İçindekiler

advertisement
İçindekiler
Önsöz
İçindekiler
I
III
Ayrım – I . Genel Çerçeve
1
Bölüm 1. Makro Ekonomiye Giriş
3
1.1. Ekonominin Tanımlanması ve Bir Bilim Olarak Ekonomi
1.2. Ekonomi Teorisi ve Politikası
1.3. Makro Ekonomi
1.4. Makro Ekonomi ile Mikro Ekonomi Arasındaki Etkileşim
1.5. Temel Makro Ekonomik Amaçlar ve Araçlar
1.5.1. Amaçlar
1.5.2. Amaçlar Arasında Uyum ve Uyumsuzluklar
1.5.3. Araçlar: Makro Ekonomik Politikalar
1.6. Makro Ekonomik Analiz Araçları: Temel Kavram ve Yöntemler
1.6.1. Ekonomik Faaliyetler ve Göstergeler
1.6.2. Ekonomik Faaliyetlerin Döngüsel Akışı
1.6.3. Makro Ekonomik Modeller
Bölüm 2. Milli Gelir Hesaplamaları, Ekonomik
Büyüme ve Döngüler
2.1. Milli Gelir Hesaplamaları
2.1.1. Akım ve Stok Değişkenler Ayrımı
2.1.2. Milli Gelirin Alternatif Hesaplama Yöntemleri
2.1.2.1. Harcama Yaklaşımı
2.1.2.2. Gelir Yaklaşımı
2.1.2.2.1. Faktör Gelirleri
2.1.2.2.2. Milli Geliri GSYİH’ye Eşitlemek İçin
Yapılan Ayarlamalar
2.1.2.3. Katma Değere Dayalı Üretim Yaklaşımı
2.1.3. GSYİH ve GSMH’den Türetilen İlişkili Gelir ve Üretim
Ölçütleri
2.1.4. Nominal, Reel ve Potansiyel Milli Gelir
2.1.5. Uygun Milli Gelir Ölçütünün Tercihi:
GSMH mi GSYİH mi?
2.1.6. Milli Gelir Hesaplamalarının Dışında Kalan
Ekonomik Faaliyetler
2.1.7. Üretim
2.1.7.1. Üretim Sektörleri
2.1.7.2. Üretim Araçları ve Kapasiteleri
2.1.7.3. Sanayi Üretiminin Ölçülmesi
4
5
6
6
7
7
10
11
12
12
13
14
17
18
19
20
20
21
22
22
23
24
26
28
30
32
32
33
33
III
2.2. Ekonomik Döngüler ve Durgunluklar
2.2.1. Ekonomik Döngüler
2.2.2. Ekonomik Durgunluklar
2.2.3. Döngülerin Temel Özellikleri ve Nedenleri
2.2.4. Uzun Döngüler ve Kondratieff Dalgalar
Bölüm 3. İstihdam ve İşsizlik
3.1. İstihdam ve İşsizliğin Tanımlanması
3.2. İstihdam ve İşsizlikle İlgili Temel Kavramlar
3.3. İstihdam ve İşsizliğin Ölçümü:
Ulusal İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri
3.4. İşsizlik Türleri
3.5. İşgücünün Tam İstihdamı
3.6. İşsizliğin Maliyetleri
3.7. İstihdam ve İşsizliğin Ölçümünde Görülen Sorunlar
3.8. İşsizliğin Nedenleri
Bölüm 4. Fiyatlar ve Enflasyon
34
34
37
39
40
43
44
45
47
47
50
50
51
52
55
4.1. Fiyat Düzeyi Tanımlamaları
4.1.1. Resmi Fiyat Endeksleri
4.1.2. Endeksler ve Deflatörlerin Fark ve Üstünlükleri
4.1.3. Fiyat Endekslerini Hesaplama Yöntemleri
4.2. Nominal ve Reel Büyüklükler
4.3. Enflasyon Türleri
