Elektirk Alımına İlişkin Genelge

advertisement
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Sayı :
Konu :
DAĞITIMLI
18/11/2016
60478818-010.06.02-1829
Elektrik Alımları
GENELGE
(2016/3)
Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kanunun “Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeler” başlıklı
28’inci maddesinde “Yılı bütçesinde ödeneği bulunması ve merkezî yönetim kapsamındaki
idareler için Maliye Bakanlığının uygun görüşünün alınması kaydıyla; … elektrik … alımı
için; süresi üç yılı geçmemek, … üzere üst yöneticinin onayıyla gelecek yıllara yaygın
yüklenmeye girişilebilir. …”hükmü yer almaktadır.
Konuya ilişkin olarak Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 13/10/2011 tarihli
ve 13316 sayılı Genelgesinde;
- Elektrik alımında, herhangi bir ön şarta tabi olmaksızın hizmet sunucusunu seçme
serbestisinin bulunduğu,
- Elektrik alımlarının ihale yolu ile temin edilmesinin esas olduğu,
- Elektrik alımı için birimler itibarıyla ayrı ihaleler yapılabileceği gibi, tüm birimlerin
ihtiyaçları için merkezde tek bir ihale de yapılabileceği
belirtilmiştir.
Bu kapsamda, elektrik ihtiyacının temininde kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve
verimli kullanılmasını sağlamak ve üç yılı geçmemek üzere;
- Taşrada elektrik alımları, 12.01.00.04-01.1.2.00-1-03.2 tertibinden il düzeyinde
Bakanlığın tüm birimleri (İlçe Malmüdürlükleri, VDK Birimleri, Denetim Grup
Koordinatörlükleri vb.) ile söz konusu tertipten elektrik gideri ödenen hükümet konaklarını
da kapsayacak şekilde Defterdarlıklar tarafından yapılacaktır.
- Ödenekler 2017 yılından itibaren zorunlu durumlar hariç sadece Defterdarlıklara
tahsis edilecektir.
- Genelgenin yayım tarihi itibarıyla ihale işlem sürecini başlatan (İhale Kayıt
Numarası alan), devam eden veya sonuçlandıran birimler alım sürecini ihale mevzuatına
uygun şekilde tamamlayacaklardır.
- Genelgenin yayımlandığı tarihten önce ihalesi tamamlanmış alımlarda yer almayan
ilçe malmüdürlükleri, hükümet konakları ve diğer birimlerin elektrik giderleri Defterdarlıklar
tarafından uygun olması durumunda iş artışı kapsamında değerlendirilecek, aksi durumda bu
birimler için ayrıca toplu ihaleye çıkılacaktır.
- Alımlarını ihale yöntemi dışında halihazırda sözleşme veya protokol ile yürüten
birimler, söz konusu bu alımlarını sözleşme veya protokol süresince devam ettirebileceklerdir.
- Defterdarlıklar 2017 ve daha sonraki yıllarda yapacakları ihalelerde yukarıda yer alan
açıklamaları göz önünde tutarak il düzeyinde tek ihale yapacaklardır.
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://evrakdogrulama.muhasebat.gov.tr
adresine girerek (78guF5-0h2RsR-CG/mQ1-QlRMz9-C4zyIjkX) kodunu yazınız.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Devlet Mah. Dikmen Cad. No:12, M Blok, Kat: 3-4
Telefon: (312)415 11 88 Faks: (312)415 26 80
e-posta: Elektronik Ağ: www.maliye.gov.tr
Bilgi için:İslam İNCE
Mali Hizmetler Uzmanı
Telefon:(312)415 11 90 / 415 11 84
- Defterdarlıklarca yapılan ihale sonucunda elektrik alımının tedarik
edilememesi halinde ihalenin her alım döneminde tekrarlanması şartı ile, alım dönemi için
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 21/03/2013 tarihli ve 3003 sayılı genel yazısında
belirtilen hususlar dikkate alınarak elektrik alımı yapılacaktır.
- Defterdarlıklar bu genelgenin uygulanmasına ilişkin her türlü tedbiri alacaklardır.
- Her yıl ihale sürecinin tamamlanmasından sonra ilgili Defterdarlıklar veya herhangi
bir nedenle elektrik gideri ödeyecek diğer birimler, elektrik teminine ilişkin Ek’teki formu
doldurarak Bakanlığımıza (İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı) yazı ekinde
göndereceklerdir.
Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.
(e-İmzalıdır)
H.Abdullah KAYA
Müsteşar
EK: 1- Form (1 sayfa)
DAĞITIM:
- Merkez Birimlerine
- 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://evrakdogrulama.muhasebat.gov.tr
adresine girerek (78guF5-0h2RsR-CG/mQ1-QlRMz9-C4zyIjkX) kodunu yazınız.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Devlet Mah. Dikmen Cad. No:12, M Blok, Kat: 3-4
Telefon: (312)415 11 88 Faks: (312)415 26 80
e-posta: Elektronik Ağ: www.maliye.gov.tr
Bilgi için:İslam İNCE
Mali Hizmetler Uzmanı
Telefon:(312)415 11 90 / 415 11 84
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards