hummasol-k enj prospektüs

advertisement
PROSPEKTÜS
Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
Hummasol-K
Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner Sistemik Metabolizma Düzenleyici
BİLEŞİMİ
Hummasol-K Enjeksiyonluk Çözelti; berrak, renksiz, kokusuz, akışkan bir çözelti olup her ml’sinde 200.0 mg kalsiyum
glukonat, 16.0 mg Magnezyum glukonat ve 2.19 mg kafein monohidrat içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Hummasol-K Enjeksiyonluk Çözelti; evcil hayvanların Ca ve Mg gereksinimlerinin karşılanması, noksanlıklarından
meydana gelen patolojik bozuklukların giderilmesi; kafeinle kombine edilerek Ca sağıtımını destekleyici, kalp ve solunum
uyarıcı olarak kullanılmak amacıyla geliştirilmiş, parenteral yolla uygulamaya uygun, dengeli, steril, pirojensiz enjeksiyonluk
mineral formulasyonudur.
Ca ve Mg asit-baz tampon sisteminde görevli önemli elementlerden ikisidir. Ca kemiklerdeki hidroksipatinin önemli bir
iyonudur. Ayrıca sinirsel uyarının geçişi, kasların kasılması, hücre içi iletişimin sağlanması ve kanın pıhtılaşmasında rol
oynar.
Mg intracelüler sıvıda ikinci çok bulunan katyondur. Mg birçok enzimin esensiyal ko-faktörüdür (fosfotatransferaz). Mg
nöro-kimyasal iletimde, merkezi sinir sisteminde, kardiyo-muskuler sistemde önemli rol oynar. Hücre içi yapıların
dönüşümlü birlikteliklerinde ve ribozomların ve mRNA’ nın makro moleküler bağlanmalarında hayati rol oynar.
Kafein etkin bir merkezi sinir sistemi stimulanıdır. Ayrıca solunum sistemi ve dolaşım sisteminde de uyarıcı etki yapar.
Doğrudan doğruya kalp kasını uyararak miyokardın kasılma gücünü arttırır. Buna bağlı olarak ta kalbin çalışma yeteneği
perifer ve koroner damarlardaki kalp debisi yükselir. Kafein böbreklerdeki kan debisini yükseltir ve sekretorik hücreleri
uyararak daha çok idrar şekillenmesini sağlar ve böylece diüretik etki oluşturur.
KULLANIM SAHASI/ ENDİKASYONLARI
Sığırlarda süt humması ve çayır tetanisi, koyunlarda gebelik toksemisi, buzağılarda süt tetanisi, atlarda tetani ve azotüri
olguları, köpeklerde eklampsia, tüm evcil hayvanlarda çok yönlü kalsiyum eksiklikleri ve buna bağlı olarak gelişen raşitizm,
osteomalasia olguları, kemik çatlamaları ve kırılmaları, diş çürükleri, serum hastalığı, alerji ve anaflaktik bozukluklar,
ürtiker, beslenme bozuklukları, kalsiyum ve fosfor dengesi bozuklukları, kanama ve kollaps, gıda zehirlenmeleri, zehirli
hayvan ısırmaları ve sokmaları, DDT ve diğer klorlu hidrokarbon insektisitlerle zehirlenmelerin sağıtımı sırasında koruyucu
ve destekleyici olarak kullanılır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Kalsiyum magnezyum eksikliklerinden kaynaklanan metabolik bozuklukların korunma ve sağıtımında veteriner hekim
tavsiyesine göre önerilen dozda damar içi, kas içi ya da deri altı yolla kullanılır. Hummasol-K Enjeksiyonluk Çözelti; akut
hipokalsemi vakalarının sağıtımında sığır, at, koyun, keçi, kedi ve köpeğe 1ml/kg CA hesabıyla yavaş damar içi (İV)
infüzyon şeklinde
At
: 250-500 ml
Sığır
: 250-500 ml
Koyun-Keçi : 50-100 ml
Buzağı-Tay : 50-100 ml
Kuzu-Oğlak : 5-50 ml
Kedi-Köpek : 5-50 ml
Dozun bir kısmı damar içi kalanı deri altı yolla da uygulanabilir.
İSTENMEYEN/YAN ETKİLER
Yüksek doz ve hızlı damar içi uygulama yapılmadığı takdirde literatürlerde yan etkilerine rastlanmamıştır.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Kalsiyum tuzları dijitalis glikozidleriyle birlikte kullanıldığında kardiak aritmide artışa neden olur. Oral yolla uygulanan
kalsiyum ve magnezyum tetrasiklinlerin emilimini ve aktivitesini azaltır. Siprofloksasin kafeinin kan seviyesinde artışa
neden olur.
DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT
Yüksek dozda damar içi uygulamalar hiperkalsemi hipermagnezemiye bağlı olarak, flassid paraliz,kalp ritm bozuklukları,
solunum ve kalp durması sonucu ölüme neden olabilir. Yüksek dozlarda kullanılan kafein huzursuzluk, uykusuzluk, heyecan
ve konvulziyonlara neden olur. Solunum hızlanır, kusma ve sürgün ile bradikardi ve ekstra sistoller gözlenebilir. Tedbir
olarak damar içi uygulama kalp ritmi kontrol edilerek yavaş şekilde yapılmalıdır.
GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR
İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s): “0” (sıfır) gündür.
GENEL UYARILAR
Çocukların erişemeyecekleri yerlerde saklayınız. Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime
danışınız..
UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR
Özellikle hipokalsemi ve hipomagnezemi durumlarında birden bire kalsiyum ve magnezyum yüklemelerine bağlı olarak
kalpte ritim bozuklukları ve kalp fibrillasyonu meydana gelebilir. Bu nedenle damar içi uygulama hiperkalsemi ve hipermagnezemiye neden olunmayacak şekilde yavaş ve kontrolü yapılmalıdır.
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Raf ömrü oda ısısında imal tarihinden itibaren 3 yıldır. Işıktan koruyunuz. Kuru ve serin yerde muhafaza ediniz.
AMBALAJIN NİTELİK VE MİKTARINI GÖSTEREN TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutularda 100 ml’lik ve plastik kutu içerisinde 250 ml’lik amber renkli flakonlarda satışa sunulmuştur.
SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI
Veteriner hekim reçetesiyle eczanelerde ve veteriner muayenehanelerinde satılır (VHR).
PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 16.09.2003
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ-NO: 16.09.2003-12/054
PAZARLAMA İZİN SAHİBİ:
ALKE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Çınardere Mah. Petek Sk. No:18 Pendik/İSTANBUL
İMAL YERİ:
ALKE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım 10. Cadde No:7 TOKAT
Download