KDV`de Son Dönem Gelişmeleri - İncelemeler

advertisement
KDV’de Son Dönem
Gelişmeleri - İncelemeler
www.pwc.com.tr
15. ÇözümOrtaklığı
Platformu
15 Aralık 2016
Gündemimiz
Dünya’da ve
Türkiye’de
KDV
Gelişmeler,
Dikkat Edilmesi
Gerekenler
KDV’de
eDönüşüm
KDV İncelemeleri
ve Devam Eden
Vergi Davaları
1
2
3
4
15. Çözüm Ortaklığı Platformu
PwC
15.12.2016
2
1. Dünya’da Türkiye’de
KDV
Şirketlerde KDV ve Yönetimi Neden Önemlidir ?
1.
Devletin en yüksek vergi geliridir,
2.
Birden
fazla otorite
tarafından
tahsil
edilir (Gümrük,
Vergi
Gelirlerinin
Dağılımının
Yıllar
İçerisindeki
SeyriVergi Dairesi),
180
3. Yeni
ticaret türlerine göre tekrar düzenlenmektedir (e-ticaret),
160
140
120 sayıda istisna, muafiyet ve düzeltmeler bulunmaktadır,
4. Çok
100
5.
80
Değişen
oranlara sahiptir,
60
Dolaylı Vergiler
40
6. Vergi
dairelerinin en çok mukteza
düzenlediği ve yasal düzenleme
20
Dolaysız Vergiler
0
yaptığı
konuların başında gelir,
7.
Şirketler için önemli bir nakit akışı konusudur.
15. Çözüm Ortaklığı Platformu
PwC
15.12.2016
4
2. Gelişmeler, dikkat
edilmesi gereken konular
1
2016’da neler oldu?
KDV’de bu yıl yaşanan önemli değişiklikler
2016
 Yem, gübre ve gübre hammaddesi teslimlerinde
istisna uygulaması başladı (uygulama ile ilgili
tebliğ)
 Tahvil satın alınması ve varlık kiralama şirketlerine
yapılacak devirler ile ilgili düzenlemeler yapıldı
 Sat- Kirala- geri al sözleşmelerine ilişkin istisna
kapsamına taşınırlar da dahil edildi
 Credit note KDV’leri ( TF ve ithalat matrahında
azalma) ile ilgili düzeltme yapılmasına gerek
kalmadı
15. Çözüm Ortaklığı Platformu
PwC
 31.03.2017 tarihine kadar yapılacak konut
teslimlerinde %18 olarak uygulanan KDV oranı
%8’e düşürüldü
15.12.2016
7
KDV’de bu yıl yaşanan önemli değişiklikler
2016
 Stratejik yatırımlara tanınan inşaat işleri ile ilgili iade
hakkı büyük ölçekli yatırımlar olarak yeniden düzenlendi
 Matrah artırımı, yapılandırma
 Serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç
amaçlı yük taşıma işlerinde istisna uygulaması getirildi
 Diib sahibi satıcıların Dış Ticaret Sermaye Şirketleri
ile Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine ihraç kayıtlı
teslimleri ile ilgili düzenleme yapıldı
 KDV iadesi risk analiz raporlarına yeni kontrol
segmentleri eklenmeye devam etti
15. Çözüm Ortaklığı Platformu
PwC
15.12.2016
8
2
Bizi neler bekliyor, nasıl hazırlanmalıyız?
KDV’de E-dönüşümün de etkisi ile her geçen gün
kontroller artıyor
01
02
KDV RaR (Risk Analiz Raporu)
Beyanname ve Bildirimler
• KDV1 – KDV2 Beyannameleri
• KV Beyannamesi ve Ekleri
• Ba-Bs Formları
• Tebliğ ile gelen bildirimler
• 38 Genel Esas Kontrolü
• 17 Özel Esas Kontrolü
Toplam 55 ayrı kontrol (geçen yıl 49)
KDV
03
Diğer Kurumlardan Bilgiler
• Gümrük İdaresi
• Bankalar
• Ekonomi Bakanlığı
15. Çözüm Ortaklığı Platformu
PwC
04
E-Fatura , E - Defter
• E- Faturalar RaR’da karşılaştırılıyor
• E- defter
15.12.2016
10
KDV Uygulamalarımız Doğru Mu?
Ödenecek KDV
• KDV oranları doğru uygulanıyor
mu?
• KDV indirimleri doğru mu?
• Düzeltmeler yapılıyor mu?
• İstisna uygulaması yapılıyor
mu?
Devreden KDV
• Neden devreden KDV var?
• İade alınıyor mu?
• İade doğru hesaplanıyor mu?
• Stok yönetimi doğru mu?
• Teşviklerden faydalanılıyor mu?
