Dağ Otlakları Olan Yaylaların Ekolojik, Ekonomik ve Kültürel

advertisement
Sayı: 140 - Mayıs 2017
Dağ Otlakları Olan Yaylaların
Ekolojik, Ekonomik ve Kültürel Önemi
Dağ otlağı niteliği taşıyan yaylalar, ekonomik amaçla hayvancılık, bunun yanında bazı yörelerde
kısmen tarım yapılan, dönemlik ya da geçici yerleşmelerdir. Ülkemizdeki kimi yaylalar ise, eskiden
beri dinlenme ve tatil yapmaya yönelik olarak da kullanılmaktadır. Özellikle Karadeniz ve Akdeniz
bölgeleriyle Batı Anadolu’da, ormanların içindeki ya da orman sınırının üstündeki, yazları serin
olan, temiz bir çevreye ve doğal güzelliklere sahip pek çok yayladan, uzun yıllardır sayfiye
amacıyla yararlanılmaktadır. Sözü edilen yaylalardan Doğu Karadeniz Bölgesi’nde olanların bir
bölümü, son yıllarda geleneksel yaylacılık faaliyetinin dışında, turizmin de geliştiği yerlerdir. Bu
durum, dünyada değişmeye başlayan turizm anlayışının ülkemizdeki yansımasıdır.
Kırsal turizm türlerinden biri olan “yayla turizmi”, yaylalarda konaklama, dinlenme, çevrede
geziler yapma, gerek doğal gerekse kültürel amaca yönelik gözlemlerde bulunma, geleneksel yayla
yaşamını izleme hatta bu yaşama aktif olarak katılma gibi etkinlikleri içermektedir. Bu bağlamda,
akarsular, göller, şelaleler, ormanlar, çeşit çeşit bitki türleri ve faunası ile doğal güzellikler
bakımından büyük bir zenginliğe sahip yaylalar, bu güzelliklerin yanı sıra, yayla konutlarının özgün
mimari yapısı ve buralardaki geleneksel yaşam tarzı gibi kültürel çekicilikleri ile hem yerli hem de
yabancı turistler için giderek daha popüler hale gelmeye başlayan kırsal mekânlardır.
Yaylaların yer aldığı dağlık alanlarda gerçekleştirilen turizmin, bu alanlarda yaşayanlar için
ekonomik ve sosyal önemi büyüktür. Çünkü turizm, geniş ölçüde kırsal kalkınmada bir araç olarak
düşünülür. Bunun nedeni, turizmin kırsal alanlar için pek çok olanak sunmasıdır. Bu olanakların
başında istihdam ve gelir fırsatlarının yaratılması gelmektedir. Bunun yanında turizmin çoğaltan
etkisine bağlı olarak, ulaşım, inşaat, tarım ve endüstri sektörlerinin harekete geçirilmesi bir başka
olanaktır.
Yaylaların yer aldığı dağlık alanlar, ekonomik bakımdan kırılgan yapıya sahip yerlerdir.
Dolayısıyla turizmin kırsal alanlar için sunduğu bu fırsatlar dağlık alanların kalkınmasında önemli bir
araç olma özelliği taşımaktadır. Bu, sadece geri kalmış ve gelişmekte olan ülkeler için değil,
gelişmiş ülkelerdeki çoğu dağlık alanlar için de geçerlidir.
Ancak yaylaların asıl işlevinin hayvancılık faaliyetlerinde yararlanılan dağ otlakları olduğu da bir
gerçektir. Türkiye’nin kırsal alanlarında meraya dayalı hayvancılık faaliyetleri eskiye oranla büyük
oranda azalmakla birlikte, halen varlığını sürdürmektedir. Ülkenin et ve süt ürünlerinden oluşan
besin ihtiyacının bir bölümünün karşılanması bakımından da hayli önemlidir. Bu nedenle yaylaların
sahip olduğu bütün ekolojik, ekonomik ve kültürel kaynaklardan sürdürülebilirlik ilkeleri
çerçevesinde, dengeli ve planlı bir biçimde yararlanılmalıdır.
