Rasyonel Sayılar

advertisement
TEST
7റ
Rasyonel Sayılar
7. Sınıf Matematik Soru Bankası
1. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
4. –1 ≤ Ì ≤ 1
ifadesinde Ì sayısı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Rasyonel sayılar Q sembolü ile gösterilir.
B) Her tam sayı bir rasyonel sayıdır.
a
C)
şeklinde yazılan bütün sayılar rasyoneldir.
b
A) Ì bir tam sayı ise 3 farklı değer alır.
B) Ì bir doğal sayı ise 2 farklı değer alır.
D) 0 bir rasyonel sayıdır.
C) Ì bir sayma sayısı ise 1 farklı değer alır.
D) Ì bir rasyonel sayı ise 3 farklı değer alır.
2. Aşağıda verilen,
I. 0,2
II. III.
IV.
5
4
3
5
5.
V. 5
4
0
VI.
0
5
21
kesrinin tam sayılı kesir olarak ifadesi aşa5
ğıdakilerden hangisidir?
A) 3
1
5
B) 4
1
5
C) 4
2
5
D) 5
1
5
ifadelerinden kaç tanesi rasyoneldir?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
3. Aşağıdaki sayılardan hangisi hem tam sayı,
hem doğal sayı hem de rasyonel sayıdır?
A) 0
B)
3
2
C) –4
D) 3
1
5
5
tam sayılı kesri aşağıdaki sayılardan han10
gisine eşittir?
6. 4
A)
BİLTEST YAYINCILIK
45
2
B)
15
2
C)
9
2
D)
5
2
23
TEST 7 7.
Rasyonel Sayılar
10. Aşağıdaki kesirlerden hangisi x yerine 4’ten
8
sayısı hangi iki tam sayı arasındadır?
3
A) 1 ile 2
B) 2 ile 3
C) 3 ile 4
D) 4 ile 5
küçük bir doğal sayı yazılınca
7 - 2x
kesrinin
4
değerine karşılık gelmez?
a
kesrinin basit
9
kesir olması için, a nın alabileceği değerler aşa-
8. a bir sayma sayısı olmak üzere
ğıdaki seçeneklerden hangisinde tamamı
ifade edilmiştir?
5
4
A)
7
4
B)
C)
3
4
D) -
11. Aşağıdaki kesirlerden hangisi
değildir?
A)
12
30
B)
8
18
C)
1
4
2
kesrine denk
5
4
10
D) 0,4
A)2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
B) 1, 2, 3, 4, 5
C)1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
D)1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
9.  ve  pozitif doğal sayılar olmak üzere
bileşik ve
6
basit kesirdir.
4
3
8
Buna göre,  +  nin en küçük değeri kaçtır?
A) 15
24
B) 14
C) 13
12. Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır?
A) 0, 35 =
7
15
B) 0, 125 =
C) 1, 25 =
5
4
D) 1, 4 =
1
8
7
5
D) 12
BİLTEST YAYINCILIK
TEST
Rasyonel Sayılar
7. Sınıf Matematik Soru Bankası
1.
x+ 1
15
=
10
25
5.
8റ
12
kesrinin modellemesi aşağıdakilerden
5
hangisidir?
olduğuna göre, x kaçtır?
A) 5
B) 6
C) 7
A)
D) 8
B)
C)
2.
a
7
basit kesir ve bileşik kesir olarak veriliyor.
5
b
D)
Buna göre, a nın en büyük tam sayı değeri ile b
a
kesri ile
nin en büyük tam sayı değeri için
b
ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Bileşik kesirdir.
B) Negatif rasyonel sayıdır.
C) Tam sayıdır.
D) 0 ile 1 arasındadır.
6.
3
a
1
rasyonel sayısı ile arasındadır.
5
30
2
Buna göre, a nın alabileceği tam sayı değerleri
kaç tanedir?
3. 2
a
13
=
olarak veriliyor.
5
5
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
Buna göre, a kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
7. Paydasında 7 bulunan bir basit kesrin payı a ve
payında 15 bulunan bir bileşik kesrin paydası b
olarak veriliyor.
Buna göre, a ve b sayıları aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir?
4.
7
3
32
12
17
6
a
Aşağıdaki tam sayılı kesirlerden hangisinin
eşiti yukarıda verilmemiştir?
A) 2
5
6
B) 2
BİLTEST YAYINCILIK
4
6
C) 2
3
6
D) 2
2
6
b
A) –8
10
B) 6
–15
C) 11
1
D) –4
–17
25
TEST 8 8.