4.4. Enflasyonun Sonuçları
4.5. Gelir Üzerinde Beklenen ve Beklenmeyen Enflasyonun Etkileri
4.6. Enflasyon ve Faiz Oranları
4.7. Beklenen Enflasyon, Reel Faiz Oranları ve Fisher Denklemi
4.8. Enflasyon ve Döviz Kurları
56
59
62
63
67
68
69
70
72
74
77
Bölüm 5. Ödemeler Dengesi ve Döviz Kurları
79
5.1. Ödemeler Dengesi ve Ödemeler Bilançosu
5.1.1. Cari İşlemler
5.1.2. Sermaye (Hareketleri) Hesabı
5.1.3. Rezervler
5.1.4. Ödemeler Bilançosunun Dengesi
5.2. Döviz Kurları
5.2.1. Nominal ve Reel Döviz Kurları
5.2.2. Döviz Kurları ile Ödemeler Dengesi İlişkisi
Bölüm 6. Para
6.1. Paranın Tanımı ve Anlamı
6.2. Paranın İşlevleri
6.2.1. Değişim Aracı Olarak Para
6.2.2. Hesap Birimi (Değer Ölçütü) Olarak Para
IV
80
80
82
84
84
85
86
87
91
92
93
94
95
6.2.3. Değer Saklama Aracı Olarak Para
6.3. Paranın Tarihi: Ödeme Sisteminin Gelişimi
6.3.1. Antik Çağda Para
6.3.2. Tek ve Çift Metal Para Sistemleri
6.3.3. Temsili ve Karşılıksız (İtibari) Para Sistemleri
6.3.4. Modern Para Sistemi
6.4. Para Arzı ve Parasal Büyüklüklerin Tanımları
6.5. Ekonomik Faaliyetler, Değişkenler ve Olgular Açısından
Paranın Gücü
6.5.1. Para, Toplam Fiyat Düzeyi ve Enflasyon
6.5.2. Para, Toplam Üretim, Büyüme Hızı ve Döngüler
6.5.3. Para ve Faiz Oranları
6.5.4. Para, Kamu Maliyesi, Bütçe Açıkları ve Finansmanı
96
97
97
98
100
102
104
106
106
108
109
110
Ayrım – II. Makro Ekonomik Teori
113
Bölüm 7. Temel Makro Ekonomik Bağıntılar:
Toplam Harcama, Toplam Gelir ve
Toplam Üretimin Bileşenleri
115
7.1. Toplam Gelirin Bileşenleri
7.1.1. Vergi Fonksiyonu ve Harcanabilir Gelir
7.1.2. Vergi, Tüketim ve Tasarruf Arasındaki İlişki
7.1.3. Tüketim Fonksiyonu
7.1.4. Tasarruf Fonksiyonu
7.1.5. Toplam Gelir Fonksiyonu ve45o Doğrusunun Elde Edilmesi
7.2. Toplam Harcamanın Bileşenleri
7.2.1. Yatırım Harcamaları
7.2.2. Devlet Harcamaları
7.2.3. Net İhracat
7.3. Toplam Gelir - Toplam Harcama Eşitliği: Denge
7.4. Milli Gelir ile Fiyat Düzeyi İlişkisi: Toplam Talep Fonksiyonu
7.5. Toplam Üretimin Analizi: Toplam Arz Fonksiyonu
7.5.1. Kısa Dönem Toplam Arz Fonksiyonu
7.5.2. Uzun Dönem Toplam Arz Fonksiyonu
7.6. Toplam Arz - Toplam Talep Dengesi
7.7. Diğer Temel Bağıntılar
7.7.1. Tasarruf – Yatırım İlişkisi
7.7.2. Vergi Gelirleri – Devlet Harcamaları İlişkisi
7.8. Ekonomide Sızıntılar ve Enjeksiyonlar
116
117
119
120
121
123
126
126
127
128
133
135