DOĞA
Korunan Alanlara Hgs Geliyor… İlk Hgs Uygulaması Uluda ğ’a Kuruluyor…
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü vatandaşların korunan
alanlara zaman kaybetmeden girerek korunan alanlarda daha fazla zaman geçirebilmeleri için bu alanlara Hızlı Geçiş
Sistemi (HGS) kuruyor. Başta HGS’ye sahip araçların korunan alanlara beklemeden giriş yapmalarına imkan
sağlamanın yanında diğer ziyaretçilerin de yaya olarak veya araçları ile girişlerini kolaylaştırmak maksadı ile korunan
alanlarda Hızlı Geçis Sisteminin kurulmasına yönelik olarak Genel Müdürlüğümüz ile Posta ve Telgraf Teşkilatı
Anonim Şirketi arasında geçtiğimiz Ağustos ayında bir protokol imzalanmıştı.
http://www.milliparklar.gov.tr/anasayfa/resimlihaber/17-03-28/KORUNAN_ALANLARA_HGS_GEL%C4%B0YOR
%E2%80%A6_%C4%B0LK_HGS_UYGULAMASI_ULUDA%C4%9E%E2%80%99A_KURULUYOR%E2%80%A6.aspx?
sflang=tr
SİYAH FLAMİNGO TÜRKİYE’DE…
Bahar aylarıyla birlikte milyonlarca göçmen kuşa ev sahipliği yapan Türkiye, nadir görülen, çok özel bir konuğu
da ağırladı. Dünyada bundan önceki dönemde sadece 2 noktada görüntülenen Siyah Flamingo, bu kez Adana’da
görüldü.
http://www.milliparklar.gov.tr/AnaSayfa/resimliHaber/17-04-13/S%C4%B0YAH_FLAM%C4%B0NGO_T%C3%9CRK
%C4%B0YE%E2%80%99DE%E2%80%A6.aspx?sflang=tr
İçme Suyu Kaynakları ve Arıtma Tesislerinin De ğerlendirilmesi Projesi
Türkiye’deki içme suyu kaynaklarının ve arıtma tesislerinin değerlendirilmesi projesi Türkiye Su Enstitüsü
(SUEN)’de gerçekleştirildi. Arıtma tesislerinin teknik, yasal ve kurumsal yapı hususları açısından
değerlendirilmesi hedefiyle yürütülen projede Türkiye’deki çevre koruma çalışmalarının ileri seviyelere taşınması
ve AB direktifleri ile uyumluluğun sağlanması suretiyle, Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinin hızlandırılması
hedeflenmektedir.
https://suen.gov.tr/2017/03/02/icme-suyu-kaynaklari-ve-aritma-tesislerinin-degerlendirilmesi-projesi/
Korunan Alanlar Mevzuatı Paneli Sonuç Bildirgesi
24 Mart 2017’de İzmir’de yapılan SAD ve EÜ-ÇEVSEM beraberliğinde 6 panelistle ile gerçekleşen “Korunan
Alanlar Mevzuatı ve Yeni SİT Düzenlemeleri” Paneli başarıyla tamamlandı. Yaklaşık 60 katılımcı ile gerçekleşen
panelin sonuç bildirgesi aşağıdaki linkten takip edilebilir.
https://defence-kba-turkiye.org/2017/04/19/korunan-alanlar-mevzuati-paneli-sonuc-bildirgesi/
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İklim De ği şikli ği Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Yiyecek, yakıt, elektrik... Modern dünyada enerjiye ihtiyacımız var. Ve milyarlarca insan giderek daha fazla
enerjiye gereksinim duyuyor. Ancak enerji elde etme tarzımız, Dünya’yı değiştiriyor ve bizi tehlikeyle karşı karşıya
bırakıyor. Peki ama daha iyi bir yol bulabilir miyiz? İklim değişikliği bir aldatmaca ya da bilimsel bir komplo değil,
büyük bir test. İşte gerçekler...
http://www.nationalgeographic.com.tr/makale/nisan_2017/iklim-degisikligi-hakkinda-bilmeniz-gerekenler-/3887
Seragazı Emisyon İstatistikleri, 1990-2015
Ki şi ba şı seragazı emisyonları arttı
Seragazları; sera etkisini destekleyen, atmosferde bulunan ve en çok ısı tutma özelliğine sahip olan bileşikler
olup doğrudan seragazları olan karbondioksit (CO 2), metan (CH4), diazotmonoksit (N2O) ve F-gazları ile dolaylı
seragazları olan azotoksitler (NOx), metan dışı uçucu organik bileşikler (NMVOC), karbonmonoksit (CO) ve
kükürtdioksit (SO2) emisyonlarını kapsamaktadır.
