DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

advertisement
DERS BİLGİLERİ
Ders
ULUSLARARASI İKTİSAT I
Ön Koşul Dersleri
-
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Seçmeli
Kodu
Yarıyıl
T+U Saat
Kredi
AKTS
UİK317
5
2
3
5
Dersin
Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Dış Ticaretin Nedenleri, dış ticareti açıklayıcı teorilerin tanıtımı ve
dış ticaretin düzenlenmesi, dış ticaret politikalarının dış ticarete
etkileri, küresel ve bölgesel ticaret kuruluşları ve düzenlemelerinin
dış ticarete etkilerinin tanıtımı, döviz piyasasının işleyişini
tanıtmak, dış ödemeler dengesi bilançosu ve dengesizliklerinin
giderilmesi için kullanılacak araçları tanıtmak.
Klasik, NeoKlasik ve modern dış ticaret teorileri, dış ticaret
politikası araçları, dış ticaret ve büyüme, kalkınma ilişkisi, dış
ödemeler dengesi, açık ekonomi politikaları ve iç ve dış denge
sağlanması, Çok uluslu yabancı şirketler ve ülke ekonomilerine
etkisi, teknoloji transferi,uluslararası dış ticareti düzenleyici
kurumlar, hizmet ticareti, uluslararası faktör hareketliliğ.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Klasik dış ticaret teorilerini karşılaştırılmalı olarak
öğrenir
2) Neoklasik dış ticaret teorilerini karşılaştırılmalı
olarak değerlendirir
Öğretim
Yöntemleri
1,2
1,2
3) Dış ticarette arz ve talep modellerini analiz eder
1,2
4) Yeni dış ticaret teorilerini öğrenir ve karşılaştırma
yapar
5) Dış ticaret teorileri ile ekonomik büyüme ilişkisini
kurar
1,2
1,2
Ölçme
Yöntemleri
1,2
6) Dış ticaret politikası amaç ve araçlarını öğrenir ve
analiz eder
7) Küresel ve bölgesel uluslararası kuruluşları iktisadi
entegrasyon teorisi kapsamında değerlendirir
8) Uluslararası ticaretin ekonomik kalkınma üzerine
etkisini analiz eder
9) Gelişmekte olan ülkelerin dışa açık sanayileşme
stratejileri hakkında bilgi verir
1,2
10) Döviz piyasalarını öğrenir ve analiz eder
1,2
11) Döviz kuru teorilerini ve dış ödemeler bilançosunun
işleyişini analiz eder
12) Dış ödemeler bilançosunun denkleştirilmesi
yöntemlerini öğrenir
13) Kapalı ve açık ekonomi genel dengelerini sağlayıcı
politikaları karşılaştırarak uygular
14) Dolaysız yabancı sermaye yatırımları ve teknoloji
transferinin ülkeler üzerindeki etkilerini öğrenir ve
tartışır
15) Uluslararası faktör hareketleri, nedenleri ve ülke
ekonomileri üzerindeki etkilerini değerlendirir
1,2
Öğretim
Yöntemleri:
Ölçme
Yöntemleri:
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 7:
Rol Oynama, 10: Beyin Fırtınası, 15: Problem Çözme
A: Sınav , C: Ödev
DERS AKIŞI
Hafta Konular
1
Dış ticaret ve iktisadi düşünce akımları, Mutlak ve
Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorileri, ve günümüz dış ticaretine
uygulamaları
2
Üretim Maliyet İlişkileri ve dış ticaret, Faktör Donanımı Teorisi
3
Arz ve Talep Modelleri
Ön Hazırlık
Seyidoğlu,
H.(2009), Diğer
kitapların ilgili
bölümleri,
Öğretim üyesi
ders notları
Seyidoğlu,
H.(2009), Diğer
kitapların ilgili
bölümleri,
Öğretim üyesi
ders notları
Seyidoğlu,
H.(2009), Diğer
kitapların ilgili
4
Yeni Dış Ticaret Teorileri ve Monopolcü Rekabette Dış
ticaret,Uluslararası ölçek ekonomileri
5
Faktör yoğunluğu, teknolojik gelişme, dış ticaret ve ekonomik
büyüme analizleri
6
Dış Ticaret Politikası ve Araçları, Gümrük tarifeleri ve Tarife
dışı ticaret politikası araçları
7
Dünya ticaretinin serbestleştirilmesi ve küresel ticaret, İktisadi
birleşmeler teorisi
8
Uluslararası ticaret ve ekonomik kalkınma
9
Ara sınav
10
Döviz Piyasası Analizleri ve Uluslar arası Döviz kuru ve Para
Sistemleri,Vadeli teslim Döviz Piyasaları ve faiz arbitrajı
11
Kur Değişmelerini Açıklamaya Yönelik Teoriler, Dış ödemeler
bilançosu analizi
12
Dış ödemeler bilançosu ve denkleştirilmesi
bölümleri,
Öğretim üyesi
ders notları
Seyidoğlu,
H.(2009), Diğer
kitapların ilgili
bölümleri,
Öğretim üyesi
ders notları
Seyidoğlu,
H.(2009), Diğer
