Göğüs Ağrılı Hastada İlk Yardım

advertisement
Doç. Dr. Onur POLAT
Bu ünitede;
Göğüs
ağrılı
hastaya
yaklaşımın
değerlendirilmesini
anlatılacaktır.
Ağrının
patofizyolojisi
ve
genel
olarak
ağrıya
yaklaşım işlenecek, ağrının karakterine göre
ayırıcı
tanıda
düşünülecek
hastalıklar
anlatılacaktır.
Göğüs ağrılı hastada alanda yapılması
gerekenler ve güncel tedavi yaklaşımları
basit, anlaşılabilir biçimde öğretilecektir.
Göğüs Ağrılı Hastada İlk Yardım
Göğüs
ağrısı,
hastaların
akut
tıbbı
başvurularının en sık sebebidir. Bu hastalarda
kesin ve doğru tanı çok önemlidir. Hayatı tehdit
eden bir durum ile kendiliğinden düzelecek kas
iskelet sistemine ait ağrıyı ayırmadaki başlıca
desteğimiz;
röntgenidir.
klinik
tablo,
EKG
ve
göğüs
Patofizyoloji
Genel olarak ağrı visseral ve somatik olarak
ikiye ayrılır. Dermis ve parietal plevra somatik
ileti ile iletilirken, visseral plevra, kalp, kan
damarları ve özefagus visseral ileti ile iletilirler.
Visseral iletiler birçok noktadan spinal korda
girerler ve oradan da parietal kortekse ulaşırlar.
Somatik
ileti
ile
iletilen
duyular;
kolay
tanımlanabilen, tam olarak lokalize edilebilen ve
keskin karakterde olan ağrılardır.
Patofizyoloji
Visseral ağrı; tanımlanması ve lokalizasyonu
daha
zordur.
Hasta
ağrıyı
sıkıntı
hissi,
huzursuzluk, keyfini kaçıran durum, bunalma,
kasvet ve acıma gibi ifadelerle anlatılmaya
çalışılır. Hasta ağrısının lokalizasyonunu yanlış
yapabilir. Mesela diafragma iritasyonunu omuz
ağrısı, iskemi ağrısını da kol ağrısı zannedebilir.
Tanımlamalar
1. Akut
göğüs
ağrısı:
Ani
ve/veya
yakın
zamanda
başlayan ve son 24 saat içinde hastayı medikal tedavi
arama sürecine sokan ağrıdır.
2. Göğüs: Ksifoid ile suprastrenal çentik arası, sağ-sol
midaksiller alanı kapsayan ön toraks bölümüne denir.
Arkada ise boyun ile lumbal bölge arası kalan alandır.
Hasta
bitişik
alanlarla
ilgili
ağrı
belirttiği
zaman
(epigastrik, boyun, çene, kol, gibi) bunun da mutlaka
intratorasik
patolojiler
yönünden
gerektiği unutulmamalıdır.
3. Ağrı: Hastaya rahatsızlık veren histir
değerlendirilmesi
Genel Değerlendirme
Bilinmesi gerekir ki göğüs ağrısı ile gelen bir
hastanın durumu hızlıca hayatı tehdit eden bir
tabloya dönüşebilir. Bundan dolayıdır ki bu tür
hastalar acilen değerlendirilmelidir.
Visseral tip göğüs ağrısı ile gelen hastaların vital
bulgularında anormal nabız, tansiyon ve nefes
darlığı eşlik ediyorsa acilen tedavi sedyelerine
alınmalıdır. Bu hastalarda kardiyak ve oksijen
mönitörizasyonu
yapılırken
bir
yandan
EKG’si
çekilmeli ve intravenöz damar yolu açılmalıdır.
Genel Değerlendirme
Hastanın ilk değerlendirilmesinde hava yolu
açıklığı, solunum ve dolaşıma bakılmalıdır. Hastaya
ağrısı
ile
ilgili
semptomlar,
soru
sorulmalıdır;
kardiyopulmoner
ilave
özgeçmişine
olan
ait
bilgiler edinilmelidir.
