çenenin sert doku lezyonları - Diş Hekimliği Fakültesi

advertisement
T.C.
Ege Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Ağız-Diş ve Çene Cerrahisi
Anabilim Dalı
ÇENENİN SERT DOKU LEZYONLARI
BİTİRME TEZİ
Stj. Diş Hekimi Duygu ERGİN
Danışman Öğretim Üyesi: Doç. Dr. M. Cemal AKAY
İZMİR-2014
ÖNSÖZ
Bu çalışmanın her aşamasında fikir ve katkılarından dolayı değerli hocam Doç.
Dr. M. Cemal AKAY’a, yardımlarını esirgemeyen değerli arkadaşım Dr. Deniz
Saraçoğlu’na, beni yetiştiren tüm hocalarıma ve desteğini esirgemeyen aileme teşekkür
ederim.
İZMİR-2014
Stj.Diş Hekimi Duygu ERGİN
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ
GİRİŞ ............................................................................................................................... 1
1) ANATOMİK RADYOLÜSENT YAPILAR .............................................................................. 2
1.1) MANDİBULAYA ÖZGÜ YAPILAR ......................................................................................... 2
1.1.1) Mandibular Foramen ............................................................................................................ 2
1.1.2) Mandibular Kanal ................................................................................................................. 3
1.1.3) Mental Foramen .................................................................................................................... 3
1.1.4) Lingual Foramen ................................................................................................................... 3
1.1.5) Farinks .................................................................................................................................... 4
1.1.6) Submandibular Fossa ............................................................................................................ 4
1.1.7) Mental Fossa .......................................................................................................................... 4
1.1.8) Simfiz....................................................................................................................................... 4
1.1.9) Medial Sigmoid Depresyon ................................................................................................ 4
1.1.10) Kondilin Pseudokisti ........................................................................................................... 5
1.1.11) Anterior Bukkal Mandibular Depresyon .......................................................................... 5
1.1.12) Mandibulanın Kortikal Plak Defektleri ............................................................................ 5
1.2) MAKSİLLAYA ÖZGÜ YAPILAR .............................................................................................. 6
1.2.1) İntermaksiller Sütür ............................................................................................................... 6
1.2.2) İnsiziv Foramen ve kanalı ..................................................................................................... 6
1.2.3) Nazal Kavite ........................................................................................................................... 7
1.2.4) Burun Delikleri ...................................................................................................................... 7
1.2.5) Nazolakrimal Kanal .............................................................................................................. 7
1.2.6) Maksiller Sinüs ....................................................................................................................... 7
1.2.7) Foramen Palatinus Majus ...................................................................................................... 8
1.3) ALT VE ÜST ÇENE İÇİN ORTAK OLAN YAPILAR ........................................................... 8
1.3.1) Pulpa Odası ve Kök Kanalı ............................................................................ 8
1.3.2) Periodontal Ligament Boşluğu ....................................................................... 8
1.3.3) İlik Boşluğu .................................................................................................... 8
1.3.4) Besleyici Kanal ............................................................................................... 9
1.3.5) Gelişmekte olan Diş Kriptası .......................................................................... 9
2) PERİAPİKAL RADYOLÜSENT LEZYONLAR ................................................................... 9
2.1) ANATOMİK PERİAPİKAL RADYOLÜSENT YAPILAR .................................... 9
2.2) PERİAPİKAL RADYOLÜSENT LEZYONLAR ................................................. 10
2.2.1) Periapikal Granülom ..................................................................................... 12
2.2.2) Radiküler Kist ............................................................................................... 12
2.2.3) Periapikal Skar .............................................................................................. 14
2.2.4) Akut ve Kronik Dentoalveoler Abseler: ....................................................... 15
2.2.5) Cerrahi Defekt .............................................................................................. 17
2.2.6) Osteomyelitis ................................................................................................ 18
2.2.7) Pulpoperiapikal Hastalık ve Maksiller Sinüs Döşemesinin Hiperplazisi ..... 20
2.3) DENTİJERÖZ KİST ............................................................................................... 21
2.4) PERİAPİKAL SEMENTO-OSSEÖZ DİSPLAZİ ................................................... 21
2.5) PERİODONTAL HASTALIK ............................................................................... 23
2.6)TRAVMATİK KEMİK KİSTİ ................................................................................ 23
2.7) RADİKÜLER OLMAYAN KİSTLER .................................................................. 24
2.8) MALİGN TÜMÖRLER ......................................................................................... 24
3) PERİKORONAL RADYOLÜSENT LEZYONLAR ............................................................ 26
3.1) PERİKORONAL VEYA FOLİKÜLER BOŞLUK ................................................ 26
3.2) DENTİJERÖZ KİST ............................................................................................... 27
3.3) UNİKİSTİK AMELOBLASTOMA ........................................................................ 28
3.4) AMELOBLASTOMA ............................................................................................. 30
3.5) ADENOMATOİD ODONTOJENİK TÜMÖR ...................................................... 31
3.6) KALSİFİYE ODONTOJENİK KİST VEYA TÜMÖR ........................................ 32
3.7) AMELOBLASTİK FİBROMA .............................................................................. 32
3.8) NADİR RASTLANAN DURUMLAR .................................................................... 33
4) İNTERRADİKÜLER RADYOLÜSENT LEZYONLAR..................................................... 33
4.1) ANATOMİK RADYOLÜSENT YAPILAR ............................................................................. 34
4.1.1) Periodontal Cepler ............................................................................................................ 35
4.1.2) Furkasyon Tutulumu......................................................................................................... 35
4.2) LATERAL RADİKÜLER KİSTLER ......................................................................................... 35
4.3) TRAVMATİK KEMİK KİSTİ .................................................................................................... 36
4.4) PRİMORDİAL KİST .................................................................................................................... 36
4.5) DİĞER ODONTOJENİK KİSTLER .......................................................................................... 36
4.6) ODONTOJENİK TÜMÖRLER .................................................................................................. 36
4.7) GLOBULOMAKSİLLER RADYOLÜSENT LEZYONLAR .............................................. 37
4.7.1) Globulomaksiller kist .......................................................................................................... 37
4.8) İNSİZİV KANAL KİSTİ .............................................................................................................. 39
4.9) MALİGNİTELER ................................................................................................... 41
4.10) ENFLAMATUAR LATERAL PERİODONTAL KİSTLER .............................. 41
4.11) GELİŞİMSEL LATERAL PERİODONTAL KİSTLER ..................................... 41
4.12) BENİGN ODONTOJENİK-OLMAYAN TÜMÖRLER VE TÜMÖR BENZERİ
DURUMLAR ..................................................................................................... 42
4.13) MEDİAN MANDİBULAR KİST ........................................................................ 42
4.14) NADİR RASTLANAN DURUMLAR ................................................................. 43
5) DİŞLERLE TEMAS ETMESİ ŞART OLMAYAN SOLİTER KİST BENZERİ
RADYOLÜSENT LEZYONLAR ........................................................................................... 43
5.1) ANATOMİK OLUŞUMLAR....................................................................................................... 43
5.1.1) İlik boşlukları ........................................................................................................................ 43
5.1.2) Maksiller sinüs...................................................................................................................... 43
5.1.3) Median sigmoid depresyon ............................................................................................... 44
5.1.4) Post-Ekstraksiyon Soketi .................................................................................................... 44
5.2) REZİDÜEL KİST .......................................................................................................................... 44
5.3) TAVMATİK KEMİK KİSTİ ....................................................................................................... 46
5.4) STAFNE KİSTİ .............................................................................................................................. 46
5.5) ODONTOJENİK KERATOKİST ............................................................................................... 47
5.6) PRİMORDİAL KİST ..................................................................................................................... 50
5.7) AMELOBLASTOMA .................................................................................................................. 51
5.8) ÇENENİN FOKAL OSTEOPOROTİK KEMİK İLİĞİ DEFEKTİ ....................................... 51
5.9) CERRAHİ DEFEKT ..................................................................................................................... 52
5.10) SANTRAL DEV HÜCRELİ GRANÜLOM ........................................................................... 53
5.11) HİPERPARATİROİDİZMİN DEV HÜCRELİ LEZYONU................................................. 54
5.11.1) Sekonder Hiperparatiroidizm ............................................................................. 54
5.11.2) Primer Hiperparatiroidizm ................................................................................. 55
5.12) FOKAL SEMENTO-OSSEÖZ DİSPLAZİ .......................................................... 56
5.13) İNSİZİV KANAL KİSTİ ...................................................................................... 56
5.14) MEDİAL PALATİNAL KİST ............................................................................ 56
5.15) BENİGN NON-ODONTOJENİK TÜMÖRLER ................................................. 57
6) MULTİLOKÜLER RADYOLÜSENT LEZYONLAR......................................................... 58
6.1) ANATOMİK YAPILAR ......................................................................................... 59
6.2) MULTİLOKÜLER KİSTLER ................................................................................ 60
6.2.1) Ameloblastoma .............................................................................................. 61
6.2.2) Santral Dev Hücreli Granülom ..................................................................... 62
6.2.3 ) Hiperparatiroidizmin Dev Hücreli Lezyonu ................................................ 63
6.2.4 ) Cherubism .................................................................................................... 64
6.2.5) Odontojenik Miksoma .................................................................................. 66
6.2.6) Odontojenik Keratokist ................................................................................. 67
6.2.7 ) Anevrizmal Kemik Kisti .............................................................................. 68
6.3) ÇENENİN METASTATİK TÜMÖRLERİ ............................................................ 69
6.4) KEMİĞİN VASKÜLER MALFORMASYONLARI VE SANTRAL
HEMANJİYOMU ................................................................................................. 71
7) DÜZENSİZ VE İYİ TANIMLANAMAYAN SINIRLARI OLAN SOLİTER
RADYOLÜSENT LEZYONLAR ........................................................................................... 73
7.1) KRONİK OSTEİTİS .............................................................................................. 73
7.2) KRONİK OSTEOMYELİTİS ................................................................................ 74
7.3) HEMATOPOETİK KEMİK İLİĞİ DEFEKTİ ........................................................ 76
7.4) SKUAMOZ HÜCRELİ KARSİNOM .................................................................... 76
7.5) FİBRÖZ DİSPLAZİ ............................................................................................... 77
7.6) ÇENENİN METASTATİK TÜMÖRLERİ ............................................................ 78
7.7) MALİGN MİNÖR TÜKÜRÜK BEZİ TÜMÖRLERİ ........................................... 79
7.8) OSTEOJENİK SARKOM ..................................................................................... 80
7.9) KONDROSARKOM .............................................................................................. 82
KAYNAKLAR .............................................................................................................. 85
ÖZET.............................................................................................................................. 87
ÖZGEÇMİŞ ................................................................................................................... 88
RESİM LİSTESİ
Resim 1.
Ameloblastoma............................................................................................. 30
Resim 2.
Ameloblastoma............................................................................................. 31
Resim 3.
Keratokist ..................................................................................................... 48
Resim 4.
Santral dev hücreli granuloma...................................................................... 63
Resim 5.
Cherubism .................................................................................................... 64
GİRİŞ
Baş ve boyun bölgesinde çeşitli sebeplerden dolayı çok sayıda patolojik lezyonlar
ile karşılaşılmaktadır. Kistler, tümörler, granulomlar, apseler ve karsinomalar gibi. Çene
kemiklerinde gözlenen lezyonlardan olan kistler orjin aldıkları epitele göre odontojenik
ve non-odontojenik kistler olarak ayrılırlar. Ayrıca kist olarak isimlendirilen ancak
epiteli olmadığı için yalancı kist ya da psödokist olarak bilinen lezyonlar da vardır (6)
Odontojenik ve non-odontojenik kistler, çene-yüz bölgesindeki patolojilerin
önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Sıklıkla hastaların rutin dental radyografik
muayeneleri sırasında ortaya çıkarlar. Bu lezyonlar bazen önemli sistemik hastalıkların
ağız içi bulgularını temsil edebilirler ve hastalığın tanısının konulmasında önemli rol
oynayabilirler.
Komşu dokular ve anatomik oluşumların radyolüsens ve radyoopak görüntüleri
bazen çenedeki lezyonlarla karışabilir ve bizi yanıltabilir. Bu yüzden anatomik
oluşumların lokalizasyonunu ve sınırlarını iyi bilmeli ve değerlendirmemizi ona göre
yapmalıyız (7).
Tüm sayılan kriterlerden dolayı hekimlerin çenelerde görülen lezyonların klinik
ve radyolojik özelliklerini iyi bilmeleri, ayırıcı tanı ve tedavi konusunda gerekli yeterli
bilgi ve beceriye sahip olmaları gerekmektedir (7).
Bu çalışmanın amacı; çene kemiklerinde görülen lezyonların etiyolojileri,
patogenezi, klinik ve radyografik bulguları, ayırıcı tanı, teşhis ve tedavileri hakkında
bilgi vermektir.
1
1) ANATOMİK RADYOLÜSENT YAPILAR
Hastalıkları tanımlarken radyografi üzerindeki normal yapılar hakkında da yeterli
bilgiye sahip olmamız gerekir. Anatomik yapıların görünümleri çeşitli varyasyonlar
gösterir. Radyolüsent kemik patolojilerinin ayırıcı tanısı ile ilgili konuya giriş yapmadan
önce, radyolüsent anatomik yapıların ve varyasyonlarının tartışılması faydalı olacaktır.
Belirli normal radyolüsent yapıların varlığı veya yokluğu yaşla ilgilidir. 16 yaşın
altındaki kişilerde gelişmekte olan diş kriptaları, daha erişkin kişilerde genellikle
bulunmaz. Benzer şekilde pulpa odaları, kök kanalları ve periodontal ligament
boşlukları da yaşla birlikte boyut olarak küçülürler. Lingual foramenin meydana gelme
sıklığı ve radyografik görünümü de ciddi bir varyasyon gösterir ama bu değişkenlik
yaşla ilgilidir. Bazı hastaların radyografilerinde oldukça belirgin olabilen ancak diğer
hastalarda zorlukla tanımlanabilen radyolüsent yapıların bir diğer örneği de besleyici
kanallardır (7).
1.1) MANDİBULAYA ÖZGÜ YAPILAR
1.1.1) Mandibular Foramen
Mandibular foramen genellikle, ramusun medial yüzeyinin orta noktasının hemen
üzerinde, anterior ve posterior sınırlar arasındaki orta noktanın hemen posteriorunda
bulunur. Pterygomandibular boşluğu geçtikten sonra kendisine ulaşan inferior dental
sinir ve inferior dental arter ile desteklenir. Bu foramen ramusdaki pozisyonundan
dolayı periapikal filmlerde nadiren görülür ama panoromik ve lateral oblik filmlerde
çoğunlukla tanımlanabilmektedir. Bu filmlerde ana hatlar; üçgenden ovale ve baca
şekline kadar değişebilmektedir (7).
2
Mandibular foramenin radyografik görüntüsü nadiren 1 cm’den daha büyük
çaptadır. Lingula sıklıkla, foramenin anterior kenarında farklı densitelerde üçgen bir
radyoopasite şeklinde tespit edilebilir. Eşlik eden bu yapılar, yani mandibular kanal ve
lingula yanlışlıkla patolojik oluşumlarla karıştırılabilir.
1.1.2) Mandibular Kanal
Kanal, kendi uzunluğu boyunca seyreden keskin sınırlı, ince radyoopak çizgilerle
sınırlandırılmıştır. Her iki çenedeki besleyici kanallarının en büyüğü olan mandibular
kanal, molar bölgenin panoromik veya periapikal radyografisinde görülebilir.
Mandibular kanalın genişliğinde ve belirginliğinde büyük bir varyasyon söz
konusudur ancak çoğu kişide bilateral görünüm benzerlik gösterir. Bazı kanallar alt
kenara yakınken diğerleri molar dişlerin apekslerinin hemen altında uzanabilir. Ana
hatlarda meydana gelen değişiklikler örneğin kanalı daraltan, genişleten, bütünlüğünü
bozan ya da yönünü değiştiren değişiklikler patolojiyi düşündürür (7).
1.1.3) Mental Foramen
Mandibular kanal, premolar bölgede mental kanalı oluşturur. Bu küçük kısa kanal,
bukkalde süperior yönde seyrederek mental foramen ile sonlanır. Mental foramen,
mandibular arterin ve sinirin mental dallarının alt çene, alt dudak ve gingiva
bölgelerindeki yumuşak dokulara geçmesine izin verir. Bölgenin radyografisi genellikle
premolar bölgede lokalizedir. Ancak foramenin göreceli olarak tanımı farklılık
gösterebilir çünkü mental kanal bukkal kortikal plakla genelde dik bir açıyla
birleşmemektedir. Bu foramen sıklıkla premolarların apekslerine yakın olduğundan
periapikal patoloji ile karıştırılabilir.
3
1.1.4) Lingual Foramen
Orta hatta ve alt santral kesicilerin apekslerinin oldukça altında lokalizedir.
Lingual foramen, alt santral kesicilerden alınan periapikal radyografilerde görülebilir.
Kortikal kemikten oluşan belirgin bir radyoopak halka ile çevrelenmiştir ve oluşum
sıklığı, büyüklüğü ve görünümü değişkenlik gösterir. Çapı nadiren 1 – 2 mm’den
fazladır. Bazen 2 veya daha fazla sayıda foramen bulunur.
1.1.5) Farinks
Mandibula köşesi boyunca molar bölgenin hemen posteriorunda, postero-inferior
yönde uzanır. Dilin dorsal yüzeyi ile yumuşak damak ve posterior farinks bölgesi
arasında yumuşak doku bulunmamasından kaynaklanmaktadır. Farinks bilateraldir,
radyolüsenttir ve özellikle panoromik, sefalometrik ve lateral oblik radyografilerde iyi
kaydedilir (7).
1.1.6) Submandibular Fossa
Submandibular fossa, mandibulanın lingual tarafında, molarlar bölgesinde
bulunan konkav bir alandır. Radyolüsenttir. Submandibular tükrük bezi burada yerleşim
gösterir.
1.1.7) Mental Fossa
Submandibular fossanın oluşturduğu görüntü ile benzerdir. Mental fossa,
mandibulada orta hattın labial tarafında mental tüberkülün hemen üzerinde yerleşmiştir.
Bu bölgenin radyografileri çoğunlukla, kesici dişlerdeki periapikal patoloji ile
karıştırılabilir.
4
1.1.8) Simfiz
İnfantlarda mandibulanın orta hattında bulunur ve yanlışlıkla bir fraktür olarak
yorumlanabilen radyolüsent bir çizgi şeklinde görülür. Simfiz genellikle 1 yaş civarında
birleşir ve kemikleşir.
1.1.9) Medial Sigmoid Depresyon
Langlais, Glass, Bricker ve Miles mandibula ramusunun sigmoid çentiğinin en
derin kısmının altında ve hemen anteriorunda görülen bir radyolüsent alan olarak
tanımlamışlardır. Panoramik bir radyografide bazen görülebilir. Yazarlar, bu görüntüye
sebep olan kemik konkavlığını medial sigmoid depresyon olarak adlandırmışlardır.
Yazarlara göre, incelenen filmlerin yaklaşık olarak %10’unda medial sigmoid
depresyon ile karşılaşılmaktadır. Ancak yazarlar, bu depresyonun boyutu ne olursa
olsun görüntünün, kullanılan makineye ve hastanın pozisyonuna bağlı olduğunu
belirtmektedir. Mandibulanın bu normal özelliğinin tanınmasının, yanlışlıkla patoloji
olarak yorumlanmasını engellemesi açısından önemlidir (7).
1.1.10) Kondilin Pseudokisti
Friedlander, Monson ve Esquerra panoramik radyografilerde kondillerin ön
tarafında keskin sınırlı, radyolüsent şekilde görülebilen kondil pseudokistini tanımlamış
ve bildirmişlerdir. Bu radyolüsent yapı her 100 hastanın yaklaşık birinde görülür ve
yaşlılarda daha sıktır. En az 0,5 x 4 cm ölçülürler ve ayrı bir sklerotik kenar ile kısmen
veya tam olarak çevrelenirler.
1.1.11) Anterior Bukkal Mandibular Depresyon
Anterior bukkal mandibular depresyon, mental fossanın hemen lateralinde oluşan
anatomik bir varyasyon olarak tanımlanmaktadır. Kanin bölgesinde bilateraldir ve
5
küçük çocuklarda daha sık görülür. Sınırları belirgin değildir. Hemen her zaman, çevre
kemik dokuya benzeyen trabeküler bir patern görülebilir.
1.1.12) Mandibulanın Kortikal Plak Defektleri
1942 yılında ilk kez Stafne tarafından bildirilen ilk lingual mandibular kemik
defektine ek olarak zaman zaman mandibulanın çeşitli lokalizasyonlarında çeşitli
kortikal plak defektleri bildirilmiştir. Bunun örnekleri arasında şunlar sayılabilir:
mandibula ramusunun lingual yüzeyi ve mandibulanın posterior bukkal yüzeyi. Bu
oluşumların anatomik varyasyonları mı yansıttıkları yoksa patolojinin sonucu mu
oldukları her zaman belli olmamaktadır (7).
1.2) MAKSİLLAYA ÖZGÜ YAPILAR
1.2.1) İntermaksiller Sütür
Sağ ve sol maksiller kemikler arasında bulunan intermaksiller sütür, santral
kesicilerin arasında, orta hatta ince, vertikal bir radyolüsent çizgi şeklinde
tanımlanabilir. Genellikle hayatın daha ileri dönemlerinde birleşir ve sonrasında
radyografilerde görülmez.
1.2.2) İnsiziv Foramen ve kanalı
İnsiziv foramen oklüzal filmlerde iyi tanımlanan yuvarlak, oval, elmas şeklinde
veya kalp şeklinde radyolüsent bir oluşumdur. Bu foramenin büyüklüğündeki varyasyon
da uniform bir şekilde olmamasından kaynaklanır. Foramenin radyografi üzerindeki
pozisyonu, santral kesicilerin kökleri arasından alveoler kret yakınına ve apeksler
düzeyine kadar değişebilmektedir.
Foramenin pozisyonundaki bu değişkenlik, hem filmde kullanılan ışınların
açısıyla hem de foramenin kendi pozisyonu ile ilgilidir.
6
İnsiziv foramende sonlanan insizif kanallar santral kesicilerin periapikal filmlerinde
bazen görülürler. Görüntülerin genişliği ve uzunluğu büyük farklılık gösterebilir ve
nazal fossadan foramene doğru uzaklaştıkları görülebilir ancak bu terminal alana
ulaşmadan önce çoğunlukla ayırt edilemez (7).