138
139
141
141
143
143
146
147
Bölüm 8. Düşünce Okullarının Makro
Ekonomik Görüşleri:
Toplu Bir Değerlendirme
151
8.1. Düşünce Okullarının Temel Anlaşmazlık Noktaları
8.1.1. Ücret ve Fiyatların Esnekliği
152
153
V
8.1.2. Toplam Arzın Esnekliği
8.1.3. Piyasaların İşleyişinde Beklentilerin Rolü
8.2. Düşünce Okulları ve Makro Ekonomi Görüşleri
8.2.1. Klasik Düşüncenin Gelişimi
8.2.1.1. Klasik Okul
8.2.1.2. Neoklasik Okul
8.2.1.3. Üretim ve İstihdamın Analizi: Toplam Arz
8.2.1.4. Paranın Miktar Teorisi: Toplam Talep
8.2.1.5. Genel Denge Durumu: Tam İstihdam Dengesi
8.2.1.6. Büyük Bunalım ve Klasik Düşüncenin Sarsılması
8.2.2. Keynesyen Okul ve Keynesyen Devrim
8.2.2.1. Keynes’in Klasik Görüşe Yönelik Eleştirileri
8.2.2.2. Keynes’in Politika Önerileri
8.2.3. Neo-Keynesyen Okul ve Neoklasik Sentez
8.2.4. Monetarist Okul ve Karşı Devrim
8.2.4.1. Monetarist Görüşün Temel Savları
8.2.4.2. Monetaristlerin İşsizlik ve Enflasyon
Konusundaki Görüşleri
8.2.5. Post Keynesyen Okul
8.2.6. Arz Yanlı İktisat Okulu
8.2.7. Yeni Klasik Okulu: Rasyonel Beklenticiler
8.2.8. Reel Döngü Teorisi
8.2.9. Yeni Keynesyen Okul
8.2.10. Yeni Neoklasik Sentez
Bölüm 9. Neoklasik Makro Model – I:
Standart Büyüme Teorisi
9.1. Uzun Dönemli Büyümenin Önemi ve Temel Kavramlar
9.1.1. Teknolojik İlerlemeler
9.1.2. Sermaye Yoğunluğu
9.2. Standart Büyüme Modeli: Solow Modeli
9.2.1. Cobb-Douglas Üretim Fonksiyonu
9.2.2. Modelin Diğer Unsurları
9.2.3. Modelin Türetilmesi
9.2.3.1. Durgun-Durum Sermaye-Üretim Oranı
9.2.3.2. Ekonominin Hızlı Büyümesi Nasıl Sağlanır?
9.2.3.2.1. İşçi Başına Sermayenin Büyümesi
9.2.3.2.2. İşçi Başına Üretimin Büyümesi
9.3.3.2.3. Sermaye-Üretim Oranının Büyümesi
9.2.3.2.4. Durgun-Durum Büyüme Sürecinde İşçi
Başına Üretim Düzeyi
9.3. Genel Değerlendirme
VI
154
154
155
155
156
156
159
160
161
163
165
165
168
170
172
173
174
175
176
178
179
179
181
183
185
185
185
186
187
188
189
190
192
192
194
194
196
196
Bölüm 10. Neoklasik Makro Model - II:
Esnek Fiyat Modeli ve Genel Denge
10.1. Toplam Arzın Belirlenmesi: Potansiyel Üretim, Reel Ücretler ve
Emek Piyasası
10.1.1. Üretim Fonksiyonu
10.1.2. Emek Piyasası
10.1.3. Toplam Arzın Belirlenmesinde Emek Piyasasının Rolü
10.2. Toplam Talebin Belirlenmesi: Toplam Harcamanın Bileşenleri
10.3. Ödünç Verilebilir Fonlar Piyasası:
Reel Faiz Oranının Belirlenmesi