Küresel Isınma Potansiyeli: Doğrudan seragazları farklı sera etkisine sahiptir. Karbondioksitin etkisinin bir
birim kabul edilmesi halinde, her bir gazın 100 yıllık zaman diliminde atmosferde yarattığı göreceli etkidir.
Seragazı emisyon envanteri sonuçlarına göre, 2015 yılında toplam seragazı emisyonu CO 2 eşdeğeri olarak
475,1 milyon ton (Mt) olarak hesaplandı. 2015 yılı emisyonlarında CO 2 eşdeğeri olarak en büyük payı %71,6 ile
enerji kaynaklı emisyonlar alırken, bunu sırasıyla %12,8 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, %12,1 ile
tarımsal faaliyetler ve %3,5 ile atık takip etti.
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24588
İklim Politikalarinda Trump Etkisi: Küresel İklim Mücadelesinde Zor Zamanlar
İPM Kıdemli Uzmanı ve İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin ve 2016/17 Mercator-İPM
Araştırmacıları Tuğba Ağaçayak ve Sarah Louise Nash’in “İklim Politikalarinda Trump Etkisi: Küresel İklim
Mücadelesinde Zor Zamanlar” başlıklı politika notu yayımlandı.
http://ipc.sabanciuniv.edu/publication/english-the-trump-effect-on-climate-policy-hard-times-for-global-climate-action/
ENERJİ
Ankara’nın ilçelerine güne ş ve rüzgar enerjisi santralleri kurulacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi aldığı kararla yenilenebilir enerjiye destek verecek.
Güneş ve rüzgar enerjisi santrallerinin kurulması için ilk adımı atan Belediye Meclisi alınan kararları açıkladı.
Ankara’nın ilçelerine kurulacak güneş ve rüzgar enerjisi santralleriyle hem Ankara hem de ülke ekonomisi
kazanacak. Bu kapsamda Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplantısında konu masaya yatırıldı .
http://enerjienstitusu.com/2017/04/17/ankaranin-ilcelerine-gunes-ruzgar-enerjisi-santralleri-kurulacak/
Tire Süt Kooperatifi, Sütü Güne şle So ğutuyor
Örnek projeleriyle dünyada kooperatifçiliğin örnek modeli haline gelen Tire Süt Kooperatifi yenilenebilir enerji
ve çevre teknolojileri konusunda da önemli bir adım attı. "Gücümüz Kooperatif, Enerjimiz Güneş Projesi”
kapsamında 800.000 TL’lik fizibilite hazırlayan kooperatif, İZKA’dan yüzde 75 hibe desteğiyle projeyi hayata
geçirdi.
http://www.solarbaba.com/haber/tire-sut-kooperatifi-sutu-gunesle-sogutuyor
Güne ş enerjisinin sıvıla şt ır ılmas ın ı ve depolanmasını sa ğlayan bir yöntem geli ştirildi
İsveçli bilim insanları güneş enerjisinin sıvılaştırılmasını ve istenildiği zaman kullanılabilmesini sağlayan bir
yöntem geliştirdi.
Gothenburg’daki Chalmers Teknoloji Üniversitesi’nden bilim insanlarının geliştirdiği güneş enerjisinin kimyasal
sıvılar içine depolanabilmesini sağlayan yöntemle artık güneş enerjisinin piller içine depolanması da tarihe
karışabilir.
http://enerjienstitusu.com/2017/04/14/gunes-enerjisinin-sivilastirilmasini-depolanmasini-saglayan-bir-yontem-gelistirildi/
IEA: “Küresel petrol talebi yakla şık üç yıl sonra arzı geçmeye yakın”
Uluslararası Enerji Kurumu, küresel petrol piyasasının dengeye yaklaştığını açıkladı.