İnsiziv kanalların süperior foraminalarının görüntüleri; maksiller santral, lateral ve
kaninlerin periapikal filmlerinde ışının vertikal açısının artırılmasıyla gözlemlenebilir.
Periapikal filmlerde bu radyolüsent görüntüler kesici dişlerden herhangi birinin üzerine
süperpoze olursa bize periapikal patolojiyi düşündürebilir.
1.2.3) Nazal Kavite
Nazal kavitelerin inferioru, genellikle kesici ve kanin bölgelerinden alınan
periapikal radyografilerinde vertikal açının artırılmasıyla görülebilir. Bu kaviteler,
radyoopak septum tarafından birbirinden ayrılan ve radyoopak kortikal kemik ile
sınırlandırılan ikiz radyolüsent şeklinde görülür. Kavitelerin inferior sınırı genellikle,
kesicilerin ve kaninlerin apekslerinin üzerine süperpoze olur (7).
1.2.4) Burun Delikleri
Periapikal filmlerde burnun görüntüsü bazen, alveoler kemiğin görüntüsünün
üzerine yansır. Kemiğin densitesine eklenen bu yumuşak doku densitesi radyografik
olarak, süperpoze alanında artmış bir kemik densitesi izlemini ile sonuçlanır. Burun
deliklerinin görüntüleri, sıklıkla maksiller anterior bölgenin üzerinde veya yukarısında
artmış bir densite alanı şeklinde görülür. Bu durumda burun delikleri, tecrübeli olmayan
bir hekim tarafından periapikal patoloji şeklinde yorumlanabilir.
1.2.5) Nazolakrimal Kanal
Her iki taraftaki nazolakrimal kanal genellikle, sıradan periapikal radyografilerde
nadiren ayırt edilebilen ince bir kortikal kemik içinde kuşatılmıştır. Birinci veya ikinci
7
molar bölgenin yakınında posterior sert damak üzerinde keskin radyoopak sınırlarla iyi
tanımlanan göreceli olarak büyük ve bilateral radyolüsent şekilde görülür (7).
1.2.6) Maksiller Sinüs
Maksiller sinüs her iki tarafta ince, keskin radyoopak sınırları olan iyi
tanımlanmış radyolüsent bir şekinde görünür. Sinüs molarların ve premolarların
üzerinde ve bilateraltir. Anteroposterior uzantısı tüberden kanin ve lateral kesicinin
köküne kadar farklı derecelerde olabilir.
Maksiller sinüslerin her birinin çekim açısına bağlı olarak değişen bir şekilde
nazal fossayı sınırladığı veya nazal fossa ile örtüştüğü görülebilir. Erişkinlerde her bir
sinüsün inferior tarafı nazal fossanın tabanının altında uzanır; sinüs duvarında sıklıkla
besleyici kanallar görülür ve bu yapılar mevcut oldukları zaman bu anatomik yapının bir
kistten veya diğer patolojilerden ayırt edilmesine yardımcı olur.
1.2.7) Foramen Palatinum Majus
Foramen Palatinum Majus her iki tarafta maksiller ikinci veya üçüncü molar
dişlerin apekslerinin üzerinde veya arasında iyi tanımlanmış, yuvarlak ya da oval
radyolüsent şeklinde görülebilir (7).
1.3) ALT VE ÜST ÇENE İÇİN ORTAK OLAN YAPILAR
1.3.1) Pulpa Odası ve Kök Kanalı
Pulpa odası ve kök kanalları, varyasyonlarıyla birlikte restoratif diş hekimliğinde
ve kök kanal tedavisinde çok önemli bir yere sahiptir.
1.3.2) Periodontal Ligament Boşluğu
Klinisyenler, periodontal ligament boşluklarının ana hatlarını iyi bilirler. Ancak
bu boşluklar anatomik radyolüsent oluşumların üzerine süperpoze oldukları zaman
8
ortaya çıkan radyografik görüntüler boşlukların genişlemesini taklit edebilir ve bazen
hastalıklarla karıştırılabilir.
1.3.3 ) İlik Boşluğu
Spongioz kemik trabekülleri arasındaki ilik boşlukları; boyutları, şekilleri ve
dağılımları kişiler arasında olduğu kadar, aynı kişide çeneler arasında bile büyük
farklılıklar gösteren radyolüsent alanlar şeklinde görülür. Genelde bu yapılar maksillada
daha uniform bir şekildedir. Oysa ilik boşlukları mandibular anteriorda daha küçük ve
daha fazla sayıdadır ve posterior alanlarda ise daha az sayıda fakat büyüktür (7).
1.3.4 ) Besleyici Kanal
Besleyici kanallar, diş köklerinin arasında bulunan oldukça uniform genişlikte
kurdeleye benzeyen radyolüsent yapılardır. En sık olarak mandibular anterior bölgenin
radyografilerinde görülen bu interdental kanallar mandibular premolar alanda sayıca
azalırlar.
Bazen, maksiller posterior bir radyografide postero-superior alveoler arteri taşıyan
ve maksiller sinüsün lateral duvarından geçen büyük bir besleyici kanal görülür.
1.3.5) Gelişmekte olan Diş Kriptası
Diş kriptaları gelişmekte olan dentisyonların radyografilerinde görülürler ve 15
yaşın üzerindeki hastalarda nadiren bulunurlar. Gelişmekte olan diş kalsifiye olmamışsa
kripta; yuvarlak, homojen ve radyolüsent bir şekilde görülür ve yanlışlıkla kist olarak
değerlendirilebilir (7).
2) PERİAPİKAL RADYOLÜSENT LEZYONLAR
Bu lezyonlar, oral radyografik incelemelerde dişlerin periapikal bölgesinde
bulunurlar. Bunların bazıları anatomik varyasyonları temsil ederken diğerleri benign
sebeplere bağlı olarak meydana gelirler ve ilgili dişi korumak için tedavi gerektirirler.
9
2.1) ANATOMİK PERİAPİKAL RADYOLÜSENT YAPILAR
Bütün periapikal radyolüsent oluşumlar gerçek veya yalancı olmak üzere iki
kategoriye ayrılabilir. Gerçek periapikal radyolüsensiler dişin apeksi ile gerçek bir
temas halinde bulunan lezyonları yansıtırlar. Farklı açılarda ek radyografilerin
çekilmesiyle
görüntünün
yeri
değişmez.
Bunun
aksine
yalancı
periapikal
radyolüsensiler, dişin apeksi ile temas etmeyen anatomik kaviteler veya litik kemik
lezyonları tarafından oluşturulur. Farklı açılarda radyografilerin çekilmesiyle bu
radyolüsent alanlar apekste yer değiştirir. İlgili alanın farklı filmleri normal anatomik
yapıların periapikal radyolüsent lezyonlardan ayırt edilmesinde genellikle yararlı
olmaktadır (4).
2.2) PERİAPİKAL RADYOLÜSENT LEZYONLAR
Periapikal radyolüsent lezyonlar şunlardır:
1. Periapikal granülom
2. Radiküler kist
3. Skar
4. Abse
5. Cerrahi defekt
6. Osteomyelitis
7. Sinüs mukozasının hiperplazisi.
Patogenez:
Yukarıda
listelenen
durumların
her
biri
ortak
bir
sebebi
paylaşmaktadır. Genellikle hasara uğramış veya ölü bir pulpadan kaynaklanan irrite
edici enflamatuar ürünler etkendir. Enfekte lezyonlarda mikroorganizmalar da ek bir rol
oynarlar. İrrite edici maddeler periodontal ligamentte, periapekste, kemiğin ve bir
yumuşak doku komponentinin lizisine sebep olan enflamasyon sürecini başlatırlar. Bu
10
süreç genellikle periodontal ligamentin ötesine uzanır. Çok çeşitli irritanlar çeşitli
enflamasyon yollarını aktive edebilirler. Antijenlerin kanaldan girişi çeşitli tiplerde
immünolojik reaksiyonların bir kombinasyonunu başlatabilir. Yapılan sıçan çalışmaları,
periapikal lezyon patogenezinin multifaktöryel olduğunu ve T hücre lenfositlerinin
varlığına tam olarak bağımlı olmadığını göstermektedir. Sıçan çalışmaları ayrıca, bu
lezyonların kemiği rezorbe edici aktivitesine büyük ölçüde interleukin-1α adlı sitokinin
aracılık ettiğini de göstermektedir: Geri kalan rezorpsiyon aktivitesinin %1-15’inden
Prostaglandin E2 sorumludur.
Bulgular/özellikler: Pulpalar, çok köklü bir dişin köklerinden birinin bir miktar
canlı pulpa dokusunu içerdiği durumların dışında hemen hemen bütün durumlarda
cansızdır. Bunun sonucu olarak, bu lezyonlarla birlikte bulunan dişler çoğu zaman
devitaldir.
Radyografik özellikler
Lamina dura: Lamina dura normalde kişiden kişiye ve hatta aynı kişide bile
bölgeden bölgeye ve dişten dişe büyük farklılıklar gösterir. Maksiller kaninlerin
periapeksindeki lamina duranın iyi radyografilerde bile ayırt edilmesi genelde
imkansızdır. Bu durumdan apeksin üzerindeki ince kemik dokusu ve ayrıca kanin
köklerinin şekli sorumludur. Şüpheli bir dişin apeksindeki erken kemik değişiklikleri
için radyografileri değerlendirirken bu bilgi akılda tutulmalıdır. Lamina duranın değişip
değişmediğini görmek için önceki radyografiler yararlı olabilir (4).
Kemiğin
destrüksiyon
miktarı:
Radyografilerde
bir
değişikliğin
tespit
edilebilmesi için genellikle %30-60 oranında bölgesel kemik destruksiyonu meydana
gelmiş olmalıdır. Bunun sonucu olarak, aktif şekilde büyüyen bir lezyon radyografilerde
göründüğünden daha büyüktür.
11
2.2.1) Periapikal Granülom
Periapikal granülom, en yaygın patolojik radyolüsent tipini temsil eder. Bu
lezyonlar olgu raporlarında bütün pulpoperiapikal lezyonların %69,7 ile %94’ünü temsil
etmektedir.
Periapikal granülom temelde, periapikal dokuların kök kanalından gelen irrite
edici toksik ürünleri başarılı bir şekilde nötralize etme ve sınırlandırma çabasının bir
sonucudur. Ancak kronik irrite edici ürünlerin kanaldan periapikal dokulara sürekli
deşarjı bu dokularda düşük dereceli bir enflamasyona sebep olur. Bu enflamatuar
reaksiyon, olayı oluşturan vasküler enflamatuar yanıtı indükleyecek şekilde devam eder.
Özellikler/bulgular: Radyografik incelemede lezyon; dişin apeksini çevreleyen,
genelde yuvarlak ve keskin sınırlı bir radyolüsent görünümündedir. Bu periapikal
radyolüsentin ince bir radyoopak kenarı olabilir. Etkilenen dişin radyografilerinde;
derin restorasyonlar, yaygın çürükler ve fraktür görülebilir. Tüm bu bulgular hekimi,
pulpal-periapikal bir patoloji varlığından şüphelenmeye yönlendirecektir. Kistler
granülomlardan daha büyük olma eğilimindedir ama bazı granülomlar büyük ve bazı
kistler de küçük olabildiği için bu kriterlerle ayırım mümkün olmamaktadır. Az sayıdaki
granülom 2,5 cm’den daha büyük çapta olabilir. Çapı 2,5 cm’den daha büyük olan bir
granülom, primer bir granülom tipinden daha çok kronik periapikal abseyi yansıtabilir.
Ayırıcı tanı: Periapikal granülom genelde radiküler kistlerle karıştırılır.
Tedavi: Periapikal granülom, granulasyon dokusundan oluştuğundan yeterli kanal
tedavisi ile irritasyon ortadan kaldırıldığında kendi kendini tamir eder (4).
2.2.2) Radiküler Kist
Radiküler kist, en sık rastlanan ikinci periapikal lezyondur. Bu lezyon, bütün
pulpal-periapikal lezyonların %6-17’si ile %25,9’unu oluşturur. Bütün odontojenik
12
kistlerin en yaygın olanıdır. Radiküler kist, enflamatuar ürünlerin epitel komponentinin
büyümesini başlattığı için enflamatuar kist olarak sınıflandırılır. Hertwig epitel artıkları
olan malassez epitel artıklarının periodontal ligament hücrelerindeki kökeninden dolayı
da odontojenik kist olarak sınıflandırılır. Hertwig epitel artıkları odontojenik epitel
tabakalarının bir ürünüdür (4).
Bulgular: Radiküler kistlerin çoğu kalıcı dişlerin apekslerini etkiler. %58’i lateral
kesicileri tutar. Anamnez ile klinik ve radyografik bulgular periapikal granülom ile
aynıdır. Lalonde tarafından yapılan çalışmalarda; böyle bir lezyonun, en az 1,6 cm
çapında olması durumunda radiküler bir kist olma olasılığının daha yüksek olduğunu
göstermektedir. Radiküler kistlerle ilişkili apekslerin hemen hemen %20’sinde
rezorpsiyon görülür.
Tedavi edilmeyen bir kist yavaş bir şekilde büyüyebilir ve kortikal kemiğin
genişlemesine sebep olabilir. Bu durumlarda, etkilenen dişin periapikal bölgesinde
kubbe benzeri bir şişlik görülür. Şişlik, alveolar çıkıntının bukkal veya lingual tarafında
gelişebilir ve normal görünümde mukoza ile kaplıdır. Başlangıçta palpasyonda sert bir
kemik gibidir ama daha sonra kortikal kemik inceldikçe krepitasyon sesi alınır.
Ayırıcı tanı: Keskin sınırlı, radyolüsent, canlı olmayan veya hastalıklı bir pulpası
olan ve tedavi edilmemiş bir asemptomatik dişin apeksinde lokalize olan bu lezyonlar
%90 oranında dental bir granülom veya radiküler bir kisttir. Bu iki oluşum sadece
radyografik bulgularla ayırt edilememesine rağmen, eğer lezyon 1,6 cm veya daha
büyük çaptaysa ya da 200 mm2’den büyükse bir kist olma olasılığı daha fazladır (4).
Tedavi: Bir granülom ya da kist tanısı konulan periapikal lezyonlarda; tedavi planı
dişin yerinde tutulmasını gerektiriyorsa, cerrahisiz endodontik tedaviler tarcih
edilmelidir. Lezyonun büyüyüp büyümediğinden emin olmak için klinik ve radyografik
13
muayeneler ile 1 ya da 3 ayda bir hasta kontrole çağırılmalıdır. Bu tip bir yaklaşım için
başarı oranı oldukça yüksektir. Çalışmalar, radyolüsentlerin yaklaşık olarak %88
oranında parsiyel veya tam rezolüsyonunu göstermektedir.
Kök kanal tedavisi başarısız olduğu zaman, cerrahi yöntemlerle apeks çıkarılmalı
ve apekse ait cerrahi örnek mikroskobik olarak incelenmelidir. Ekstraksiyon
endikasyonu varsa, periapikal alan operasyondan sonra uygun bir şekilde kürete
edilmelidir.
2.2.3) Periapikal Skar
Periapikal skar yoğun fibröz dokudan oluşur ve kök kanallarının başarılı bir
şekilde doldurulduğu pulpasız bir dişin periapikalinde yerleşmektedir. İyileşmesi
kemikten çok skatris oluşumu ile tamamlanan bu lezyon; geçirilmiş bir periapikal
granülomu, kisti veya abseyi yansıtır. Bütün periapikal lezyonların %2-5’ini periapikal
skarlar oluşturur (4).
Matür bir periapikal
skarın
mikroskobik muayenesinde,
dens
kollajen
demetlerinin arasına dağılmış olan iğ şeklinde fibroblastlar bulunur ve kollajen
demetleri genellikle ileri derecede hyalinizasyon gösterir. Enflamatuar hücreler bir
bulgu değildir ve damarlanma zayıftır.
Bulgular: Periapikal skar, az ya da çok yuvarlak olan ve radyografik incelemede
periapikal granüloma ve kiste benzeyen keskin sınırlı bir radyolüsentliğe sebep olur. Bu
oluşumların herhangi birinden genellikle daha küçüktür. Diş asemptomatiktir ve eşlik
eden radyolüsent lezyon sabit büyüklükte kalır ya da biraz küçülme gösterebilir.
Ayırıcı tanı: Bu lezyonların ayırıcı tanısında, periapikal granulom ve periapikal
kistleri söyleyebiliriz.
14
Tedavi: Periapikal skar, kanal tedavisi olan asemptomatik bir dişle ilişkilidir.
Hekim alanın büyümediğini tespit ediyorsa tedavi gerektirmez.
2.2.4) Akut ve Kronik Dentoalveoler Abseler
Abseler bütün periapikal radyolüsent lezyonların %2’sini oluşturur. Periapikal
veya dentoalveoler abseler bu bölümün kapsamında, radyolüsent olup olmamalarına
göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir:
1. Primer abseler, belirgin bir periapikal radyolüsent lezyonu olmayan dişlerle ilişkili
pulpal-periapikal enflamatuar veya enfeksiyöz durumlardır. Genellikle akut apikal
periodontitis veya akut periapikal abse olarak tanımlanırlar.
2. Sekonder abseler, daha önceden mevcut olan asemptomatik periapikal radyolüsent
bir lezyondan gelişirler. Örneğin granülom, kist, skar.
Bulgular: Enfeksiyonun meydana getirdiği primer lezyon bir granülom, kist veya
nadiren bir skar olabilir. Dolayısıyla periapikal bir radyolüsent lezyon sekonder absenin
bir bulgusudur. Radyolüsent alan küçük veya tüm çeneyi kaplayabilecek kadar büyük
olabilir. Başlangıçtaki periapikal lezyon kortikal plağın genişlemesine bile sebep
olabilir (4).
Radyolüsent alan bazen, çevredeki kemik dokusundan biraz daha az densitede
bulanık bir alan şeklinde de görülebilir. İlgili kökün radyografileri pulpanın canlı
olmadığını düşündüren; derin restorasyonlar, yaygın kariesler, daralmış pulpa odacıkları
veya kanalları gibi bulgular gösterebilir. Bu dişlerin apeksinde rezorpsiyon görülebilir.
Mikroskobik tablo infeksiyonun aşamasına bağlı olarak değişebilir. Temel olarak,
farklı kalınlıklarda enflamasyona uğramış ve konnektif doku ile çevrelenmiş dens bir
polimorf nüveli lökosit akümülasyonunu içeren merkezi bir nekroz bölgesinden oluşur.
İyileşmekte olan kronik bir absede daha az polimorf nüveli lökosit; daha az nekroz ve
15
daha çok lenfosit, plazma hücresi, makrofaj ve granülasyon dokusu bulunabilir. Tam
tersine, akut bir abse sadece nekrotik ve tanımlanamayan yumuşak dokular içerir.
Akut abseli bir diş palpasyonda ağrılıdır ve hasta ısırmayla birlikte şikayetin
arttığından söz edebilir. Elektrikli pulpa testlerine yanıt vermezler. Ancak buz
uygulaması ağrıyı biraz geçirir. Tam tersine, sıcak uygulaması ağrıyı şiddetlendirir. Diş
artmış bir mobilite sergileyebilir.
Absenin tedavi edilmeden ilerlemesine izin verilecek olursa, apekse en yakın ve
en ince olan noktadan kortikal plağa penetre olabilir ve komşu yumuşak dokularda bir
infeksiyon boşluğu oluşturabilir. Abse boşluğu ağrılıdır ve absenin üzerindeki cilt veya
mukoza yüzeyi palpasyonla sıcak ve sert olarak hissedilir ve fluktuasyon sergileyebilir.
Sistemik ateş yükselebilir. Aspirasyonda genellikle sarımsı renkte bir pü gelir. Bölgesel
lenf nodları büyümüş ve ağrılı olabilir (4).
Ayırıcı tanı: Fluktuasyon veren ağrılı bir şişlik olduğu zaman tanının abse olması
ihtimali daha yüksektir. Ancak absenin sekonder tipte olduğu tespit edilince orijinal
lezyonun tanımlanması zor olabilir. İnfeksiyon histomorfolojiyi bozmuş olduğundan
böyle bir tanımlama çoğunlukla imkansız olmaktadır. Bununla birlikte maligniteler
nadiren abseleşirler. Ama yüzeysel infeksiyon ve nekroz oldukça sıktır.
Tedavi: Akut abse, hastanın ağrısının giderilmesi için ve istenmeyen sekellerin
oluşmadığından emin olmak için kontrollü bir şekilde tedavi edilmelidir. Mümkünse
hemen drenaj yapılmalıdır. Bunun için; pulpa odasının açılması ve kök kanalının
temizlenmesi, yumuşak doku abselerinin insizyonuyla birlikte drene edilmesini
gerektirir. Yumuşak doku abselerine dren yerleştirilebilir ve sık sık irrigasyon
yapılabilir.
16
Oral penisilin en çok tercih edilen antibiyotiktir ve metranidazol da alternatif ya
da kombinasyonda kullanılacak bir ilaçtır. Oral penisilin G standart hale gelmiştir ama
amoksisilin daha iyi sonuçlar verebilir. Kültür ve duyarlılık testleri için örnekler
alınmalı ve sonuçlar gerektiğinde antibiyotik tedavisinin yeniden düzenlenmesi için
değerlendirilmelidir.
Tüm bu yapılan tadavilerden bir sonuç alınamıyorsa diş çekilmelidir (4).
2.2.5) Cerrahi Defekt
Kemikteki cerrahi bir defekt, cerrahi operasyondan sonra osseöz dokuyla
dolmayan bir alandır ve periapikal radyolüsent lezyonların yaklaşık %3’ünden
sorumludurlar. Genellikle, kök rezeksiyonundan sonra ve özellikle de labial ve lingual
plakların her ikisi birden destruksiyona uğradığı zaman defekt periapikal olarak görülür.
Cerrahi olarak tedavi edilen tüm periapikal radyolüsent lezyonların yaklaşık olarak
%45’inde tam rezolüsyon için 1 – 10 yıl geçmesi gerekir. Diğer bir %30’luk kısımda da
bunun için 10 yıldan daha uzun bir süre geçmesi gerekmektedir. Geri kalan %25 olguda,
kök rezeksiyonundan kaynaklanan cerrahi defektler tam olarak iyileşmez. Kök
rezeksiyonundan sonra oluşan defekt, kortikal plağın hiç bulunmadığı bir alanı temsil
eder. Periferik bir skar da bulunabilir.