Genel olarak kardiyak, pulmoner ve vasküler
yapılar üzerine yoğunlaşmalı ve bunlara dönük
ayırıcı tanıların yapılması amaçlanmalıdır.
Genel Değerlendirme
Eğer hayatı tehdit edici bir durum yoksa o
zaman ikincil bakıya geçilmelidir. Burada; ağrının
karakteri, yeri, yayılımı, şiddeti, başlangıç zamanı,
süresi, provoke eden ve rahatlatan durumlar, eşlik
eden semptomlar öğrenilmelidir.
Hastanın
medikal
özgeçmişi
sorgulanmalıdır.
Yakın zamandaki kardiyak (EKG, EKO), özefagus,
gastrointestinal ve pulmoner tahliller öğrenilmelidir.
Hastanın son altı aydaki kardiyak görüntüleri ve son iki
senedeki anjiografisi bu konuda bize yardımcı olabilir.
Ağrıyı Katagorize Etmek
1. Göğüs
duvarına
ağrılardır.
ait
Keskin,
palpasyonla
veya
ağrılar:
kolay
göğüs
Somatik
lokalize
hareketleri
kökenli
edilebilen,
ile
artan
ağrılardır.
2. Plöretik
veya
solunuma
ait
ağrılar:
Somatik
kökenlidir. Keskin karakterde ağrı olup nefes alıpverme ve öksürükle artar.
3. Visseral ağrı: İyi lokalize edilemeyen ve kişiyi
rahatsız eden fakat tam olarak ifade edilemeyen
ağrılardır.
Risk Faktörlerine Göre Değerlendirmek
Koroner arter hastalığının değerlendirilmesinde
bazı skorlar kullanılmaktadır. Bunların hızlıca
gözden geçirilmesi gerekmektedir.
Hastanın
bu
skorlara
göre
gidebileceği unutulmamalıdır.
anjiografiye
Risk Faktörlerine Göre Değerlendirmek
Risk Faktörlerine Göre Değerlendirmek
1. Aort diseksiyonu: Orta yaş, erkek olmak,
hipertansiyon
ve
marfan
sendromu
risk
faktörleridir.
2. Pulmoner
malignensi,
emboli:
son
Hiperkoagülabilite,
zamanlarda
istirahat
veya
cerrahi girişim. Pulmoner emboli düşünülen
hastalar
Wells
puanı
ile
değerlendirilebilir.
Bunlar hızlıca gözden geçirilmeli ve hasta ona
göre ileri tetkik edilmelidir.
Risk Faktörlerine Göre Değerlendirmek
Ani Başlangıçlı Göğüs Ağrısı Nedenleri
Anamnez ve Fizik Muayene
Dikkatle
alınan
bir
öykü
göğüs
ağrısının
etyolojisini
belirlemede yararlanılacak en iyi yöntemlerden biridir.
1. Ağrının ortaya çıkışı ve süresi: Ağrının ani ve şiddetli
ortaya çıkması sponton pnömötoraks, aort diseksiyonu,
özefagus rüptürünü düşündürür. Klasik tipteki anjina
pektoris; yürüyüş, merdiven çıkma, kuvvetli rüzgara
karşı yürüme gibi efor gerektiren durumlarda ortaya
çıkar. Akut MI’da ağrı genelde istirahatta ve gece gelir.
20 dakikadan fazla sürer ve nitrata cevap vermeyebilir.
2. Ağrının özelliği ve yeri: Klasik iskemik göğüs ağrısı
sternumda sıkılı yumruk şeklinde ortaya çıkar.
Anamnez ve Fizik Muayene
3. Pulmoner emboli: Plöretik göğüs ağrısı, nefes darlığı,
senkop,
şok,
hipoksi,
ateş,
öksürük,
hemoptizi,
göğüs
duvarına basmakla hassasiyet, taşikardi ve takipne gibi
semptomlarla
birlikteliği
olabilir.
Hastanın
Well’s
puanı
hesaplanıp ona göre gerekiyorsa ileri tetkik edilmelidir.
