TBMM B:37 12 .12 . 2007 0 : 1 Kurum, bilişim teknolojisini en iyi

advertisement
TBMM
B:37
12 .12 . 2007
0:1
Kurum, bilişim teknolojisini en iyi kullanan kamu kurumlarından birisi olmuştur. Bilgi tekno­
lojisi desteğiyle Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulan­
masını sağlamakta, kolaylaştırmakta ve hızlandırmaktadır. Böylece, tüm kamu alımlarının elektronik
ortamda tek merkezde kayıt altına alınması, ülkemiz kamu alımları tablosuna ilişkin gerçek verilere
ulaşılması, ihale onayından sözleşmenin imzalanmasına kadar geçecek kritik ihale sürecinin takip
edilmesi sağlanmış olacaktır. Saydamlık ilkesinin tam anlamıyla hayata geçirilmesi, kamu kaynak­
larının etkin ve verimli kullanılmasıyla devlete ve devletin yaptığı işlere olan güven de artacaktır.
Kamu alımlarının elektronik ortamda gerçekleştirilmesine yönelik e-ihale sisteminin de altya­
pısı hazırlanmış olup Sosyal Güvenlik Kurumunun geri ödemeci olduğu tıbbi cihaz ve sarf malze­
mesi ihalelerinde pilot uygulamalara 2008 yılı başında başlanacaktır.
Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri; Kamu İhale Kurumunun 20082010 yıllarına ait tahminî bütçesi tasarruf ilkelerine uyum dikkate alınmak suretiyle hazırlanmıştır.
Bu bütçede kaynakların kullanımında etkinliğin ve verimliliğin artırılması hedeflenmiştir. 2008 yı­
lına ilişkin kurum bütçesinde elde edilecek gelir 69 milyon 123 bin YTL olarak tahmin edilmiştir. Bu
gelirin 52 milyon 561 bin YTL'sinin kurum giderleri için harcanacağı, geriye kalan 16 milyon 562
bin YTL'sinin ise, gelir fazlası olarak hazineye aktarılacağı öngörülmüştür.
Değerli milletvekilleri, bir hususa daha değinerek sözlerime son vermek istiyorum. Kamu alım­
larında bir yandan saydamlığı, verimliliği ve rekabeti artırmayı sağlamak isterken, diğer yandan da
kamu hizmetlerinin gecikmeden ve en iyi şekilde yapılabilmesi gerekliliğini asla gözden uzak tutma­
mamız gerekmektedir.
Kamu İhale Mevzuatı ile getirilen düzenlemelerin maksada uygunluk çerçevesinde uygulan­
ması, bu uygulamayı yapma yetkisi bulunan kişi ve kuruluşların elbette her zaman hukukun sınırla­
rı içerisinde kalmak şartıyla kendi bilgi, tecrübe, maharet, ufuk ve vizyonlarına bağlıdır.
Kamu hizmetinin en iyi şekilde ve ivedilikle görülmesinin gerekliliği ise, hepimizin malumudur.
Kamu hizmetindeki gecikmeler, bazen çok ağır zararlara sebep olabilmektedir. Örneğin, İstanbul
Ataköy'de Ayamama Deresi'nden günde 400 bin metre küp atık su Büyükşehir Belediye Başkanının
bu konudaki büyük çaba ve gayretlerine rağmen, ihale konusundaki düzenlemelerin uygulamada or­
taya çıkardığı zorluklar ve iki defa ihale iptali nedeniyle etrafı da rahatsız ederek, arıtılamadan deni­
ze dökülmeye devam etmektedir. Yine, aynı şekilde Tuzla'da mevcut arıtma tesisinde kapasite artırımı
ve rehabilitasyon ihale iptalleri nedeniyle henüz gerçekleştirilememiş ve pis kokuların etrafı rahat­
sız etmesi önlenememiştir.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Bir dakika ek süreniz var, lütfen tamamlayınız Sayın Ünal.
MUSTAFA ÜNAL (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Bu ve buna benzer mevzuat engeli örneklerini seçim bölgem Karabük'te de, çevre ilçelerimiz,
Zonguldak'ta da, velhasıl ülkemizin her yerinde bulmak ve çoğaltmak mümkündür.
Kamu İhale Kanunu 2002 yılı başında kabul edilmiş ve 2003 tarihinde yürürlüğe girmiş olma­
sına rağmen, yürürlüğe girmeden önce bile 2002 yılında değişikliklere uğramış, daha sonra da büyük
ölçüde tadilata konu olmak zorunda kalmıştır. Kamu hizmetlerinin en iyi şekilde görülmesinin ge­
rekliliği ve ivediliği göz önünde tutularak, bu yasanın getirdiği "en düşük fiyat esası" da başta olmak
üzere, mal ve hizmet alımları ile yapım işlerindeki engelleyici hükümleri tekrar gözden geçirilip ka­
mu hizmetlerinin daha hızlı şekilde yerine getirilmesini sağlayıcı bir yapıya kavuşturulmasında ya­
rar vardır.
-402-
Download