Bulgular: Cerrahi bir defektin oluşturduğu periapikal radyolüsent alan genellikle
yuvarlak görünümdedir, düzgün konturludur ve iyi tanımlanmış sınırlara sahiptir. Çapı
genellikle 1 cm’den fazla değildir. Rezeksiyon anından itibaren bir radyografi serisi
bulunuyorsa radyolüsent alanın genellikle zamanla küçüldüğü görülür. Sıklıkla, belli bir
boyuta kadar küçülür ve sonrasında da o büyüklükte sabit kalır (4).
17
Diş genellikle asemptomatiktir. Dikkatli bir klinik muayene, geçirilmiş cerrahiye
bağlı mukozal skarı ortaya çıkarabilir. Defekt yeterince büyükse palpasyonla tespit
edilebilir.
Ayırıcı tanı: Cerrahi bir defektin oluşturduğu periapikal radyolüsensi, diğer
periapikal lezyonların herhangi biri ile karıştırılabilir. Kök rezeksiyonu öyküsünün
bulunması, rezeke edilmiş, asemptomatik, endodontik olarak tedavi edilmiş bir
radyografik diş görünümü ile birlikte 1 cm’den büyük olmayan keskin sınırlı periapikal
bir radyolüsensi ve apikal bölgenin üzerindeki mukozada hafif bir iç bükeyliğin
bulunması cerrahi defekti düşündürür.
Işın
açısının
değiştirilmesi
periapikal
alandaki
radyolüsent
lezyonun
yerini
değiştiriyorsa bu durum, lezyonun periapekste değil kortikal plakta olduğunun ek bir
kanıtı olarak alınabilir.
Tedavi: Periapikal cerrahi defektlerin tedavisi için doğru bir teşhis ve
radyografilerle periyodik kontrol gereklidir (4).
2.2.6) Osteomyelitis
Periapikal bir abse, özellikle baskılanmış bir sistemik direnci ya da çok dens bir
kemiği olan hastalarda bazen akut veya kronik bir osteomyelitise kadar ilerleyebilir.
Osteomyelitis, kemiğin her 3 komponentini birden etkileyen bir infeksiyon olarak
tanımlanır: periost, korteks ve ilik. Periapikal abse, lokalize tipte bir osteomyelitis
olarak düşünülebilir.
Bulgular: Osteomyelitis, maksillada nadiren görülür. Ancak maksillada
görüldüğü zaman daha fazla ölümcül bir enfeksiyona sebep olabilmektedir.
Etkilenen bölgelerdeki dişler genellikle devitaldir, perküsyona duyarlıdır ve daha
önceden akut veya kronik bir periapikal abse ile ilişkili olabilir. Periapikal bir kistte,
18
granülomda veya absede görülen görüntüye benzeyen periapikal radyolüsent alanlar
bulunur. Ancak bu radyolüsent alanların sınırları sıklıkla iyi tanımlanamamaktadır.
Böyle bir görünüm kemikteki enfeksiyonlar için karakteristiktir. Enflamasyonun ve
enfeksiyonun kemik içindeki ilik boşluklarından ve kanallarından yayılmasının bir
sonucudur (4).
Bir
sekestrum
varsa
ve
yeterince
büyükse,
radyolüsent
alan
içinde
radyoopasiteler görülür. Hasta halsizlikten şikayet eder ve ateş olabilir. Çenede,
osteomyelitisi çevreleyen kemik ve mukoza üzerinde boyutları değişebilen bir şişlik
vardır.
Ayırıcı tanı: Osteomyelitisin ayırıcı tanısında yer alması gereken lezyonlar;
kronik alveoler abse, enfekte olmuş malign bir tümör, osteomyelitis ile birlikte
görülebilen Paget hastalığı ve eosinofilik granülomdur. Drene olan sinüs çene kemiğinin
gövdesini etkiliyorsa ve iliğin içinden geçiyorsa lezyonun prognozu, kronik alveoler
abseden daha kötüdür.
Kemik destrüksiyon alanı büyükse ve bölge ağrılı değilse eosinofilik granülom
düşünülmelidir. Son tanı biyopsi ile belirlenir (4).
Osteomyelitisin malign bir kemik tümörü üzerine süperpoze olması nadir görülür.
Ama daha ciddi olan lezyonu tamamen gizleyebilir ve malign tümör osteomyelitisin
başarılı tedavisinden sonra ortaya çıkabilir. Bir lezyonun osteomyelitis olabileceği
şüphesi, aşağıdaki durumlar göz önünde bulundurularak değerlendirilebilir:
1. Çene kemiğinin sadece alveoler kısmı enfekte ise teşhis alveoler absedir.
2. Olayı başlattığından şüphelenilen diş bir fraktür hattında bulunuyorsa, kronik
osteomyelitis tanısı güçlenir. Diyabet gibi eşlik eden, kontrol altına alınamamış
sistemik bir hastalık da varsa bu tanı desteklenir.
19
3. Ayrıca, Paget hastalığı veya geçirilmiş radyasyon tedavisi gibi mevcut bir kemik
hastalığı, enfeksiyonun bazı karakteristik semptomlarıyla birlikte osteomyelitis
izlenimini güçlendirir. Çok sayıda kemik tutulduğunda ve klasik pamuk yığını
görünümü bulunduğunda Paget hastalığı belirgindir (4).
Tedavi: Etkilenen dişin yerinde kalmasına çalışılırken riskler ve yararlar dikkatli bir
şekilde değerlendirilmelidir. Sistemik hastalıklar göz önünde bulundurulmalıdır.
Özellikle iyi beslenme, sigarayı bıraktırma ve diabet gibi hastalıklarda hastalığın
kontrol altına alınmasına dikkat edilmelidir. Apse oluşmamış ve enflamasyon
evresindeki hastalarda antibiyotik tek başına iyileşmeyi sağlayabilir. Apse oluşmuş
ise apseye ve ölü dokulara antibiyotik etkili olmadığı için cerrahi tedavi
uygulanarak apse drenajı yapılmalı ve tüm ölü dokular çıkarılmalıdır. Cerrahiden
sonra antibiyotik tedavisine devam edilmelidir.
2.2.7) Pulpal-periapikal Hastalık ve Maksiller Sinüs Mukozasının
Hiperplazisi
Pulpoperiapikal enflamasyon ve periodontal hastalıklar genellikle komşu
yumuşak doku tabanının lokal enflamatuar hiperplazisine sebep olurlar. Bunlar,
maksiller sinüs tabanında kubbe şeklinde veya sorunlu komşu kökün üzerinde bir başlık
şeklinde görülebilir. Yumuşak doku gölgesinin serbest kenarı genellikle düzgün
sınırlıdır ve çevre dokulardan ayrılır. Ancak yumuşak doku gölgesi farklı derecelerde
grilik gösterebilir. Apeksin hemen süperiorundaki sinüs tabanının korteksi ayırt
edilemeyebilir veya bazı olgularda minimum bir kalınlaşma gösterebilir. Bu yumuşak
doku gölgelerinin büyük bir çoğunluğu tedaviden sonra kaybolur. Bir çalışmada, dental
tedaviden 11 ile 20 ay sonra bu gölgelerin %78’i tamamen kaybolmuştur (4).
20
Ayırıcı tanı: Ayırıcı tanı listesi; benign mukozal kistik lezyonları, bukkal
ekzostozları, maksiller sinüsün poliplerini ve malign tümörleri içerir.
2.3) DENTİJERÖZ KİST
Dentijeröz kist, erüpsiyona uğramamış bir dişin kronunu içerebilir. Etkilenen
dişin kron tabakasının pozisyonu ve kistin uzantısı komşu dişin apeksi üzerine
süperpoze olabilir. Bu tür durumların %55’inde komşu dişte kök rezorpsiyonu meydana
gelir. Nadir durumlarda radyolüsent görüntü, perikoronal veya lateral dentijeröz kist
durumlarında aynı dişin apeksinin üzerine yansıyabilir. Bu gibi durumlarda,
radyolüsentliğin perikoronal mi yoksa periapikal mi olduğu hemen anlaşılamayabilir.
Dentijeröz kistten etkilenen diş cansız bir pulpaya sahipse bu belirsizlik daha da
karmaşık bir hale gelebilir (4).
2.4) PERİAPİKAL SEMENTO-OSSEÖZ DİSPLAZİ
Periapikal semento-osseoz displazi(PSOD) daha önceleri periapikal sementoma
olarak bilinirdi. En sık rastlanan semento-osseöz lezyondur. PSOD reaktif bir
fibrooseeöz lezyondur ve matür osteoblastların, sementoblastların ve prekürsör
hücrelerin içinde yerleştiği periodontal ligamentteki elementlerden köken aldığı
düşünülmektedir.
Bu periapikal lezyonlar, radyografik incelemede görülebilen aşağıdaki gelişim
evrelerine sahiptir:
1. Erken evre: radyolüsentdir. Mikroyapısı esas olarak, az sayıda küçük kalsifiye
odakları içeren sellüler bir fibroblastik stromadan oluşur.
2. Bu lezyonlar olgunlaşırken, radyolüsent bir alanın içinde radyoopak odakların da
bulunduğu bir ara evreden geçerler.
21
3. Son evre: matür lezyon olarak da ifade edilebilir. Bu evrede lezyon tamamen
kalsifiye olmuştur ve olguların çoğunda ince bir radyolüsent sınırla çevrelenmiş
keskin sınırlı, solid, homojen bir radyoopasite şeklinde görünür (4).
Bulgular: PSOD’lar erken gelişim evrelerinde, çoğunlukla yuvarlak olan, keskin
sınırlara sahip ve canlı pulpaları olan dişlerle ilişkili radyolüsent bir lezyondur. Zenciler
beyazlardan daha sık etkilenirler. Lezyonların %80’i kadınlarda, %5,9’u zenci
kadınlarda görülür. Lezyonlar 40 yaşından önce nadiren görülür. Bütün dişler
etkilenebilir. PSOD’lerin yaklaşık %90’ı mandibulada meydana gelir. Burada en sık,
kesicilerin periapikal bölgesi tutulur. Lezyon soliter veya birden fazla olabilir, tamamen
asemptomatiktir ve çapı nadiren 1 cm’yi geçer.
Ayırıcı tanı: PSOD’nun osteolitik veya erken evresi pulpoperiapikal radyolüsent
lezyonlarla karıştırılabilir. PSOD tamamen asemptomatiktir, etkilenen dişin pulpası
genellikle canlıdır ve lezyon en sık mandibular kesicileri etkiler. Bu özellikler
pulpoperiapikal bir lezyonun özelliklerine zıttır. PSOD radyolüsent evredeyken bu iki
lezyon radyografik muayenede birbirlerinden ayırt edilemez. Her zaman olmasa da bazı
durumlarda PSOD’li dişin apeksi, bir kalem ucu gibi sivri görünebilir (4).
Travmatik kemik kistinin radyografik görüntüsü canlı pulpası olan bir dişin apeksi
üzerine süperpoze olabilir ve PSOD ile karıştırılabilir. Ama genelde çok daha büyüktür
ve karakteristik olarak daha genç yaş gruplarında görülür.
Fokal semento-osseöz displazi PSOD’ye benzer. Sıklıkla mandibulanın premolar
veya molar bölgesinde görülür. Kenarlarının çok fazla ayırt edilebilir olmaması ve
yumşak doku kenarlarının kemiğe sıkıca tutunması PSOD’dan ayırt edilmesinde
rehberlik eder.
22
Sementoossifiye fibrom canlı dişlerin apekslerinde görülür ve daha çok
mandibulada yerleşim gösterir. PSOD’ye benzer gelişim evrelerinden geçer ve
dolayısıyla PSOD ile karıştırılabilir.
Tedavi: PSOD çalışma tanısı konduğu zaman gereken tek şey gözlemdir.
2.5) PERİODONTAL HASTALIK
Periodontal hastalıklar bu konunun kapsamı dışındadır. Bununla birlikte,
periodontal hastalıklar radyolüsent görünümlü oldukları için burada dikkate alınmalıdır.
Böyle bir radyolüsentliğin sebebi genelde, bir bölgede diğer bölgelere oranla ilerlemiş
periodontal kemik kaybının varlığıdır. Etkilenen dişin tüm kemik desteği yıkılabilir ve
diş bir radyolüsent lezyon içinde yüzüyor gibi görünebilir. Bazen apekse dar bir vertikal
cep uzanır. Brynolf, periodontal hastalığın oluşturduğu periapikal radyolüsent lezyonlar
ile pulpoperiapikal radyolüsent lezyonların ayırt edilmesinde faydalı olabilecek
karakteristik özellikleri açıklamıştır. Tanı en iyi şekilde, bütün periodontal ceplerin
tanımlanması ve destek yapılarının klinik olarak muayene edilmesiyle konulur (4).
2.6)TRAVMATİK KEMİK KİSTİ
Periapikal radyolüsent bir lezyon şeklinde meydana geldiği zaman doğru tanının
konulması zordur. Travmatik kemik kisti, epitel döşemesi olmadığı için kemiğin
psödokisti sınıfına da girer. Sebebi bilinmemektedir.
Bulgular. Bir travma öyküsü bulunabilir. Lezyon genellikle rutin radyografilerde
saptanır ve bazen çenenin genişlemesine sebep olacak kadar büyümesi dışında
asemptomatiktir. Bu gibi durumlarda kortikal kemik erozyona uğramaktan çok
genişlemiştir ve bu durum sert bir çıkıntının oluşmasına sebep olur. Lezyon bazen
mandibulanın yarısını tutar. Mandibula maksilladan daha sık etkilenir. En sık rastlanan
23
lokalizasyonlar premolar ve molar bölgeleridir. Bilateral olgular bildirilmiştir ve ramus
ile kondilde sıra dışı olgular görülmüştür (4).
Travmatik kemik kistinde etkilenen dişler canlıdır ve lamina dura sağlamdır. Dişte
eğilme, migrasyon ve kök rezorpsiyonu bulguları yoktur. Travmatik kemik kistleri
genellikle 25 yaşın altındaki bireylerde görülür.
Ayırıcı tanı: Diş köklerinin çevresine ve arasına süperpoze olan travmatik kemik
kistleri en sık radiküler kistlerle karıştırılır. Ancak travmatik kemik kistlerinde ilgili
dişlerin pulpalarının canlı olması çoğu olguda bu iki durumun ayırımını kesinleştirir.
Tedavi: En seçkin tedavi yöntemi; bölgeyi cerrahi olarak açmak, mevcut doku
debrisini çıkarmak, kemik kavitesinin duvarlarını kürete etmek ve kanamayı durdurarak
yumuşak doku flepini güvenli bir şekilde kapamaktır. Antibiyotikler yapılan tedaviye
destek amaçlı kullanılmalıdır. İyileşmeyi kontrol etmek için hasta belli aralıklarla takip
edilmelidir.
2.7) RADİKÜLER OLMAYAN KİSTLER
Radiküler olmayan kistler bazen dişlerin apeksleri üzerine yansıyabilirler. En sık
rastlılanlar: insiziv kanal kisti, median palatinal kist, median mandibular kist ve
primordial kisttir. Genel olarak anatomik gölgelerden, periapikal granülomlardan,
travmatik kemik kistlerinden, erken PSOD’den kolay olarak ayırt edilebilirler (4).
Ayırıcı tanı: vital maksiller keserlerin apeksinin üzerinde, çapı 2 cm’den büyük
olan kist benzeri radyolüsent bir lezyon varsa ve ikinci bir radyografide horizontal
açının değiştirilmesiyle apeksten uzakta görülüyorsa bu lezyon için en olası tanı insiziv
kanal kistidir.
24
Periapikal bir filmde, maksiller birinci moların periapeksindeki kistik bir alanın
oklüzal bir filmde tüm damağı etkilediği görülüyorsa ve tüm maksiller dişler canlıysa en
uygun tanı median palatinal kisttir.
2.8) MALİGN TÜMÖRLER
Malign tümörler, benign bir lezyonda olduğu gibi periapikal radyolüsent bir
lezyon şeklinde saptanabilirler. Endodontik tedaviye yanıt vermeyen, cerrahi
endikasyonu konulan veya başka durumlardan da şüpheleniliyorsa periapikal lezyonlar
için biyopsi zorunludur. Yanlışlıkla pulpoperiapikal lezyonlar sanılan malign tükürük
bezi tümörü olguları da bildirilmiştir. Malign tümörler primer veya sekonder olabilir.
Çenenin metastatik tümörleri sıklıkla değişken bir radyografik görünüme sahiptir ve
benign durumlara benzeyenler de çoğunlukla erken tanıda farkedilemez (4).
Düşünülmesi gereken maligniteler; skuamöz hücreli karsinom, minör tükürük
bezlerinin malign tümörleri, metastatik tümörler, osteosarkom, kondrosarkom,
melanom, fibrosarkom, retikulum hücreli sarkom ve multiple myelomadır. Güve yeniği
tarzında büyüyen lezyonlar daima endişe vericidir.
Periferik skuamöz hücreli karsinomlar hemen hemen daima yüzeyden köken
alırlar ve alveoler kemiği erozyona uğratarak apekse ulaşırlar. Ancak bir kistten köken
alan skuamöz hücreli karsinom lokalize bir periapikal radyolüsent şeklinde görülebilir.
Bulgular: Bu tümörler her yaştan hastalarda görülebilseler de orta ve ileri yaştaki
hastalarda daha sık görülürler. Ağrı bulunabilir. Etkilenen dişler canlılıklarını
sürdürebilir. Tümör ilerlemişse dişte migrasyon, eğilme ve kökte rezorbsiyon
görülebilir. Gingival kanama da olabilir. Yumuşak dokuların parestezisi ve anestezisi de
bazen bulunur ve bu durum çok kaygı vericidir.
25
Çenenin genişlemesi ilerlemiş lezyonlarda görülen bir bulgudur. Tümör skuamöz
hücreli karsinom değilse bu genişlemenin önce, normal görünümlü bir mukoza ile kaplı
düz bir yüzeyi olur. Daha sonra kronik travma ve ülserler sebebiyle mukoza parçalanır
ve dokuda nekrotik büyüme gelişir (4).
Ayırıcı tanı: İlerlemiş lezyonlar kolaylıkla malignite olarak tanınırlar. Ancak
erken lezyonlar problem teşkil ederler çünkü bunlar benign lezyonları taklit edebilirler.
Diğer gözden kaçan malignite semptomları fark edilmezse hekim hastalığın ciddiyetinin
farkına varamayabilir.
Tedavi: İlk olarak, ilgili diş ve alan periyodik klinik ve radyografik muayenelerle
gözlem altında tutulur ve söz konusu lezyon ve diş konservatif tekniklerle tedavi edilir.
Dolayısıyla, küçük malign bir periapikal lezyon yanlış teşhis ve tedavi edilmişse bu hata
kısa sürede ortaya çıkar.
İkinci olarak, eğer hekim kök kanal dolgusuna ek olarak bir kök rezeksiyonunu
gerçekleştirmeyi seçerse, periapeksten alınan doku rutin bir şekilde mikroskobik
incelemeye gönderilir. Bunun sonucunda malignite tanısı hemen konur ve kurulun
kararıyla daha yoğun bir tedaviye hemen başlanabilir (4).
3) PERİKORONAL RADYOLÜSENT LEZYONLAR
Perikoronal radyolüsent lezyonların karakteristik özellikleri sık sık karşımıza
çıkmaktadır.
3.1) PERİKORONAL VEYA FOLİKÜLER BOŞLUK
Sürmemiş dişlerin kronları normalde dental bir folikül ile çevrelenir. Mine organı
sıklıkla redükte mine epiteli olarak adlandırılan bir yumuşak doku artığı ile çevrelenir.
Diş erüpsiyonu için dental folikül gereklidir ve dental erüpsiyon esnasında bu yapı
içinde artan sayıda monosit bulunur. Kemiğin koronal yüzeyinde aynı zamanda
26
osteoklastlar da bulunur. Dental folikülün mikroskobik olarak odontojenik tümörlerden
ayırt edilmesi önemlidir (2).
Folikül radyolojik incelemede homojen ve radyolüsent şekilde görülür. Bu yapı
ince bir dış radyoopak sınıra sahiptir. Bu radyoopak sınır, lamina dura ile devam eden
kompakt kemiği yansıtır. Bu radyolüsent yapı periodontal ligament boşluğu ile birleşir.
Foliküllerin değişken kalınlığına ve redükte epitel ile dişin kronu arasındaki sıvı
birikimine bağlı olarak radyolüsent alanın genişliği değişkenlik göstermektedir.
Normal ve anormal folikülün ayırt edilmesi için aşağıdaki kılavuzlar
kullanılmaktadır:
1. Asemptomatik bir foliküler radyolüsent lezyon yaklaşık 2,5 cm çapa ulaşınca ve
çevresindeki kortikal plak iyi tanımlanamaz duruma gelince şiddetli bir hastalık
varlığı düşünülür.
2. Radyografide perikoronal boşluğun 2,5 mm genişliğe ulaşması, olguların %80’inde
folikül içinde sıvı biriktiğinin ve patoloji bulunduğunun bir kanıtıdır.
Tedavi:
Klinik semptomlar yoksa ve kesin bir şekilde genişlemiş veya genişlemekte olan
foliküllerin en az 6 ay boyunca radyolojik olarak incelenmesi önerilir. Erüpsiyon
gecikmişse, dentijeröz bir kist veya başka bir perikoronal patolojik durum
düşünülmelidir ve cerrahi girişim uygulanabilir (2).
3.2) DENTİJERÖZ KİST
Dentijeröz kist, radiküler kistten sonra en sık rastlanan ikinci odontojenik kisttir.
Dentijeröz kistler, sürmemiş veya gelişmekte olan dişlerin kronları ile ilişkilidir. Kistik
oluşumun mekanizması bilinmemektedir ancak sıçanlarda yapılan bir çalışma,
periapikal infeksiyonun sürmemiş dişlerde dentijeröz kistler oluşturduğunu göstermiştir.
27
Bulgular:
Dentijeröz kist en sık rastlanan patolojik perikoronal radyolüsent bir lezyondur.
Mine organından veya dental laminanın diğer artıklarından köken alan bir epitel ile
döşelidir.
En sık etkilenen dişler sıklık sırasına göre: mandibular üçüncü molarlar, maksiller
kaninler, mandibular premolarlar ve maksiller üçüncü molarlardır. En yüksek insidans,
hayatın ikinci ve üçüncü dekadlarında görülür (2).
Çok sayıda dentijeröz kist saptanırsa hasta, bazal hücreli nevus sendromu veya
kleidokraniyal displazi yönünden incelenmelidir. Böyle hastalarda çok sayıda
süpernumarır dişler vardır ve dentijeröz kist oluşma olasılığı artar. Gömük süpernumarır
dişlerle birlikte görülen dentijeröz kistler, bütün dentijeröz kistlerin yaklaşık %5-6’sını
oluştururlar. Bu tip dentijeröz kistlerin yaklaşık %90’ı maksiller bir mesiodens ile
birlikte görülür.
Yavaş
genişleyen
bulunabilmesine rağmen,
bir
kistte,
belirgin
şekilde
ince
kortikal
plakların
bu durum söz konusu dişleri nadiren erozyona uğratır.
Kortikal plaklar erozyona uğradığı zaman palpasyonda sert ve krepitasyon sesi
alınabilen bir kitle saptanır. Dentijeröz kistler, olguların %55’inde komşu diş köklerinin
rezorpsiyonuna sebep olurlar. Sıkışan dişin kronunun distal veya bukkal yüzeylerinde
meydana gelen kistler için paradental kist terimi kullanılmaktadır (2).
Ayırıcı tanı
Dentijeröz kistin ayırıcı tanısında; ameloblastoma, ameloblastik fibrom,
kerotokist, santral dev hücreli granulom ve kalsifiye odontojen kist sayılabilir.
28
Tedavi
Kistin tamamı cerrahi olarak çıkarılmalıdır. Enükleasyon, cerrahiden sonra
bölgede; rezidüel kist, ameloblastoma veya diğer lezyonların oluşma olasılığı azaltır.
Eksize edilen bütün doku mikroskobik incelemeye gönderilir ve periyodik takip
uygulanır. Mikroskobik tanı parakeratinize odontojenik kist olarak gelirse, rekürrens
oranları daha yüksek olduğu için enükleasyon ve takip daha dikkatli yapılmalıdır.
3.3) UNİKİSTİK AMELOBLASTOMA
Dentijeröz bir kistin duvarında oluşan unikistik ameloblastoma, dentijeröz kistten
sonra en sık görülen patolojik perikoronal radyolüsent bir lezyondur. Ancak unikistik
ameloblastoma başka lokalizasyonlarda da meydana gelebilir ve dişle temas etmesi şart
değildir.
Unikistik
ameloblastoma,
bütün
ameloblastomaların
%5’ini
oluşturur.
Ameloblastoma ve unikistik ameloblastoma, cinsiyetlerde görülme sıklığı ve yerleşim
yeri açısından benzer özellik gösterir. Ancak unikistik ameloblastoma çeşidi daha genç
yaş grubunda meydana gelir (2).
Bulgular:
Unikistik ameloblastoma asemptomatiktir ve rutin radyografide perikoronalde
radyolüsent bir lezyon görülünceye kadar tespit edilemez. Lezyon yavaş bir şekilde
büyürken klinik muayenede hafif, hassas olmayan bir şişlik belirginleşir. Bu şişlik,
çenedeki kortikal plakların genişlemesinin bir sonucudur ve palpasyonda serttir.
Tümörün büyümesiyle kortikal plaklar yıkım noktasına kadar incelir ve palpasyonda
fluktuan alanlar saptanır. Diğer yumuşak alanlar ise daha serttir ama yine de kemik
kadar sert değildir.
29
Ayırıcı tanı
Unikistik ameloblastomanın ayırıcı tanısında; rezidüel kist, travmatik kemik kisti,
keratokist, lateral periodontal kist, santral dev hücreli granuloma ve odontojenik
miksoma sayılabilir.
Tedavi
Başarılı bir tedavi için doğru tanı çok önemlidir. Cerrahi operasyonla kistin
enükleasyonu tam yapılmalı ve iyice kürete edilmelidir. Mural bir kitle saptanırsa cerrah
bunu patoloğa göndermelidir. Böyle bir farklılık; lokalize kolesterol depozitleri, fibröz
doku, granülasyon dokusu, ameloblastik değişim gösteren bir alan, unikistik
ameloblastoma, başka tipte bir odontojenik tümör, tükürük bezi tümörü veya santral
squamöz hücreli karsinom olabilir (2).
3.4) AMELOBLASTOMA
Radyolüsent kavitenin tamamı, periferik olarak kemik marjinlerine infiltre olan
lezyon tarafından doldurulmuş olabilir. Bu tür örnekler, tam olarak gelişmiş
ameloblastomalara dönüşebilen unikistik ameloblastomaları yansıtır. Bunlar, yaygın
cerrahi girişim gerektiren, lokal agresif lezyonlar olarak bilinmektedir (2).
Resim 1: Ameloblastoma
30
Mullapudi, Putcha ve Boindala’ya göre; üzerinde çalışılan 70 odontojenik tümör
içinde en sık karşılaşılanı ameloblastomalardır ve tümörlerin %71,4’ünü teşkil ederler.
Ameloblastomlar en sık 21 ile 30 yaşları arasında görülür. Bu lezyonlar erkeklerde
%56, kadınlarda ise, %44 oranında görülmektedir. Bu lezyonların %86’sı multiloküler
lezyonlardır (9).
Resim 2: Ameloblastoma
3.5) ADENOMATOİD ODONTOJENIK TÜMÖR
Adenomatoid odontojenik tümör(AOT), seyrek görülen, benign ve invaziv
olmayan bir tümör olup bütün odontojenik tümörlerin yaklaşık olarak %3’ünü oluşturur.
AOT’un kökeni belli değildir ama rezidüel odontojenik epitelden köken aldığı
düşünülmektedir. Bazı yazarlar, AOT’u benign bir tümör olarak sınıflandırmak yerine
rezidüel odontojenik epitelin bir hamartomu olarak düşünülmesinin daha iyi olacağını
öne sürmektedir. AOT’ların çoğu folikülerdir ama bazıları ekstra folikülerdir. AOT
ameloblastomadan ayırt edilebilir çünkü bu iki lezyon klinik, radyolojik ve mikroskobik
özellikleri ve davranışları açısından radikal farklılıklar gösterirler. AOT yavaş büyüyen
31
bir tümördür. Bu tümörler, kemik rezorpsiyonuna sebep olmaktan çok dişleri deplase
etme eğilimindedir (2).
AOT kadınlarda 2 kat daha sık görülür ve genellikle hayatın ikinci on yılında
ortaya çıkarlar. Başlangıç yaşı ortalama olarak 17’dir. Bu tümörlerin en az %73’ü
gömük dişlerle ilişkili olarak veya dentijeröz kistlerin duvarlarında meydana gelirler.
AOT’lerin yaklaşık olarak %27’si dişlerle ilişkili değildir ve az sayıda ekstraosseöz
formları bildirilmiştir. %90’u çenenin ön bölümünde oluşur. Maksillada, mandibulaya
göre 1,5 kat daha sık görülürler.
Tedavi
AOT, kemik defektinden kolaylıkla ve kesin bir şekilde ayrılabildiği için ve
rekürrens eğilimi göstermediğinden enükleasyon ile kolaylıkla tedavi edilebilir. Cerrahi
spesimen kistik veya solid olabilir. Ancak kistik duvarın bazı alanları daha ince ve daha
düzdür ve esas olarak tipik bir dentijeröz kist duvarının parçalarıdır. Cerrahide kesin
tanıyı belirlemek için frozen-section incelemesi gerekebilir (2).
3.6) KALSİFİYE ODONTOJENİK KİST VEYA TÜMÖR
İlk bakışta, kalsifiye odontojenik kist veya tümör mikst lezyonlara dahil
edilmelidir. Ancak bu lezyonlarda kalsifiye materyal miktarında büyük varyasyonlar
gözlenmiştir. Bu varyasyon, sadece mikroskobik düzeyde görülen ve son derece küçük
odaklardan oluşan, radyolüsent lezyon içinde kolaylıkla beyaz noktalar şeklinde
görülebilen komponentlerdir. Dolayısıyla, kalsifiye odontojenik kist veya tümör erken
dönemde tamamen radyolüsent kist benzeri bir lezyon şeklinde görülür. Bunların
bazıları perikoronal radyolüsent lezyon olarak da görülebilirler.
32
3.7) AMELOBLASTİK FİBROMA
Ameloblastik fibroma gerçek bir mikst odontojenik tümör olup primitif, dental
papilla benzeri bir konnektif doku içinde, odontojenik ve ameloblastik epitel dizileri ve
ağları içerir. Kalsifiye olmuş dental yapılar bulunmaz. Ameloblastik fibroma immatür
bir odontom olarak değil ayrı bir oluşum olarak düşünülmelidir (2).
Bulgular
Ameloblastik fibroma daha çok 20 yaşın altındaki bireylerde görülür.
Ameloblastik fibroma herhangi bir cinsiyet ayrımı göstermez. Bu fibromaların %70’den
fazlası 20 yaşın altındaki hastalarda görülür. Ortalama görülme yaşı 15 olarak
bildirilmektedir. Bu tümörlerin her iki çenede de görülebilmesine karşın büyük bir
çoğunluğu mandibulada premolar ve molar bölgelerde görülür. Bu mikst odontojenik
tümör, korteksin genişlemesiyle yavaş bir şekilde büyür ve genellikle kemiğe invaze
olmaz.
Ameloblastik
fibroma,
radyolojik
incelemede
genellikle
perikoronalde
radyolüsent lezyon şeklinde görülür. Uniloküler veya multiloküler olabilir ve genellikle
gömük dişlerle ilişkili değildir. Kortekste ekspansiyona sebep olur ve komşu dişlerin
köklerine kadar yayılabilir (2).
Tedavi
Ameloblastik fibroma için endike olan tedavi enükleasyondur. Tümör kemikten
kolaylıkla ayrılır ve tümör hücreleri konnektif doku kapsülünü genellikle invaze
etmezler. Rekürrens oranı %18 civarındadır. Bu sebepten dolayı, tedavi edilen alanın
periyodik olarak radyolojik muayenesi yapılmalıdır. Ameloblastik fibrosarkomlar
bildirilmiştir.
33
3.8) NADİR RASTLANAN DURUMLAR
Sürmemiş dişlerin kronlarının etrafında hemen hemen her türlü patolojik proçes
meydana gelebilir. Nadiren perikoronalde radyolüsent lezyon oluşturan durumlar da söz
konusudur (2).
4) İNTERRADİKÜLER RADYOLÜSENT LEZYONLAR
İsminden de anlaşıldığı gibi interradiküler radyolüsent lezyonlar, dişlerin kökleri
arasında meydana gelen lezyonlardır. Bunların en sık rastlanılanları, bu lokalizasyonda
meydana gelebilen ve kolay bir şekilde tanınabilen zararsız anatomik radyolüsent
yapılardır. Bu lokalizasyonda bulunan lezyonların büyük bir çoğunluğu dişlerle veya
odontogenez ile ilişkilidir. Üçüncü bir grup ise, iskelette herhangi bir yerde meydana
gelebilen ve aynı zamanda dişlerin kökleri arasında da gelişen lezyonları kapsar. Bu tip
lezyonların bir örneği nörofibromadır (1).
4.1) ANATOMİK RADYOLÜSENT YAPILAR
Çene kemiğinin filmlerinde görülen anatomik radyolüsent yapıların bazıları da
kökler arasındaki oluşumlardır.
Primer diş kriptaları, küçük çocuklarda radyolüsent olarak görülen normal
yapılardır. İnterradikülerde bulunan diş kriptaları gelişmekte olan premolarları
yansıtırlar. Yaklaşık 2 yaş civarında görülürler ve desidüöz molar dişlerin kökleri
arasında lokalizedir (1).
Mental foramen, mandibular premolar dişlerin periapikalinde küçük, yuvarlak ve
radyolüsent nokta şeklinde görülür. Bazen bu dişlerin kökleri arasında da meydana
gelebilir ve bazı olgularda mental kanal bant benzeri bir radyolüsent yapıda da
görülmüştür.
34
Maksiller sinüsün radyografik görüntüsünün birçok varyasyonu vardır. Bazı
kişilerde aşağıda molar köklerin arasına kadar uzanır. Konfigürasyonu genellikle
bilateral olarak benzerdir. Olağan dışı durumlarda sinüs duvarının bukkalde küçük ve
dışa doğru çıkıntısı, diş kökleri arasında kist benzeri bir radyolüsenslik gösterir.
İnsiziv foramen bazı kişilerde çok belirgindir. Genellikle orta hatta santral
kesicilerin kökleri arasında keskin sınırlı bir radyolüsent yapı şeklinde görülür. Süperior
ve inferior pozisyonu, vertikal açılanma derecesinden etkilenir.
Lateral fossa, çoğunlukla lateral ve kanin dişleri arasındaki labial alveolar plakta
bulunan vertikal bir çukurluktur.
Besleyici kanallar bazı kişilerde mandibuladan alınan periapikal radyografilerde
çok belirgindir. Sürmüş dişlerin radyografilerinde, dişler arasında vertikal, dar, bant
benzeri bir radyolüsent yapı şeklinde görülürler (1).
4.1.1) Periodontal Cepler
Horizontal kemik kaybı periapikal filmlerde kolaylıkla farkedilir. Bir dişin mezial
veya distalinde lokalize kemik içi cep veya vertikal kemik kaybı durumlarında ortaya
çıkan radyolüsent lezyon interradikülerdir ama yüzeyine temas eden dişe daha yakındır.
Böyle olgularda, defektin içine periodontal bir sond yerleştirilerek basit bir şekilde
tanısı konabilir. Şiddetli kemik kaybı durumlarında ise radyolüsent lezyon kökü
çevreler.
4.1.2) Furkasyon Tutulumu
İlerlemiş periodontal hastalıklarda sıklıkla furkasyon tutulumu da mevcuttur.
Özellikle mandibular molarların filmlerindeki defekt kolaylıkla tespit edilebilir çünkü
bifurkasyon kemikten yoksundur. Bifurkasyon defektleri çoğunlukla, bukkal veya
lingual taraftan periodontal bir sond yardımıyla ölçülebilir. Bu durumu 2 oluşum taklit
35
edebilir: (1) bifurkasyonun içindeki bir kemik iliği boşluğu ve (2) bifurkasyon alanında,
pulpa odası tabanınından bifurkasyo alanına uzanan aksesuar kanalların varlığı ile
oluşan endodontik tutulum. Birçok molar dişte bu özel aksesuar kanallar mevcuttur.
Endodontik sebeplerden dolayı oluşan osteitis vakalarında pulpa, pulpa testine anormal
yanıt verir. Bazen diş fraktürleri de furkasyon bölgesinde osteitis oluşturabilir.
4.2) LATERAL RADİKÜLER KİSTLER
Etkilenen dişlerde canlı olmayan pulpa odacıkları vardır ve belli bir büyüklükteki
aksesuar kanal, lateral kök yüzeyine ulaştığı zaman lateral radiküler kistler meydana
gelebilir. Bu kistler erken dönemlerde interradiküler kemik alanında sınırlıdır. Daha
büyük kistlerde ise interseptal kemik yıkılmıştır ve kisti tanımlamak zordur. Kistler
enfekte olduğu zaman ağrı ve şişlik meydana gelebilir ve etkilenen diş ya da dişler
perküsyona hassastır (1).
4.3) TRAVMATİK KEMİK KİSTİ
Bu kistler karakteristik olarak, mandibular premolarların ve birinci moların
altındaki alveoler kemiğini tutarlar ve süperiorda bu dişlerin kökleri arasındaki alana
kadar uzanabilirler. Olağan dışı durumlarda, birincil tutulum interradiküler kemikte
olduğu zaman apekslerin hemen altındaki kemiğin yıkımı çok fazla değildir. Bu
interradiküler radyolüsent alanlar daha oval veya yarık gibidir ve lateral radiküler kist
veya lateral periodontal kist kadar yuvarlak değildir. Daha çok 30 yaşın altındaki
bireylerde görülür. Dişlerde eğilme, yer değiştirme ve kökte rezorpsiyon meydana
getirmezler. Dişler vitaldir.
4.4) PRİMORDİAL KİST
Dişle temas etmeyen kist benzeri radyolüsent lezyon şeklinde tartışılan primordial
kistler, bir dişin gelişemediği bir bölgede interradiküler olarak meydana gelebilir.
36
4.5) DİĞER ODONTOJENİK KİSTLER
Diğer odontojenik kistlerin hemen hemen hepsi interradiküler bölgede görülür.
Dentijeröz kist bunun bir örneğidir ama perikoronal lokalizasyonda olması genellikle
tanınmasına yardımcı olur.
4.6) ODONTOJENİK TÜMÖRLER
Odontomlar, en sık görülen odontojenik tümörlerdir ve genellikle alveoler
kemiğin bir kısmını tutarlar. Bu sebeple sıklıkla interradiküler lezyonlar şeklinde
görülürler. Radyolüsent aşamasındaki küçük odontomalar keskin sınırlarıyla kiste
benzerler ve daha sonraki radyografilerde radyolüsentliğin içinde mineralizasyon
odakları görülür.
Ameloblastomalar, kist benzeri radyolüsent lezyonlar ve multiloküler radyolüsent
lezyonlar şeklinde tartışılmaktadır. İnterradiküler kemikten köken alabilirler ve bu
yüzden erken aşamalarında, bu bölümde tartışılan diğer lezyonların birçoğunu taklit
edebilirler (1).
4.7) GLOBULOMAKSİLLER RADYOLÜSENT LEZYONLAR
4.7.1) Globulomaksiller Kist
Thoma globulomaksiller kisti tanımlamış ve embriyolojik yaşamda fronto-nasal
çıkıntının globuler prosesi ile maksiller proses arasındaki füzyon hattında kalan epitel
artıklarından geliştiğini ortaya atmıştır. Daha sonraları bu embriyolojik füzyon süreci
tekrar doğrulanmıştır. Bu bölgedeki kistlerin hepsi olmasa bile büyük bir çoğunluğunun
odontojenik kökenli olduğuna inanılmaktadır. Çeşitli odontojenik kistler ve aynı
zamanda diğer tipteki patolojik durumlar da bu lokalizasyonda meydana gelebilirler.
Maksiller lateral kesici ile kanin arasında meydana gelen çok sayıda lateral radiküler
kistler genellikle globulomaksiller kistler ile karıştırılır. Daha dikkatli bir tetkik,
37
dişlerden birinin dental veya travmatik sebepli ölü bir pulpaya sahip olduğunu
gösterecektir.
Klasik radyografik görünüm, lateral kesici ile kanin dişin kökleri arasında armut
veya gözyaşı şeklinde, iyi tanımlanan radyolüsent bir lezyon şeklindedir. Ayrıca,
radyografinin dikkatli bir şekilde incelenmesi her iki dişin köklerinin çevresindeki
lamina duranın sağlam olduğunu gösterir.
Bulgular
Globulomaksiller kist asemptomatiktir ve rutin radyografik incelemede tespit
edilir. Büyüdükçe ve bukkal kortikal plağa yayıldıkça, özellikle kist sekonder olarak
enfekte olduğu zaman hasta ağrıdan ve şişlikten şikayet eder. Bukkal şişliğin üzerindeki
mukoza normal görünümdedir ve yüzeyin palpasyonu, eğer kortikal plak hala sağlamsa
krepitasyon sesi verir. Sağlam değilse fluktuasyon alınır. Aspirasyon genellikle,
kehribar renkli bir kist sıvısını ortaya çıkarır (1).
Ayırıcı tanı
Her olgu ayrı ayrı ve tam olarak değerlendirilmelidir. Odontojenik bir kist, dev
hücreli granülom, adenomatoid odontojenik tümör, cerrahi defektler, miksomalar,
anterior kemik defektleri ve özellikle anatomik varyasyonlar globulomaksiller bir kisti
taklit edebilirler.
Aspirasyonda kehribar renkli bir sıvı saptanırsa, lezyonun bir kist olduğunu
söyleyebiliriz. Ancak nadir de olsa lezyonun kistik bir ameloblastoma olabilme ihtimali
de vardır.
Lezyon kist olarak belirlenmişse hekim, bunun radiküler ya da lateral periodontal
bir kist mi yoksa globulomaksiller kist mi olduğunu belirlemelidir. Bu ayırım tedaviye
başlamadan önce yapılmalıdır çünkü pulpalar canlı değilse etkilenen dişlerin kök
38
kanalları cerrahiden önce tedavi edilmeli ve doldurulmalıdır. Pulpa vitalite testleri,
radyolüsent lezyonun pulpoperiapikal kaynaklı olup olmadığının belirlenmesine
yardımcı olur (1).
Maksiller kanin ile lateral kesici diş arasındaki bir radyolüsentliğin en sık
rastlanılan sebebi, bu bölgede görülen lateral fossadır. Ancak bu inspeksiyon ve
palpasyon ile kolaylıkla tanımlanabilir. Aksine, patolojik kemik lezyonlarının büyük bir
çoğunluğu bir çukurluk oluşturmaz ama yeterince büyüdükleri zaman çeneyi
genişletirler. Radyolüsent lezyonların en sık rastlanan ikinci sebebi, lateral kanalların
varlığından dolayı oluşan pulpoperiapikal lezyonlardır.
Tedavi
Öncelikle etkilenen dişlerin vitalitesine bakılır ve genellikle bu kistten etkilenen
dişlerin çoğu devitaldir. Önce cerrahisiz endodontik tedavi yapılır ve periyodik olarak
kontrol edilir. Eğer bir sonuç alınamaz ise apikal rezeksiyon ile tüm kist cerrahi olarak
çıkarılır. İyice kürete edilip flep uygun şekilde kapatılır. Hasta düzenli kontrollere
çağrılır (1).
4.8) İNSİZİV KANAL KİSTİ
İnsiziv kanalın ve palatinal papillanın kistleri, nasopalatin kanalın bütünlüğünün
bozulmasından sonra geriye kalan epitel hücre artıklarından gelişir.
Bu bilateral epitel ile döşeli kanal yapısı, insiziv kanaldan yukarıya doğru
uzanarak, nazal septumun lateral taraflarında bilateral olarak konumlanmış Jacobson
organına dönüşür. Bu lateral yapılar fetal yaşamın ileri dönemlerinde ayrışırlar ancak
epitel hücreleri yerinde kalır ve bazen uyarılarak insiziv kanal kistini oluştururlar.
