Slide 1

advertisement
MEZOPOTAMYA NERESİDİR?
• Asya kökenli oldukları sanılan Sümerler
M.Ö.4000’lerde Mezopotamya’ya
gelmişler,ilk şehir devletlerini kurmuşlardır.
• İlk Sümer şehirlerine site denilmektedir.
• Lagaş,Ur,Uruk,Umma,Kiş,Nippur önemli
şehirlerindendir.
• Tapınak merkezli siteleri yöneten rahip
krallara patesi ya da ensi denilmiştir.
• Birkaç şehri yöneten patesilere Lugal,tüm
Sümer şehirlerini yönetenlere Lugal
Kalma, bütün Mezopotamya’yı
yönetenlere Lugal Zagisi denirdi.
• Sümer yönetiminin esası tapınak ekonomisine
•
•
•
•
dayanır.
Tapınakta yaşayan rahip krallar tanrının
yardımcısı olarak kutsal sayılırlar.
Halk her türlü faaliyetini dinsel kurallara göre
düzenler.
Halkın ürettiği tarımsal ürünlerin bir kısmı
tapınakta depolanır.İşte depolama ihtiyacının
sonucunda duvarlara çizilen çizgiler çivi yazısını
doğurmuştur.
Sulama kanalları yaparak,tarımı geliştirmişlerdir.
• Ekonomik faaliyetlerin ve
ihtiyaçların ilk ürünü olarak
yazı Sümerler tarafından
bulunmuştur
• Rahiplerin mülkiyet üzerindeki tekellerini
kıran Lagaş kralı Urukagina ilk yazılı
kanunları yapmıştır.
Böylece hukuk devletine öncülük
yapmıştır.
• Tarımsal faaliyetleri sonucu geometri ve
matematiğin temelleri atılmıştır.
(Dört işlem, çarpım
tablosu,karenin,dikdörtgenin alanı)
• Bir yılı 360 gün olarak hesaplayarak,İlk kez
Ay yılı takvimini kullanmışladır.
• Ziggurat denilen basamaklı tapınaklarının
en üst katını rasathane olarak
kullanmışlardır.
• Astronomide ileri gitmişler ,burçları
bulmuşlardır.
.
• Mezopotamya’ya Arabistan
Yarımadası’ndan gelen Sami kökenli bir
uygarlıktır.
• Tarihin ilk imparatorluğunu kurmuşlardır.
• Başkentleri Agade şehridir.
• İlk düzenli ve sürekli orduyu kurarak,tüm
Mezopotamya’yı ele geçirmişlerdir.
• Sümer uygarlığının yayılmasında etkili
olmuşlardır.
• Akadlar’ın en
önemli kralı
Sargon
• Mezopotamya’’da Sümer egemenliğinin
•
•
sona ermesi üzerine bu bölgede Asya
kökenli Elamlılar etkin olmaya başladılar.
Madencilik ve seramik sanatı çok
gelişmiştir.
Akad kralı Sargon tarafından ortadan
kaldırılmıştır.
• Samiler’in bir kolu olan Amurrular
tarafından kurulmuştur.
• Zamanın kültür ve diplomasi dili olan
Akadca’yı kullanmışlardır.
• Kralları Hammurabi zamanında SÜMER ve
AKAD ülkeleri tek bir yönetim altında
birleşmiştir.
• Hammurabi ,teokratik devlet anlayışı
yerine ,gücünü ordudan alan mutlak
monarşik bir yapı oluşturmuştur.
• Hammurabi Sümer ve Akad kanunlarını
yeniden düzenleyerek kendi adıyla anılan
kanunlar hazırlamıştır.
• Hammurabi Kanunları Sümer
kanunlarına göre şiddet içeren ,katı
kurallar içeren kanunlardır.Kısasa kısas
prensibine göre düzenlenmiştir.
• Babilliler , Hititler’in saldırısına
uğramış, yerlerini önce Kasitler,sonra
Asurlular işgal etmişlerdir.
• M.Ö.625’te tekrar bağımsızlığını
kazanan Babilliler,M.Ö. 539’ da
Persler tarafından yıkılmıştır.
• Asurlular Yukarı Mezopotamya’da
egemenlik kurmuşlardır.
