2. Hafta

advertisement
İktisat Tarihi II
III. Hafta
İkinci Devrimin Başlangıcı
• Tarih öncesi marangozluğun tacı: TEKERLEK
• Tekerlek yalnızca taşıma işlerine devrim
getirmekle kalmadı imalat endüstrisinde de
kullanıldı.
• Hayvanlarla çekilen arabalar kullanılınca
haberleşme hızlanmış ve mal taşımı
kolaylaşmıştır.
• At da ilk önce süt sağmak ve binmek için
evcilleştirilmiştir.
• Deniz ulaşımında da karayolundakine
paralel gelişmeler meydana gelmiştir.
İnsanlar deniz ulaşımındaki mekanik
zorlukları aşmıştır.
• Adı geçen sanat, yöntem ve süreçler deney
birikimlerinden doğan bilgi ve
uygulamaların dışa dönük anlatımlarıdır.
• İnsan ekonomisinin gelişmesinde göçler
etkili olmuştur. Kültürlerin çarpışması yeni
düşüncelerin yayılmasını kolaylaştırır.
• Yerleşik ekonomi uygun bir ideoloji ile
sağlamlaştırılır.
• Göç ve istila oligarşiyi doğurur. Bu bugün
Doğu Afrika yahut OrtaÇağ’da Avrupa’da
çok görülen bir yöntemdir.
• Köyün bulunduğu alanda farklı mimari ve
eşya kalıntılarının bulunması sosyal
gelenekten kopulduğunu gösterir.
• İkinci devrim gerçekleşmeden önce bir
tür savaşa girişilmiştir. Bu savaşın
ekonomik etkileri olmuştur.
• Tarih çağının başlangıcında tutsaklık
düzeni eski endüstrinin temeli ve sermaye
birikiminde etken bir araç olmuştur.
• Tahta varan tek yol ülkeyi ele geçirmek
değildir. Ekonomik başarı ya da büyüsel
saygınlıkla de erişilebilir.
• Sanıda bulunmakla etken olmak arasındaki
fark basit insanlar için güçtür.
• Takvimin icadı matematiksel astronomi için
bir zafer ve bilimin olayları önceden
saptayabilmesinin ilk kanıtıdır.
Kentsel Devrim
• Kendine yeterli toplumların ekonomik
bağımsızlıklarını yitirme yolunda önemli
bir gelişme Nil Vadisi, Dicle ve Fırat ve
İndus Irmağı kıyılarında olmuştur.
• Arkeologların bulduğu eşyalardaki
değişme bu eşyaları üreten ekonomideki
değişikliğin yansımasıdır.
• Ekonomik alanda ikinci devrimin sonuçları üç
bölgede de aynıdır. Buna karşın devrim somut bir
biçimde genelleştirilemez.
• Mimarideki değişimin temeli dine
dayanmaktadır.
• Neolitik köylerde büyücüler rahip biçiminde
ortaya çıkmış ve tanrısal yetkileri
benimsemiştir.
• Tanrının gelirleri arttıkça muhasebesini tutmak
da güçleştiğinden rahipler yazı ve rakam
düzeni geliştirmek zorunda kalmışlardır.
• Uğraş geleneklerine ve yeni uygulamalı
bilimsel buluşlara bağlı olarak zanaatkarlar çok
daha gelişmiş ürünler yapabiliyordu.
• Doğuda ticaret hiçbir zaman balyalar
dolusu eşyanın bir yerden diğerine nakli
değildir.
• Ticaret gerçekte bir kültür alışverişi ve
düşünlerin uluslararası çapta
yaygınlaşmasını sağlayan bir yoldu.
• Topraktan ve kabile bağlarından kopan
zanaatkar da devingendi.
• İkinci devrimin ekonomik sürekliliği
etnolojik ve politik alanda geçerli değildir.
• Yaşanan çok sayıda istilaya karşın
Mezopotamya’da Tanrılar ve tapınaklar
krizleri atlatmış, rahipler yerlerini
korumuştur.
• Her tanrının yeryüzünde sermaye
birikiminin de çekirdeğini oluşturan bir
evi vardır.
• MÖ 3000de her kentte Tanrının yanı sıra
bir de başbuğ ortaya çıkmıştır.
• Başbuğ ya da kral besin ve gerçek varlık
olarak sermaye birikimini hızlandırmıştır.
• Ordunun da desteği ile kent – devletlere
oranla çok daha uygun bir politik düzen
yaratılacaktır.
• Babil ancak MÖ 1800 yıllarında politik bir
gerçek olabildi. Mısır’daki politik birleşme
ise ikinci ekonomik devrimle aynı döneme
rastlar.
• Ekonomik yöntemi değiştirebilecek
kaynaklar toplum tanrısının tapınağında
değil kralın elindeydi.
• MÖ 2000 yıllarına dek Mısır’daki kayıtlar
mezar kalıntılarına dayanır.
• Firavunlardan önceki dönemde
mezarlarda bulunan yerini ithal malı lüks
eşyalara bırakmıştır.
• Mühür ve tahta yazıtlardaki kayıtlar ilkel
de olsa bir yazı yönteminin başladığını
göstermektedir.