39
Bulgular
İnsiziv kanal kisti en sık rastlanılan odontojenik olmayan kisttir ve her 100 kişiden
birinde görülür. Daha çok 40 yaş üstü bireylerde görülür. Erkeklerde daha sık rasrlanılır.
Semptomlar olguların en az %70’inde mevcuttur. Ortalama çapı 17,1 mm dir.
İnsiziv kanal kisti, maksiller santral kesici dişlerin okluzal ve periapikal
radyografilerinde kist benzeri bir radyolüsent lezyon şeklinde görülür. Görüntüsü
sıklıkla, santral kasicilerin apekslerinin üzerindedir ve radiküler bir kistten ayırt
edilmelidir. Spina nazalis anterior çoğunlukla kistin süperiorunda radyoopak kitle
şekilde görülerek kistin kalp şeklinde görülmesine sabep olur.
Kist bazen, orta hattın hafifçe yan tarafa doğru konumlandığında bu radyografik
olarak farkrdilebilir. Bazen kanalın sağ ve sol dallarında iki ayrı kist aynı anda gelişir.
İnsisif kanal kistinin mikroskobik yapısı diğer kistlerinkine benzer ancak lümeni
döşeyen epitel bazen respiratuar tipte olur ve kist duvarında genellikle muköz glandlar
mevcuttur (1).
Ayırıcı tanı
Maksiller anterior bölgede çeşitli kist tipleri vardır ve bunlar kesici dişlerin
apekslerine süperpoze olabilir. Bunun dışında, insiziv kanal ve foramen de boyut
açısından büyük farklılıklar gösterebilirler. Bunun sonucu olarak, büyük bir insiziv
foramen ile küçük bir asemptomatik insiziv kanal kistini sadece radyografik bulgulara
dayanarak ayırt etmek zordur. Bazı klinisyenler, insiziv kanalın çapı 0,6 cm’den küçük
olduğunda ve eğer başka semptomlar da yoksa bu radyolüsent yapının kistik olarak
düşünülmemesi gerektiğini ileri sürerler. Kist benzeri bir radyolüsent lezyon, maksiller
santral keserlerin apeksine süperpoze olduğu zaman tanıda zorluk yaşanabilir. İyi bir
40
hekim bunun insiziv bir kanal kisti mi yoksa radiküler bir kist mi olduğunu ayırt
edebilmelidir.
Tedavi
İnsiziv kanal kistleri için en seçkin tedavi enükleasyondur. Rekürrens oranı
yaklaşık %2’dir. Bu kist agresif olmadığı için, seçilmiş bazı olgularda sadece gözlem
yeterlidir.
4.9) MALİGNİTELER
Maligniteler interseptal kemikten başlayabilir ve sınırları iyi ayırt edilemeyen
radyolüsent bir lezyon şeklinde seyredebilirler. Aynı zamanda, gelişmeleri esnasında
periodontal ligamenti tutan maligniteler periodontal ligamentin görüntüsünün buna
benzer bir şekilde genişlemesine sebep olabilir.
4.10) İNFLAMATUAR LATERAL PERİODONTAL KİSTLER
Lateral periodontal kistler, periodontal ligamentte, genellikle alveoler kretin
yakınında görülürler. Periodontal hastalıkların bir sonucu olarak meydana geldiklerine
ve bir dişi ya da bütün dişleri etkileyebildiklerine inanılır. Cep içerikleri, periodontal
ligamentte bulunan komşu Malassez epitel artıklarını uyaran irritan maddeler olabilir.
Bu kistler gelişimsel lateral periodontal kistlerden ayırt edilmelidir (1).
4.11) GELİŞİMSEL LATERAL PERİODONTAL KİSTLER
Gelişimsel lateral periodontal kistler, sebebi kesin belli olmayan sık rastlanmayan
bir odontojenik kisttir. Bu kistin oluşumu ve gelişmesi ile ilgili teoriler, (1) dişin
erüpsiyonundan sonra bir dentijeröz kistin yerinde kalmasından, (2) primordial bir
kistten, (3) periodontal ligamentte Malassez epitel artıklarından, (4) redükte mine
epitelinden ve (5) dental lamina artıklarından geliştiğini öne sürmektedir.
41
Bu kistler interradiküler aralıkta meydana gelir ve en çok mandibular kanin ve
premolar bölgede görülür. Ancak bazı kaynaklarda maksillada daha çok görüldüğü
bildirilmektedir. Komşu dişler vitaldir. Radyografik incelemede, küçük veya orta
büyüklükteki bu kistler oval ve genellikle keskin kenarlıdır ve çoğunlukla hiperostotik
sınırları vardır. Bazı yazarlar botryoid odontojenik kisti, lateral periodontal kistin bir
örneği olduğunu düşünmektedir. Mikroskobik incelemede ince, keratinize olmayan, 1 –
5 hücre kalınlığındaki bir epitel duvarı varlığı tespit edilmiştir (1).
Ayırı Tanı
Ayırıcı tanıda düşünülmesi gereken oluşumlar; lateral radiküler kist, enflamatuar
lateral periodontal kist, odontojenik keratokistler, radyolüsent odontojenik tümörler ve
benign mezenkimal tümörlerdir.
Tedavi
Tedavisinde kistin enükleasyonu ve mikroskobik incelemesi yapılır. Mümkünse
dişleri korumak için özen gösterilmelidir.
4.12) BENİGN ODONTOJENİK OLMAYAN TÜMÖRLER VE TÜMÖR
BENZERİ DURUMLAR
Kemik içinde yumuşak dokuların her türlü benign tümörü meydana gelebilir ve
karakteristik olarak düzgün kenarlı, keskin sınırlı kiste benzer bir radyolüsent lezyon
şeklinde görülürler. Bu tümörler veya tümör benzeri durumlar çene kemiğinde sık
görülmezler ve interradiküler bölgede daha seyrek gelişirler (1).
4.13) MEDİAN MANDİBULAR KİST
Median mandibular kist, alt çenede simfiz bölgesinde meydana gelir. Sık
görülmezler. Bazı araştırmacılar, füzyon bölgesinde kalmış olan epitel artıklarından
kaynaklandığını ileri sürerler. Diğer araştırmacılar ise, süpernumarır diş tomurcuğunda
42
oluşan primordial bir kisti temsil ettiğini öne sürmektedir. Bazı yazarlar, santral
kesicilerin medial tarafında gelişen lateral periodontal kist olabileceği olasılığını ortaya
sürmektedir. Rapidis ve Langdon bu kistin gerçek bir klinik oluşum olmadığı
düşüncesindedir. Median mandibular kiste komşu olan santral kesiciler canlı değillerse,
bu durumun çoğu olguda radiküler bir kist olduğu sonucuna varılmıştır.
4.14) NADİR RASTLANAN DURUMLAR
İnterradiküler
alanda
meydana
gelebilen
nadir
oluşumlar;
adenomatoid
odontojenik tümör, bukkal kist, osteoradyonekroz ve paradental kisttir. Daha sık
rastlanan dev hücreli granülom gibi diğer oluşumlar da interradiküler radyolüsent
lezyon şeklinde görülebilirler (1).
5) SOLİTER KİST BENZERİ RADYOLÜSENT LEZYONLAR
5.1) ANATOMİK OLUŞUMLAR
Çene kemiklerinin radyografilerinde saptanan anatomik radyolüsent oluşumlar bu
sınıflandırmada da tartışılmaktadır.
5.1.1) İlik boşlukları
İlik boşlukları kişiden kişiye ve hatta aynı kişide iki çene arasında bile büyük
varyasyonlar gösteririr. İlik boşlukları, sınırları hiperostotik olan ve dişlerle temas
etmeyen biraz yuvarlak, normalden büyük radyolüsent oluşumlardır.
Böyle farklılık gösteren kemik iliği paternleri daha sık mandibulada görülür.
Maksillanın radyografilerinde ise nadiren görülürler (3).
5.1.2) Maksiller sinüs
Adentülöz bir üst çenenin radyografisinde çoğu zaman maksiller sinüs kiste
benzer bir şekilde görülür ve bu normal varyasyonu patolojik proçeslerden ayırırken
43
bazen zorluklar yaşanabilir. Bölgenin farklı açılardan çekilen radyografileri genelde dışa
bombeleşme ile daha büyük olan maksiller sinüs kavitesi ile arasındaki bağlantıyı
gösterir ve tanımlama sorununu çözer. Sinüsün duvarlarındaki büyük besleyici kanallar
da tanımlamaya katkıda bulunur.
Maksiller sinüslerin çoğunlukla asimetrik olmasına karşın, konfigürasyonlarının
karşılaştırılması kist benzeri bir radyolüsent lezyonun doğru yorumlanmasında yardımcı
olabilir.
Aynı zamanda, kavitenin aspirasyonu kavitenin maksiller sinüs olduğunu
tanımlar.
5.1.3) Median Sigmoid Depresyon
Median sigmoid depresyon Langlais, Glass, Bricker ve arkadaşları tarafından
tanınan ve açıklanan anatomik bir radyolüsent oluşumdur. Bazı mandibulalarda,
ramusun sigmoid çentik bölgesinin hemen altındaki medial kısmında osseöz bir
depresyon tarafından oluşturulur. Radyolüsent oluşum unilateral veya bilateral olabilir.
Langlais, Glass, Bricker ve arkadaşları hastaların panoramik radyografilerinin
%10’unda bu radyolüsensliğin görüldüğünü ve %6’sının unilateral ve %4’ünün bilateral
olarak meydana geldiğini bildirmişlerdir (3).
5.1.4) Post Ekstraksiyon Soketi
Ekstraksiyondan sonra oluşan soket, bazen kist benzeri bir radyolüsent görünüme
sahiptir. Yeni bir ekstraksiyon, sırt üzerindeki deprese bir alan ile klinik olarak
doğrulanabilir. Ekstraksiyon yerlerindeki soketler bazen yıllar boyunca kalsifiye
olmadan, kist benzeri radyolüsent oluşum şeklinde değişmeden kalabilirler. Ciddi
şüpheler varsa alanın cerrahi eksplorasyonu ve olası biyopsi de endikedir.
44
5.2) REZİDÜEL KİST
Rezidüel kist, adından da anlaşılacağı gibi, ilişkili olduğu dişin çekiminden sonra
yerinde kalan radiküler, lateral, dentijeröz veya başka bir kisttir. Pratikte, kistin
ekstraksiyondan önce mevcut olduğunu gösteren bir radyografi yoksa ekstraksiyon
anında mı var olduğunu yoksa daha sonradan mı geliştiğini belirlemek mümkün
değildir. Mevcut kistin düşük dereceli enflamasyonunun, rezidüel kist oluşumuna
yatkınlık gösterebileceği öne sürülmüştür.
Bulgular
Rezidüel kist alveoler proçeste ve çene kemiklerinin adentülöz alanlarında
meydana gelir ama ramusun alt kısmında da görülebilir. Rezidüel kistler en çok 20
yaşın üzerindeki kişilerde görülür. Yaş ortalaması 52’dir. Erkek: kadın oranı 3: 2’dir ve
maksillada mandibuladan daha sık bir şekilde görülür. Rezidüel kist, sınırları keskin
olan yuvarlak-elips şeklinde radyolüsens olarak görülür. Çapı nadiren 0,5 cm’ye ulaşır
ama çene genişlemesine ve asimetrisine sebep olacak kadar büyüyebilir (3).
Ayırıcı tanı
Kist benzeri bir rezidüel radyolüsent lezyon saptandığı zaman, bu bölümde yer
alan bütün oluşumlar akla gelmelidir. Ancak kist benzeri anatomik yapılar, primordial
kist, keratokist ve travmatik kemik kisti ile karıştırılabilir. Maksiller sinüsün cerrahi
sonrası kistleri, maksiller sinüsün cerrahi girişiminden 10 - 30 yıl sonra ciddi bir sıklıkla
meydana gelir. Böyle bir oluşum posterior maksillanın rezidüel ve radiküler kistlerinden
ayırt edilmelidir.
Tedavi
Rezidüel bir kistin tedavisi, etkilenen dişin kaybedilmiş olmasının dışında diğer
kemik içi odontojenik kistlerden herhangi birinin tedavisi ile benzerdir. Hastanın yaşı ve
45
sistemik sorunlar ve kistin boyutu gibi konular, aşağıdaki yöntemlerden birinin
diğerlerine tercih edilerek kullanılmasını gerektirebilir:
1. Kist duvarının epiteliyle birlikte tam olarak enükleasyonu ve mukoperiosteal flepin
primer kapatılması.
2. Kist dokusunun cerrahi bir tampon yerleştirilmesiyle tam olarak enükleasyonu
3. Tam eksizyon ve otojen partiküllü kemikle replasman
4. Marsüpyalizasyon
5. Dekompresyon
6. Geç enükleasyon ile kombine edilen dekompresyon
5.3) TRAVMATİK KEMİK KİSTİ
Travmatik kemik kisti; idiyopatik kemik kavitesini, hemorajik kemik kistini,
ekstravazasyon kistini, basit kemik kistini, soliter kemik kistini, progressif kemik kistini
ve kan kistini içerir. Çenenin her iki kemiğinde de meydana gelebilir ve bir epitel
döşemesi bulunmadığı için yalancı kist olarak sınıflandırılır.
Dişlerin apekslerinde görülen bu kistler periapikalde radyolüsent bir lezyon
şeklinde görülür.
Etiyolojisi bilinmemektedir ancak çok sayıda hasta, geçirilmiş travma öyküsüne
sahiptir. Lezyonlar büyük ölçüde asemptomatiktir ve dolayısıyla rutin radyografilerde
tespit edilirler (3).
5.4) STAFNE KİSTİ
Stafne kisti, mandibular kanal ile mandibulanın alt kenarı arasında ortalama 2 cm
çapında olan semptomsuz bir kisttir. Mandibulanın embriyonik yaşam sırasında
submandibular tükürük bezinin lobu etrafında gelişmesine bağlı olarak meydana geldiği
düşünülmektedir. Tükürük bezi yerine lenf nodu içeren bir olgu da bildirilmiştir.
46
Bulgular
Kisti oluşturan invaginasyon korteksle kaplıdır ve bu yüzden düzgün, dens bir
radyoopak kenarla çevrelenen bir radyolüsent lezyon şeklinde görülür. Şekli yuvarlak
ile ovale benzer ya da yarım daire şeklindedir. Görüntü genellikle unilokülerdir ancak
multiloküler de olabilir. Lezyonlar karakteristik olarak unilateraldir ancak bazen
bilateral de olabilirler. Büyüklüğü 1 – 3 cm arasında değişebilir ve lokalizasyonu
üçüncü molar bölgede mandibular kanalın inferiorundadır (3).
Ayırıcı tanı
Bu radyolüsent lezyonun pozisyonu ve görünümü dışında tanı koyduracak bir
özelliği yoktur. Anteriorda yerleşim gösteren tipinde daha fazla karışıklık olur çünkü bu
oluşum genellikle dişlerin apeksleri üzerinde tutunmuştur.
Tedavi
Bu oluşumun tedavisinde gereken tek şey tanınmasıdır. Hekim daha ciddi bir
tanıdan şüphe etmediği sürece bu defektlerin cerrahi olarak eksplore edilmesi gerekmez.
Bu defektlerin içinde tükürük bezi tümörlerinin meydana geldiği bildirilmiştir (3).
5.5) ODONTOJENİK KERATOKİST
Odontojenik keratokist(OKC), klinik davranışıyla ve kendine özgü ve farklı
mikroskobik
yapısıyla
diğer
kemik
kistlerinden
ayrı
olarak
tanınmakta
ve
sınıflandırılmaktadır. OKC, kistlerin olağan sınıflandırmasının dışında kalır çünkü tanısı
tamamen mikroskobik özelliklerine dayalıdır ve lokalizasyonundan bağımsızdır. Çene
kistlerinin %5-11’ini oluşturur. Primordial kist ve bazal hücreli nevüs sendromununda
görülen çok sayıdaki kistik lezyon genellikle OKC’dir. Shafer’in serisindeki primordial
kistlerin %45’i OKCdir. Ayrıca tüm çene kistlerinin %7,8’ini, bütün dentijeröz kistlerin
%8,5’inin ve bütün radiküler kistlerin %0,9’unun OKC olduğu da bildirilmiştir.
47
Bulgular
OKC’nin sebep olduğu semptomlar diğer kemik kistlerininkiyle benzerdir. Kist
bütün yaş gruplarında görülebilir ancak daha çok 20-30 yaşlarında görülür. OKClerin
%56,9’u erkeklerde meydana gelir; %65’i mandibulada bulunur.
Çenenin birden çok OKC leri bildirilmiş olsa da, bunların sadece bazılarına bazal
hücreli nevüs sendromu eşlik etmektedir. Kist bazen kortikal plakları genişletir ve
perfore eder. Palpe edildiği zaman, kemik plaklarını perfore eden olağan kemik
kistinden daha sert bir fluktuasyon gösterir çünkü OKC’nin lümeni biraz çamur
kıvamında olan keratin ile doludur (3).
İki tür OKC vardır: parakeratinize ve ortokeratinize. Parakeratinize tip agresif
iken ortokeratinize tip davranış açısından diğer çene kistlerine benzer. Parakeratinize
odontojenik keratosit mikroskobik incelemede karakteristik bir tablo sergiler. Lümen
sıklıkla, bu kist tipine özgü bir epitel tabakası tarafından üretilen keratinle doludur.
Duvarı genellikle incedir ve rete sırtlarından yoksun olan benzer şekilde ince bir epitel
ile döşelidir. Bazal hücreler kolumnar veya kuboidaldir. İyi, keskin sınırlı ve çit sıralı
düzenlenmişlerdir. Prickle hücreleri vaküollü olabilirler, seyrek olabilirler ya da bazı
bölgelerde hiç bulunmazlar. Stratum korneum atipik görünümde olabilir. Bunun
sonucunda keratinizasyon baskın bir şekilde parakeratotik tipte olur. OKC’lerde sıklıkla
bazal tabakadan bombeleşme şeklinde bir proliferasyon görülebilir ve duvarlarda
mikrokistler bulunabilir.
48
Resim 3. Keratokist
Ayırıcı tanı
Olağan dışı yüksek rekürrens oranından dolayı OKC’nin bu bölümde listelenen
diğer bütün kist benzeri radyolüsent lezyonlardan ayırt edilmesi zorunludur.
Örneğin, 21 yaşındaki beyaz bir erkeğin mandibulasının adentülöz üçüncü molar
bölgesinin radyografisinde 1 cm çapta kist benzeri bir radyolüsent lezyon saptanıyor.
Bu oluşum tamamen asemptomatiktir ve ilgili klinik bulgular yoktur. Radyografide
mandibular kanalı lezyon tarafından inferiora doğru deplase edilmiş gibi görünmektedir.
Bu radyolüsent lezyonun ayırıcı tanısında;
-
Rezidüel kist
-
Travmatik kemik kisti
-
Primordial kist
-
OKC – primordial tip
-
Ameloblastoma değerlendirilir.
Mandibular üçüncü molar bölge ameloblastoma için karakteristik bir yer olsa da
21 yaşın altındaki hastalarda bu tümöre ayırıcı tanı listesinde üst sıralarda yer
verilmemelidir. Ancak, parestezi şüpheleri ameloblastomaya yönlendirecektir (3).
49
Tedavi
Enükleasyon, küretaj ve büyük kistler için çeneyi içine alan ya da almayan
rezeksiyon gibi seçenekleri içeren agresif bir tedavi endikasyonu vardır. Bazı olgularda
komşu mukoza da çıkartılmalıdır. Kisti tamamen çıkarmak için büyük bir özen
gösterilmelidir ve eğer artıklar yerinde kalacak olursa artıkların olduğu yerde daha fazla
kemik kürete edilmelidir. Radikal cerrahi, neoplastik değişiklik gösteren lezyonlara
veya konservatif bir yaklaşımla cerrahi olarak erişilemeyen lezyonlara uygulanmalıdır.
Bu agresif lezyonlar için, iyi sonuçlar veren alternatif bir yaklaşım önerilmiştir:
enükleasyon, soğuk kompres ve kemik grefti. Bu lezyon kistten çok bir tümör gibi
davrandığı için uzun dönemli klinik ve radyolojik takip zorunludur (3).
5.6) PRİMORDİAL KİST
Primordial kist OKC’den daha az görülür ve diş jerminde mineralizasyon
başlamadan önce erken bir kistik dejenerasyon olarak geliştiği düşünülmektedir.
Etkilenen diş tomurcuğu daimi dentisyona ya da süpernumarır bir dişe ait olabilir.
Radyografik görünüm non-spesifik olup bir dişin gelişmediği yerde sadece kist benzeri
bir radyolüsent alanı gösterir.
Bulgular
Primordial kist cinsiyet ayrımı göstermez ve sıklıkla 10 ile 20 yaşları arasındaki
kişilerde görülür. Özellikle başta üçüncü molar ve bunun hemen distali olmak üzere
mandibular molar bölge en sık rastlanan gelişim yeridir. Bu kistler, kistlerin bütün
olağan özelliklerini sergiler ve nadiren kortikal genişlemeye sebep olur. Mikroskobik
incelemede çoğunlukla odontojenik keratositler oldukları saptanır. Aspirasyonda
sıklıkla esas olarak; ölü hücrelerden ve keratinden oluşan koyu, sarımsı renkte, granüler
bir sıvı ile karşılaşılır (3).
50
Ayırıcı tanı
Bu lezyonun ayırıcı tanısında; foliküler kist, unikistik ameloblastoma, odontojenik
keratokist, rezidüel kist ve travmatik kemik kisti sayılabilir.
Tedavi
Primordial kistlerin önemli bir bölümü OKC’lerin mikroskobik incelemesinde
görülür ve dolayısıyla benign tümörlerin davranışını taklit ederler. Tedavisi de benign
tümörlerle aynıdır.
5.7) AMELOBLASTOMA
Ameloblastoma, sıklıkla lokalize malign olduğu açıklanan odontojenik bir
tümördür. Odontojenik epitelden ve bazen odontojenik kistlerden köken alır.
Odontojenik tümörlerin %11-13’ünü temsil ederler. Uniloküler tip perikoronal olabilir
ve dişle temas halinde olması şart değildir.
Bulgular
Ameloblastomanın erken dönemleri asemptomatiktir ama genişledikçe, kortikal
plakları perfore ettikçe ayrıt edilebilir ve klinik muayenede palpasyonla tespit
edilebilecek bir hale gelir. Belli bir ameloblastoma, solid tipteyse sertlik hissi verebilir.
