KimyaKongreleri.org

advertisement
2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi (21-23 Mart 2014)
P302
Lipopleks Termodinamiği: DNA-Mg2+-Nötral Lipid Etkileşme Enerjetiğinin Diferansiyel Termal
Analiz, Diferansiyel Taramalı Kalorimetre ve İzotermal Titrasyon Kalorimetresi İle Belirlenmesi
Nuraniye Eruygur1, Fatma Funda Demirsoy Kaya2 ve Erhan Süleymanoglu3
Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, Hipodrom, 06330-Ankara,
2
Ankara Üniversitesi, Biyoteknoloji Enstitüsü, Tandoğan, Ankara , 3Gazi Üniversitesi, Eczacılık
Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Hipodrom, 06330-Ankara
[email protected]
1
Sunulan çalışma Mg2+ varlığında nötral dipalmitoil fosfatidilkolin (DPPC) ile DNA (plazmid
DNA, calf thymus DNA ve bakteriyofaj T7 DNA) bağlanma afinitesinin termodinamik
değerlendirilmesi üzerine odaklanmaktadır. Bağlanma serbest enerjisi lipopleks oluşumunun
incelenmesiyle saptanmıştır. Esas yaklaşım DNA moleküllerine ve lipid fazlarına özgü fluoroforların
EtBr floresanslarının ölçümüne dayanmaktadır. Oluşan lipoplekslerin floresans spektroskopik olarak
hesaplanan Kd sabitleri ayrıca İzotermal Titrasyon Kalorimetrik (ITC) ölçümleri ile de teyit edilmiştir.
Bu şekilde oluşturulan çok katmanlı (500-800 nm) ve tek katmanlı (100 nm) nanoboyuttaki
lipoplekslerin termodinamik biyodinamikleri Diferansiyel Termal Analiz (DTA) ve Diferansiyel
Taramalı Kalorimetre (DSC) ile takip edilmiştir. Mg2+ varlığında polinükleotid helikslerin ve
sarmalların termodinamik sabitliliği daha yüksek değerlere (C) doğru arttığı gözlenmiştir. Bu şekilde
hesaplanan bağlanma enerjileri daha büyük polinükleotidler (calf thymus DNA ve bakteriyofaj T7
DNA) için daha düşük değerdedir. Lipopleks oluşumunu takiben kazanılan entropi ortama salınan karşı
iyon başına 1 birimindedir. Bu tür termodinamik yaklaşımlara dayanarak DNA-Mg2+-DPPC oluşum
modeli geliştirilmiş ve terapötik gen aktarım sistemi olarak potansiyelleri değerlendirilmiştir.
Teşekkür: Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir (Proje No: 111S495 COST).
KimyaKongreleri.org
Download