4. Aort diseksiyonu: Hastanın aterosklerotik durumu, kontrol
edilemeyen hipertansiyonu, aort koarktasyonu, biküspit aort
stenozu,
marfan
sendromu,
Ehlers-Danlos
sendromu
sorgulanmalıdır. Sternum ortasında interskapular bölgede
yırtılma tarzında keskin bir ağrı olur. Bunun yanında ikincil
patolojilerle de karşılaşılabilir; Serebrovasküler olay (SVO),
Akut Miyokard İnfarktüsü (AMI) ve ekstremitelerde iskemi.
Etkilenen bölge ve disseke olan tarafla ilgili semptom olabilir.
Anamnez ve Fizik Muayene
5. Spontan
pnömotoraks:
Akciğer
patolojisi
olanlarda ani basınç değişimi sonucu ani, keskin
batıcı tarzda göğüs ağrısı ve nefes darlığının olması
durumudur. O taraf solunum seslerinde azalma
olurken perküsyonda hipersonarite vardır.
6. Özefagus rürtürü (Boerhaave sendromu): Çok
miktarda ve sert oluşan bir kusmanın akabinde
substernal ortaya çıkan keskin bir ağrıdır. Hastada
nefes
darlığı
ve
terleme
görülebilir.
amfizem veya pnömotoraks eşlik edebilir.
Cilt
altı
Anamnez ve Fizik Muayene
7. Akut perikardit: Ani, şiddetli, keskin ve sabit karakterde bir
ağrıdır.
Substernal;
sırta,
boyuna,
omuza
yayılan
inspirasyonla ve yatınca artan bir ağrıdır. Perikardiyal frotman
duyulabilir. EKG’de PR ve ST segment değişikliği olabilir.
8. Pnömöni: Keskin plöretik bir ağrı olur. Genelde ateş öksürük
ve hipoksi eşlik eder. Etkilenen bölgede dinlemekle ral
duyulabilir.
9. Mitral
valv
prolapsus
(MVP):
Bayanlarda
daha
sık
görülmektedir. İstirahatte atipik göğüs ağrısı, baş dönmesi,
hiperventilasyon, anksiyete, depresyon, çarpıntı, yorgunluk
olabilir.
yapabilir.
Supraventriküler
ve
ventriküler
ritim
bozukluğu
Anamnez ve Fizik Muayene
10.Gastrointestinal bozukluklar: Fizik muayene ve
anamnezle
AMI’dan
edilemeyebilirler.
tam
Gastrik
ve
olarak
ayırt
duodenal
ulser,
pankreatit ve bilier ağrılar göğüs ağrısı şeklinde de
gözlemlenebilir.
11.Panik bozukluk: Çarpıntı, terleme, titreme, nefes
darlığı,
bulantı/kusma,
göğüs
ağrısı,
farkında
olamama, kişiliğini bilememe, baş dönmesi gibi
semptomlar verir
Anamnez ve Fizik Muayene
12. Nöromuskuloskeletal göğüs ağrısı: Servikal disk hastalıklarında
sinir köklerinin kompresyonundan dolayı olabilir. Omuz ve vertebra
artriti, kostokondrit, kostokondral eklemlerin inflamasyonları ağrıya
sebep olabilir. İnterkostal kas krampları göğsün her yerinde olabilir.
Anterior skalen ve hiperabduksiyon sendromları da göğüs ağrısı
yapabilirler. Kostokondral ve kondrosternal artikülasyonlar anterior
muskuloskeletal
göğüs
ağrısının
en
sık
sebepleridir.
Bulgular
arasında şişme, kırmızılık ve sıcaklık nadirdir. Fakat keskin lokalize
hassaslık vardır. Ağrı birkaç saniyelik olabildiği gibi künt ağrı saatler,
günlerce
sürebilir.
Kas
spazmından
dolayı
sertlik
hissi
sıktır.
Kondrosternal ve kostokondral eklemlere basınç ve pektoral kaslara
bası göğüs ağrılı her hastanın muayenesinin önemli parçasıdır.
