İşsizlik, Enflasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

advertisement
V. Anadolu International Conference in Economics,
May 11-13, 2017, Eskişehir, Turkey.
İşsizlik, Enflasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: OECD Ülkeleri için Panel Veri
Analizi
1
Gülsüm Adam , M. Metin Dam
2
Özet
Son zamanlarda birçok OECD ülkesinde işsizlik oranının yüksek seviyelere çıktığı bilinmektedir. Bununla birlikte
ekonomik büyümenin düşük oranlarda seyretmesi gelişmiş ülkeleri tedirgin etmektedir. Artık gelişmiş ülkelerin
de ekonomik anlamda en önemli sorunlarının başında işsizlik ve enflasyon gelmektedir. Ülke ekonomileri gerek
büyüme gerekse fiyat istikrarının sağlanması için mevcut istihdamın artırılmasına öncelik vermektedirler.
İşsizlik ile enflasyon arasındaki ilişkilerin araştırılacağı bu çalışmada, 1958 yılında İngiliz iktisatçı William Phillips
tarafından ortaya atılan Phillips Eğrisi esas alınacaktır. Phillips Eğrisi’ne göre işsizlik ve enflasyon arasında ters
bir ilişki bulunmaktadır. İşsizliği azaltmak için uygulanan politikaların fiyat artışına sebep olduğu, enflasyonu
kontrol altına almak için uygulanan politikaların ise işsizliği artırdığı varsayılmıştır.
Bu çalışmada OECD ülkelerinde işsizlik, enflasyon ve ekonomik büyüme ilişkisi 1990-2015 dönemi yıllık verileri
kullanılarak panel veri analiziyle incelenecektir. Öncelikle çalışmada işsizlik ile ekonomik büyüme ilişkisi
araştırılacak ve ardından işsizlikle enflasyon arasında Phillips eğrisinin varlığı tespit edilecektir.
Anahtar Kelimeler: İşsizlik, Ekonomik Büyüme, Enflasyon, Phillips Eğrisi, Panel Veri Analizi.
JEL Sınıflandırması: G21, C22, C01, C51
1
2
Adnan Menderes Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, TR, [email protected]
Corresponding Author. Adnan Menderes Üniversitesi, Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü, TR, [email protected]
Download