• Mısır’ın birleşmesi Sümerdeki kentsel
devrimde olduğu gibi aynı yeni sınıfları ve
yeni meslekleri yaratmıştır.
• Mısır işçiliğinde titizlik ve kesinlik tükenmek
bilmeyen sabra ve yinelenen deney-yanılgıdeney döngüsüne bağlıdır.
• Mısırlıların ölüler konusundaki garip
inançları uygulamalı bilimsel buluşları
esinlemiştir.
• Ölünün içi rahatlasın diye ayrılan kaynak
ve varlıkların resimleri mezarların
duvarlarına çizilirdi. Bu resimlerde
belirtilen ekonomik birim kentten çok
ortaçağ konaklarını andırmaktadır.
• Mısır ile Mezopotamya arasındaki farklılık
sadece uğraşıların ürünlerinde değildir.
• Hind’de devrimin MÖ2500 yıllarında
başladığına inanılmaktadır. Kabaca bir sınıf
ayrımı olsa da sermaye birikiminin kökeni
belli değildir.
• Her bir devrim Mezopotamya, Mısır ve
Hindistan’da aynı dönemde başlamış, aynı
bilimsel buluşlara dayanmış ve aynı toplumsal
sınıfları yaratmıştır.
• Kentsel uygarlık bir merkezden diğerine taşınıp
yerleşmiş olamaz. Yeni ekonomi merkezde
kurulup ikinci derece özeklere yayılmıştır.
(Mısır – Biblos, Asur/Babil – Kapadokya)
• Yeni kentlerde yalnızca ekonomik yapı
benimsenmekle kalmamış muska, mühür harf
gibi yapay unsurlar da benimsenmiştir.
• İkinci devrim mal ve düşün alışverişiyle
yaygınlaşmıştır.
• İkinci devrimin yaygınlaşmasında
emperyalizmin etkisi vardır. Buna karşın işe
silahın karışması uygarlığın yayılmasını
engellemiştir.
• Akadlı Sargon’un yaptığı fetihler kentsel
uygarlığın yerleştirilmesini ve kendine yeterli
köylerin endüstri ve ticaret kentlerine
dönmesini sağlamıştır.
• Ekonomik emperyalizme karşı koyma çabaları
da ikinci ekonomik devrimi yaygınlaştırmıştır.
(Asur, K. Suriye, Luristan, Elam)
İnsan Bilgisinde Devrim
• Ekonomik devrim deneylerin aktarılması için yeni
yöntemlere, bilginin örgütlenmesi için yeni
yollara neden olmuştur.
• Yazının, matematiğin ve ölçülerin uyarlılığı
devrimle aynı zamana rastlar.
• MÖ 3000 yılından sonra hesap, anlaşma ve işaret
listelerinden başka belgeler de bulunmuştur. Çivi
yazısının gelişmesi bunda etkendir.
• Sümer rahipleri büyü ve batıl inançların
temsilcisi olarak değil dünyasal bir varlığın
yöneticileri olarak yazıyı bulmuşlardır.
• Okuma ancak çok uzun eğitim
döneminden sonra yüksek konum için
öğrenebilmektedir.
• Tarih öncesi çağlarda nesnel gelişme
teknik ilerleme sonucu olsa da bunu
sağlayan zanaatlar küçümsenirdi.
• Eski çağlarda kuramsal bilimlerin amaç
açısından zanaatlarla ilgisi çok yakındı.
• Ölçü kuşkusuz devrimle başlamamıştır. Tüm
ölçme işlevi soyut düşünme gereksindirir.
• Ticaretin yeterince uluslararası bir nitelik
kazanması nedeniyle bir ülkenin standart
ölçüleri başka bir ülke tarafından
benimsenebiliyordu.
• Sümer tapınağının ya da Mısır
firavunlarının gelirleri basit sayı sayma
yöntemleri ile hesaplanamazdı.
• Kentsel devrimin toplum yaşamına getirdiği
sorunlar ve değişiklikler daha gelişkin
matematiksel yöntemleri gerektiriyordu.
• Sümer ve Mısır yazıcıları kentsel devrimin eşsiz
gelişmeleri nedeniyle yabancı bir alanda
yollarını bulmaya çalışıyordu.
• Babil’de ticaretin büyük önem taşıması
aritmetik yönteminin basitleştirilmesinde
büyük pay sahibiydi.
• Mezopotamya Mısır’a göre ticarete daha
yatkındı, ticaret yollarının kavşağındaydı.
Kentsel ekonominin koşulları geometrik
ihtiyaçlar doğurdu.
• Mısır’da insanlar deniz yolculuğu ve tarım
gereksinimleri için gökyüzündeki varlıkları
incelemek zorundaydılar.
• MÖ 2000 yıllarında yazılmış bir yazıda yılın
başlangıcındaki şölen yılı, büyük yıl ve küçük
yıl kavramlarından söz edilmektedir.
• Babilliler ay takvimi kullandıklarından
gökyüzünü sürekli gözetleyen memurlar vardı.
• Fabrikalarda ve çiftliklerde çalışmak için
gün ve gecenin eşit parçalara bölünmesi
gerekiyordu.
Download