Pediatrik Yaş Grubunda Göğüs Ağrısının
Değerlendirilmesi
Çocuklarda göğüs ağrısının değerlendirilmesi erişkine göre
biraz farklılık göstermektedir. Yapılan bir çalışmada uykudan
uyandıran bir göğüs ağrısı ile acile gelen bir hastada % 31
organında organik bir patoloji bulunmaktadır. Ailesine ağrıyı
azaltan,
arttıran
özgeçmişinde
diabet,
faktörler,
var
hematolojik
olan
eşlik
eden
hastalıklar
hastalıklar
semptomlar
(kawasaki,
gibi)
ve
marfan,
sorulmalıdır.
Soy
geçmişinde ailede ani ölüm olmaması önemlidir. Aynı
zamanda adolesan yaş grubundakilere yakın zamanda
yaşadığı psikolojik stres, kullandığı ilaçlar veya maddeler
sorulmalıdır.
Pediatrik Yaş Grubunda Göğüs Ağrısının
Değerlendirilmesi
Genel olarak çocuklardaki göğüs ağrısının nedenleri;
• sebebi bilinmeyen % 12-61,
• kas-iskelet sistemine ait % 7-69,
• astım/solunum yollarına ait % 13-24,
• gastrointestinal % 3-7,
• psikojenik % 5-9,
• kardiyak % 2-5
TANISAL İŞLEMLER
Hastanın ilk değerlendirilmesi sonucu hayatı tehdit
eden bir göğüs ağrısı düşünülüyorsa mutlaka tedavi
sedyesine alınmalı ve hasta monitörize edilmelidir.
Vital
bulguları
değerlendirilmeli
ve
eğer
hastanın
durumu stabil ise diğer tanısal işlemlere geçilmelidir.
TANISAL İŞLEMLER
•
Elektrokardiyografi
(EKG):
Hastaya
12
derivasyonlu
EKG
çekilmelidir. EKG; AMI, ölümcül ritimler, perikardit gibi durumların
aydınlatılmasında bize yardımcı olur. EKG değerlendirilmesinde;
hızı, ritmi, P dalgasının varlığı, P-QRS ilişkisi, QRS kompleks
genişliği,
ST
segment
QTc(QT/√(RR)’sine
durumu,
bakılmalıdır.
PR
ST
mesafesi,
segment
T
dalgasına,
yükselmesi,
T
negatifliği, hiperakut T, patolojik Q dalgası AMI’ni göstermektedir.
EKG’ye bakarak AMI veya iskemik kalp hastalığı tanısı dışlanamaz.
QRS genişlemesi ve hızının artması ventriküler taşikardi veya
fibrilasyona işaret edebilir. QRS dar hızı fazla ve düzensiz ise atrial
fibrilasyonu, düzenli ise supraventriküler taşikardi veya atrial
flutteri gösterir.
TANISAL İŞLEMLER
• Göğüs
filmi:
Göğüs
değerlendirilmesinde
ağrısının
önemlidir.
kalp
dışı
Kaburga
nedenlerinin
kırığı,
aort
diseksiyonu, pnömotoraks, pnomöni, KKY tanısı için yardımcı
testtir.
• Kardiyak
enzimler:
CK(creatin
kinase)4-8
saatte
anormalleşir ve 3-4 günde normalleşir; sensitivitesi yüksek
spesifitesi düşüktür. CK-MB izoenzim 4-8 saatte yükselir
sensitivitesi ve spesifitesi daha yüksektir. Myoglobin3saat
içinde
yükselir
fakat
kas
hasarında
yanlış
pozitiflik
görülebilmektedir. Spesifitesi düşüktür. Troponin I ve T 6 saat
içinde yükselir,7-10 gün yüksek kalır. Spesfitesi en yüksek olan
kardiyak belirteçler Troponin I ve T’dir.
TANISAL İŞLEMLER
• EKO: EKG’nin tanısal olmadığı; kalp pili ve dal bloğu olan ve
eski EKG’sinde de patoloji saptanan hastaların kalp duvar
hareketlerinin,
perikardiyal
sıvının
değerlendirilmesi
için
faydalıdır.
