gizlilik gerektiren alımlarda uygulanacak kurallar

advertisement
GİZLİLİK GEREKTİREN ALIMLARDA UYGULANACAK
KURALLAR (*)
23 Temmuz 2009 tarih ve 27297 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ArGe Projeleri İhale Yönetmeliğinin 8 inci maddesi uyarınca
yapılacak ihale işlemlerinin aşağıdaki şekilde yürütülmesi
kararlaştırılmıştır.
1- Kapsam
Bu kurallar, milli savunma ve milli güvenlikle ilgili işler gibi
gizliliği gerektiren projeler kapsamındaki mal ve hizmet alımları
ile ilgili ihaleleri kapsar. Hangi alımların bu Kurallara göre
yürütüleceği, ihale onayında gerekçeli olarak belirtilir.
2- Özel komisyon oluşumu
İhale yetkilisi en az 5 ve tek sayıda kişiden oluşan Özel İhale
Komisyonunu, yedek üyeler dahil belirler.
3- Uygulanacak ihale usulleri
Bu kapsamdaki alımlar kural olarak pazarlık usulü
kullanılarak gerçekleştirilir. Bu usulün uygulanması halinde işin
nitelik ve özelliğine göre, ihale yetkilisince de uygun görülmek
kaydıyla, üçten az istekli davet edilebilir. Ayrıca, ihale onayında
gerekçesi belirtilmek ve ihale yetkilisince uygun görülmek
kaydıyla, Yönetmeliğin 22 inci maddesinde sayılan şartlar
aranmaksızın, doğrudan temin usulü de kullanılabilir.
4- Kesin teminat
30 gün içinde yerine getirilecek taahhütler, yalnız
yurtdışından isteklilerin davet edildiği alımlar veya İhale
Yetkilisinin teminat alınmasını gerekli görmediği hallerde, ihale
onayında belirtilmek koşuluyla, kesin teminat alınmayabilir.
5- Sözleşme yapma zorunluluğu
Sözleşme yapma eşik değeri, Esasların 38 inci maddesi
uyarınca her yıl Bilim Kurulunca belirlenen eşik değerin dört katı
olarak uygulanır.
(*) Bilim Kurulunun 07.11.2009 tarih ve 180 sayılı toplantısında, bu kuralların 23
Temmuz 2009 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi kabul edilmiştir.
IV/4
KANUN VE YÖNETMELİKLER
1
6- Avans verilmesi
Bu kapsamdaki ihalelerde ihale bedelinin %50 sine kadar
avans verilebilir.
7- İhale belgelerinin saklanması
Bu ihalelere ilişkin dokümanlar gizliliğin gerektirdiği kurallar
doğrultusunda muhafaza edilir.
8- Diğer hususlar
Bu kurallarda belirtilmeyen hususlarda Yönetmeliğin ilgili
maddeleri uygulanır.
2
KANUN VE YÖNETMELİKLER
IV/4
Download