Stokların artmasına rağmen küresel petrol piyasasının dengeye yaklaştığını açıklayan IEA, küresel petrol
talebinin yaklaşık üç yıl sonra arzı geçmeye yakın olduğunu belirtti. Ham petrol stoklarında artış yaşanmasına
rağmen, küresel petrol talebinin arzı geçmeye yakın olduğunu ifade eden IEA, küresel petrol piyasasının dengeye
yaklaştığını duyurdu.
http://enerjienstitusu.com/2017/04/17/iea-kuresel-petrol-talebi-yaklasik-uc-yil-sonra-arzi-gecmeye-yakin/
TARIM VE GIDA
Türkiye'deki 24 milyon 500 bin hektar tarım arazisinin 5'te biri toplula şt ır ıld ı.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, bakanlıkça yürütülen tarım
arazilerini toplulaştırma çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Tunç, ilk olarak 1961 yılında Konya'da başlatılan uygulama ile toplam 24 milyon 500 bin hektar tarım arazisinin
bugüne kadar 5 milyon hektarının toplulaştırılmasının sağlandığını, 2 milyon hektar alanda ise uygulamanın
sürdüğünü bildirdi.
Arazi toplulaştırma nedir? Aynı şahsa veya çiftçi ailesine ait, çeşitli nedenlerle, ekonomik üretime imkan
vermeyecek biçimde veya toprak muhafaza ve zirai sulama tedbirlerinin alınmasını güçleştirecek derecede;
parçalanmış, dağılmış, şekilleri bozulmuş dağınık, küçük arazi parçalarının ve hisselerinin bir araya getirilerek,
muntazam şekiller halinde birleştirilmesi, bütünleştirilmesi ve işletmelerin yeniden düzenlenmesi işlemidir.
http://www.dunya.com/sektorler/tarim/tarim-arazilerinin-5te-biri-toplulastirildi-haberi-359266
Çi ğ süt satış kriterleri belirlendi
Çiğ süt için satış kriterleri belirlendi. Market ve mandıralarda tüketiciye satılacak çiğ süt için "ari işletmede
üretim zorunluluğu" getirildi. Aynı zamanda sütün ambalajlı ve etkiletli olması gerekiyor.
Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın hazırladığı "Çiğ Sütün Arzına Dair Tebliğ " Resmi Gazete'de
yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile, çiğ sütün satış kriterleri belirlendi. Çiğ sütün yerel perakendeciler
tarafından son tüketiciye satışını düzenleyen tebliğe göre, çiğ süt arzı sadece hastalıklardan ari işletmeler
tarafından yapılacak.
Bakanlık sokak sütü satışı ile ilgili herhangi bir düzenleme yapmazken, market ve mandıralarda tüketiciye
satılacak çiğ süt için "ari işletmede üretim zorunluluğu" getirdi. Buna göre, market ve gıda ürünleri satan
yerlerdeki çiğ sütün ambalajlı,etiketli ve ari süt işletmelerinden alınmış olması gerekiyor.
http://www.dunya.com/sektorler/tarim/cig-sut-satis-kriterleri-belirlendi-haberi-360086
ULAŞIM
Dünyanın en uzun “yüksek bisiklet yolu” Çin’de açıld ı
Yoğun sis ve hava kirliliği görselleriyle karşımıza çıkan Çin’in havası görece temiz olan bir şehri var. Adı
Xiamen olan bu şehir, diğer Çin şehirlerine kıyasla nispeten küçük bir nüfusu (sadece 2 milyonun altında) ile
de dikkat çekiyor. Xiamen’in havasının temizliği ulaşımın büyük kısmının bisikletle sağlanmasından
kaynaklanıyor. 1990’lardan beri şehirde bu amaçla çalışmalar ve yasaklar uygulanıyor.
http://www.idemahaber.com/dunyanin-en-uzun-yuksek-bisiklet-yolu-cinde-acildi/
İşe bisikletle gitmek kanser ve kalp krizi riskini 'yarıya indiriyor'
Daha mı uzun yaşamak istiyorsunuz? Kanser ya da kalp hastalığı riskinizi azaltmak için çözüm mü arıyorsunuz?