Kistik tip yumuşak ve fluktuasyonludur ve bazı olgularda içinden çilek renkli sıvı aspire
edilebilir (3).
Ayırıcı tanı
Cerrah operasyonda sürprizle karşılaşmamak için, çene kemiklerinin kist benzeri
bu
radyolüsent
lezyonların
bir
ameloblastoma
olabileceğini
göz
önünde
bulundurmalıdır. Rezidüel kist, travmatik kemik kisti, keratokist, odontojenik miksoma
ve dev hücreli granuloma ayırıcı tanıda değerlendirilmelidir.
51
Tedavi
Unikistik ameloblastoma, sıradan ameloblastomadan çok daha düşük bir rekürrens
oranıyla farklı bir oluşumdur. Tedavisi tartışılmaktadır.
5.8) ÇENENİN FOKAL OSTEOPOROTİK KEMİK İLİĞİ DEFEKTİ
Çenenin fokal osteoporotik kemik iliği defektleri mandibulada daha sık görülür.
En az ise maksiller anteriorda görülür. %72 ile %91 kadarı mandibulanın premolar ve
molar bölgesinde meydana gelir. Kadınlar daha çok etkilenir, bazıları bilateraldir ve
yaklaşık %25 kadarı önceki ekstraksiyon alanlarında meydana gelir. Sınırları genellikle
belirgindir ancak bazı olgularda belirsiz olabilir. Bu defektler nadiren semptomatiktir ve
nadiren kortikal plak genişlemesi görülür. Birçoğu dişlerin apekslerinin üzerinde veya
yakınındadır ama lamina dura sağlamdır ve dişler canlıdır (3).
Defekt mikroskobik olarak, farklı oranlarda yağ içeriğine sahip olan hematopoetik
kemik iliği ile doludur.
Ayırıcı tanı
Ayırıcı tanıda; dental granülomlar, rarefying osteit, odontojenik kistler, travmatik
kemik kistleri, osteomyelitis, odontojenik tümörler, kemiğin benign ve malign
tümörleri, lösemi belirtileri, Langerhans hücre hastalığı ve ilerlemiş anemiler gibi çok
çeşitli lezyonlar düşünülmelidir.
Tedavi
Barker, Jensen ve Howell’e göre, orta yaşlı bir kadının; mandibulada posterior
tarafında keskin ve iyi tanımlanamayan kenarları olan radyolüsent bir lezyon
osteoporotik bi kemik iliğini defektini düşündürür. Kaygı verici bulgular ve semptomlar
yoksa herhangi bir değişikliğin olmadığından emin olmak için bu bölgenin düzenli
52
aralıklarla radyografileri çekilebilir. Maligniteden şüpheleniliyorsa cerrahi eksplorasyon
ve biyopsi gerçekleştirilir.
5.9) CERRAHİ DEFEKT
Geçici veya kalıcı nitelikteki defektler kemik cerrahisinden de kaynaklanabilir. Bu
defektlerin büyük bir çoğunluğu iyi tanımlanan sınırlara sahiptir. Yuvarlak veya oval
oldukları zaman radyografilerde kist benzeri bir görünümleri olur.
Hekim daha önceden bir cerrahi girişim geçirildiğini öğrendiği zaman radyolüsent
görüntünün genellikle cerrahi bir defekten kaynaklandığını düşünebilir. Cerrahi defekt
bazen kalıcıdır çünkü genelde, büyük kortikal kemik alanlarıyla birlikte periost ve
kemik iliği de kaybolmuştur. Bunun sonucu olarak, kemik üreten elementlerin bir
eksikliği söz konusudur. Böyle bir deformitesi olan hasta cerrahiden birkaç yıl sonra
başka bir hekim tarafından görüldüğü zaman hekim tanı koymada ikilem yaşayabilir.
Hekim bunun cerrahi bir defekt mi, orijinal sorunun bir rekürrensi mi yoksa yeni bir
lezyon mu olduğunu belirlemelidir. Aradan geçen yıllar boyunca bir dizi cerrahi sonrası
radyografi çekilmişse ve bunlar yeni hekimin eline ulaşmışsa alanın küçülüp
küçülmediği, aynı kalıp kalmadığı veya genişleyip genişlemediği belli olur (3).
Eğer alan sabit kalmışsa, büyüklüğü hafifçe azalıyorsa veya radyolüsentliği
artıyorsa bu alan büyük ihtimalle cerrahi bir defektir. Ancak boyutları artıyorsa, orijinal
patolojik prosesin bir rekürrensi olduğu veya yeni bir lezyon olduğu düşünülmelidir.
Örneğin, birkaç yıl önce dentijeröz bir kist çıkartılmışsa epitel tabakasından bir
ameloblastoma gelişmiş olabilir.
5.10) SANTRAL DEV HÜCRELİ GRANÜLOM
Çenenin santral dev hücreli granülomu genellikle, uzun kemiklerin dev hücreli
tümörü ile karşılaştırılır. Bu iki oluşumun, aslında tek bir hastalık prosesinin hasta yaşı,
53
oluşum yeri ve diğer faktörler tarafından modifiye edilen bir spektrumunu oluşturduğu
öne sürülmektedir.
Bulgular
Santral dev hücreli granülom en sık 30 yaşın altındaki kadın hastalarda görülür ve
lezyonların yaklaşık olarak üçte ikisi mandibulada saptanır. Çenede molarların
mezyalinde kalan kısım en çok etkilenen yerdir. Parestezi sık görülür.
Lezyon ağrısızdır ve kortikal plakları genişleterek ve incelterek yavaş bir şekilde
büyür ancak nadiren yumuşak dokuyu perfore eder. Bunun sonucu olarak genelde, biraz
esneklik gösteren sert bir genişleme saptanır. Ancak kortikal plak perfore olmuşsa şişlik
palpasyonda orta derecede yumuşaktır. Mikroskobik incelemede lezyon çok çekirdekli
hücrelerden oluştuğu için bu beklenen bir durumdur (3).
Ayırıcı tanı
Dev hücreli granülomun ayırıcı tanısında, bu bölümde tartışılan bütün kist benzeri
lezyonlar düşünülmelidir. İncelenmekte olan lezyonun klinik karakteristik bulguları
diğer
lezyonlarla
karşılaştırılmalıdır.
Ameloblastoma,
cherubism,
hiperparatiroidizmdeki dev hücreli lezyonlar ayırıcı tanıda düşünülmesi gerekenler
arasındadır.
Tedavi
En seçkin tedavi küretajdır. %12 ile %49 arasında değişen rekürrens oranları
bildirilmiştir ve uzun dönemde yakından takip gerektirmektedir.
5.11) HİPERPARATİROİDİZMDEKİ DEV HÜCRELİ LEZYONLAR
Hiperparatiroidizmin dev hücreli lezyonu uniloküler veya multiloküler bir
radyolüsent lezyon şeklinde görülür. Primer, sekonder veya tersiyer hiperparatiroidili
hastalarda saptanır. Eğer çene rarefaksiyon gösteriyorsa dev hücreli lezyonun,
54
çevresindeki incelmiş kemikten dolayı iyi tanımlanamayan sınırlarının olduğu görülür.
Bu lezyonun belirlenmesi serum biokimya testlerine ve buna eşlik eden paratiroid ve
böbrek bozukluğunun veya diğer sistemik bulguların görülmesine bağlıdır.
5.11.1) Sekonder Hiperparatiroidizm
Sekonder Hiperparatiroidizm primer tipten daha sık görülür. Sebep daha çok
bozulmuş böbrek fonksiyonudur. Böbrek fonksiyonundaki bozulma, kanda serum
kalsiyumun düşmesine sebep olur. Bu bozulan dengenin sebebi henüz tam olarak
anlaşılamamıştır.
Azalmış serum kalsiyum düzeyi paratiroid hiperplazisine ve paratiroid hormon
üretiminin artmasına sebep olur. Bu da sonuçta kemiğin rezorbe olmasına ve serum
kalsiyumunun normal düzeylerde tutulabilmesi için kemiklerdeki kalsiyumun kana
geçmesine yol açar. Orta ve şiddetli durumlarda yeterince mineral kemiklerden
uzaklaştığı zaman kemikler rezorbe olur ve radyolojik muayenede fark edilir hale gelir.
Diyaliz uygulanan hastalarda da aynı durum görülür (3).
5.11.2) Primer Hiperparatiroidizm
Klinik muayenede tespit edileibilen primer hiperparatiroidizm, sekonder tipten
daha az görülür. Sebebi paratiroid glandlardan birinin fonksiyonel bir adenomudur.
Artmış paratiroid hormon düzeyi kemik rezorpsiyonunu uyarır ve bunun sonucu olarak
serum kalsiyum düzeyini arttırır ve bununla eş zamanlı olarak böbreklerden fosfat
atılımını arttırır. İskelet sistemindeki değişiklikler ve dev hücre lezyonlar sekonder tipte
görülenlerle benzerdir.
Ayırıcı tanı
Primer ve sekonder hiperparatiroidizm, anamnezle ve laboratuar bulgularıyla ayırt
edilebilir.
55
Primer hiperparatiroidili hastalar genelde daha genç yaş gruplarında, 30 – 60
yaşları arasında bulunurlar ve artan diürez sebebiyle poliüri ve polidipsi görülebilir.
Kadınlarda 7 kat daha sık görülür. İlerlemiş primer hiperparatiroidide serum değerleri;
artmış kalsiyum düzeyleri, azalmış fosfor düzeyleri ve artmış alkalen fosfataz düzeyleri
şeklindedir (3).
Tedavi
Birincil tıbbi sorun düzeltilirse dev hücreli lezyonlar genelde cerrahi gerekmeden
geriler ve rarefaksiyon kaybolur. Primer tipin tedavisi, paratiroid bezin adenomuyla
birlikte cerrahi eksizyonudur ve bu tedavi başarılıdır. Sekonder tipte böbrek defektinin
tedavisi genellikle daha komplikedir.
5.12) FOKAL SEMENTO-OSSEÖZ DİSPLAZİ
Fokal sementoosseöz displazi, büyük çoğunlukla mandibulanın posteriorunda
dişin bulunduğu alanlarda meydana gelen periapikal sementoosseöz displazinin karşılığı
olabilir. Bu lezyon asemptomatiktir, fokaldir ve radyolüsent, radyoopak ya da karışık
radyolüsent-radyoopak olabilir. Kenarları iyi tanımlanan ve belirsiz nitelikte olabilir (3).
5.13) İNSİZİV KANAL KİSTİ
İnsiziv kanal kisti interradiküler radyolüsent lezyonlar olarak ayrıntılı bir şekilde
tartışılmıştır. Anterior maksillada, dişler ile temas etmeyen kist benzeri bir radyolüsent
lezyon şeklinde meydana gelebilir.
5.14) MEDİAL PALATİNAL KİST
Medial palatinal kist, palatinal papillanın posteriorunda damak orta hattında
gelişen sık rastlanmayan bir kemik kistidir. Lateral palatinal rafların birleşme hattındaki
rezidüzel embriyonik epitel hücrelerinden köken alır. Radyografik incelemede, damağın
56
orta hattında uniloküler bir radyolüsentlik görülür. Büyük kistler damağı perfore
edebilir.
Bulgular
Hasta, zamanla artan ağrısız bir şişklikten şikayet edebilir. Kist travmatize veya
sekonder olarak enfekte olmamışsa kubbe şeklindeki kitle hassas değildir ve normal
mukoza ile kaplıdır. Bu mukoza normalde olduğundan daha parlak görünebilir. Kitle,
damağın orta hattında insiziv papillanın posteriorunda yerleşir (3).
Ayırıcı tanı
Damakta çeşitli sıklıklarla farklı lezyonların meydana gelebilmesine rağmen
ayırıcı tanının yumuşak dokuyla sınırlandırılması mümkündür. İnsiziv kanal kisti,
radiküler kist, lipom, pleksiform nörofibroma, mukosel, papiller kist adenomu ve
mukoepidermoid tümör ayırıcı tanıda düşünülmesi gereken lezyonlardandır.
Ancak küçük tükürük bezi tümörleri ve retansiyon kistleri sert damağın orta
hattında nadiren görülürler çünkü bu bölgede minör tükürük bezleri çok azdır.
Tedavi
Gereken tek şey genellikle enükleasyondur ancak enfeksiyon da varsa biraz
küretaj ile birlikte antibiyotik tedavisi de gerekebilir.
5.15) BENİGN NON-ODONTOJENİK TÜMÖRLER
Çene kemiklerinde benign non-odontojenik tümörler nadiren görülür. Çenede
dişlerle temas etmesi şart olmayan kist benzeri radyolüsent lezyonlar şeklinde belli bir
sıklıkla meydana gelen tümörler; lipoma, tükürük bezi adenomu, ampütasyon nöromu,
nörofibroma, Schwannoma, leiomyoma, fibroma ve miksomadır. Büyümeleri yavaş
olduğu için, iyi tanımlanabilen sınırlara sahiptir. Polak, Brocheriour ve Vigneul
57
mandibula bir soliter nörofibrom olgusu bildirmişler ve literatürde bulunan diğer 29
nörofibroma olgusunu da incelemişlerdir (3).
Bulgular
Majör sensoriyel sinirlerle birlikte gelişen periferik sinir tümörleri dışındaki diğer
benign non-odontojenik tümörlerin çoğu asemptomatiktir. Hasta genellikle belli bir
bölgede ağrı, parestezi veya anestezi bildirir. Ampütasyon nöromu bulunan bir hasta
hemen hemen kaçınılmaz bir şekilde geçirilmiş bir travmatik olayı tanımlar: diş
ekstraksiyonu, çene fraktürü veya majör çene cerrahisi gibi.
Çenenin benign tümörleri tedavi edilmezse yavaş bir şekilde büyürler ve kortikal
plakları genişletirler. Tümörün yavaş büyümesi sebebiyle kortikal plaklar genelde
sağlam kalır (3).
Ayırıcı tanı
Mandibular kanalı etkileyen bir nörofibroma bazen kanalın uzunlamasına
genişleyebilir. Böyle bir tablo gözlendiği zaman bunun bir periferik sinir dokusu tümörü
olabileceği düşünülmelidir. Böyle bir durumda arteriorda venöz patoloji de
düşünülmelidir.
Ağrılı kist benzeri bir radyolüsentliğin olduğu bir bölgede hasta majör cerrahi
veya
fraktür
öyküsü
tanımlıyorsa
bir
olasılık
olarak
ampütasyon
nöromu
düşünülmelidir.
Hastada nörofibromatozis varsa, çene kemiklerinin kist benzeri radyolüsent
lezyonlarının bir periferik sinir tümörü olabilme olasılığı çok daha yüksektir.
Tedavi
Enükleasyonu ve gerektiğinde küretajı da içeren konservatif eksizyon bu
lezyonlar için en seçkin tedavidir. Eğer tümör mandibular kanalı ve içeriğini de
58
etkilemişse hasta, dudağın postoperatif parestezisi veya anestezisi olasılığı hakkında
uyarılmalı ve radyolüsent lezyon büyükse cerrahi operasyon esnasında çene fraktürü
olasılığı hakkında da uyarılmalıdır (3).
6) MULTİLOKÜLER RADYOLÜSENT LEZYONLAR
Multiloküler radyolüsent lezyonlar, kemik içinde bulunan multiple, birbirine
komşu ve sıklıkla birbiriyle birleşen ve iç içe geçen patolojik kompartmanlara bağlı
olarak meydana gelir. Maksillada gelişebilirler ama mandibulada daha sık görülürler.
Bu bölümde yer alan bütün oluşumlar multiloküler lezyonlar şeklinde
görülebilmelerine karşın uniloküler, kist benzeri radyolüsent lezyonlar şeklinde ve hatta
iyi tanımlanamayan radyolüsent lezyonlar şeklinde de görülebilirler (6).
Bir veya daha fazla alanda kortikal plağı perfore eden uniloküler lezyonlar,
multiloküler lezyonlara ait radyografilere benzeyen görüntülere sebep olabilirler.
Gerçek bir multiloküler lezyon, radyolojik incelemede genellikle ayırt edilebilen kemik
septumlarıyla birbirlerinden kısmen ayrılmış olan iki veya daha fazla sayıda patolojik
bölmeler içerirler. Bu septumlar bazen çok ince olabilir ve görüntüleri de, multiloküler
lezyonun radyografik incelemelerde uniloküler gibi görünmesine yol açabilecek kadar
net olmayabilir.
Multiloküler lezyonların çeşitli radyografik görünümlerini tanımlamak için sabun
köpüğü, bal peteği ve tenis raketi gibi çeşitli terimler kullanılmıştır. Sabun köpüğü
terimi, farklı büyüklüklerdeki dairesel kompartmanlardan oluşan ve genelde biraz iç içe
geçmiş görünen lezyonlar için kullanılır. Bal peteği terimi, kompartmanları küçük olan
ve uniform büyüklükte olma eğilimi gösteren lezyonlar için geçerlidir. Tenis raketi
terimi, az ya da çok düz septumların gelişmesine bağlı olarak sirküler değil daha çok
59
açılı kompartmanlardan oluşan lezyonları tanımlar. Dolayısıyla bu kompartmanlar
üçgen, dikdörtgen veya kare şeklinde olma eğilimindedir (6).
6.1) ANATOMİK YAPILAR
Bu bölümde, multiloküler lezyonlarla karışmamaları için perioral bölgelerin iki
normal radyolüsent yapısı ve bunların radyografik varyasyonları açıklanacaktır:
maksiller sinüs ve kemik iliği boşlukları.
Maksiller sinüsün genellikle, çevredeki maksilla ve zygomaya yansıyan ve sinüsü
loblara ayıran ve radyografik septa görünümü veren çeşitli kompartmanları vardır.
Böyle çok sayıda lob veya kompartman bulunduğu zaman sabun-köpüğü
görüntüsü ortaya çıkabilir. Farklı açılardan çekilen radyografilerde sinüsün farklı
uzantılarının anatomik lokalizasyonu ve komşu yapıların lokalizasyonları, semptomların
bulunmaması ile birlikte, bu alanların maksiller sinüse ait yapılar olarak tanımlanması
için yeterli olmaktadır.
6.2) MULTİLOKÜLER KİSTLER
Multiloküler kistler, çenede en sık karşılaşılan patolojik multiloküler radyolüsent
lezyonlardır. Daima sabun köpüğü görünümündedir, en sık mandibulada premolar veya
molar bölgede görülür ve boyutu farklılık gösterir.
Çenede oluşan her türlü kist teorik olarak multiple kompartmanlar geliştirebilir
ama radiküler ve fissüral kistler genellikle uniloküler lezyonlar olurken özellikle
odontojenik keratokistler, primordial kist, dentijeröz kist ve rezidüel kist belli bir
sıklıkta multiloküler kistler olarak gelişir (6).
Bulgular
Multiloküler kist çenenin gerçek bir kistidir ve her yaş grubunda görülebilir ancak
15 yaşın üzerindeki kişilerde daha sık görülür. Küçük kistler genellikle asemptomatiktir
60
ve genelde rutin radyografik incelemede fark edilir. Boyutları yavaş bir şekilde büyür.
Komşu dişlerin yer değiştirmesine ve bazen kök rezorpsiyonuna sebep olabilir.
Sekonder olarak enfekte olmadığı sürece nadiren paresteziye sebep olabilir. Kist tespit
edilmezse, büyüdükçe kortikal plakları genişletebilir ve klinik muayenede düzgün,
kemik sertliğinde bir şişlik olarak saptanabilir. Kemik çok incelirse palpasyonla
krepitasyon sesi duyulabilir. Daha sonraları üstteki kemik perfore olursa, kist yumuşak
lastik kıvamında, fluktuasyon veren bir kitle olarak ortaya çıkabilir.
Ayırıcı tanı
Multiloküler kistin ayırıcı tanısında, bu bölümde yer alan bütün lezyonlar
düşünülmelidir.
Tedavi
Multiloküler kist için bir tedavi yöntemi seçmeden önce birçok faktör dikkate
alınmalıdır. Multiloküler kistler için en seçkin tedavi, enükleasyon ve kemik
septumlarının küretajıdır. Ancak bazı olgularda konservatif bir yaklaşım tercih
edilebilir.
6.2.1) Ameloblastoma
Ameloblastoma, bütün odontojenik tümörlerin %11-13’ünden sorumludur.
Genelde, lokal olarak ilerlemiş oldukları ileri sürülmektedir. Uniloküler kist benzeri bir
radyolüsent lezyon veya multiloküler bir görüntü oluşturabilir. Multiloküler görüntü
sabun köpüğü veya bal peteği şeklinde olabilir. Kemik rezorpsiyonuna esas olarak
İnterlökin-1α da aracılık edebilir. Bunlar esas olarak, retikulum benzeri satellit hücreler
tarafından sentez edilirler (6).
61
Bulgular
Ameloblastoma, erken dönemlerinde klinik bulgular olmadan yavaş ve sessiz bir
şekilde büyür. Daha sonra dişlerin migrasyonuna, açılanmasına veya mobilitesine; kök
rezorpsiyonuna ve dudak parestezisine sebep olabilir. Bir seride ameloblastomaların
%81’i kök rezorpsiyonu gösterirken bu oran dentijeröz kistlerde %55 olmuştur. Bu
neoplazi ilerlemiş olgularda kortikal plakları genişletebilir. Ancak bu plakları sıklıkla
erozyona uğratabilir ve yumuşak dokuyu sıklıkla invaze edebilirler. Ameloblastoma bu
aşamada klinik olarak, çenede asimetri oluşturan düzgün kenarlı lokal bir genişleme
şeklinde görülür. Lezyonlar solid tümörden, kistik alanlardan veya her ikisinden
oluşabilir.
Büyük bir çoğunluğu mandibulada oluşur. Burada bütün tümörlerin %61’i üçüncü
molar bölgeyi ve ramusu tutar. Genel olarak, cinsiyet ayrımı yapmadığı kabul edilir ama
erkeklerde biraz daha sık bir şekilde görülebilir. Daha çok 20 ile 50 yaş arasında görülür
ve ortalama görülme yaşı 40’dır (6).
Ayırıcı tanı
Ameloblastomanın ayırıcı tanısında; rezidüel kist, travmatik kemik kisti,
keratokist, lateral periodontal kist, dev hücreli granuloma ve odontojenik miksoma
sayılabilir.
