6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin

advertisement
6284 SAYILI AİLENİN
KORUNMASI VE KADINA KARŞI
ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR
KANUNUN UYGULANMASI
Türkiye önce aile içi şiddetin önlenmesi için;” kadınlara karşı her
türlü ayrımcılığın önlenmesine dair CEDAW’”a 1986 yılında taraf
olmuştur. Daha sonra 2003 yılında İhtiyarı Protokol’ü onaylamıştır.
Türkiye’nin CEDAW sözleşmesi tarafı olmasından sonra
14.01.1998 tarihinde 4320 sayılı kanun yürürlüğe girmiştir ,bu kanun 4
maddelik kısa bir kanundu ,uygulamadaki eksikler nedeni ile 04.05.2007
tarihinde 5636 Sayılı kanunla değişiklikler yapılmıştır, en sonunda
20.03.2012 tarihinde 6284 sayılı kanun yürürlüğe girmiştir. Bu kanun 25
maddelik kapsamlı bir kanun, uygulama yönetmeliği18.01.2013 tarihinde
yürürlüğe girmiştir.
Bu kanunda koruyucu ve önleyici tedbirler
düzenlenmiştir.
Koruyucu tedbirler mülki amirler, kolluk kuvvetleri
ve Hakim tarafından verilir.
Önleyici tedbirler ise hakim tarafından ve
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kolluk
amiri tarafından verilir ve hakimin onayına sunulur.
Bu kanun hükümleri ile; tedbir kararları, itirazlar,
destek hizmetleri ve Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığına getirilen yükümlülükler
düzenlenmiştir.
ŞİDDET NEDİR?
6284 sayılı kanunla şiddete uğrayan veya uğrama
tehlikesi bulunan kadınlar ,çocuklar ,aile bireyleri
ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurlarının korunması
ve şiddetin önlenmesine yönelik tedbirler ve
uygulamaya ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.
Bu kanunda şiddet ev içi ve kadına yönelik
olarak kanunda tanımlanmıştır.”
Kişinin fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesi ile veya acı çekmesi ile
sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı yada
özgürlüğün keyfi engellenmesini de içeren: toplumsal kamusal yada özel alanda meydana
gelen fiziksel,cinsel,psikolojik; sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranış”olarak
tanımlanmıştır.
Ev içi şiddet “Şiddet mağduru ve şiddet uygulayanla aynı haneyi paylaşmasa da aile
veya hanede yada aile mensubu sayılan diğer kişiler arasında meydana gelen her türlü
fiziksel,cinsel,psikolojik ve ekonomik şiddet”tir.
Kadına yönelik şiddet “kadınlara yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları
etkileyen cinsiyete dayalı bir ayrımcılık ile kadının insan hakları ihlaline yol açan her türlü
şiddet”tir.
KORUYUCU TEDBİR KARARLARI NELERDİR ?

Barınma yeri sağlanması,

Geçici maddi yardım sağlanması,
Psikolojik,mesleki.hukuki ve sosyal bakımdan
rehberlik ve danışmanlık verilmesi,

Belirli süre çocuklar için kreş imkanının
sağlanması,

Hayati tehlikesinin bulunması halinde geçici
koruma altına alınması,

Mülki amir ve gerektiğinde kolluk amirince verilen
koruyucu tedbir kararıdır.

İşyerinin değiştirilmesi,
Evli olması halinde aile konutu dışında ayrı bir yerleşim yeri
belirlenmesi,


Şartların varlığı halinde tapuya aile kütüğü şerhi konulması,
Şartların varlığı halinde ve hayati tehlikenin bulunması
halinde kişinin aydınlatılmış rızasına bağlı olarak kimlik
bilgilerinin değiştirilmesi,


Hakim tarafından verilecek koruyucu tedbir kararlarıdır.
ÖNLEYİCİ TEDBİR KARARLARI NELERDİR ?
Şiddet tehdidi , hakaret , aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve
davranışlarda bulunmama;

Müşterek konuttan uzaklaştırma ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis
edilmesi,

Korunan kişiye ve yakınlarının konutlarına okula ve işyerine yaklaşılmaması,

Çocukla kişisel ilişkinin sınırlandırılması yada tümüyle kaldırılması

Korunan kişi ve yakınlarının yakınına yaklaşmaması,

Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi,

Korunan kişiyi iletişim araçları ile rahatsız etmemesi,

Silahlarını kolluğa teslim etmesi,

Kamu görevi nedeni ile silah taşıyorsa silahını kurumuna teslim etmesi,

Korunan kişinin bulunduğu yere alkol yada uyuşturucu
veya uyarıcı madde kullanmaması yada bu maddelerin
etkisinde iken korunan kişilere yaklaşmaması,bağımlı ise
tedavisinin sağlanması,

Sağlık kuruluşuna müracaatının ve tedavisinin
sağlanması.

Hakim tarafından verilen önleyici tedbir kararlarıdır.
Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kolluk
amiri de önleyici tedbir kararı verir ve ilk iş günü
hakim onayına sunar. 24 saat içinde onanmazsa
kendiliğinden kalkar.
Hakim ayrıca çocuk koruma kanunu hükümleri
gereğince gerekli tedbirleri de alır.
Gerektiğinde talep olmasa dahi tedbir nafakasına
hükmedebilir.
Talep halinde ilgililere kişisel eşya ve belgelerinin
kolluk marifeti ile teslimi sağlanır.
İHBAR :
Şiddet veya şiddet uygulanması ihtimalinin
varlığı halinde herkes bu durumu resmi
makamlara bildirebilir.
TEDBİR KARARI NASIL VERİLİR ?

İlgilinin,

Bakanlığın,

Kolluk görevlilerinin,

Cumhuriyet Savcısının talebi ile,

Aile Mahkemesince verilir.
SÜRE NEDİR ?(8.madde)
En fazla 6 ay için verilir ,gerektiğinde devamına
karar verilebilir.
Tedbir kararları verilirken delil ve belge aranmaz.
Karar taraflara tefhim ve tebliğ edilir.
Tedbir kararlarına muhalefet halinde “zorlama
hapsine “tabi tutulacağı ihtaratı yapılır.
Tebliğ edilememesi kararın uygulanmasını
engellemez.
İTİRAZ (9.madde)
Bu kanun hükümleri gereğince verilen tedbir
kararlarına karşı ; kararların tefhim veya
tebliğinden itibaren iki hafta içinde itiraz edilebilir.
İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir. İtiraz
üzerine 1 hafta içinde karar verilmelidir.
TEDBİR KARARLARINA AYKIRILIK (13. Madde)
Hakkında tedbir kararı verilenler bu karara aykırı hareket etmesi halinde Hakim
kararı ile üç günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulur , tedbire aykırılığın her
tekrarında 15 günden 30 güne kadar zorlama hapsine hükmedilebilir. Toplam süre 6 ayı
geçemez, verilen zorlama hapsinin infaz işlemlerini Cumhuriyet Savcılığı yerine getirir.
Bu kanun hükümleri gereğince verilen kararlar için ilgililerden masraf ve harç
alınmaz,
Ceza hükümleri ayrık tutulmuştur.
Bu kanun hükümlerince verilen tedbir kararlarını uygulamak ve takip etmek üzere
Aile ve sosyal politikalar Bakanlığı tarafından Şiddet Önleme Merkezleri kurulur ve
destek hizmetleri sağlanır.
Download