• Başkent:Ninova şehridir.
• Anadolu’nun Kapadokya
bölgesi,Mısır,İran ve Basra Körfezi’ne
kadar olan ülkeleri güçlü orduları
sayesinde ele geçirdiler.
• Anadolu’da kurdukları Ticari
kolonileri ve ticaret merkezlerine
Karum denilmektedir.
• Bunların en büyüğü Kültepe
(Kayseri)’dir.
Kültepe
KARUMUN GENEL GÖRÜNTÜSÜ
Kültepe karumundan çıkan eşyalar
Anadolu’da bulunan Karum’daki bir
duvar resmi
• Tabletler üzerine çivi yazısı ile
yazdıkları senet niteliğindeki
belgeler,Anadolu’nun ilk yazılı
belgeleridir.
• Paralı,düzenli,disiplinli atlı sakeri
birlikler oluşturdular.
• Ayaklanan Babilliler Medler’le
birleşerek Ninova’yı alarak Asur
egemenliğine son verdiler.
• Dicle ve Fırat nehirleri arasında bulunan
Mezopotamya göç yolları üzerinde
bulunması,topraklarının verimli olması ve
ikliminin etkisiyle tarih boyunca
uygarlıkların merkezi olmuş ve bu bölge
doğal sınırlarla çevre bölgelerden
ayrılmamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun
Mezopotamya Uygarlıkları açısından
yarattığı olumsuz sonuçlardan biridir?
A)Tarım ve ticaretin gelişmesi
B)Kültürel alışverişin yoğunlaşması
C)İlkçağ’ın en gelişmiş uygarlıklarının
doğması
D)Yerleşik hayata geçişin kolaylaşması
E) Sık sık istilalara uğraması
Sami soyundan gelen Akadlar Kral Sargon döneminde
tüm Sümer ülkesini ele geçirerek ilk merkezi devlet
yapısını gerçekleştirmişlerdir. İmparatorluk sınırlarını
Basra Körfezi’nden Akdeniz’e kadar genişleten ve
ticaretle uğraşan Akadlar Lübnan’dan Sedir ağacı
kerestesi, Toroslar’dan gümüş madeni getirmişlerdir.
Bu bilgilere bakıldığında Akadlar’la ilgili aşağıdaki
yargılardan hangisine
A.
B.
C.
D.
E.
Dağınık kent devletlerini birleştirmişlerdir.
Tarihte yazıyı kullanan ilk uygarlık olmuştur.
Güçlü ordu birliklerine sahiplerdir.
Sümer Uygarlığı’nın Ön Asya’ya yayılmasında etkili
olmuşlardır.
Ticaret önemli ekonomik faaliyetlerden biridir.
Sümerlerde toprak tanrıların malı sayılıyor ve tanrıların
yeryüzündeki temsilcileri olan rahiplerin gözetimi
altında işleniyordu.Halk elde ettiği ürünlerin bir kısmını
mabetlere veriyordu. Bunun yanısıra soylulara ait
Topraklar ve köylülerin müştereken işledikleri topraklar
mevcuttu.
Buna göre;
I.
Tarım ekonomisi gelişmiştir.
II. Dini zümrenin ekonomik gücü artmıştır.
III. Toplumda sınıf farklılıkları yoktur.
yargılarından hangisine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) I ve II
E) Yalnız III
Mezopotamya’da yapılan kazılarda bulunan M.Ö.3000
yılına ait bazı eserlerin,Anadolu’da bulunan M.Ö. 2000
yılına ait eserlere benzediği görülmüştür.
Bu bilgilere dayanarak;
I.
İki bölgede de aynı kavimler yaşamıştır.
II. Anadolu Uygarlığı daha gelişmiş bir uygarlıktır.
III. Tarihteki ilk toplumsal örgütlenme
Mezopotamya’da oluşturulmuştur.
IV. Anadolu uygarlığını meydana getirenler
Mezopotamya’dan etkilenmişlerdir.
V. Anadolu Uygarlıkları günümüze daha yakın bir
dönemde oluşturulmuştur.
yargılarından hangisine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve IV
D) II, III ve IV E) Yalnız IV
Download