10.4.1. Genel Denge ve Reel Faiz Oranı İlişkisi
10.4.2. Denge Reel Faiz Oranının Düzeyinin Belirlenmesi
10.5. Para Piyasası ve Paranın Etkisizliği
10.6. Neoklasik Makro Modelin Bütünsel İşleyişi
10.7. Neoklasik Politika Önerileri
10.7.1. Ekonomiye Müdahalenin Etkisizliği:
Devlet Harcamalarındaki Değişmeler
10.7.2. Arz Şokları: Potansiyel Üretimdeki Değişmeler
10.7.3. Reel Döngüler: Teknolojik Gelişmelerin Etkileri
Bölüm 11. Keynesyen Makro Model – I:
Gelir – Harcama Modeli ve
Çarpan Mekanizması
11.1. Keynes’in Temel Görüşleri
11.2. Fiyat Yapışkanlığı ve Ekonomik Döngüler
11.3. Emek Piyasası: Ücret Yapışkanlığı ve Para Aldanımı
11.4. Gelir – Harcama Modeli
11.4.1. Planlı Harcamalar ve Toplam Talep
11.4.2. Toplam Gelir ve 45o Doğrusu
11.5. Gelir – Harcama Modelinde Denge: Yapışkan Fiyat Dengesi
11.6. Çarpan Mekanizması
11.6.1. Çarpan Katsayısının Hesaplanması
11.6.2. Diğer Çarpanlar ve Etkileri
11.7. Enflasyonist ve Deflasyonist Açık
Bölüm 12. Keynesyen Makro Model – II:
IS-LM Modeli ve Genel Denge
12.1. Faiz Oranları ve Toplam Talep
12.1.1. Yatırım Harcamalarının Önemi
12.1.2. Yatırım Harcamaları ve Reel Faiz Oranı
12.1.3. İhracat ve Otonom Harcamalar
12.2. IS Eğrisi
12.3. Reel Para Talebinin Analizi: Likidite Tercihi Teorisi
12.4. LM Eğrisi
199
200
200
201
205
207
209
213
215
216
219
220
223
226
228
231
232
234
236
238
239
241
244
247
248
249
253
255
256
256
258
259
262
266
269
VII
12.5. IS-LM Modelinde Denge ve Dengesizlik
12.6. Toplam Arz – Toplam Talep Analizi:
Fiyatlar Genel Düzeyinin Belirlenmesi
12.6.1. Toplam Talep
12.6.2. Toplam Arz
12.6.3. Toplam Arz – Toplam Talep Dengesi
12.7. Keynesyen Makro Modelin Bütünsel İşleyişi
12.8. Keynesyen Politika Önerileri
Bölüm 12’ye Ek: Hızlandıran Teorisi:
Keynesyen Döngü Teorisinin Temelleri
E.12.1. Hızlandıran Teorisi
E.12.2. Bir Yatırım Teorisi Olarak Hızlandıran
E.12.3. Çarpan - Hızlandıran Etkileşimi ve Döngüler
Bölüm 13. Para Arzı Teorisi
13.1. Para Arzı Teorisi: Para Stoğunun Belirlenmesi
13.1.1. Klasik Teoriler
13.1.1.1. Banka Oranı Teorisi: Doğal Faiz Oranı Hipotezi
13.1.1.2. Diğer Banka Oranı Teorileri
13.1.2. Neoklasik Teoriler: Rezerv-Para Çarpanı Yaklaşımı
13.1.3. Keynesyen Para Arzı Teorileri:
Banka Davranışı Modelleri
13.1.3.1. Tinbergen Modeli
13.1.3.2. Mevduat Daralması ve Genişlemesi Süreci
13.1.4. Rezerv-Para Çarpanı Teorisinin Yeniden