Tedavi
Normal multiloküler ameloblastomaların radikal cerrahisi, yüksek rekürrens
oranından dolayı zorunludur. Ameloblastomanın, radyografik marjinlerin 2,3 – 8 mm
ötesine kadar uzandığı bildirilmektedir. Bu sebepten dolayı, rezeksiyonun sınırları
normal kemiği 1 – 2 cm içine almalıdır.
62
6.2.2) Santral Dev Hücreli Granülom
Santral dev hücreli granülom başlangıçta soliter, kist benzeri bir radyolüsent
lezyon şeklinde meydana gelebilir ancak büyüdükçe genelde sabun köpüğü şeklinde
multiloküler radyolüsent lezyona dönüşebilir. Travmanın sebep olan bir faktör olduğu
düşünülmekle beraber pek çok patolog şu anda bunun doğru olmadığına inanmaktadır.
Etiyolojisi belli değildir (6).
Resim 4. santral dev hüccreli granuloma
Ayırıcı Tanı
Santral dev hücreli granulomanın ayırıcı tanısında; ameloblastoma, cherubism,
anevrizmal kemik kisti, metastatik tümörler ve santral hemangioma sayılabilir.
63
6.2.3 ) Hiperparatiroidizmin Dev Hücreli Lezyonu
Hiperparatirodizmin dev hücreli lezyonunun klinik, radyografik ve histolojik
karakteristik özellikleri dev hücreli granülomlar ile aynıdır. Uniloküler veya
multiloküler bir radyolüsent lezyon şeklinde görülebilir. Primer, sekonder veya tersiyer
hiperparatiroidili hastalarda saptanır. Lezyonunun tanımlanması eşlik eden paratiroid
hormon veya böbrek bozukluğunun görülmesine bağlıdır (6).
6.2.4 ) Cherubism
Familyal tutulumun olmadığı olguların bildirilmiş olmasına rağmen cherubism,
genellikle otozomal dominant bir kalıtım gösterir. Görülme sıklığı erkek hastalarda
%100 dür. Hastalık iki veya daha fazla sayıda ayrı ayrı, multiloküler görünümlü
lezyonla seyreder. Bazen interloküler kemik, multiloküler görünümün kaybolacağı
kadar belirsizleşebilir.
Resim 5: Cherubism
Bulgular
Cherubism daha çok 2 ile 20 yaş arasındaki hastalarda görülür. Genellikle
ramusda bilateral olarak başlar. Bu bölgelerde yüzün ağrısız şişliği zamanla belirgin
64
hale gelir. Bazen bütün mandibula etkilenir. Diğer kemikler de etkilenebilir ve bu
alanlarda ortaya çıkan genişleme göz kapaklarını yukarı doğru kaldırarak hastada
“melek yüzlü” bir görünümün ortaya çıkmasına sebep olur. Lezyon yavaş bir şekilde
büyüyerek korteksi genişletir ama perfore etmez. Parestezi görülmez (6).
Patolojik bölgenin büyümesi yaklaşık 8 – 9 yaşlarında maksimumua ulaşır.
Lezyon puberte döneminde gerilemeye başlar. Kemikğin yapısı genellikle 30 yaşında
normale döner ancak birkaç olguda, etkilenen ramusun kemiği radyolojik incelemede
buzlu cam görünümü sergilemeye devam edebilir. Bazı hastalarda yıllar boyunca kalan
bir şişlik görülebilir.
Bu hastalıkta erken gelişen kitlelerden dolayı birkaç posterior diş eksik olabilir.
Bu genişlemeler tomurcukları ve gelişmekte olan folikülleri harap edebilir.
Postero-anterior görüntülerde, lezyonla ilişkili dişler genellikle havada asılı gibi
görülürler. Mikroskobik incelemede lezyonlar, yüksek derecede vasküler bir stroma
içindeki fibroblastlardan oluşur. Az sayıda çok çekirdekli dev hücreler kümeler halinde
oluşabilir. Perivasküler eosinofilik granuloma genellikle mevcuttur. Tanıda bize
yardımcı olan biokimyasal parametreler:
Serum alkalen fosfataz – 236 IU/L (151 – 471 IU/L)
Serum kalsiyum – 8 mg/dL (8,5 – 10,5 mg/dL)
Serum fosfor – 6,8 mg/dL (2,1 – 5,6 mg/dL) (8).
Ayırıcı tanı
Ramusta
bilateral
olarak
oluşan
lezyonlar
bizi
doğru
bir
izlenime
yönlendirmelidir. Bununla birlikte familyal olmayan olgular ve unilateral lezyonlar da
bildirilmiştir ve hekim olası tanılara aşina olmalıdır. Hiperparatiroidizmde ve bazı
Noonan sendromu olgularında çok sayıda multiloküler dev hücreli lezyonlar görülür.
65
Dolayısıyla bu oluşumlar da dışlanmamalıdır. Sık rastlanmayan diğer benzer lezyonlar;
multipl veya diffüz fibromatöz lezyonlar, multipl odontojenik fibromalar ve
fibroodontojenik displazilerdir. Bu lezyonlardan sonuncusu poliostotik ve familyaldir.
Tedavi
Öncelikle sorunun doğru tanımlanması ve periyodik klinik ve radyografik
muayene gerekirlidir. İnsizyonel biyopsi ile genellikle doğru tanıyı koyabiliriz. Dişlerin
düzgün konumlanmasını sağlamak için ortodontik tedavi gerekebilir. Bazen de özellikle
hızlı büyüme gösteren olgularda, estetiği sağlamak için lezyonun cerrahi olarak
düzeltilmesi gerekebilir (6).
Sudhaa Mani ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmalar sonucunda; hasta puberteye
yaklaşırken lezyon gerileme eğilimindedir. Bu sebeple spesifik tedavi uygulanmamıştır.
Hastaya, 6 ayda bir inceleme için bildirimde bulunması tavsiye edilmiştir. Hasta 6 ay
sonra kontrole geldiğinde sağ ve sol taraftaki fasiyal şişlikte progressif bir artış
gözlenmiştir. Kafatasının OPG ve PA görüntüleri ilk görüntülerle karşılaştırıldığında
herhangi bir anlamlı değişiklik göstermemiştir. Ancak BT taraması, mandibulanın sağ
ve sol ramusunda bulunan yumuşak doku densitesi ile birlikte büyük yaygın bir litik
lezyonun varlığını göstermiştir. Hasta, hastalığın puberteden sonra gerileyeceği
konusunda bilgilendirilmeli ve 6 ay sonra kontrole çağrılmalıdır (8).
6.2.5) Odontojenik Miksoma
Odontojenik miksoma, çoğunlukla çene kemiklerinde meydana gelen infiltratif
benign bir tümörüdür ve odontojenik tümörlerin %3 ile %6’sını oluşturur. Bu neoplazi
mezenkimal kökenlidir. Bazen stromada odontojenik epitel oluşabilir.
66
Bulgular
Başlıca şikayet çenenin yavaş büyüyen, ağrısız genişlemesidir. Dişlerde yer
değiştirme, eğilme ve açılanma görülür. Bazen kemik rezorpsiyonu da görülebilir.
Dudak uyuşması çok nadir görülür ve ağrısıdır. Büyük bir kısmı 10 ile 50 yaşları
arasında meydana gelir. Yaş ortalaması 25 ile 35 yıl arasında değişir ve daha çok
kadınlarda görülür. Büyük bir kısmı dişlerin olduğu alanlarda gelişir ve maksiller:
mandibular lezyonların görülme oranı 3: 4 olarak bildirilmiştir. Çene kemiklerinin
miksomaları çocuklarda daha büyük olma eğilimindedir.
Odontojenik
miksoma
radyografik
incelemede:
unikistik,
multiloküler,
perikoronal ve radyolüsent-radyoopak şekillerde görülebilir.
Ayırıcı tanı
Tipik bir multiloküler radyolüsent lezyon ile karşılaşıldığında bu tür bir lezyondan
şüphe edilse bile ayırıcı tanıda, bu bölümde tartışılan bütün lezyonlar düşünülmelidir.
Ancak bal peteği veya tenis raketi görüntüsü varsa özellikle miksoma ile birlikte
ameloblastoma ve kemik içi hemanjiyom düşünülmelidir (6).
Miksoma genellikle ileri yaş grubunda soliter bir lezyon olarak meydana geldiği
için, bu lezyonun multiple cherubism lezyonları ile karıştırılması söz konusu
olmamalıdır.
Dev hücreli granülom en sık olarak çenenin anterior kısmında görülürken
miksoma sıklıkla mandibulanın ramusunda ve premolar ve molar bölgelerinde görülür.
Tedavi
Odontojenik miksomanın rekürrensleri oldukça sıktır ve tedavi edilen hastaların
%25’inde bildirilmektedir. Tümörün kendisini çevreleyen ilik boşluklarına yayılma
eğiliminden kaynaklanmaktadır. Yaygın lezyonlarda rekürrenslerden kaçınmak için,
67
tümörün bol miktarda çevre kemik dokusu ile birlikte rezeksiyonu gerekir. Buna
bölgedeki dişler de dahil edilmelidir. Enükleasyon ve küretajla birçok olgu başarılı bir
şekilde tedavi edilmektedir (6).
6.2.6) Odontojenik Keratokist
Odontojenik keratokist, kist benzeri bir radyolüsent lezyon olarak ayrıntılı bir
şekilde tartışılmaktadır. Çoğunlukla multiloküler radyolüsent lezyon şeklinde meydana
geldiği için bu bölüme dahil edilmiştir. Bu yüzden, bu bölümde yer alan lezyonların
ayırıcı tanısında düşünülmelidir.
6.2.7 ) Anevrizmal Kemik Kisti
Anevrizmal kemik kisti(ABC), epitel tabakasına sahip olmadığı için bir
psödokisttir. Uniloküler veya multiloküler bir radyolüsent lezyon şeklinde oluşur ve
büyüdükçe kemikte ekspansiyona sebep olur. En sık olarak uzun kemiklerde, vertebrada
ve bazen çenelerde görülür. Etiyolojisi ve patogenezi belli değildir. Bazı patologlar,
travmatik kemik kistiyle ve santral dev hücreli granülom ile birlikte bir bütünlük
oluşturduğunu düşünmektedir.
ABC’nin primer bir kemik lezyonunda meydana gelen sekonder fenomen olduğu
hipotezini test etmek için yoğun bir çalışma gerçekleştirilmiştir. ABC’ye benzer alanlar
dev hücre granülomlarının %28’inde, fibröz displazilerin %10’unda, 7 Paget hastasının
birinde, fibrosarkomların %14’ünde ve osteosarkomların %11’inde görülmüştür (6).
Bulgular
ABC mandibulayı maksilladan daha çok etkileyen ama perioral bölgelerde
nadiren karşılaşılan yavaş büyüyen bir lezyondur. Sıklıkla 20 yaşın altındaki kişileri
etkiler. %93’ü hayatın ilk 30 yılı içinde meydana gelir, en sık tutulan yerler molar
bölgelerdir ve hızlı bir büyüme öyküsü olabilir. Yavaş büyüdüğünde kortikal plakları
68
genişletebilir ve inceltebilir ancak perfore etmezler. Dişlerde yer değiştirme olabilir
ancak rezorpsiyon nadiren görülür. Lezyon cinsiyet ayırımı göstermez. Parestezi
görülmez. ABC’leri soliter lezyonlardır ama bir tane bilateral lezyon olgusu da
bildirilmiştir. ABC’ler fibröz displazi, sementoossifiye fibroma ve dev hücreli granülom
gibi diğer lezyonlarla birlikte görülebilirler (6).
Lezyon yumuşak ve kırmızımsı-kahverengidir. Zengin kan desteğinden dolayı
kanla dolu bir süngere benzer. Mikroskobik incelemede; kavernöz, ince duvarlı kan
boşluklarını içeren ve fibröz bir stoma boyunca dağılmış olan dev hücreleri içerir.
Kemik spikülleri ve osteoid bulunabilir.
Ayırıcı tanı
Anevrizmal kemik kistinin ayırıcı tanısında; odontojenik kist, santral myxoma,
tümörler, fibröz displazi ve sementoossifiye fibroma düşünülebilir.
Tedavi
Tehlikeli bir cerrahi girişimden kaçınmak için kemiğin etkilenen bölgesinin
aspirasyonu önerilmektedir. Bir ABC’den genellikle bol miktarda kan aspire edilebilir
ancak hemanjiyomlardan veya şantlardan aspire edilen şırıngalar dolusu kan kadar
aspire edilmez. En seçkin tedavi cerrahi küretajdır. Büyük lezyonlar cerrahi rezeksiyon
ve hemen rekonstrüksiyon gerektirebilir. Rekürrens bildirildiği için rutin takip
gereklidir (6).
6.3) ÇENENİN METASTATİK TÜMÖRLERİ
Çene kemiklerinin sekonder maligniteleri bütün metastazların yaklaşık %1-3’ünü
oluşturur ve oral yumuşak dokuda meydana gelenlerden 2,5 – 5 kat daha fazla görülür.
Kadınlarda çene kemiklerine en sık metastaz yapan malign tümörler: meme, adrenal
gland, kolorektal bölge, genital organlar ve tiroid bezinden kaynaklanan tümörlerdir.
69
Erkeklerde en sık rastlanan örnekler ise; akciğer, prostat, böbrek, kemik ve adrenal
gland tümörleridir.
Uzak yerlerden gelen malign hücreler arterlerle taşınırlar. Ancak bazı patologlar
malign hücrelerin primer yerlerden paravertebral Batson veni aracılığıyla çeneye
geçtiğine inanmaktadır.
Kemik içi metastatik tümörler diğer çeşitli radyografik görünümlere de sebep
olabilirler.
Bulgular
Mandibular kemik maksilladan daha sık rastlanan bir sekonder tümör yeridir ve
premolar ve molar bölge en sık etkilenen bölgelerdir. Olguların yaklaşık olarak %70’i
mandibulada meydana gelir. Kadın hastalarda daha sık görülür. Olguların yaklaşık
%30’unda oral neoplazi, malignitenin ilk bulgusudur. Bunların çoğu 50 ile 70 yaşları
arasında teşhis edilir (6).
Sekonder çene tümörü olan bir hasta, lokal çene metastazından kaynaklanan veya
tümörün kendisinden kaynaklanan ağrı için tıbbi yardıma başvurabilir. Ana tümörün
indüklediği semptomlar genellikle, etkilenen organın bozulmuş fizyolojik durumunu
yansıtır.
Metastatik bir çene tümörünün oluşturduğu lokal semptomlar, primer malign çene
tümörünün oluşturduğu semptomlara benzer. Bunlar, erken bir lezyonda hiç
bulunmayan semptomlardan ciddi kemik yıkımına sebep olan ilerlemiş bir lezyona
kadar değişebilir. İlerlemiş tümörler genellikle inferior dental kanalı da etkiler ve alt
dudakta etkilenen tarafta parestezi veya anesteziye sebep olurlar. Lezyon daha da
yaygın hale geldikçe patolojik fraktürler görülebilir.
70
Genişleyen bir lezyon kendisini çevreleyen yumuşak dokulara invaze olabilir ve
böylece çene kemiğine fikse olur. Kemiğe fikse olmuş lezyonun prognozu kötüdür.
Benzer şekilde, eğer dil tümör tarafından bir bölgeye fikse edilmişse hareketleri
engellenebilir ve konuşma da bozulabilir.
Ayırıcı tanı
Bütün multiloküler lezyonların düşünülmesi gerekse de hastada vücudun başka bir
yerinde primer malignite öyküsü varsa ayırıcı tanıda metastatik tümör olasılığı listenin
üst sıralarında yer almalıdır.
Tedavi
Metastatik tümör tanısı konulunca ve primer tümör tanımlanınca, olgu tümör
kurulu tarafından yönetilmelidir. Tümör kurulunun kararını aşağıdaki faktörler
belirleyecektir:
1. Tümör daha önce başarılı bir şekilde tedavi edilmişse ve mevcut çene lezyonu
sadece tam bir muayeneden sonra tespit edilebilen metastatik bir tümörse ve
hastanın genel tıbbi durumu izin veriyorsa metastatik lezyon agresif bir şekilde
tedavi edilmelidir.
2. Çene lezyonunun tipine, lokalizasyonuna ve primer tümörün tedaviye yanıt verme
şekline bağlı olarak cerrahi, radyasyon, antitümör ilaçlar ya da bu tekniklerin çeşitli
kombinasyonları kullanılabilir. Ancak sekonder tümör aynı tedaviye primer
tümörden daha farklı yanıt verebilir.
3. Primer tümör rekürrens göstermişse ve geniş metastazlar varsa, çene lezyonu
konservatif bir şekilde tedavi edilmelidir. Mümkün olduğunca fazla konfor
sağlamak için Palyatif önlemler alınmalıdır (6).
71
6.4) KEMİĞİN VASKÜLER MALFORMASYONLARI VE SANTRAL
HEMANJİYOM
Kemiğin vasküler malformasyonu (VM), kemiğin santral hemanjiyomundan (CH)
daha sık bir şekilde meydana gelir. VM’lerin %35 kadarı kemikte meydana gelirken
kemik CH’leri daha seyrektir. Kemik CH’si çenede nadiren meydana gelen benign bir
tümördür. Kafatasında ve vertebrada daha sık görülür. Konjenital veya travmatik
kökenli olabilir ve VM’den ayırt edilmesi zor olabilir.
Kemiğin bu lezyonları büyük taklitçiler olarak adlandırılırlar çünkü çok değişik
radyolojik görünümler oluşturabilmektedirler. Worth ve Stoneman çeşitli radyografik
görünümlerin mükemmel ve tam bir incelemesini hazırlamıştır. Olguların yaklaşık
%50’sinde multiloküler bir görünüm tespit edilmiştir.
Bu görüntülerin radyografik marjinleri iyi veya kötü tanımlı olabilir. Etkilenen
dişlerin köklerinin rezorpsiyonu belli bir sıklıkla meydana gelir ve radyoopak halkalar
şeklinde görünen kalsifikasyonlar da bazen görülebilir (6).
Bulgular
VM veya CH’li bir hastanın olağan şikayeti çenenin yavaş büyüyen asimetrisi ve
lokalize gingival kanamadır. Uyuşma, hassasiyet ve ağrı da tanımlanmıştır. Bu soliter
tümör kadınlarda yaklaşık 2 kat daha sık görülür ve yaklaşık %65’i mandibulada
meydana gelir. Tümör her yaştan hastayı etkileyebilse de büyük bir çoğunluğu 10 ile 20
yaş arasındaki hastalarda saptanmıştır. Parestezi bazen görülebilir.
Ayırıcı tanı
Dişler çevresindeki lokalize gingival kanama ile birlikte radyografik olarak
değerlendirildiğinde bizde güçlü bir CH şüphesi uyandırır. Bu izlenim, bölgeden büyük
miktarlarda kan aspire edildiği zaman daha da güçlenir.
72
Tedavi
Bir vasküler malformasyon veya kemik içi hemanjiyomun tanısına ulaşıldıktan
sonra cerrah, hastanın tam bir muayenesini gerçekleştirmeli ve çenenin travmatik
olaylarına ölüm eşlik edebildiği için hemen tedaviye başlamalıdır. Anjiyografiler bir
hemanjiyomun veya arteriovenöz bir anevrizmanın tanımlanmasına büyük ölçüde
yardım eder.
7) DÜZENSİZ VE İYİ TANIMLANAMAYAN SINIRLARI OLAN SOLİTER
RADYOLÜSENT LEZYONLAR
7.1) KRONİK OSTEİTİS
Kronik osteitis, genellikle bir dişin kökleri çevresinde meydana gelen lokal
enflamasyon veya enfeksiyondur. Düzensiz, iyi tanımlanamayan sınırları olduğu için bu
bölüme dahil edilmiştir. Olayı başlatan diş devitaldir ve genelde perküsyonda hassasiyet
vardır. Bir fistül bulunabilir ve alveoler kemikten geçerek genellikle apeks düzeyinin
yakınında mukozanın üzerine açılır.
Ayırıcı tanı
İntraalveoler bölgeye drene olan bir fistül varlığı, radyolüsent bölgenin kronik
osteitis, abse veya osteomyelit olduğunun kesin bir kanıtı değildir.
Böyle bir lezyon periapikal alanda enfekte bir malign tümörü temsil ediyor
olabilir. Ancak bu tür tümörlerin düşük insidansta görülmesi sebebiyle ve küçük bir
malign lezyonun enfekte olması pek mümkün olmadığından, drene olan periapikal
radyolüsent lezyon ayırıcı tanısında bu listenin alt sıralarında yer almalıdır (5).
73
Tedavi
Kronik alveole rabse tedavisi daha önce de tartışılmış olmasına rağmen, çenenin
radyolüsent lezyonlarının tedavisi ile ilgili en az 3 özelliğin tekrar edilmesi önemlidir.
Bu kurallara uyulması, hekimin doğru bir tanı koyabilmesini mümkün kılar veya en
azından ilk izlenimi ve tedaviyi yeniden değerlendirme fırsatını sunar. Böyle bir
doğrulama, küçük periapikal bir maligniteye yanlışlıkla periapikal pulpitis tanısı
konması, bu şekilde tedavi edilmesi ve ihmal edilmesi ile sonuçlanabilecek korkunç bir
gecikmeyi engeller. Bu 3 durum aşağıda açıklanmıştır:
1. Hekim periapikal radyolüsent bir lezyonu, ilişkili dişin kök kanallarını oblitere
ederek cerrahi olmayan bir şekilde tedavi etmeyi seçerse, kemik lezyonun başlangıç
izlenimini kanıtlamak için takip filmleri çekilir.
2. Hekim, kanal obliterasyonunu tamamlamak için kök rezeksiyonu ile birlikte veya
tek başına küretajın gerekli olduğunu düşünüyorsa periapikal doku mikroskobik
incelemeye gönderilmelidir.
3. Hekim dişi çekmeyi seçerse, periapikal lezyon çıkarılmalı ve mikroskobik olarak
çalışılmalıdır. Ancak köklerin bulunduğu alandaki küçük maligniteler sık
görülmezler ve ekstraksiyon olgularının dışında her periapikal radyolüsent
lezyonun biopsisini yapmak doğru değildir.
Bu felsefe, kronik osteitis de dahil olmak üzere benign görünümdeki periapikal
radyolüsent lezyonların doğru tedavi edilmesini sağlar (5).