• Tomografi: Yeni bir teknik olan triple rule-out ile göğüs ağrılı
hasta değerlendirilebilir. Burada torasik aorta, pulmoner arter
ve koronerler bir protokolle değerlendirilir ve hayatı tehdit
eden diseksiyon, emboli ve AMI ekarte edilmeye çalışılır.
GÖĞÜS AĞRILI HASTA
DEĞERLENDİRİLMESİNDEKİ YENİ TEKNİKLER
• Akut
koroner
sendrom:
EKG
analizinin
geliştirilerek
derivasyon sayısının arttırılması gibi yöntemler denenmektedir.
Biyobelirteçlerden;
miyeloperoksidaz,
copeptin
(vasopressin
plasental
büyüme
analogu),
faktörü,
yüksek
sensitiviteli CRP ve iskemi modifiye albüminine bakılarak akut
koroner
sendrom
tanısının
erken
konulabilmesine
çalışılmaktadır. Görüntüleme yöntemleri; kardiyak tomografik
anjiografi, plak kompozisyon analizi, kardiyak MRI, PET olarak
sayılabilir.
Risk
değerlendirme
araçları;
risk
belirlemede
hazırlanmış protokollerin bilgisayara girilmesi ve ona göre risk
durumunun
gösterilmesidir.
Tedavide
ise
antiprasugrel,
ticagrelor gibi yeni kuşak antipletelletler denenmektedir.
GÖĞÜS AĞRILI HASTA
DEĞERLENDİRİLMESİNDEKİ YENİ TEKNİKLER
•
Pulmoner emboli: Yeni biyobelirteçler; d-dimer için cutt-off
değeri, iskemi modifiye albumin gibi yöntemler kullanılmaktadır.
Görüntülemede; SPECT, MRI anjiografi, tromboview (Tc verilip
SPECT ile taranması) uygulamaları denenmekteyken tedavide;
parenteral
ve
rivaroxaban
trombektomi
oral
gibi
gibi
antikoagulanlardan
ilaçlar
dabigatran,
denenmektedir.
girişimsel
yöntemlerin
etexilate,
Perkütan
mekanik
tedavide
kullanımı
araştırılmaktadır.
•
Aort disseksiyonunun tanısında biyobelirteçler; serum düz
kas myosin ağır zincir, kalponin, d-dimer, elastin fragmanları yol
gösterici olabilmektedir. Görüntüleme yöntemi olarak kontrastlı
USG kullanımı önerilmektedir.
GÖĞÜS AĞRILI HASTA
DEĞERLENDİRİLMESİNDEKİ YENİ TEKNİKLER
• Gastrointestinal
hastalıklar
endoskopik
tekniklerle
araştırılmalı; tedavide proton pompa inhibitörleri ile birlikte
ocreotide,
cilansetron,
teofilinefedotozine
kullanımı
denenmelidir.
• Kas-iskelet
sistemine
ait
spinal
ağrının
yansıması
düşünülenlerde Magnetik Rezonans Görüntüleme yöntemi kar-
zarar düşünülerek uygulanmalıdır.
ALANDA YAPILMASI GEREKENLER
Ani başlangıçlı göğüs ağrısı olan hastalara ilk
yaklaşım ayırıcı tanıdan önce hastayı stabilize etme
girişimlerine yönelik olmalıdır. Öncelikle ABC kontrolü
sağlanmalı, hastanın vital bulguları yakından takip
edilmelidir. Hastanın monitörizasyonu, damar yolu ve
oksijenizasyonu sağlanmalıdır.
ALANDA YAPILMASI GEREKENLER
Birinci Bakı:
1. Öykü: dikkatli ve ayrıntılı bir öykü alınmalıdır.
a) Esas şikâyetinin tanımlanması: PQRST diye kısaltılabilir. P;
provakatif ya da palyatif; ağrıyı kötüleştiren ya da rahatlatan
faktörler sorgulanmalıdır (egzersiz, soğuk, yemek, günün belli
saatleri). Q; Quality; kalitesi ve karakteri. Künt veya keskin
olması.