Önem Kazanması
13.1.4.1. Friedman – Schwartz – Cagan Yaklaşımı:
Monetarist Para Arzı Teorisi
13.1.4.2. Brunner – Meltzer Yaklaşımı: Doğrusal Hipotez
13.1.4.3. Edinilebilir Rezervler Yaklaşımı
13.1.5. Faiz Oranı Hedeflemesi ve Rasyonel Beklentiler
Modelleri
13.1.6. Sübjektivist Para Arzı Teorisi: Avusturya Okulu
13.2. Merkez Bankası ve Bankacılık Sistemi
13.2.1. Merkez Bankasının Fonksiyonları
13.2.2. Merkez Bankasının Bağımsızlığı
13.2.3. Merkez Bankasının Analitik Bilançosu
13.2.4. Parasal Taban
13.2.4.1. Parasal Tabanı Etkileyen Unsurlar
13.2.4.2. Parasal Taban ve Ödünç Verilemez
Parasal Taban
13.2.5. Özel Bankalara Para Yaratılması: Kaydi Para
13.2.5.1. Merkez Bankası Açık Piyasa Alımları ve Özel
Bankanın Kredi Açması
13.2.5.2. Merkez Bankasının Açık Piyasa Satışları ve
VIII
271
273
273
277
279
280
282
285
286
287
289
291
292
293
293
294
295
296
297
298
299
300
302
304
305
307
309
310
311
313
316
319
319
320
321
Bankacılık Sistemi
13.2.5.3. Bankacılık Sistemindeki ve Para Arzındaki
Değişmelerin Analizi
13.2.5.4. Mevduat Çarpanı
13.3. Para Çarpanı
13.3.1. Para Çarpanının Türetilmesi
13.3.2. Para Çarpanını Belirleyen ve Etkileyen Unsurlar
13.3.3. Para Çarpanının Hesaplanması
13.4. Merkez Bankasının Para Arzı Üzerindeki Gücü:
Para Çarpanı ve Parasal Tabanın Kontrolü
13.4.1. Zorunlu Karşılık Oranları
13.4.2. Açık Piyasa İşlemleri
13.4.3. İskonto Kredileri
Bölüm 14. Para Talebi Teorisi
14.1. Neoklasik Para Talebi Teorisi: Paranın Miktar Teorisi
14.1.1. Mübadele Denklemi
14.1.2. Fisher’in Mübadele Denklemi
14.1.3. Para Talebi Tartışması ve Cambridge Denklemi
14.1.3.1. Cambridge Denklemi
14.1.3.2. Dolaşım Hızı Üzerine Tartışmalar
14.1.4. Neoklasik Para Talebi Teorisinin Genel Değerlendirmesi
14.2. Keynesyen Para Talebi Teorisi: Likidite Tercihi Teorisi
14.2.1. Para Talebini Etkileyen Güdüler
14.2.2. Keynesyen Para Talebi Fonksiyonu
14.2.3. Keynesyen Yaklaşımda Paranın Dolaşım Hızı
14.3. Keynesyen Para Talebi Üzerine İleri Çalışmalar
14.3.1. Envanter Teorisi Yaklaşımı
14.3.1.1. Baumol – Tobin Modelleri
14.3.1.2. Peşin Ödeme Modelleri
14.3.3. İhtiyat Amaçlı Para Talebi Yaklaşımı
14.3.4. Portföy Modelleri
14.3.4.1. Spekülatif Para Talebi ve Tobin Modeli
14.3.4.2. Diğer Portföy Modelleri
14.4. Tüketici Talebi Teorisi Yaklaşımı:
Monetarist Para Talebi Teorisi
14.4.1. Friedman’ın Para Talebi Fonksiyonu
