarında Sınıflandırma
Neslihan Bozer

Download