R;
prekordiyal)
Region;
ve
ağrının
dağılımı
lokalizasyonu
(boyun,
çene,
(substernal,
sırt,
omuz
)
sorgulanmalıdır. S; Severity; Şiddeti, T; Time; zamanı. Ara
verip vermediği ve ne zamandır olduğu sorgulanmalıdır.
ALANDA YAPILMASI GEREKENLER
b) Eşlik eden semptomlar:
Dispne: Nefes darlığı olup kalp ve solunum sistemi yakın
etkileşimi nedeniyle miyokard infartüsüne sıklıkla eşlik
etmektedir.
Senkop: Kalp hastalığı ani bayılmanın önemli nedenidir.
Genelde ritim bozukluğuna bağlı gelişir.
Çarpıntı: Hasta kalp atımlarını hissediyorsa kalp atımları
genelde düzensizdir.
c) Özgeçmiş: kardiyovasküler geçmişi, kullandığı ilaçlar,
operasyon ve travma sorgulanmalıdır..
ALANDA YAPILMASI GEREKENLER
2.Fizik
muayene;
öyküde
elde
edilen
veriler
doğrultusunda yapılmalıdır. Hasta ilk muayenesine
nörolojik muayene de dahildir.
İlk değerlendirme, kısa zamanda ABCDE sıralaması
izlenerek hastanın acil gereksinimleri saptanır.
A. Hava yolu
B. Solunum
C. Dolaşım
D. Kısa nörolöjik muayene
E. Hastayı soyma
ALANDA YAPILMASI GEREKENLER
3.Unutulmaması gereken: Şok tablosundaki bir
hastanın göğüs ağrısı varsa stabilizasyon sağlanırken
ayırıcı tanıda AMI, aort diseksiyonu, masif pulmoner
emboli, tansiyon pnömotoraks, kardiyak tamponand,
özefagus rüptürü akla getirilmelidir.
ALANDA YAPILMASI GEREKENLER
İkincil bakı:
Deri rengi ve kapiller doluş zamanı: Oksijenizasyonu ve
kalbin pompa fonksiyonunu gösterir.
Juguler venöz dolgunluk: Pompa yetmezliğinde geriye
doğru basınç artışını gösterir. Bu bulgunun tamponad ve
tansiyon
pnömotoraksta
(trakeal
deviyasyonla
birlikte)
olabileceği unutulmamalıdır. Hasta 45 derecelik açı ile
otururken bakılmalıdır.
Periferal ödem: Kalp yetmezliğinde beklenen bir bulgudur.
ALANDA YAPILMASI GEREKENLER
İkincil bakı:
Solunum sesleri: Sağ ve sol hemitoraksın solunuma
eşit katılıp katılmadığına, patolojik ses (ral, ronkus)
olup olmadığına bakılır.
Vital bulgular: Nabız hızı ve ritmi önemlidir. Sağ ve
sol
kol
arasındaki
kaydedilmelidir.
kan
basıncı
farklılıkları
varsa
GÖĞÜS AĞRILI HASTANIN
TEDAVİ YAKLAŞIMI
1. Akut miyokard enfarktüsü (AMİ):
Bu hastalarda erken müdahale ile enfarkt boyutunun sınırlanması,
ciddi
disritimlerin
önlenmesi,
ağrı
ve
korkunun
giderilmesi
hedeflenmektedir. Hastanın EKG’si çekilmeli, akut MI düşünülüyorsa
hastanın monitörizasyonu ve damar yolu açıklığı sağlanmalıdır.
Hastaya,
Morfin: Kalbe venöz dönüşü ve sistemik arter direncini azaltarak
miyokard oksijen gereksinimini düşürür.
Oksijen: 2-4 lt/dk. uygulanabilir. Hastanın saturasyonu %
90
üzerinde ise oksijen uygulanmayabilir.
Nitrogliserin: Periferik arter ve venleri genişleterek ön yük, arka
yük ve miyokard oksijen kullanımını azaltır.
Aspirin: 160-325 mg’lık aspirin çiğnetilmelidir.