14.4.2. Monetarist Para Talebinin Özellikleri ve Farklılıkları
14.4.3. Paranın Modern Miktar Teorisi
14.5. Servet Uyumlaması Yaklaşımı
14.6. Para Talebi Üzerine Ampirik Bulgular
14.7. Para Talebi Teorisinde Son Dönem Gelişmeler
Bölüm 15. Faiz Teorileri
15.1. Neoklasik Faiz Teorisi: Ödünç Verilebilir Fonlar Teorisi
15.1.1. Reel Faiz Oranları
323
324
325
327
327
329
330
331
331
332
332
335
336
337
338
340
341
342
343
344
345
348
350
353
353
354
356
357
358
359
360
361
362
364
365
366
368
369
371
372
373
IX
15.1.2. Nominal Faiz Oranları: Fisher Denklemi ve Fisher Etkisi
15.1.3. Ödünç Verilebilir Fonlar Piyasasının İşleyişi ve
Faiz Oranının Belirlenmesi
15.1.3.1. Tahvil Talep Eğrisinin Türetilmesi
15.1.3.2. Tahvil Arz Eğrisinin Türetilmesi
15.1.3.3. Tahvil Piyasasında Arz ve Talep
15.1.3.4. Tahvil Piyasası ve Ödünç Verilebilir Fonlar
Piyasası Arasındaki İlişki
15.1.3.5. Tahvil Talebi Eğrisinin Yer Değiştirmesine Yol
Açan Unsurlar
15.1.3.6. Tahvil Arzı Eğrisinin Yer Değiştirmesine Yol
Açan Unsurlar
15.1.4. Faiz Oranının Davranışının Analizi İçin Tahvil
Piyasasının Kullanımı
15.1.4.1. Beklenen Enflasyon Oranı ve Fisher Etkisi
15.1.4.2. Ekonomik Döngülerin Etkisi
15.2. Keynesyen Faiz Teorisi: Likidite Tercihi Teorisi
15.2.1. Likidite Tercihi Teorisinde Servetin Rolü: Walras Yasası
15.2.2. Para Talebi ve Para Talebi Doğrusu
15.2.3. Para Arzı Doğrusu
15.2.4. Faiz Oranı ve Para Piyasası Dengesinin Belirlenmesi
15.2.5. Likidite Tercihi Teorisinde Faiz Oranı Değişmeleri
15.2.6. IS-LM Modeli Çerçevesinde Faiz Oranının Belirlenmesi
15.2.7. Para Arzı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişki
15.3. Neoklasik ve Keynesyen Faiz Teorilerinin Genel
Değerlendirmesi
15.3.1. Eksik Bilgi ve Likidite Tercihi
15.3.2. İki Teorinin Uyumu
15.3.3. Nispi Faiz Oranları – Risk Primleri
15.3.4. Nispi Faiz Oranları – Vade Primleri
15.3.5. Piyasa Bölümleme ve Tercih Edilen Ortam
374
376
376
376
377
377
379
381
382
382
383
384
386
387
389
389
392
393
394
395
396
396
398
399
401
Ayrım – III. Makro Ekonomik Politika
423
Bölüm 16. Para Politikası
405
16.1. Para Politikasının Amaçları
16.2. Para Politikasının Araçları
16.2.1. Açık Piyasa İşlemleri
16.2.2. Reeskont Politikası
16.2.3. Zorunlu Karşılıklar Politikası
16.3. Para Politikasının Operasyonel Hedefleri:
Para Arzı mı Faiz Oranı mı?