Bilim insanlarının yanıtı basit: İşe bisikletle gidin.
İngiltere'de beş yıldır süren kapsamlı bir araştırmanın sonuçları, bisikletle işe gidip gelmenin bu sağlık risklerini
'yarıya indirdiğine' işaret ediyor.
Araştırmacılar İngiltere ve İskoçya'dan 250 bin çalışanı inceleyerek, daha çok hareketsiz bir şekilde işe
gidenlerle karşılaştırdılar.
Çalışma için incelenen bu insanlardan 2.430'u hayatını kaybetti, 3.748'ine kanser teşhisi kondu, 1.110'u da
kalp sorunlarıyla karşılaştı.
http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-39650692?ocid=wsturkish..social.facebook.sponsored-post.AEP-bike-cancer.1865male.Ad1.mktg
ÇEVRE MEVZUATI
Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeli ği Yayınlandı
Egzoz gazı emisyon ölçümlerinin takibinin sağlanması, ölçüm yaptırmayan taşıtların tespiti ve usulsüz
ölçümlerin önüne geçilmesi amacıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca “Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip
Sistemi” çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi ile egzoz gazı emisyon
ölçümleri dijital ortama aktarılacaktır. Bu kapsamda, Bakanlığın bastırdığı egzoz gazı emisyon pulu ve ruhsatı
ortadan kalkacak, ölçümlerin takibi yazılım sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu sayede pul ve ruhsat basım
ve dağıtım maliyetleri ortadan kalkacak ve sahte pul ve ruhsat kullanımının da önüne geçilecektir.
http://www.csb.gov.tr/gm/cygm/index.php?Sayfa=haberdetay&Id=127671
Büyük plan ve programlara halkın katılım ın ın yolu açıldı
Çevre ve sağlık üzerinde önemli etkileri olması beklenen plan ve programlar artık Stratejik Çevresel
Değerlendirme Yönetmeliği’ne tabi tutulacak. Yürürlüğe giren yönetmeliğin, muafiyet verilmeyen sektörlere ait
plan ve programların olumsuz çevresel etkilerini en aza indirmesi umuluyor. Enerji, sanayi ve ulaştırma gibi
çevreye etkisi yüksek sektörler ise 2023’ten sonra stratejik çevresel değerlendirme kapsamına alınacak.
http://www.wwf.org.tr/basin_bultenleri/guncel_haberler/?6600
Toprak Kirlili ğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmi ş Sahalara Dair
Yönetmelik Uygulama Çalıştay ı’n ın Üçüncüsü Gerçekle ştirildi
“Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Uygulama Çalıştayı”nın
üçüncüsü Antalya İlinde 20-22 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Mukim Temsilci Yardımcısı Atila Uras ve Çevre Yönetimi Genel Müdür
Yardımcısı Sayın Recep Akdeniz’in açılış konuşmalarıyla başlayan çalıştaya İl Müdürlüklerinin temsilcileri ile
toprak kirliliği konusunda Bakanlığımızdan yeterlilik alan özel sektör temsilcileri katılım sağladı.
http://www.csb.gov.tr/gm/cygm/index.php?Sayfa=haberdetay&Id=127583
Mavi Yüzgeçli Orkinos Avcılığı Yapacak Gemilerin Ba şvurusuna, Kota Tahsisine,
Avcılığına, Ta şımac ıl ığına, Besicili ğine, İhracat Ve İthalat ına İli şkin 2017 Y ıl ı Uygulama
Genelgesi (2017/1) yayınlanmışt ır.
http://www.tarim.gov.tr/Duyuru/520/Mavi-Yuzgecli-Orkinos-Avciligi-Yapacak-Gemilerin-Basvurusuna-Kota-TahsisineAvciligina-Tasimaciligina-Besiciligine-Ihracat-Ve-Ithalatina-Iliskin-2017-Yili-Uygulama-Genelgesi-_2017_1_-Yayinlanmistir
YENİ YAYINLAR ve RAPORLAR
KIRSAL MİMARLIK MİRASININ KORUNMASI
.