GÖĞÜS AĞRILI HASTANIN
TEDAVİ YAKLAŞIMI
Trombolitik tedavi endikasyonları:
• AMİ düşündüren göğüs ağrısı ile birlikte EKG’de en
az 2 komşu derivasyonda 1 mm üstünde ST
yükselmesi gösteren ve ilk 12 saat içinde başvuran
tüm hastalara trombolitik ilaç verilmelidir.
• 12 saatten sonra başvuran veya ilk 12 saatlik
süreden
sonraki
gösteren
göğüs
dönemde
ağrısı;
iskeminin
ayrıca
akut
varlığını
reinfraktüs
bulgusu varsa, geç dönemde dahi olsa trombolitik
tedavi uygulanmalıdır.
GÖĞÜS AĞRILI HASTANIN
TEDAVİ YAKLAŞIMI
Trombolitik tedavi endikasyonları:
•
Bunların yanında invaziv tanı ve tedavi yapılamayan fakat
AMİ’ne bağlı kardiyojenik şok tablosu içindeki hastalara,
AMİ’ne uyan göğüs ağrısı ile birlikte, yeni geliştiği düşünülen
sol dal bloklu hastalara da trombolitik tedavi verilmelidir.
•
İleri yaş (>75), kontrol altında hipertansiyon, travmatik
olmayan kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR) da bugün artık
trombolitik tedavi için kontrendikasyon oluşturmamaktadır.
•
Diğer taraftan, ST çökmesi ile birlikte olan göğüs ağrılarında
trombolitik tedavi endikasyonu yoktur.
GÖĞÜS AĞRILI HASTANIN
TEDAVİ YAKLAŞIMI
2. Aort diseksiyonu:
Olguların çoğu erkek ve hipertansiftir. Ağrı; orta hatta,
göğüs ve sırtta çok şiddetli yırtıcı/parçalayıcı karakterdedir.
Periferik nabızlarda azalma veya kayıp vardır. Sağ kol–sol
kol tansiyon farkı olabilir. EKG’de sol ventrikül hipertrofisi
bulguları
gözlemlenebilir.(hipertansiyona
sekonder).
Bu
hastalarda tansiyon kontrol altına alınmalıdır. Hastalara
gereksiz sıvı yükünden kaçınılmalıdır. Hastalara labetolol,
esmolol, sodyum nitroprusid verilebilir.
GÖĞÜS AĞRILI HASTANIN
TEDAVİ YAKLAŞIMI
3. Pulmoner tromboemboli (PTE):
Klinik
şüphe
önemlidir.
Hastanın
öyküsünde
immobilizasyon, obezite, gebelik, oral kontraseptif
kullanımı, ileri yaş, cerrahi operasyon, derin ven
trombozu (DVT)/PTE öyküsü gibi predispozan faktörler
sorgulanmalıdır. Well’s skoru PTE tanısında yardımcı
olabilir.
Hastanın
hidrasyonu,
oksijenizasyonu
yapılabiliyorsa heparinizasyonu planlanmalıdır.
ve
GÖĞÜS AĞRILI HASTANIN
TEDAVİ YAKLAŞIMI
4. Tansiyon pnömotoraks:
Hastada ani başlangıçlı, batıcı tarzda göğüs ağrısı,
nefes darlığı ve şok bulguları mevcuttur. Klinik şüphe
önemlidir. Hastada juguler venöz dolgunluk, trakeal
deviasyon
saptanabilir.
Etkilenen
tarafta
solunum
sesleri azalmıştır. Tedavisinde damar yolu açıklığı
sağlanmalıdır. Hastaya oksijen verilmelidir. Etkilenen
tarafa
iğne
torakostomi
uygulanmalıdır.
sonrası
tüp
torakostomi
GÖĞÜS AĞRILI HASTANIN
TEDAVİ YAKLAŞIMI
5. Özefagus rüptürü:
Genelde şiddetli kusma sonrası gelişen ani başlangıçlı
plörotik tarzda, boyuna yayılan bir ağrıdır. Hastada cilt
altı amfizemi olabilir. Şok bulguları eşlik eder (terleme,
nefes darlığı, taşikardi, hipotansiyon). Hasta hızlıca
transport edilmelidir. Mortalitesi oldukça yüksek bir
durumdur.
İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM
Download