Makro İktisat Teorisi Final Sınavı Deneme 1

advertisement
Makro İktisat Teorisi Final Sınavı Deneme
1- Beklentilerin gerçekleşmeyi etkileme yeteneği olduğunu ileri süren yaklaşım aşağıdakilerden
hangisidir?
a. Rasyonel beklentiler yaklaşımı
b. Uyarlanmış beklentiler yaklaşımı
c. Durağan beklentiler yaklaşımı
d. Frekans yaklaşımı
e. Kurumsal yaklaşım
2- Tasarruf oranındaki, emek arzındaki artış oranının ve teknolojik gelişmenin işçi başına üretimi ne
şekilde etkileyeceğini ortaya koymayı amaçlayan büyüme modeli aşağıdakilerden hangisidir?
a. Harrod-Domar büyüme modeli
b. Solow büyüme modeli
c. Keynesyen büyüme modeli
d. Merkantilist büyüme modeli
e. Malthusyen büyüme modeli
3- Aşağıdakilerden hangisi Harrod Domar modelinde marjinal sermaye hasıla oranını ifade eder?
a. dY/dK
b. s/k
c. s/Y
d. 1/s
e. dK/dY
4-IS-LM analizine göre aşağıdaki bölgelerden hangisinde maliye politikasının reel milli gelir üzerinde
hiçbir etkisi yoktur?
a. Keynesyen bölge
b. Sweezy bölgesi
c. Klasik Monetarist bölge
d. Ara bölge
e. Likidite tuzağı bölgesi
5- Para arzı artarsa aşağıdaki değişikliklerden hangisi gerçekleşir?
a. LM sola kayar
b. LM sağa kayar
c. IS sola kayar
d. IS sağa kayar
e. Faiz oranı sıfır olur
6- Bir ekonomide S=80, I=100, T=90, G=95, X=60, M=85 ise bu ülkenin makroekonomik dengesi için
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a. Tek açık vermektedir
b. İkiz açık vermektedir
c. Üçüz açık vermektedir
d. Yatırım fazlası vermektedir
e. Cari fazla vermektedir
7- Bir ekonomi durgunluk içinde enflasyon yaşıyorsa aşağıdaki ekonomik hastalıklardan hangisi
içindedir?
a.Deflasyon
b. Enflasyon
c. Slumpflasyon
d. Stagflasyon
e. Tasarruf açığı
8- Türkiye’de TÜFE endeksinin hesaplandığı mal sepetinde en yüksek ikinci ağırlığa aşağıdaki hangi
ürünler sahiptir?
a. Gıda
b. Konut, elektrik, su
c. Ulaşım
d. Eğlence
e. Ticaret
9- Enflasyonu şok yöntemiyle düşürmeyi hedefleyen yöntemin diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Fedakarlık yöntemi
b. Dez-enflasyon yöntemi
c. Re-enflasyon yöntemi
d. Soğuk hindi yöntemi
e. Hiperplazi
10- Aşağıdaki para arzı tanımlarından hangisinde B tipi likit fon yer alır?
a. M0
b. M1
c. M2
d. M3
e. Hiçbir para arzı tanımında yer almaz
11- Dikey eksende faiz oranının, yatay eksende para miktarının yer aldığı bir ekonomide para arzı
eğrisinin şekli?
a. Yatay eksene paraleldir
b. Yatay eksene diktir
c. S şeklindedir
d. M şeklindedir
e. N şeklindedir
12- Türkiye’de metal parayı aşağıdaki kurumların hangisi basmaktadır?
a.Maliye Bakanlığı
b. Sayıştay
c. Kalkınma Bakanlığı
d. Hazine Müsteşarlığı
e. Merkez Bankası
13- Mevduat munzam karşılık oranının %50 olduğu bir ekonomide bankacılık sistemine yatırılan 250
birimlik nakit para ne kadar kaydi para oluşturur?
a. 50 birim
b. 100 birim
c. 125 birim
d. 250 birim
e. 500 birim
14- Uzun süreli işsizlik oranlarının doğal işsizlik oranını giderek yukarıya taşıması olgusuna ne ad
verilir?
a. Gresham kanunu
b. King kanunu
c. Mundell kriteri
d. Fisher kriteri
e. İşsizlik histeresisi
15- Daha yüksek ücretlerin emek sahibinin gelirinin artmasına ve kendisi için boş zaman talep etmesine
yol açan etki aşağıdakilerden hangisidir?
a. İkame etkisi
b. Gelir etkisi
c. Norm etkisi
d. Histeri etkisi
e. Doğal işsizlik etkisi
Download