Türkiye’den ve Dünyadan Örnekler başlıklı bu yayında ülkemizin
farklı coğrafi bölgelerinden toplam 14 yerleşimi konu edinen
makaleler derlenmiştir. Makalelerin tamamı İstanbul Teknik
Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen lisans-üstü tez ve
araştırmalardan üretilmiştir. Doğu Karadeniz’den Trakya’ya, Doğu
Anadolu’dan Ege’ye farklı bölgelerde gerçekleştirilen bu
çalışmalar ile bir yandan Türkiye’nin zengin kırsal kültürlerini
örneklemek, bir yandan da bu mirasın korunması için bir duyarlılık
oluşturmak amaçlanmıştır. 214 s., Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2017.
TÜRKİYE’DE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SİYASETİ
Türkiye iklim değişikliğinin neresinde? Alanında ilk ve en
kapsamlı Türkçe çalışma olan Türkiye'de İklim Değişikliği
Siyaseti, işte bu soruya bir yanıt veriyor. Türkiye'nin iklim
değişikliğiyle mücadele serüvenini dünyadan örneklerle
karşılaştırarak anlatıyor ve bu konudaki "siyasetsizliğini" ifşa
ediyor. 696 s., Phoenix Yayınevi, 2015.
[Çocuklar İçin Ye şil Kitaplar] Babam Amazon Ormanları’nda
Amerikalı doğabilimci John Burroughs , “Sevgi olmadan bilgi kalıcı olmaz. Fakat sevgi önce gelirse bilgi
kesinlikle arkasından gelecektir,” diyor. Çocuklarımızı üzerinde yaşadığımız gezegene saygı duyan bireyler olarak
yetiştirebilmek için biz ebeveynlerin öncelikli görevi, erken dönemde doğa sevgisi verebilmek. Onların minik
omuzlarına taşıyabileceklerinden fazla yük ve korku bindirmeden, doğayla oyun arkadaşı olmalarını sağlamak, bu
yolda atacağımız ilk adım. İkinci adım ise doğayla ve yaşadığımız çevreyle uyumlu, sürdürülebilir yaşam tarzı
benimsemeleri için doğru rol modelleri sunan çocuk kitapları seçmek.
https://yesilgazete.org/blog/2017/04/22/cocuklar-icin-yesil-kitaplar-babam-amazon-ormanlarinda-gonca-mine-celik/
DUYURULAR
Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı, 3-5 Mayıs 2017 tarihlerinde İstanbul`da düzenlenecektir.
Kamu, üniversite ve özel sektör başta olmak üzere, ülkenin kalkınma hedefleri ile bütünleşik bir şekilde
kurumlar ve kişiler arası bilimsel ve ticari işbirliği zemininin oluşturulması, yapılan hizmet ve faaliyetlerden ulusal
ve uluslararası farkındalığın artırılması amacıyla Uluslararası Ar-Ge Zirvesi ve Ar Ge Merkezleri Fuarı
düzenlenecektir. Fuar kapsamında Ar-Ge ekosistemi içerisinde yer alan temel aktörler olan sanayi, üniversite ve
kamu kurumlarının bir araya getirilerek yapmış oldukları çalışmalar hakkında diğer tarafların bilgilendirilmesi,
imkânların tanıtılması, görüş alışverişinde bulunulması ve işbirliği imkânlarının tartışılmasının sağlanması
amaçlanmaktadır.
http://www.ubak.gov.tr/
24. Dendroloji (A ğaç Bilim) Okulu (2015) Ba şl ıyor!
Ankaralıların büyük ilgi gösterdiği ve tüm diğer etkinliklerimiz gibi katılımı ücretsiz olan bu okulunda ekoloji ve
ağaçları tanıma konularının yer aldığı kuramsal ve uygulamalı seminerler verilmektedir. “Dendroloji (Ağaç Bilim)
Okulu”nu 9-16-23-30 Mayıs ve 6 Haziran 2015 Cumartesi günleri saat 10.00-14.00 arasında salonda kuramsal eğitim,
saat 15.00-18.00 arasında ise belirlenen parklarda uygulamalı olarak yapılacaktır. Ağaçlara ve ormanlara ilgi duyan ve
gönül veren her yaştan, her öğrenim düzeyinden yurttaşın katılabileceği “Dendroloji (Ağaç Bilim) Okulu” Ankara
Üniversitesi Fen Fakültesi Kırmızı Salon’da (Tandoğan) gerçekleştirilecektir. Etkinliğe katılım ücretsizdir.
