Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar

advertisement
IM
KAVRAMA
ST
TE
T
KAZ
AN
12-B
TEST
2
Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
1. Eski Taş (Paleolitik) Çağ’ın en belirgin özelliği insanların tamamen doğaya bağlı kalmalarıdır.
4. Tarih Öncesi Anadolu yerleşim yerleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Buna göre aşağıdaki kalıntılardan hangisinin bu
dönemde görülmesi beklenemez?
A) Diyarbakır’da Çayönü Türkiyede’ki ilk köy yerleşim
yeridir
B) Alişar’da ilk insanlara ait kalıntılar bulunmuştur
C) Konya’daki Çatalhöyük insanlık tarihinin ilk şehir
yerleşkesidir
D) Çanakkale’de Truva kalıntılarında üst üste dokuz
şehir kalıntısı bulunmuştur
E) Alacahöyük kalıntıları Tarih Öncesi ve Tarihi devirleri
aydınlatır
2. Türkiye’deki en eski yerleşim yeri aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İstanbul’da Yarımburgaz
B) Antalya’da Beldibi
C) Ankara’da Macunköy
D) Göller Yöresinde Baradiz
E) Samsun’da Tekkeköy
3. Henüz madenin kullanılmadığı Neolitik (Yeni Taş)
Çağı’nda;
I- Tarımsal üretimin başlaması
II- İlk kez köylerin kurulması
III- Altından süs eşyası yapımı
IV- Kilden küp, çanak, çömlek yapılması
V- Bazı hayvanların evcilleştirilmesi
gelişmelerinden hangilerinin görülmesi beklenmez?
A) Yalnız I
C) I ve II
E) I, II ve III
ë
B) Yalnız III
D) II ve III
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Avcılıkla ilgili kesici aletler
B) Hayvan postlarını delici taş parçaları
C) Mağaradaki duvar resimleri
D) Tarım uğraşında kullanılan sabanlar
E) Soğuktan korunmaya yarayan postlar
5. Kültür ve uygarlık kavramları düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi kültüre örnek gösterilebilir?
A) Mezopotamya
B) Avrupa
C) Anadolu
D) Hitit
E) Mısır
6. Mezopotamya uygarlığı için aşağıdaki bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) Mezopotamya’da site denilen ilk şehir devletlerini
Sümerler kurmuşlardır.
B) Gılgamış, Yaratılış ve Tufan destanları
Mezopotamya kökenlidir.
C) İlk düzenli orduyu kuran Akadlar İmparatorluğa dönüşmüşlerdir.
D) Babil Kralı Hammurabi dine dayalı devlet anlayışı
yerine, gücünü ordudan alan mutlak krallık anlayışını getirmiştir.
E) Anadolu kökenli Asurlular zamanla bütün
Mezopotamya’ya egemen olmuşlardır.
TEST
TEST
23
2
T
12-B
Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
7. Çivi yazısı, hiyeroglif (şekil) yazısı ve alfabenin kullanılmasına öncülük eden İlk Çağ devletleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru sıralanmıştır?
Hiyeroglif
Alfabe
A)
Sümer
Mısır
Fenike
B)
Mısır
Sümer
Fenike
C)
Fenike
Sümer
Mısır
D)
Fenike
Mısır
Sümer
E)
Sümer
Fenike
Mısır
8. İlk Çağ’daki Anadolu ile Mezopotamya arasındaki
ticari faaliyetleri araştırmak isteyen bir tarihçi aşağıdaki merkezlerden hangisinden daha fazla yararlanması beklenir?
A) Çatalhöyük
C) Gordion
E) Alişar
B) Hattuşaş
D) Kültepe
9. İlk Çağ Mısır Uygarlığı ile ilgili;
I- Hititler ile ilk yazılı antlaşma olan Kadeş
Antlaşması’nı yaptılar.
II- Firavunlar bütün yetkileri ellerinde toplayan mutlak
krallardır.
III- En önemli mimari eserleri Piramitler öte dünya inancının varlığını simgeler
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
C) Yalnız III
E) I, II ve III
AA
KK
ZAZNA
N
ESETST
A AT T
KAVRAM
IMKAVRAM
IM
B) Yalnız II
D) I ve II
:.............................................
:.............................................
:.............................................
Soyadõ:.............................................
:.............................................
Sõnõf :.............................................
NO :
.............................................
NO :
.............................................
Adõ
A) Anav Kültürü, bölgenin en eski kültürüdür.
B) Afenesyevo Kültürü, Türklerin en eski kültürüdür.
C) Andronova Kültürü, bölgede en dar yayılma alanı
gösteren kültürdür.
D) Tagar Kültürü, en gelişmiş kültürdür.
E) Andronova Kültürü’nde tunçtan ve altından yapılmış
eşyalar bulunmuştur.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Çivi
10. Orta Asya kültür merkezleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış verilmiştir?
11. İskitler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kafkasya üzerinden Anadolu’ya akınlar düzenlediler.
B) İskit - Med ittifakı sonucu Urartu Devleti yıkılmıştır.
C) İskit - Pers savaşları sonunda Oğuz Kağan Destanı
oluşmuştur.
D) Altın, gümüş işlemeciliğindeki seviyelerinden dolayı
onlara “Bozkırların Kuyumcuları” denilmiştir.
E) Alper Tunga en önemli liderlerinden biridir.
12. İlk Çağ şehirlerinden hangisi Anadolu’da yer almaz?
A) Sard
C) Tuşpa
E) Hattuşaş
B) Persopolis
D) Gordion
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Puan : ..............
Puan : ..............
Download