Rasyonel Sayılar
a
kesri bir basit kesir olduğuna göre, a nın
4
alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır?
A) 5
B) 4
C) 2
12. Aşağıda eş parçalara ayrılmış bütünlerden
hangisinde taralı bölgelerin bütüne oranı
kesrine denktir?
D) 0
35
9. Aşağıdakilerden hangisi kesrine denk
15
değildir?
2
A) - 2 3
C) -
B) - 2
7
3
D) -
A)
B)
C)
D)
135
225
8
24
140
60
13. k = –3
m=0
n = 3 olarak veriliyor.
10. Aşağıda verilen,
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi rasyonel
sayı değildir?
49
120
31
II.
60
I.
III.
77
150
IV.
161
300
A)
k
n
B)
m
n
C)
k
k
D)
n
m
14.
1
1
kesirlerinden kaç tanesi ile arasındadır?
3
2
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
I
II
III
Yukarıda gösterilen eş büyüklükteki pastalar
kendi içlerinde eş parçalara ayrılmıştır.
Bu pastaların taralı kısımları yendiğine göre,
aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
11.
A)I ve III numaralı pastalar eşit miktarda yenmiştir.
Yukarıda modellenen rasyonel sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
26
1
3
B)
4
3
C)
7
3
D)
11
3
B)I. pastadan kalan parça, III. pastadan kalan
parçadan daha fazladır.
C)II ve III numaralı pastalardan kalan parçalar
eşit büyüklüktedir.
1
D)II numaralı pastadan kalan parça lik kısmı3
dır.
BİLTEST YAYINCILIK
TEST
Rasyonel Sayılar
9റ
7. Sınıf Matematik Soru Bankası
1.
4.
Yukarıdaki sayı doğrusu üzerinde A, B, C ve D
sayıları verilmiştir. –1 ile 0 arası 3 eş parçaya, 0 ile
1 arası 4 eş parçaya ayrılmıştır.
Burak
Buna göre, hangisinin mutlak değeri en küçüktür?
A) A
B) B
C) C
Belgin
Yukarıdaki şekillerde taralı bölgelerin bütüne
oranına karşılık gelen kesirler Burak ve Belgin’in
eşit miktardaki paralarının kaçta kaçını harcadıklarını göstermektedir.
D) D
Buna göre, sırasıyla Burak ve Belgin’in paralarının kaçta kaçını harcadıklarını gösteren kesirler aşağıdakilerden hangisidir?
2.
A)
3 3
,
10 8
B)
1 3
,
2 4
C)
5 7
,
10 8
D)
7 5
,
8 10
Yukarıdaki sayı doğrusunda –1 ile 0 arası 6 eş
parçaya bölünmüştür.
Buna göre, K ile gösterilen noktanın değeri
aşağıdakilerden hangisidir?
A) -
5
6
B) -
2
3
C) -
1
2
D) -
1
3
5.
Yandaki şekilde taralı
kısım bir pizzanın kalan
dilimlerini göstermektedir.
Buna göre, pizzanın
kaçta kaçı yenmiştir?
3.
41
kesrinin sayı doğrusundaki yeri aşağıdaki3
lerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
A)
1
8
B)
3
8
C)
5
8
D)
7
8
6. 1, 2 ondalık gösteriminin rasyonel sayı olarak
ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
BİLTEST YAYINCILIK
3
5
B)
4
5
C) 1
D)
6
5
27
TEST 9 Rasyonel Sayılar
3
rasyonel sayısının ondalık gösterim olarak
4
yazımı aşağıdakilerden hangisidir?
7. 3
A) 3,8
B) 3,75
C) 3,60
D) 3,25
11.
3
a
2
4
12
olduğuna göre, a yerine kaç farklı doğal sayı
yazılabilir?
A) 9
8. a, b ve c birer doğal sayı ve
B) 8
C) 7
D) 6
12. 3,4a2 < 3,435 sıralamasında a yerine kaç farklı
sayma sayısı yazılabilir?
b
17
a =
c
3
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
olduğuna göre, a + b + c en az kaçtır?
A) 10
B) 14
C) 18
D) 20
13.
3
17
ve rasyonel sayıları arasında kaç
4
8
tane tam sayı vardır?