Ayrıntılı Bilgi ve Kayıt İçin: [email protected] adresine başvurulabilir.
http://www.agaclar.net/forum/fuar-toplanti-egitim-kampanya-yarisma/37112.htm
TÜRKİYE ÇEVRE VAKFI’NIN MEVCUT YAYINLARI
2015 yılında yitirdiğimiz Türkiye Çevre Vakfı’nın
kurucularından ve 37 yıl boyunca Vakfın Genel
Sekreterliğini yürütmüş olan Engin Ural’ın anısına
hazırlanan “Küresel İklim Değişikliği ve Etkileri”
konulu kitap yayınlanmıştır. Kitapta küresel iklim
değişikliğinin nedenleri ile çevresel, ekonomik ve
sosyal alanlardaki önemli sonuçlarına ilişkin
araştırma ve değerlendirmeler yer almaktadır.
2016, 287 sayfa, 10 TL.
Türkiye Çevre Vakfı’nın 18-19 Ekim 2007’de
düzenlediği Türkiye’de Çevre Eğitimi konulu
toplantıdaki sunuşlar ve yapılan tartışmalar, bu
kitapta bir araya getirilmiştir.
2015, 160 sayfa, 8 TL.
Türkiye Çevre Vakfı’nın çalışmaları arasında, Çevre Hukuku
ayrı bir yere sahiptir. Kurulduğu günlerde, bu hukuk dalının
tanınması ve yerleşmesi için çalışan, 1982 Anayasası’ndaki
56. Maddeyi teklif eden, 1981’de Çevre Kanunu Taslağı’nı
hazırlayarak kabulünde önemli rol oynayan TÇV, Kanun’un
30. Yıldönümünde yayınladığı bu kitapta bir hizmet daha
yaptığı inancındadır. Prof. Dr. Ruşen Keleş’in, Çevre Kanunu’nun
30 yıllık geçmişine ve uygulamasına toplu bir bakış niteliğindeki
değerlendirmesi yanında; mukayeseli bir çalışma yapacak
hukukçulara faydalı olacağı düşüncesiyle, TÇV’nin 1981’de
hazırladığı taslak, o günlerdeki hükümetin teklifi, Kanun’un
ilk ve bugünkü hali de, kitaba konmuştur.
2013, 107 sayfa, 5 TL.
20 Kasım 2008’de Kocaeli’nde ve 5 Şubat 2009’da İzmir’de
yapılan ve sanayi kesimi temsilcileri ile diğer ilgililerin katıldığı
iki toplantıdaki sunuş ile izleyen tartışmalar, bu kitapta bir
araya getirilmiştir. Ayrıca, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği
Çerçeve Sözleşmesi’nin tam metni ile Kyoto Protokolü’nün
resmî olmayan tercümesi de ek olarak kitapta bulunmaktadır.
2009, 128 sayfa, 5 TL.
20 Mart 2008’de İstanbul’da yapılan ve sanayi kesimi
temsilcilerinin de katıldığı toplantıdaki sunuş ile
yapılan tartışmalar ve katılanlar listesi, bu kitapta
bir araya getirilmiş olup, konu ile ilgili olarak iki
akademisyenin hazırladığı makaleler ve Birleşmiş
Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin
tam metni de, ek olarak kitaba konmuştur.
2008, 112 sayfa, 5 TL.
