Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır Teknovet Atropin

advertisement
Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
Teknovet Atropin
Enjeksiyonluk Çözelti
Antikolinerjik
BİLEŞİMİ
Berrak, renksiz, steril bir çözelti olan Teknovet Atropin Enjeksiyonluk Çözelti her ml’sinde 2 mg atropin
sülfat içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Teknovet Atropin Enjeksiyonluk Çözelti’nin etkin maddesi olan atropin sülfat, Atropa belladonna’dan
elde edilen veya sentetik olarak hazırlanan, belladon alkoloidleri adı verilen gruptan antikolinerjik
(parasempatolitik) etkili bir maddedir. Otonom sinir sisteminde kolinerjik sinirlerin postgangliyonik
uçlarında asetilkolin etkinliğini durdurur. Asetilkolinin efektör hücrelerdeki muskarinik reseptörlere
bağlanmasını engeller. Böylece asetilkolinin muskarinik etkilerini ortadan kaldırır. Atropinin
antikolinerjik etkisi vücutta farklı şekillerde ortaya çıkar.
Göz: Atropin, irisin sfinkter kası üzerindeki kolinerjik büzücü etkiyi baskılayarak gözde midriyazis ve
uyum bozukluğu (akkomodasyon felci) oluşturur.
Kalp - damar sistemi: Atropin, bulbustaki vagus merkezini uyararak oluşturduğu kısa bir bradikardi
döneminin ardından, vagus uyarılarını azaltarak kalp vurum sayısını artırır ve nabız sayısı artar.
Damar çeperlerinin pek çoğunun parasempatik innervasyona sahip olmamasından dolayı atropinin
damarlar ve kan basıncı üzerinde belirgin bir etkisi yoktur.
Salgı ve ter bezleri: Atropin, salgı ve ter bezlerinin salgısını azaltır veya durdurur. Bu etki deri ve
mukozalarda kurumaya yol açar. Aynı şekilde soluk borusu ve bronş mukozasında bulunan salgı
bezlerinin fonksiyonlarını inhibe eder. Solunum yolları mukozasının salgısını azaltır ve bronşları
genişletir. Mide asit salgısı üzerinde ise çok az etkilidir. Pankreas, barsak mukozası bezleri, safra
salgısı ve süt üretimi daha çok hormonal mekanizmaların kontrolü altında olduğundan atropin
tarafından etkilenmez.
Düz kaslı yapılar: Atropinin etkisiyle peristaltik hareketlerin sıklığı ve genliği, yüzeysel kasların tonusu
azalır. Sfinkter kaslarının ise gevşemesi zorlaşır. Tüm bu etkiler sonucu mide ve barsak içeriğinin
geçişi yavaşlar. Mide ve barsakların atonik durumlarında ise uyarıcı nitelikte bir etki görülür. Böylece
spastik tıkanmalarda olduğu gibi, atoniklerde de etki göstererek fizyolojik bir tonus düzelmesi sağlar.
Atropinin tonus ve motiliteyi artırıcı etkisi spazmlı kaslarda daha belirgindir. Bu özellikleri sayesinde
spazm çözücü olarak kullanılır.
Atropinin etkisiyle idrar kesesi, uterus ve dalak düz kasları gevşer, spazmik kasılmalar önlenir. Uygun
dozlarda üreterlerin tonus ve hareketlerini azaltır, böbrek pelvisini ve üreterleri genişletir.
Teknovet Atropin Enjeksiyonluk Çözelti kas içi uygulama yerinden kolay emilir, düzenli ve hızlı bir
şekilde tüm vücuda yayılır. Kan-beyin bariyerini ve plasentayı geçer. Karaciğerde kısmen tropin ve
tropik aside hidrolize olur. Atropinin yarı ömrü 2.5 saat civarındadır. Uygulanan dozun yaklaşık %60’ı
değişmemiş halde, geri kalanı da hidrolize ve konjuge olmuş ürünler halinde idrarla atılır. Az oranda da
süt ve diğer atılma yolları ile atılır.
