Slayt 1 - Dersimiz Sosyal

advertisement
AVRUPADA YENİLİKLER
Avrupa'da 15. ve 16. yüzyıllarda önemli
gelişmeler oldu. Bu gelişmeler şunlardır:
Buluşlar (Barut, top, kâğıt, matbaa, pusula)
Coğrafî Keşifler
Rönesans
Reform
YENİ BULUŞLAR VE
SONUÇLARI
15. ve 16. yüzyıllarda daha önce diğer
milletlerce de bilinen bazı yeni buluşlar
Avrupalılarca geliştirilmiştir. Bunlar;
Barut
ve Top
Kağıt ve
Matbaa
Pusula
BARUT VE TOP
Barut, Çinliler tarafından icat edildi. Haçlı seferleri
sırasında Müslümanlardan Avrupalılara geçti.
Avrupalılar, Çinlilerin aksine barutu, eğlence ve
şenliklerde değil ateşli silahlarda kullandılar. Bunun
sonuçları:
Toplar sayesinde Avrupa’da surlarla çevrili
derebeylerin şatoları alındı,
Orta çağın yönetim şekli olan derebeylik
yıkılırken yerine büyük krallıklar kuruldu.
KAĞIT VE MATBAA
Kâğıt, Çinliler ve Türkler tarafından bilinip
kullanılıyordu. Avrupalılar, Müslüman dünyasıyla
temas sonucunda onlardan kâğıt yapmasını öğren
diler.
 Bugün bildiğimiz anlamda matbaa Jan Gütenberg
adlı bir Alman tarafından bulundu.
 Matbaanın geliştirilmesi ve kâğıdın ucuza mal
edilmesi Avrupa'da kitap basım işlerini ilerletti. Bu
durum okuma yazma bilenlerin sayısını artırdı. Bu
da Rönesans ve Reform'un doğmasına neden oldu.

KAĞIT VE MATBAANIN
SONUÇLARI
a)
b)
c)
d)
Avrupa’da kitap basımı arttı,
Okuma ve yazma oranı yükseldi,
Bilim ve kültür hızla gelişti,
Duygu ve düşüncelerin değişmesi ile
Rönesans ve Reform hareketleri
gelişti
PUSULA
Pusula doğuda biliniyordu.Avrupalılar
pusulayı Haçlı Seferleri sırasında
Müslümanlardan öğrendiler.
Pusulanın Avrupalılarca kullanılmaya
başlamasıyla gemiciler cesaretle
okyanuslara açıldılar.Bu da coğrafî
keşiflerin nedeni oldu.
PUSULANIN KEŞFİNİN
SONUÇLARI
 Denizciler
büyük denizlere daha cesaretli
çıkabildiler,
 Bu
büyük denizlere çıkış Dünya’nın
bilinmeyen yerlerinin keşfedilmesini sağladı.
DEĞERLENDİRME SORULARI
1.
2.
3.
4.
5.
Avrupa’daki buluşlar nelerdir ?
Barutu kimler icat etti ve icadın ne gibi
sonuçları oldu?
Kağıt ve matbaanın icadını kısaca
açıklayınız.
Kağıt ve matbaanın yaygınlaşmasının
sonuçları nelerdir?
Pusulanın geliştirilip kullanılmasının
sonuçları nelerdir?
Avrupa'da derebeylik yönetiminin sona
ermesinde aşağıdakilerden hangisi
doğrudan etkili olmuştur?
A.
B.
C.
D.
Matbaanın icadı
Pusulanın geliştirilmesi
Topun icadı
Kâğıdın ucuza mal edilmesi
Aşağıdakilerden hangisi Avrupa'da
barutun ateşli silâhlarda kullanılmasının
bir sonucudur ?
A.
B.
C.
D.
Yeni düşüncelerin yayılması
Haçlı Seferlerinin başlaması
Deniz aşırı ülkelere gidilmesi
Derebeyliklerin yıkılması
(1993-AL)
Avrupalıların barutu kullanması aşağıdaki
olaylardan hangisi ile gerçekleşmiştir?
A.
B.
C.
D.
Kavimler Göçü
Rönesans hareketleri
Haçlı Seferleri
Coğrafî Keşifler
15. yüzyılda Avrupa'da okuma yazma
bilenlerin artması aşağıdakilerden
hangisinin sonucudur?
A.
B.
C.
D.
Reformun doğması
Matbaanın geliştirilmesi
Coğrafî Keşiflerin başlaması
Kâğıdın bulunması
Gemicilerin cesaretle okyanuslara
açılmaları aşağıdaki buluşlardan
hangisiyle gerçekleşti?
A.
B.
C.
D.
Demir
Kâğıt
Pusula
Matbaa
Matbaa ve pusula aşağıdaki
gelişmelerden hangisiyle Avrupa'ya
getirilmiş ve geliştirilmiştir?
A.
B.
C.
D.
Kavimler Göçü
Haçlı Seferleri
Coğrafî Keşifler
İskender'in Asya Seferi
Aşağıdakilerden hangisi Avrupa'da ateşli
silâhların ve topun kullanılmasının
sonuçlarındandır?
A.
B.
C.
D.
Derebeyliklerin yıkılması
Coğrafî Keşiflerin başlaması
Sanayi İnkılâbı'nın olması
Haçlı Seferlerinin başlaması
Matbaanın geliştirilmesi aşağıdaki
hareketlerden hangisinin doğmasına
neden olmamıştır?
A.
B.
C.
D.
Hıristiyanlık
Reform
Rönesans
Hümanizma
Yeni Çağda Avrupa'nın gelişmesine
neden olan teknik buluşların çoğu Haçlı
Savaşları sırasında Müslümanlar aracılığı
ile Avrupalılar tarafından tanınmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu buluşlardan
biri değildir?
A.
B.
C.
D.
kâğıt
Barut
pusula
tüfek
Orta Çağda bir yöreyi savunmak için
surlar ve kaleler yapılırdı. Yeni Çağda ise
bu savunma şekli, yerini daha çok
meydan savaşlarına bırakmıştır.
Savaş biçimlerinde meydana gelen bu
değişiklikler, aşağıdakilerden hangisinin
sonucudur?




A. Ateşli silâhların ortaya çıkmasının
B. Meydan savaşlarının daha kısa
sürmesinin
C. Krallıkların güçlenmesinin
D. Özgür düşüncenin gelişmesinin
Matbaanın geliştirilmesi kâğıdın bol ve
ucuz elde edilmesi, çok sayıda kitap
basılması, insanların okuma olanağı elde
etmesi, özgürlük düşüncesinin ortaya
çıkması aşağıdaki hangi iki olayda etkili
olmuştur?
A.
 B.
 C.
 D.

Haçlı Seferleri - Rönesans
Rönesans - Reform
Reform - Fransız Devrimi
Fransız Devrimi - Rönesans
Avrupa'da derebeylik (feodalite) düzeninin
yıkılıp krallıkların güçlenmesinde
aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A.
 B.
 C.
 D.

Kâğıdın yaygınlaşması
Topun bulunması
Matbaanın geliştirilmesi
Pusulanın bulunması
Dünyadaki düşünce hayatının
değişmesinde etkili olan buluş
aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
Pusula
Barut
Top
Matbaa
Download