16.3.1. Para Arzı Hedefleri ve Faiz Oranları
16.3.2. Faiz Oranı Hedefleri ve Para Arzı
16.3.3. Ara Hedefler
16.3.4. Faaliyet Hedefleri
16.4. IS-LM Modeli Çerçevesinde Para Politikası
X
406
410
410
411
413
414
414
414
415
415
416
16.5. Kurallara Karşı Takdir Hakkı
16.6. Enflasyon Hedeflemesi
Bölüm 16’ya Ek: Kurallara Karşı Takdir Hakkı
E.16.1. İktisadi Düşünce Okullarının Görüşleri
E.16.1.1. Monetarist Yaklaşım: Kurallar
E.16.1.2. Keynesyen Yaklaşım: Takdir Hakkı
E.16.2. Zaman Tutarsızlığı Sorunu
E.16.3. Kural Türleri
E.16.3.1. Araç Kuralları
E.16.3.1.1. Taylor Faiz Oranı Kuralı
E.16.3.1.2. McCallum – Meltzer Parasal Taban
Kuralı
E.16.3.2. Hedef Kuralları: Ara ve Ana Hedefler
Bölüm 17. Maliye Politikası
17.1. Kamu Finansmanının Kavramsal Çerçevesi
17.1.1. Bütçe Açıkları, Bütçe Fazlaları ve Finansman
17.1.2. Kamu Borçlanma Gereği ve Borç Geri Ödemeleri
17.2. Devletin Mali Durumu
17.3. Mali Dengeleyiciler
17.4. Takdire Bağlı Maliye Politikası
17.4.1. Kamu Harcamalarına Dayalı Politikalar
17.4.2. Vergilere Dayalı Maliye Politikası
17.4.3. Daraltıcı Açıklar ve Maliye Politikası Seçenekleri
17.4.4. Genişletici Açıklar ve Maliye Politikası Seçenekleri
17.5. Maliye Politikalarının Etkinliği
17.5.1. Otomatik Dengeleyicilerin Etkinliği
17.5.1.1. Toplam Arzın Ters Etkileri
17.5.1.2. Mali Sürüklenme Sorunu
17.5.2. Takdire Bağlı Maliye Politikalarının Yol Açacağı
Sorunlar
17.5.2.1. Büyüklük Sorunları
17.5.2.2. Dışlama Etkisi
17.5.2.2.1. Kaynak Dışlaması
17.5.2.2.2. Finansal Dışlama
17.5.2.3. Zamanlama Sorunları
17.5.2.4. Sürekli Gelir Hipotezi
17.5.3. Takdire Bağlı Maliye Politikalarının Yan Etkileri
17.6. IS-LM Modeli Çerçevesinde Maliye Politikası
Bölüm 17’ye Ek: Fiyat ve Gelir Politikaları
E.17.1. Fiyat ve Gelir Politikalarının Uygulanma Nedenleri
E.17.2. Ücret Belirleme Yöntemleri
E.17.2.1. Merkezi Bir Sistemde Ücret Belirleme Yöntemleri
420
421
425
426
427
427
429
430
431
431
433
434
440
441
441
442
442
444
447
449
449
450
453
455
456
456
457
458
458
460
461
462
463
465
465
466
469
470
472
472
XI
E.17.2.2. Ademi Merkezi Bir Sistemde Ücret Belirleme
Yöntemleri
Bölüm 18. Phillips Eğrisi Analizi – I:
Enflasyon ve İşsizlik
18.1. Orijinal Phillips Eğrisi: Analizin İlk Aşaması
18.2. Phillips Eğrisinde Kaymalar
18.3. Beklentilerle Genişletilmiş Phillips Eğrisi: Monetarist Yaklaşım
18.3.1. Doğal İşsizlik Oranı ve Talep Fazlalığının Yeniden
Tanımlanması
18.3.2. Phillips Eğrisi Fonksiyonuna Beklentilerin Dahil
Edilmesi
18.3.3. Beklenti Hesaplama Mekanizması:
Uyumlu Beklentiler Hipotezi
18.3.4. Doğal Oran Hipotezi ve Uzun Dönem
Phillips Eğrisinin Şekli
18.3.5. Hızlandırıcı Teorisi
18.3.6. Monetaristlerin Politika Önerileri