Türkiye Çevre Vakfı’nın 30 Yılda
Yayınladığı ve Mevcudu Kalmayan
Kitaplarından
Çevre ve Hukuk’tan,
Çevre Koruma Kanunu Taslağı’ndan,
İnsan ve Çevre’den,
İklim ve İnsan’dan,
Ekoloji ve Çevre Bilimleri’nden,
Sanayi ve Çevre Konferansı’ndan,
Biyolojik Çeşitlilik’ten,
Biyolojik Zenginlikler ve Kalkınma’dan,
Çevre ve Kalkınma İlişkileri’nden,
Ortak Geleceğimiz’den,
Türkiye’nin Sulak Alanları’ndan,
Turizm ve Çevre Konferansı’ndan,
Kalkınmanın Demokratikleşmesi’nden,
Yeşil Yönetim’den,
Değişimin Gündemi’nden,
Küresel Komşuluk’tan,
Geleceğe Özen’den,
Atatürk’ün Tabiat ve Çevre Anlayışı’ndan,
Nüfus, Çevre ve Kalkınma Konferansı’ndan,
GAP’ın Ekolojiye ve Tarıma Etkileri’nden,
Sürdürülebilir Kalkınmanın Uygulanması’ndan,
İç Göç ve Çevre’den,
GAP Yöresinde ÇED Eğitimi’nden,
Ansiklopedik Çevre Sözlüğü’nden,
GAP Yöresindeki Endemik ve Tıbbî Bitkiler’den,
CITES ve Tıbbî Bitkiler’den,
GAP Yöresi’nde Nüfus, Çevre
ve Kalkınma Konferansı’ndan,
AB ve Türk Mevzuatında Organik Tarım
ve Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar’dan
Seçilmiş Parçalar ve Özetler. 344
Sayfa 8 TL
Türkiye Çevre Vakfı’nın bir ekip çalışması sonunda
ortaya çıkardığı bu kitap; güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi,
jeotermal enerji, biyokütle enerjisi, hidrojen enerjisi ve
küçük hidroelektrik santraları gibi altı ayrı konuda
Türkiye’nin potansiyeline genel bir bakış getirirken,
ilgili mevzuat ve akademik yayınlar hakkında da bilgi
vermektedir. 2006, 368 sayfa, 8 TL.
Bu kitap, Türkiye Çevre Vakfı’nın 18 Aralık 2003’te
düzenlediği ve Johannesburg Zirvesi’nin getirdiği
sonuçları Türkiye açısından ele alan toplantıdaki
tartışmaları bir araya getirmektedir.
2004, 72 sayfa, 3 TL.
Dr. Mark J. Plotkin, doğadaki şifa verici sırların etkileyici
örneklerini verirken, Güney Amerika’da yaşadığı heyecanlı
tecrübeleri de aktarıyor, piyasada satılan ilâçlarda bitki ve
hayvanlardan elde edilen etkili maddelerin ne kadar
önem taşıdığını anlatıyor. Çevreye ilgi duyanlar yanında,
bütün biyologların, eczacıların, hekimlerin dikkatle
incelemesi gereken bu kitap herkesi heyecanlandıracak
ve hayran bırakacak.
2004, XVI + 208 sayfa, 5 TL.
Kitap Siparişi ve Ödeme Şekli
Kitap isteyenlerin, kitap bedelini “TÇV Döner Sermaye İşletmesi”nin
IBAN: TR 250001500158007267943809 hesabına yatırıp, dekont örneğini e-posta ya da
0 312 418 51 18 no.lu faks yoluyla bize ulaştırmaları halinde, kitaplar, aynı gün içinde belirtilen
adrese kargo ile gönderilecektir. Kargo ücreti alıcılara aittir.
Not: Dekont örneği ile birlikte, adres ve telefon numaralarının, ayrıca; istenen kitapların belirtilmesi de rica edilmektedir.
TÜRKİYE ÇEVRE VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ
Prof. Dr. Mehmet Somuncu (Başkan), Prof. Dr. M. Hakan Yiğitbaşıoğlu,
Yrd. Doç. Dr. Işıl Kaymaz, Doç. Dr. Selim Sanin, Özlem Yonar Coşkunsu
TÜRKİYE ÇEVRE VAKFI HABER BÜLTENİ
Yerel süreli yayın. Ayda bir yayınlanır.
İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Müdürü: Prof. Dr. Mehmet Somuncu
Tunalı Hilmi Cd. 50/20, 06660 Ankara
Tel: 425 55 08, Faks: 418 51 18
e-posta: [email protected]
Download