A) 72
9. -
A) 1
B) 2
C) 3
a
5
2
1
1
3
24
6
sıralamasında a nın alabileceği doğal sayı
değerlerinin toplamı kaçtır?
B) 60
C) 54
D) 36
D) 4
14.
8 5 15
, ,
9 6 16
rasyonel sayılarının küçükten büyüğe doğru
sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
10. Aşağıdaki rasyonel sayılardan hangisi
arasındadır?
A)
28
28
45
B)
49
80
C)
27
40
3
1
ile
5
2
A)
5
8
15
1 1
6
9
16
B)
8
5
15
1 1
9
6
16
11
20
C)
5
15
8
1
1 6
16
9
D)
15
8
5
1 1
16
9
6
D)
BİLTEST YAYINCILIK
TEST
10റ
Rasyonel Sayılar
7. Sınıf Matematik Soru Bankası
3
kesrinin ondalık gösterim olarak gösteri8
lişi aşağıdakilerden hangisidir?
1. 3
5. a = 0, 567
b = 0, 567
c = 0, 567
A) 3,125
B) 3,25
d = 0, 567
C) 3,375
D) 3,875
Yukarıda verilen a, b, c ve d sayılarının büyükten
küçüğe doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) b > a > c > d
B) b > a > d > c
C) a > b > c > d
D) a > b > d > c
2. Aşağıda verilen,
3
100
24
II. 0, 024 =
1000
79
III. 0, 79 =
99
211
IV. 2, 34 =
90
ifadelerinden kaç tanesi doğrudur?
I. 0, 03 =
A) 1
B) 2
C) 3
6. (6x100) + (3x1) + c 1x
1
1
m + c 6x
m
10
1000
Yukarıda çözümlenmiş olarak verilen ondalık
gösterim aşağıdakilerden hangisidir?
D) 4
A) 603,16
B) 60,3106
C) 603,106
D) 63,106
7.
3. 2, 3 devirli ondalık gösterimine karşılık gelen
rasyonel sayı kaçtır?
A)
7
3
B)
11
3
C)
14
3
D)
20
3
Yukarıdaki şekil 12 eş üçgenden oluşmuştur.
Buna göre, şekildeki taralı kısmın ifade ettiği
kesirle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)
B)
4. 1, 09 devirli ondalık gösterimin değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A)
7
5
B)
BİLTEST YAYINCILIK
6
5
C)
109
90
D)
11
10
şeklinde ifade edilebilir.
3
kesrine denktir.
18
C) Sayı doğrusunda
3
1
ile
5
2
arasındadır.
–
D) 0,3 devirli ondalık gösterimine eşittir.
29
TEST 10 Rasyonel Sayılar
8. Aşağıdakilerden hangisi 0,125 sayısından
büyüktür?
A)
1
1
B) 11
9
9.
C)
10
0,0009
0,27
100
D)
2,7
1
7
0,9
B
3,8
D
250
şeklin taralı kısmının bütüne oranı
kes375
rine denktir?
A)
B)
C)
D)
1000
A
0,038
1,4
1
8
12. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilen
C
1400
Yukarıdaki çarpma tablosuna göre A, B, C ve D
sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) A < D < B < C
B) A < D < C < B
C) B < C < D < A
D) C < B < D < A
2
2
ile
5
7
13. Aşağıdaki kesirlerden hangisi
sındadır?
A)
10. a = 18, 237
19
23
B)
70
70
C)
29
70
araD)
33
70
b = 18, 237
c = 18, 237
Yukarıda verilen a,b ve c sayıları için aşağıdaki
sıralamalardan hangisi doğrudur?
A) c > a > b
B) b > c > a
C) b > a > c
D) a > c > b
14. a = -
9
1
1
2
, b = , c =- , d =5
15
3
9
kesirleri sayı doğrusu üzerine yerleştirildiğinde sıfıra en yakın olan kesir hangisidir?
11. x bir doğal sayıdır.
x+3
kesri bir basit kesir olduğuna göre,
9
x in alabileceği değerler ile ilgili aşağıda verilen,
A) a
B) b
C) c
D) d
I. x in en küçük değeri –3 tür.
II. x in en büyük değeri 5 tir.
III. x in alabileceği 6 farklı değer vardır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III
30
15. x < y < 0 olduğuna göre,
x + 2y
kesrinin değeri aşağıdakilerden hangisi
y
olabilir?
A)
5
2
B)
13
4
C)
14
5
D)
17
6
BİLTEST YAYINCILIK
Download