15. Çözüm Ortaklığı Platformu
PwC
15.12.2016
11
3
KDV iadeleri ile ilgili sorunlar & eylem planı
KDV İadelerinde Karşılaşılan Sorunlar &
Uygulanmakta Olan Eylem Planı
KDV İadesinde Karşılaşılan Sorunlar




İade işleminin gecikmesi
Tekrar tekrar çekilen risk analiz raporları
Uzun zaman kapanmayan dosyalar
Vergi Daireleri arasında uygulama birliği olmaması
KDV İadelerine İlişkin Eylem Planı
•
•
•
•
•
•
•
İhtisas vergi dairelerinin kurulması
İşlemin kimde ve ne aşamada olduğu ile ilgili bilgi paylaşımı
Uzman personel
Teminat verildiğinde ilk değerlendirme sonunda kısmen iade yapılması
Hızlandırılmış iade sisteminin kapsamının genişletilmesi
Eksiklik yazılarının elektronik ortamda gönderilmesi
YMM raporlarının standardize edilmesi ve elektronik ortamda alınması
15. Çözüm Ortaklığı Platformu
PwC
15.12.2016
13
4
Yıl sonu gelirken nelere dikkat etmeliyiz
Güncel Eleştiriler, Dikkat Edilmesi Gerekenler
1. ÖKC Fişlerine İlişkin KDV İndirliminin Reddedilmesi
•
Kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri, gıda
•
Diğer alımlar (yemek vs.)
!

2. Yurtdışı SS KDV’lerin Beyan Dönemi
•
En geç fatura tarihi dönemi KDV2 beyannamesinde beyan edilmeli
KDV konusunda alıcı ve
satıcı müteselsilen
sorumludur. Bu nedenle
yapılan işlemlerde insiyatif
karşı tarafa bırakılamaz,
her zaman kontrol
zorunluluğumuz
bulunuyor.
3. Tevkifata Tabi Yurt İçi İşlemler
•
İşlemin tevkifata tabi olup olmadığı kontrol edilmeli
•
Döneminde beyan edilmeli (Fatura gelmese bile)
4. E Fatura Düzenlenmesi Gerekirken Kağıt Fatura
Düzenlenmesi
• Gider yazılabilir, KDV indirilebilir
• Özel usulsüzlük cezası kesilir
5. Kısmi İstisnalar-KDV’nin Konusuna Girmeyen İşlemler
İçin Yüklenilen KDV’ler
• Bu işlemler için yüklenilen KDV’ler -ilgili gider KDV’leri dahilindirilemez, indirilmiş ise düzeltilmelidir.
15. Çözüm Ortaklığı Platformu
PwC
15.12.2016
15
Dönem Sonu İşlemleri
1. Düzenlenecek ve Alınacak Faturalar
2. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlerin KDV’si
3. İmhaların KDV’si
4. Stok Sayım Farkları KDV’si
BİLDİRİM
ZORUNLULUKLARI
İstisna kapsamında ki
teslim ve hizmetlerde, KDV
iadesine başvurulmasına
bakılmaksızın, KDV
beyannamesi ekinde
bildirim zorunluluğu
vardır
5. Şüpheli alacakların KDV’si içinde karşılık ayrılmalı
6. Devreden KDV analizi ve KDV hesaplarının kapanması
7. İndirimli Orana Tabi İşlemler İçin İade Talebi ( Kasım
Beyannamesi son şans)
8. İndirimli Orana Tabi İşlemler İçin Talep Edilen Ancak Yılı
İçerisinde Mahsup Edilemeyen Tutar ( Ocak
beyannamesine yazılmalı)
15. Çözüm Ortaklığı Platformu
PwC
15.12.2016
16
3. e-Dönüşüm ve KDV
Dünyasındaki Teknolojik
Gelişmeler
KDV Yönetimi
Entegre Sistemlerde Verimlilik ve Mevzuat Uyum
15. Çözüm Ortaklığı Platformu
PwC
15.12.2016
18
Vergide Elektronik Dönüşüm Nedir?
Teknoloji
Mevzuata
Uyum
Şirket Süreçleri
• Satınalma
• Muhasebe
• Mutabakat
• Beyan - Vergi
Devlet Süreçleri
• Denetim
• Vergi Emniyeti
• Mükellef Hizmeti
Verimlilik
15. Çözüm Ortaklığı Platformu
PwC
15.12.2016
19
Türkiye’nin e-Dönüşüm
Serüveni
1998
e-Fatura Kullanan Mükellef
Sayısı
~100.000
VKN
1998-2001
VEDOP
2004
İnternet Vergi Dairesi
e-Beyanname
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
-
52.000
52410
19,375
16,270
114 3,024 3,182
2013
KDV İade Dilekçeleri
2017
2014
Sistemden Geçen Toplam eFatura Sayısı
e-Fatura
e-Defter
01.01.2014
01.01.2016
2016
e-Arşiv
YNÖKC
2014
250.000.000
İhracat e-Fatura
e-Beyanname
15. Çözüm Ortaklığı Platformu
15.12.2016
20
Teknolojik Değişimler ve KDV
KDV Yönetimi
Zorluklar
•
•
•
•
•
KDV’nin dinamik yapısı
Farklı veri kaynakları
Mevzuat değişiklikleri
Teknolojik değişimler
Sistemin eksik\hataya açık
kurgulanması
PwC
Riskler
•
•
•
•
Usulsüzlük cezaları
İade alamama
Yanlış raporlama
Yüklenilen KDV’nin fazla/eksik
hesaplanması
Yaklaşım
•
•
•
•
•
Sürekli denetim
Değişim yönetimi
Entegre sistem
Manuel müdahalelere izin
verilmemesi
Kayıtların tutarlılığı
PwC Vergi Teknolojileri
PwC
Olarak
Neler
Yapıyoruz?