7.2) KRONİK OSTEOMYELİTİS
Osteomyelitis, kemiğin patojenik mikroorganizmalara bağlı olarak meydana gelen
bir enflamasyonudur. Sadece alveoler kemik etkilendiği zaman hastalık proçesi, ampirik
74
şekilde bir osteit olarak düşünülür. Çenenin bazal kemiği etkilenmişse bu proçes
osteomyelitis olarak kabul edilir. Osteomyelitis tipleri aşağıda listelenmiştir.
Osteomyelitis tipleri:
1. Akut osteomyelitis,
2. Kronik osteomyelitis,
3. Proliferatif osteomyelitis,
4. Sklerozan osteomyelitis
a. Lokal
b. Diffüz
Kronik osteomyelitis, akut osteomyelitisin kısmen gerilemesinden kaynaklanabilir
veya kendi başına ortaya çıkarak bağımsız bir seyir izleyebilir. Osteomyelitis
günümüzde sık görülmez ve bu hastalığın gelişmesinde predispozan faktörler önemli bir
rol oynadığı için sağlıklı kişilerde nadiren meydana gelir:
1. Kemiğin, azalmış mikrovaskülarizasyonu ile ilişkili hipoksik durumları.
2. AIDS, lösemi, malnutrisyon ve uzun süreli yüksek doz kortikosteroid kullanılması
gibi durumlarda görülen immün yetmezlikler.
3. Nötropeni ve kemoterapi uygulamaları.
Çenenin osteomyelitisi büyük ölçüde odontojenik kökenli olup genelde
polimikrobiyaldir.
Sıklıkla
şu
bakteriler
tanımlanmaktadır:
Bacteroides,
Peptostreptococcus, streptokoklar ve diğer fırsatçılar. Kronik duruma ulaşılınca
Actinomyces, Eikenella, Arachnia, Coccidiodes, Mycobacterium tuberculosis ve
Klebsiella gibi diğer mikroorganizmalar önemli bir rol oynar (5).
75
Bulgular
Osteomyelitis her yaşta görülebilmekle beraber, proliferatif periostit haricinde
veya ciddi bir predispozan faktör bulunmadığı sürece hayatın ilk 30 yılı içinde sık
görülmez. Daha yoğun bir kortikal kemiğe sahip olması ve daha yüksek kemik fraktürü
sebebiyle mandibulada daha sık görülür. Erkeklerde kadınlara göre daha çok rastlanır.
Klinik muayene enflamasyon, hassasiyet, ağrı, şişlik, intraoral ve ekstraoral drene
olan fistüller, bölgesel lenfadenopati, ateş, lökositoz ve artmış eritrosit sedimentasyon
hızı gibi enfeksiyon bulgularını gösterir.
Erken bir akut osteomyelitis radyolojik olarak, hızlı başlangıcından dolayı kemik
değişiklikleri göstermez. Tam tersine, kronik osteomyelitisin görüntülerinden biri
düzensiz, iyi tanımlanamayan sınırları olan ve düzensiz şekilli bir radyolüsent lezyon
şeklindedir (5).
7.3) HEMATOPOETİK KEMİK İLİĞİ DEFEKTİ
Hematopoetik kemik iliği defekti, periapikal radyolüsent bir lezyon olarak ve kist
benzeri bir radyolüsent lezyon şeklinde açıklanmıştır. Bazen düzensiz, iyi
tanımlanamayan sınırları olan radyolüsent bir lezyon olarak da görülebilir. Bu durumda,
bu bölümde yer alan diğer lezyonlardan ayırt edilmesi gerekir. Bu lezyonların
büyümediğinden emin olmak için 3 – 6 ay içinde radyografi ile kontrol etmek gerkir.
Yine de, böyle bir lezyon şüpheli metastatik hastalık durumlarında endişe verici olabilir.
7.4) SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOM
Skuamöz hücreli karsinom(SCC), kırmızı ve beyaz bir lezyon olarak, başka bir
yerde de ekzofitik bir lezyon olarak ve bir ülser olarak tanımlanmıştır. Bu tartışma
primer olarak kemiğin yıkıcı görüntüsü ile ilgilidir.
76
SCC oral kavitede en sık rastlanan malign lezyon olduğu için aynı zamanda, çene
kemiklerinde de radyolüsent lezyonlar oluşturan en yaygın malignitedir. Bütün intraoral
SCC’ler kemiğe invaze olup tahrip etmezler ancak dil, dil tabanı, bukkal mukoza,
dudak, yumuşak damak ve orofarinks SCC’leri, büyük bir boyuta ulaşmalarına izin
verilmediği ve olağan dışı yayılımlar yapmadıkları sürece kemiğe invaze olmazlar (5).
Bulgular
SCC periapikal tipte ise hasta, oral bir ülserin şiddetlenmesinden veya kolay
kanayan kırmızı, beyaz veya pembe bir kitleden şikayet edebilir. Biraz hassasiyet
bulunabilir ve bu kitle genellikle alveolün, çenenin ya da sert damağın üzerinde bulunur.
Hastada genellikle kötü bir ağız hijyeni vardır ve hasta çoğu zaman yüksek miktarda
alkol, tütün veya her ikisini birden kullandığını ifade eder. Sık rastlanan diğer
şikayetler; kötü ağız kokusu ve tat bozukluğu, dudağın parestezisi veya anestezisi ve
patolojik bir çene fraktürü mevcutsa çenenin hareketleriyle krepitasyon ve ağrı
olmasıdır.
7.5) FİBRÖZ DİSPLAZİ
Fibröz displazi(FD), periodontal ligament kökenli olmayan hamartomatöz
fibroosseöz bir lezyon olarak kabul edilmektedir. Etiyolojisi tam bilinmemektedir ama
erken evrede fibröz proliferasyonuyla kemik lizisini oluşturan bir radyolüsent kemik
lezyonudur. Olay ilerledikçe kemik, çin yazısına benzer bir görünümde olur ve bunlar
giderek büyür.
FD tek bir kemiği veya birden çok kemiği etkileyebilir. Poliostotik olguların
örnekleri arasında McCune-Albright sendromu yer alır ve bunlara cilt pigmentasyonu
ve endokrin bozukluklar da eşlik eder. Monostotik tip en sık rastlanan tiptir ve sıklıkla
77
çeneyi ve kafatasını etkiler. Mandibular lezyonlar sıklıkla soliterdir ama maksiller
lezyonlar komşu kemikleri de tutabilir ve craniofacial FD olarak adlandırılır (5).
Bulgular
FD erkek ve kadın hastalarda eşit sıklıkta ve maksillada, mandibulada olduğundan
biraz daha sık görülür. Molar, premolar ve kanin bölgeleri ile ramus ve simfiz
mandibulada en sık etkilenen yerleridir. Maksillada en sık etkilenen yerler ise molar ve
premolar bölgeler olup maksiller sinüs de sık olarak etkilenir. Maksillada orbita
tabanına, zigomatik çıkıntıya, kafatasının tabanına yayılabilir ya da maksiller sinüsden
geçerek yayılabilir.
Radyografik olarak, FD'nin erken lezyonları genelde küre şeklinde olmaktan çok
uzunlamasınadır. Kenarları düzensizdir, iyi tanımlanamaz ve normal kemikle iç içe
geçmiştir. Bu lezyonlar genellikle, alveolde yüzeysel olarak yerleşmekten çok çene
kemiğinin derinlerinde yerleşirler. Lezyonun periferinde buzlu cam görünümü oluşturan
değişiklikleri görülmeye başlanabilir. Mandibular kanalın yer değiştirmesi sıklıkla
mandibulanın FD'si ile ilişkilidir (5).
Ayırıcı tanı
FD'nin ayırıcı tanısında; ossifying fibroma, paget’s hastalığı, anevrizmal kemik
kisti ve brown tümör değerlendirilmelidir.
Tedavi
Çene FD'sinin olağan seyrinde lezyon, çocukluk veya adölesan dönemde ortaya
çıkar. 10 yıl veya daha uzun bir süre boyunca yavaş bir şekilde büyür ve yine yavaş bir
şekilde normale döner. Bu tür olgular gözlem ve belki de ortodontik tedaviyi gerektirir.
Daha yaygın olgular, kozmetik veya fonksiyonel iyileşme için rekonstrüksiyon
gerektirebilir. %25 ile %50 arasındaki bir bölümü rekonstrüksiyondan sonra yeniden
78
büyüme gösterebilir ancak bu durum genç hastalarda daha sık görünmektedir. Başka
endikasyonlar olmadığı sürece cerrahiyi mümkün olduğunca geciktirmemek gerekir.
7.6) ÇENENİN METASTATİK TÜMÖRLERİ
Çenenin metastatik tümörleri, çene kemiklerindeki en sık rastlanan malign
tümörler grubunda, primer SCC’den sonra ikinci sırada yer alırlar. Olası görüntülerden
biri, sınırları belli olmayan soliter bir radyolüsent alanın varlığı.
Bulgular
Sekonder bir çene tümörü, periferde meydana gelebilmesine ve oral kaviteye
yayılabilmesine rağmen genellikle kemik dokusunun derinlerinde yerleşir. Ekspansiyon
görüldüğü zaman ekzofitik lezyon genellikle kubbe şeklinde olur ve normal görünümde
mukoza ile kaplıdır (5).
Düzensiz, iyi tanımlanamayan sınırları olan ve boyutları çok büyük farklılıklar
gösterebilen radyolüsent bir alan, çenedeki metastatik tümörlerin oluşturduğu
radyografik görünümlerden biridir. Ağrı ve uyuşukluk sık rastlanan şikayetlerdir.
Kemiğin etkilenen kısmında dişler varsa; lamina dura kaybı, kök rezorpsiyonu veya
dişlerin malpozisyonu ve bulgularının herhangi bir kombinasyonu saptanabilir (5).
Tyler Koivisto ve arkadaşlarına göre; Çene kemiklerindeki metastatik lezyonlar
%80’den daha yüksek oranda mandibulada görülür. Bu tümörler kadınlarda %39-52 ve
erkeklerde ise %48-50 oranında görüldüğü bildirilmiştir. Bidirilen 25 metastatik
lezyonun %68’i erkeklerde ve %32’si kadınlarda görülmüştür (10).
Ayırıcı tanı
Çenenin metastatik tümörlerinin ayırıcı tanısında, bu bölümünde yer alan tüm
lezyonlar değerlendirilmelidir.
79
Tedavi
Metastatik tümörlerin tedavisinde; eğer hastada başka patolojik bulgular yoksa,
rezeksiyon ile birlikte nüks ihtimalini azaltmak amacıyla radyoterapi uygulanabilir.
7.7) MALİGN MİNÖR TÜKÜRÜK BEZİ TÜMÖRLERİ
Malign minör tükürük bezi tümörleri (MMSGT) ekzofitik lezyonlar olarak ve
mukozal ülserler olarak tanımlanmışlardır. Daha sık meydana gelen tipleri: pleomorfik
ve monomorfik adenokarsinom, adenoid kistik karsinom, muko-epidermoid tümör ve
sınıflandırılmamış adenokarsinomlardır.
MMSGT insidansı SCC dan çok daha düşüktür ve MMSGT’ler periferik veya
santral lezyonlar şekilde gelişebilirler. Periferik MMSGT’ler oral kaviteyi döşeyen
yumuşak doku tabakasının herhangi bir yerinde meydana gelebilirler ama gingivada
veya anterior sert damakta minör tükürük bezleri bulunmadığı için bu bölgelerde
nadiren görülürler.
Posterior sert damak, üst dudak, retromolar bölgeler ve dil tabanı en sık etkilenen
periferik yerlerdir (5).
Bulgular
Bu tümörler erken gelişim döneminde genellikle düzgün, normal görünümlü
mukoza ile kaplıdır. Daha sonra yüzeylerinde, kronik travmadan kaynaklanan mukozitis
görülebilir. Travma şiddetliyse veya kitleden biyopsi yapılmışsa yüzey ülserleşebilir ve
ülserli durumda kalabilir. Bu oluşum sıklıkla, nekrotik bir yüzeyin oluşmasına yol açar.
7.8) OSTEOJENİK SARKOM
Osteojenik sakrom çene kemiklerinin en sık karşılaşılan primer tümörü olarak
multiple myelomadan sonra ikinci sırada yer alır. Primitif diferansiye olmamış
hücrelerden
ve
osteoblastların
malign
80
transformasyonundan
kaynaklandığı
düşünülmektedir. Yaklaşık olarak her 100.000 kişide 1 sıklıkla meydana gelir ve
olguların yaklaşık olarak %6-7’si maksillo-fasiyal bölgede görülür. Osteojenik
sarkomun 3 temel radyografik görünümü vardır: tamamen radyolüsent, radyoopak ve
radyolüsent alanlar ve çoğunluğu radyoopak olan lezyonlar. Son 2 tipte klasik güneş
lekesi görülebilir. Bu bölümdeki tartışma daha çok radyolüsent tipi üzerinde olacaktır.
Diğer malign tümörler gibi osteojenik sarkomun da sebebi bilinmemektedir.
Ancak daha önceden radyasyon uygulanmış olan ve Paget hastalığından etkilenen
kemikler artmış bir eğilim gösterirler. Çenenin osteojenik sarkomu, diğer kemiklerde
bulunan osteojenik sarkomdan farklılık gösterir. Bunlar:
1. Ortalama başlangıç yaşı 3 veya 4.dekaddadır; bu, diğer kemiklerde görülenden
yaklaşık 10 yıl kadar daha geçtir.
2. Çene lezyonları metastaz yapma eğilimindedir.
3. Çene lezyonları için prognoz daha iyidir.
Osteojenik sarkom hemen hemen sadece hematojen yolla yayılarak metastaz
yapar. En sık rastlanan metastaz olan pulmoner metastazlar sıklıkla otopside saptanır.
Lenf nodu tutulumu nadirdir (5).
Bulgular
Osteojenik sarkomlu bir hasta, aralıklı lokal bir ağrıdan, parestezi veya
anesteziden, diş mobilitesinden, intraoral kanamadan, çene asimetrisinden ve bazı
olgularda gingiva üzerindeki bir kitleden şikayet edebilir. En sık rastlanan yerler
mandibulanın gövdesi ve maksillanın alveoler kretidir. Bildirilen olgu serisinde yaş
ortalaması 34 ile 36 yıl arasında değişmektedir. Bazı çalışmalarda erkekde daha çok
görülmüştür ancak bu bütün çalışmalarda söz konusu değildir. Semptomların insidansı
ağrı için %40, parestezi için %14 ve dental semptomlar için %25 olarak bildirilmiştir.
81
Diş soketinden dışarıya doğru büyüyen nodüler veya polipoid, biraz kırmızı granülom
benzeri bir kitleyle birlikte yakın zaman önce geçirilmiş bir diş ekstraksiyonu öyküsü de
bulunabilir.
Tümör büyüdükçe, kortikal plakları erozyona uğrattıkça, oluşan fibröz tümör
dokudan dolayı bu genişleme oldukça sert olur. Şişlik başlangıçta düzgün konturludur
ve normal görünümlü mukoza ile kaplıdır. Daha sonra, kronik travmaya uğradıkça
yüzeyde mukozitis gelişebilir. Daha da sonraları yüzeyi ülserleşir ve beyaz gri renkte
nekrotik yüzey ortaya çıkar.
Ayırıcı tanı
Osteojenik sarkomun ayırıcı tanısında;skleroderma, kronik osteomyelitis,
pindborg tümörü ve metastatik karsinomlar ayrıntılı olarak değerlendirilmelidir.
Tedavi
Çenenin osteojenik sarkom tanısı kötü bir prognoza sahip olsa bile, iskeletteki
diğer kemiklerde görülenlerden daha iyidir. Mandibulanın simfiz bölgesindeki lezyonlar
en iyi sonuç gösterirken maksiller sinüsteki lezyonlar en kötü sonucu sergiler. Radikal
rezeksiyon tek başına veya kemoterapi ile kombine olarak sunabilmektedir. Osteolitik
tip en az diferansiye olmuş tiptir ve en kötü prognoza sahiptir.
7.9) KONDROSARKOM
Kondrosarkom, çene kemiklerinde en sık rastlanan primer malign tümörü olarak
multiple myelom ve osteojenik sarkomdan sonra üçüncü sırada yer alır. Ancak sık
rastlanmayan bir çene tümörüdür. Osteojenik sarkom yaklaşık 3 kat daha sık görülür.
Kondrosarkomun
kondromalarda
kesin
veya
sebebi
belli
olmamakla
osteokondromalarda
santralinde veya periferinde gelişebilir (5).
82
geliştiği
beraber
normal
görülebilmektedir.
kıkırdakta,
Kemiğin
Kondrosarkomlar oldukça farklı iki radyografik görüntü sergiler: belirgin bir
radyolüsentlik veya çeşitli şekillerde ve büyüklüklerde radyoopak oluşumlar içeren bir
radyolüsent alan. Bu radyoopak yapılar, kıkırdak oluşum bölgelerindeki kalsifikasyon
veya ossifikasyonların bir sonucudur ve uzun zamandan beri var olan bir tümörün
bulgusudur. Kondrosarkom radyografilerde osteosarkomun görünümünü taklit edebilir.
Spesifik olarak, periodontal ligamentin banda benzer bir şekilde genişlemesine sebep
olabilir.
Bulgular
Çenede görülen kondrosarkomlarının büyük bir çoğunluğu 20 ile 60 yaş
arasındaki hastalarda görülür ve yaş ortalaması yaklaşık olarak 40’dır. En yüksek
insidans üçüncü ve dördüncü dekadlarda görülür ve insidans üçüncü dekadda pik yapar.
Kondrosarkomların %60’dan fazlası erkeklerde görülür ve maksilla mandibuladan daha
sık bir şekilde etkilenir. Maksiller tümörlerin bazıları, nazal kavitenin kıkırdaklarından
köken alan ve maksiller kemiği tutan lezyonları yansıtır. Mandibulada en sık etkilenen
yerler premolar ve molar bölgeler, simfiz, kondil ve koronoid çıkıntılardır (5).
Mezankimal tip çenede daha sık görülür. Mezankimal kondrosarkom, daha hızlı
büyüyen, daha erken ve daha çok metastaz yapan malign bir varyanttır. Bu sebeple çok
daha kötü bir prognoza sahiptir.
Kondrosarkom, mezankimal varyantın dışında, osteosarkomdan daha az agresif
bir şekilde davranır. Hasta çoğunlukla, kemiğin etkilenen bölgesinde uzun yıllardan beri
devam eden ağrılı, yavaş büyüyen bir şişklikten şikayet eder.
Ayırıcı tanı
Kondrosarkomun ayırıcı tanısında; ameloblastoma, odontojenik miksoma,
anevrizmal kemik kisti ve keratokistler göz önünde bulundurulmalıdır.
83
Tedavi
Kondrosarkom radyasyon tedavisine oldukça duyarlıdır ve radyasyon tedavisi
sadece büyük, inoperabl tümörler için palyatif bir prosedür olarak uygulanır. Destek
tedavi olarak kemoterapi de uygulanabilir.
Bir
çene
kondrosarkomunun
prognozu
genelde,
diğer
kemiklerdeki
osteosarkomlarda olduğu gibi iyi olarak kabul edilmez. Olguların en az %60’ı ilk
tedaviden sonra 5 yıl içinde rekürrens gösterir ve bazı olgular 10 – 20 yıla kadar uzun
bir süre sonra nüks edebilir. Simfiz bölgesini tutan iyi diferansiye tümörler en olumlu
prognoza sahiptir (5).
84
KAYNAKLAR
1- Norman K. Wood and Charles G. Barker, Interradicular Radiolucencies, Chapter
18, pp.296-308
2- Norman K. Wood and Iris M. Kuc, Pericoronal Radiolucencies, Chapter 17,
pp.279-295
3- Norman K. Wood and Paul W. Goaz, Solitary Cystlike Radiolucencies Not
Necessarily Contacting Teeth, Chapter 19, pp.309-332
4- Norman K. Wood, Paul W. Goaz and Marie C. Jacobs, Periapical Radiolucencies,
Chapter 16, pp.252-278
5- Norman K. Wood, Paul W. Goaz and Orion H. Stuteville, Solitary Radiolcencies
with Ragged and Poorly Defined Borders, Chapter 21, pp.356-379
6- Norman K. Wood, Paul W. Goaz and Roger H. Kallal, Multilocular
Radiolucencies, Chapter 20, pp.333-355
7- Norman K. Woods and Paul W. Goaz, Anotomic Radiolucencies, Section A
Radiolucencies of The Jaws, Chapter 15, pp.238-251
8- Sudhaa Mani, Balan Natarajan, Karthik Rajaram, Yasmeen Ahmet Sahuthullah,
Subramanium Gokulanathan, Govindasamy Sitra, Rare form of cherubism: Case
report with review of literature, Dental Science – Case Report, Journal of
Pharmacy and Biollied Sciences July 2013, Vol 5 Supplement 2, pp.5142-5146
9- Surekha Venkata Mullapudi, Uday Kumar Putcha and Sesikeran Boindala,
Odontogenic tumors and giant cell lesions of jaw-a nine year study, World Journal
of Surgical Oncology, 9:68, 2011, pp.1-8
10- Tyler Koivisto, BS, Walter R. Bowles, DDS, MS, PhD and Michael Robrer, DDS,
MS, Frequency and Distribution of Radiolucent Jaw Lesions: A Retrospective
85
Analysis of 9,723 Cases, Frequency and Distribution of Radiolucent Jaw Lessions,
Vol 38, Number 6, June 2012, pp.729-732
86
ÖZET
Çağımızda sık görülen tüm bu lezyonlar bireyin hayatını fiziksel, biyolojik, estetik
ve psikolojik açıdan olumsuz etkilemektedir. Özellikle malign oluşumlar metastaz
yapmaları nedeniyle hayati tehlikelere yol açmaktadır. Nüks oranları yüksek olan
tümörler yaşam süresini büyük oranda kısaltmaktadır. Erken teşhis prognozu
etkilediğinden çok önemlidir.
Bu çalışmada kistlerin, tümörlerin ve diğer lezyonların etiyolojileri, tanı kriterleri,
klinik özellikleri, ayırıcı tanıları ve tedavileri değerlendirilmiştir.
87
ÖZGEÇMİŞ
1991 tarihinde Adana’da doğdum. İlköğretimimi Kozan Atatürk İlköğretim
Okulunda tamamladım. 2004 yılında lise eğitimime Kozan Lisesinde başlayarak 2007
yılında mezun oldum. 2008 yılında Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini
kazandım.
88
Download