kitapların ilgili
bölümleri,
Öğretim üyesi
ders notları
Seyidoğlu,
H.(2009), Diğer
kitapların ilgili
bölümleri,
Öğretim üyesi
ders notları
Seyidoğlu,
H.(2009), Diğer
kitapların ilgili
bölümleri,
Öğretim üyesi
ders notları
Seyidoğlu,
H.(2009), Diğer
kitapların ilgili
bölümleri,
Öğretim üyesi
ders notları
Seyidoğlu,
H.(2009), Diğer
kitapların ilgili
bölümleri,
Öğretim üyesi
ders notları
Seyidoğlu,
H.(2009), Diğer
kitapların ilgili
bölümleri,
Öğretim üyesi
ders notları
Seyidoğlu,
13
Açık ekonomilerde makro ekonomi politikaları: iç ve dış
ekonomik denge
14
Dolaysız yabancı sermaye yatırımları ve ÇUŞ?lar, Uluslararası
Teknoloji Transferi, Uluslararası Hizmetler ve İşgücü akımları
H.(2009), Diğer
kitapların ilgili
bölümleri,
Öğretim üyesi
ders notları
Seyidoğlu,
H.(2009), Diğer
kitapların ilgili
bölümleri,
Öğretim üyesi
ders notları
Seyidoğlu,
H.(2009), Diğer
kitapların ilgili
bölümleri,
Öğretim üyesi
ders notları
KAYNAKLAR
Ders Notu
Seyidoğlu, Halil, (2009), Uluslararası İktisat, İstanbul: Güzem
Yayınları.
Öğretim üyesi ders notları
Ünsal, E (2005), Uluslararası İktisat, Ankara: İmaj Yayınları.
Karluk, R. (2009), Uluslararası Ekonomi, Beya yayınları
Krugman, Obstfeld,(2009), International Economics, Pearson Int. eds.
Diğer Kaynaklar
Salvatore, Dominick (2011), International Economics, John Willey &
Sons, Inc.
Salvatore, Dominick (1990), Schaum?s Otline Series: Theory and
Problems of International Economics.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYISI
KATKI
YÜZDESİ
Ara Sınav
1
70
Kısa Sınav
2
20
Ödev
1
10
Toplam
100
Yıliçinin Başarıya Oranı
40
Finalin Başarıya Oranı
60
Toplam
100
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
Katkı Düzeyi
No Program Öğrenme Çıktıları
1 2
3
4
1
1. İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
X
2
2. Dilbilimin, Almanca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve
ilkelerini açıklama.
X
3
3. Almanca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri
kullanarak çok yönlü değerlendirme.
4
4. Almanca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı
olarak betimleme.
X
5
5. Yabancı dil olarak Almancanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
X
6
6. Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
X
7
7. Alman Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan
öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
8
8. Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
9
9. Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme
becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
10
10. Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme
sürecini planlama.
X
11
11. Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili
olarak kullanma.
X
12
12. Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci
merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
13
13. Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin
gelişimini izleme.
X
14
14. Alman diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak
sorumluluk üstlenme.
X
15 15. Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
X
X
X
X
X
X
5
16
16. Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir
yaklaşımla değerlendirme
17
17. Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim
kurma.
X
X
18 18. Alman dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma
19
19. Almanca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim
için girişimde bulunma.
20
20. Alman dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup
biteni izleyerek çözümleyebilme.
X
X
X
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik
SAYISI
Toplam
Süresi
İş Yükü
(Saat)
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati)
14
3
42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
14
2
28
Ara Sınav
1
10
10
Kısa Sınav
1
10
10
Ödev
1
10
10
Final
2
20
40
Toplam İş Yükü
140
Toplam İş Yükü / 30 (s)
4.6
Dersin AKTS Kredisi
5
Download