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Teknovet Atropin Enjeksiyonluk Çözelti at, sığır, koyun, keçi, köpek ve kedilerde; sancı olgularında,
barsak ve uterus spazmlarında, koliklerde spazmolitik olarak, kolik ve diyare hallerinde barsak
peristaltiğinin yavaşlatılması amacıyla, gözün muayenesinde midriyazis sağlamak amacıyla, cerrahi
amaçlarla yapılan anestezilerde tükürük ve bronş salgısının azaltılması ve vagovagal refleksler ile
artan vagal tonusun kalp üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesi amacıyla preanestezik olarak
(özellikle travmalı kedi ve köpeklerde uygulanacak cerrahi anesteziden önce analjezik ilaçlarla birlikte
başarılı sonuçlar elde edilir), çeşitli bradikardi tiplerinin ayırımında (organik kalp hastalığı kökenli
bradikardilerde enjeksiyonu takiben yarım saat içinde nabız hızlanır), kalp ve solunum sistemi
hareketlerinin uyarılması amacıyla, özellikle atlarda olmak üzere kronik amfizemli hayvanlarda
bronşların genişletilerek solunumun geçici olarak rahatlatılmasında, organik fosforlu ve karbamat
grubu insektisitlerle zehirlenmelerde antidot olarak, morfin, eserin, pilokarpin, arekolin ve kloroform
zehirlenmelerinde de antidot olarak kullanılır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Teknovet Atropin Enjeksiyonluk Çözelti; veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği
takdirde; atropin sülfatın farmakolojik dozu 0.03 - 0.2 mg/kg arasındadır. Ancak uygulama yolları ve
dozaj, hayvan türleri ve endikasyonlara göre farklılık göstermektedir. Antidot olarak uygulamada dozu
daha yüksektir. Genel endikasyonları (antikolinerjik etki) için deri altı (SC) olarak 0.03 - 0.16 mg/kg
dozda, organik fosforlu ve karbamat grubu insektisit zehirlenmeleri için de damar içi (İV) olarak, diğer
zehirlenmelerde deri altı (SC) olarak 0.1 - 0.6 mg/kg dozda uygulanır. Doz tekrarı, atropinizasyon
belirtileri izlenerek ve zehirlenme belirtilerinin gerilemesine bağlı olarak yapılmalıdır. Preanestezik
olarak köpek ve kedilere kas içi (İM), deri altı (SC) ve damar içi (İV) yol ile 0.045 - 0.06 mg/kg, koyun
ve keçilere yalnızca damar içi (İV) yol ile 0.2 mg/kg, atlara yalnızca damar içi (İV) yol ile 0.1 mg/kg c.a.
dozda uygulanır.
Antikolinerjik etki elde etmek için, deri altı (SC) uygulama:
Hayvan türü
Sığır - At
Buzağı - Dana - Tay
Koyun - Keçi
Kuzu - Oğlak
Köpek
Kedi
Teknovet Atropin Enjeksiyonluk Çözelti
1.5 - 3 ml / 100 kg c.a.
0.75 - 1.5 ml / 50 kg c.a.
2 - 4 ml / 50 kg c.a.
1 - 2 ml / 25 kg c.a.
0.15 - 0.25 ml / 10 kg c.a.
0.06 - 0.1 ml / 4 kg c.a.
Antidot olarak:
Hayvan türü
Sığır
Koyun - Keçi
Köpek - Kedi
At
Teknovet Atropin Enjeksiyonluk Çözelti
15 - 30 ml / 100 kg c.a.
20 - 40 ml / 50 kg c.a.
1.5 - 5.0 ml / 10 kg c.a.
6 ml / 100 kg c.a.
Preanestezik olarak:
Hayvan türü
At
Koyun - Keçi
Köpek - Kedi
Teknovet Atropin Enjeksiyonluk Çözelti
5 ml / 100 kg c.a. (İV)
1 ml / 10 kg c.a. (İV)
0.225 - 0.3 ml / 10 kg c.a. (SC, İM, İV)
Ayrıca atlarda, ksilazin anestezisinde oluşabilecek kalp blokajının sağaltımında 0.01 mg/kg canlı
ağırlık dozunda (0.5 ml / 100 kg canlı ağırlık) damar içi yolla uygulanır.
ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR
Antikolinerjik amaçla uygulama yapılırken her hayvan türü için özel olan doz ayarına ve uygulamanın
deri altı yolla yapılmasına özellikle dikkat edilmelidir. Tavsiye edilen dozlar aşılmamalıdır. Damar içi
enjeksiyon vücut ısısında ve yavaş yapılmalıdır. Atlarda intestinal motilitenin azaldığı göz önünde
tutulmalıdır. Sığırlarda uzun süreli iştahsızlık ve rumen durgunluğu görüldüğünden preanestezik olarak
önerilmez. Organik fosforlu insektisitlerle zehirlenmelerde uygulama yapılacak miktarın dörtte biri hızlı
bir şekilde damar içi, kalan kısmı ise hayvanın durumu kontrol edilerek atropinizasyon (pupillada
genişleme, salivasyonun durması, nabızda hızlanma vs.) görülene kadar damar içi ya da deri altı yolla,
yavaş yavaş verilir. Hayvanın durumuna göre 3 - 6 saat aralıklarla birkaç gün daha uygulamaya
devam edilir.
İSTENMEYEN / YAN ETKİLERİ
Bulanık görme, uyuşukluk, mukozalarda kuruma (deri ve ağız kuruluğu), üriner retensiyon, taşikardi
gibi yan etkiler, çeşitli derecelerde görülebilir. Gastrointestinal kanalda motilite ve sekresyonların
yavaşlaması nedeniyle konstipasyon meydana gelebilir. Sekresyonların zayıflaması nedeniyle yutma
güçlüğü görülebilir.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Parasempatomimetikler (kolin esterleri, kolinerjik etkili alkoloidler, asetil kolin esteraz inhibitörleri gibi)
ile bir arada kullanıldığında birbirinin etkisini antagonize ederler. Atropin, mide-barsak motilitesini
azaltacağından, diğer ilaçların emilimini etkileyebilir. Asepromazin, klorpromazin, heparin ve
metoheksital sodyum ile geçimsizdir.
HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR
Kanatlılar için kontrendikedir.
DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT
Doz aşımında antikolinerjik etkinin derecesine bağlı olarak çeşitli seviyelerde ağız ve deri kuruluğu,
deri kızarıklığı, taşikardi, midriyazis, ter bezlerine sahip hayvanlarda yüksek ateş, eksitasyon, koma
hali ve ölüm görülebilir. Atropin sülfat yüksek dozlarda zehirli olduğundan önerilen dozlara ve veriliş
yollarına uyulmasına özen gösterilmelidir. Atropin ile doz aşımı ve zehirlenmelerde arekolin, pilokarpin
ve neostigmin gibi parasempatomimetikler kullanılmalı, hayvan ılık tutulmalı, ilaç oral yolla alınmışsa
hayvan kusturulmalıdır.
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Et ve süt için 0 (sıfır) gündür.
KONTRENDİKASYONLARI
Konjestif kalp yetmezliği, glokom, kornea ülseri, taşikardi, intestinal motilite düşüklüğü ve tıkanıklık
(pilorik obstrüksiyon) olgularında kullanılmamalıdır.
Gebelikte kullanım: Gebelikle ilgili yeterli çalışma bulunmadığından dolayı gebelikte kullanımı
önerilmez.
GENEL UYARILAR
Veteriner hekime danışmadan kullanmayınız. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime
danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.
UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR
Atropin önemli farmakolojik etkileri olan zehirli bir alkaloiddir. Bu sebeple dikkatli kullanılmalı,
yanlışlıkla enjeksiyon halinde prospektüs ve ilaçla birlikte hekime başvurulmalıdır.
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Kendi ambalajında, oda sıcaklığında (15 - 25 °C), ışıktan koruyarak saklayınız. Raf ömrü, üretim
tarihinden itibaren 2 yıldır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içindeki 20 ml, 50 ml, 100 ml ve 250 ml’lik amber renkli cam flakonlarda satışa
sunulmuştur.
SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI
Veteriner hekim reçetesiyle; veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır (VHR).
PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 03.11.2010
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO: 16.06.2010 022/0101
PAZARLAMA İZNİ SAHİBİ VE ADRESİ: TEKNOVET İlaç San. ve Tic. A.Ş.
İ.O.S.B Mah. Marmara San. Sitesi Marmara M Blok Sokak No:16 34307 Küçükçekmece / İSTANBUL
ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ: TEKNOVET İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Ç.O.S.B. Gazi Osman Paşa Mahallesi 18. Sokak No: 3 59500 Çerkezköy / TEKİRDAĞ
Download