VAT Insights
Tool
15. Çözüm Ortaklığı Platformu
PwC
Vergi Teknolojileri;
•
e-Dönüşüm Çözümleri
•
ERP KDV Çözümleri
•
Analitik Çözümler
•
Gümrük Çözümleri
15.12.2016
22
PwC Türkiye
Vergi Teknolojileri
e-Dönüşüm Çözümleri
KDV İade Toolu
15. Çözüm Ortaklığı Platformu
PwC
SAP Reconciliation
Tool
SAP KDV
Healthcheck
15.12.2016
23
4. KDV İncelemeleri ve
Devam Eden Vergi Davaları
KDV İncelemeleri ve Devam Eden Vergi Davaları
1
2
TP İncelemeleri
Ortaktan/İlişkili Kişiden Kullanılan Faizsiz Krediler
3
Ciro primi
4
Sorumlu Sıfatıyla Ödenen KDV’nin İndirilmesi
5
Örtülü Sermaye
15. Çözüm Ortaklığı Platformu
PwC
15.12.2016
25
1- Transfer Fiyatlandırması İncelemelerinde KDV
•
21 Mayıs 2016 tarihli 6. No’lu KDV Tebliği’nde yapılan değişiklik
•
9 Ağustos 2016 tarihinde KDV Kanunu’nun 30/d maddesinde yapılan değişiklik
Örtülü kazanç dağıtımından kaynaklanan KDV’lerin indirilmesine ilişkin
düzenlemeler yapılmıştır.
15. Çözüm Ortaklığı Platformu
PwC
15.12.2016
26
2- Ortaktan/İlişkili Kişiden Kullanılan Faizsiz Krediler
Olumlu Vergi Mahkemesi Kararı
«…Ortakların şirket işlerinin yürütülmesi amacıyla her zaman şirketten borç para almaları
veya şirkete borç para vermeleri mümkün olup, ortakla şirket arasında bu şekilde hareket
halinde işleyen ortaklar cari hesabının bulunması ve bu işlem için faiz yürütülmemesi
ekonomik gereklere uygun ve iş yaşamının doğal akışı gereğidir.
Bu nedenle ortaklara ödünç para verme işleminin finansman hizmeti sayılarak katma
değer vergisine tabi tutulması ve bu nedenle yapılan tahakkuk işleminde hukuka uygunluk
bulunmamıştır.”
*Henüz Danıştay kararı bulunmamaktadır.
15. Çözüm Ortaklığı Platformu
PwC
15.12.2016
27
3- Ciro Primi
KDV Tebliği
Dönemsellik Sorunu
Yargı
Olumlu /Olumsuz Vergi
Mahkemesi Kararları
OLUMLU Danıştay Kararı
15. Çözüm Ortaklığı Platformu
PwC
15.12.2016
28
4- Sorumlu Sıfatıyla Ödenen KDV Tutarlarının İndirilmesi
Dönemsellik Sorunu
49 Seri No’lu Tebliğ: İndirime izin vermekteydi.
117 Seri No’lu Tebliğ: 49 Seri No’lu Tebliği iptal etmiş ancak konu ile
ilgili yeni bir düzenleme getirmemiştir.
Mali İdare, döneminden sonra ödenen SSKDV’nin indirimine
izin vermemektedir.
15. Çözüm Ortaklığı Platformu
PwC
15.12.2016
29
5- Örtülü Sermaye Üzerinden Hesaplanan Faiz ve KDV
 Örtülü sermayeye isabet eden borç üzerinden hesaplanan faizin, finansman
hizmeti karşılığı olduğu ve faiz üzerinden KDV hesaplanması gerektiği
iddiası
 Olumsuz Danıştay kararı
15. Çözüm Ortaklığı Platformu
PwC
15.12.2016
30
Sorularınız?
Ezgi Türkmen
Cenk Ulu
PwC Türkiye
Ortak
Dolaylı Vergiler
+90 (212) 326 69 65
[email protected]
PwC Türkiye
Ortak
Dispute Resolution Services
+90 (212) 326 64 38
[email protected]
Sezgin Gökyokuş
PwC Türkiye
Kordinator,YMM
Dolaylı Vergiler
+90 (212) 326 69 66
[email protected]
Ömer Bilir
PwC Türkiye
Kıdemli Müdür
Dolaylı Vergiler
+90 (212) 326 69 12
[email protected]
15. Çözüm Ortaklığı Platformu
PwC
Hüseyin Akca
PwC Türkiye
Müdür
Dolaylı Vergiler
+90 (212) 326 69 53
[email protected]
15.12.2016
31
Download