18.4. Doğal Oran Hipotezinin Test Edilmesi
18.5. Rasyonel Beklentiler ve Phillips Eğrisi: Yeni Klasik Yaklaşım
18.5.1. Politika Etkisizliği Hipotezi
18.5.1.1. Rasyonel Beklentilerle Genişletilmiş
Phillips Eğrisi
18.5.1.2. Enflasyon Mekanizması
18.5.1.3. Politika Tepki Fonksiyonu
18.5.1.4. Rasyonel Fiyat Beklentileri Denklemi
18.5.1.5. Rasyonel Parasal Büyüme Beklentileri Denklemi
18.5.1.6. Modelin Genel Değerlendirmesi
18.5.2. Rasyonel Beklentiler Hipotezinin Değerlendirilmesi
18.5.3. Rasyonel Beklentiler Hipotezine Yönelik Eleştiriler
18.6. Yeni Keynesyen Phillips Eğrisi
18.6.1. Maliyet Artışları ve Tekel Gücündeki Büyüme
18.6.2. Hedef Reel Ücret Teorisi
18.6.3. Denge İşsizlikteki Büyüme
18.6.4. Beklentilerin Keynesyen Analize Dahil Edilmesi
18.6.4.1. Toplam Talebin Genişlemesi
18.6.4.2. Toplam Talebin Daralması”
Bölüm 19. Phillips Eğrisi Analizi – II:
Enflasyon ve Üretim Açığı
19.1. Okun Yasası
19.2. Phillips Eğrisi ve Toplam Arzın Üç Görünümü
19.3. Phillips Eğrisinin Eğimi Üzerine Açıklamalar
19.4. Phillips Eğrisi ve Üretim Açığı: Lucas Arz Fonksiyonu
19.4.1. Lucas Eleştirisi ve Kusurlu Bilgilenme
XII
474
475
476
478
480
481
482
483
485
486
488
490
493
494
496
497
497
498
499
499
501
502
503
504
505
506
507
507
509
511
512
513
515
517
518
19.4.1.1. Kusursuz Bilgilenme ve Denge
19.4.1.2. Kusurlu Bilgilenme ve Denge:
Lucas Arz Fonksiyonu
19.4.2. Yeni Klasik Phillips Eğrisi
19.5. Reel Döngü Teorisi ve Toplam Arz Şokları
19.5.1. Yayılma Mekanizması
19.5.2. Karışıklıklar ve Şoklar
19.5.3. Reel Döngü Teorisi ve Yeni Klasik Politika Önerileri
19.6. Phillips Eğrisi ve Toplam Talep: Yeni Keynesyen Görüş
19.6.1.Yeni Keynesyenlerin Temel Varsayımları:
Toplam Talep Şokları
19.6.2. Yeni Keynesyen Para Politikası: Kuralcılık
19.6.3. Taylor Kuralı
19.6.4. Toplam Talep Fonksiyonundan Phillips Eğrisine
19.6.5. Melez Phillips Eğrisi: Gali ve Gertler
Bölüm 20. Toplam Arz ve Toplam Talebin
Bütünsel Analizi
20.1. Toplam Talep
20.1.1. Keynesyen ve Yeni Keynesyen Toplam Talep Eğrileri
20.1.2. Klasik Toplam Talep Eğrisi:
Neoklasiklerden Yeni Klasiklere…
20.2. Toplam Arz
20.2.1. Kısa Dönem Toplam Arz Eğrisi
20.2.2. Uzun Dönem Toplam Arz Eğrisi
20.3. Toplam Arz – Toplam Talep Modelinde Denge
20.3.1. Kısa Dönemde Denge ve Dengesizlik
20.3.2. Uzun Dönemde Denge ve Dengesizlik
20.4. Toplam Talep – Toplam Arz Modeline Dayanan Para Politikası
20.5. Toplam Talep – Toplam Arz Modeline Dayanan
Maliye Politikası
20.6. Para ve Maliye Politikalarının Karşılaştırmalı Değerlendirmesi
Kaynaklar
Dizin
519
522
523
525
528
529
530
531
533
535
535
538
541
543
544
545
547
551
552
555
556
557
559
562
565
567
571
581
XIII
Download