solunum sistemi histolojisi ve embriyolojisi

advertisement
SOLUNUM SİSTEMİ
HİSTOLOJİSİ VE EMBRİYOLOJİSİ
Prof. Dr. Bülent AHISHALI
İstanbul Tıp Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji AD
Solunum sistemi işlevleri / yapısal bileşenleri
• Gaz değişimi
– Tip 1 alveolar epitel hücresi
– Kapiler endotel hücresi
• Hava iletimi
– Kıkırdak
– Düz kas hücresi
– Elastik lif / kollajen lif
• Havanın uygun hale getirilmesi filtrasyon / nemlendirme / ısıtma
– Mukus ve seröz salgılar
• Goblet hücresi
• Bez hücresi
– Silya aktivitesi
• Silyalı epitel hücresi
– Damar ağı, venöz pleksus
•
•
Bronşiol ve alveollerin açık kalmasının sağlanması
– Clara hücresi
– Tip 2 alveolar epitel hücresi
Endokrin
– Nöroendokrin hücre
Solunum Sistemi Bölümleri
•
İLETİCİ BÖLÜM
– NAZAL KAVİTE VE PARANAZAL SİNÜSLER
– FARİNKS
– LARİNKS
– TRAKEA
– BRONŞLAR
– BRONŞİOLLER (TERMİNAL)
•
RESPİRATUAR BÖLÜM
– BRONŞİOLLER (RESPİRATUAR)
– ALVEOLAR KANAL
– ALVEOLAR KESE
– ALVEOLLER
İletici Bölüm Epiteli:
Solunum Epiteli
• Yalancı çok katlı (çok sıralı)
prizmatik
titrek tüylü (silyalı) epitel
– Silyalı hücreler
– Goblet hücreleri
– Bazal hücreler
– Fırça hücreleri
– Küçük granüllü hücreler (Kulchitsky hücreleri)
• Silyalı epitel hücreleri
– Silyer aktivite
• Her hücrede yaklaşık 250-300 silyum bulunur
• Yüzeyel mukus salgısını farinkse dek süpürür
mukosilyer klirens
– Plazma membranı altında koyu çizgi
 bazal cisim sıraları
– Apikal sitoplazmada bol mitokondri
– Tüm epitel kalınlığı boyunca uzanır
• Primer Silyer Diskinezi
(İmmotil Silya Sendromu)
– Genetik dinein kolu bozuklukları
– Kronik solunum yolu infeksiyonları
• Kronik sinüzit
• Kronik bronşit
• Bronşektazi
– İnfertilite
– Situs inversus (+)
Kartagener sendromu
• Goblet hücreleri
– Sindirim kanalındaki goblet hücrelerine özdeş
– Musinojen granüller içerir Mukus
• Hematoksilen Eozin ile boyamada sitoplazmada açık alanlar
• PAS boyasında mor renkte pozitif boyanma
– Tüm epitel kalınlığı boyunca uzanır
– Kronik irritasyonda sayısı artar
• Bazal hücreler
– Bazal lamina üstünde bir sıra oluştururak epitele çok katlı görüntü
verir
– Kısa boyuna bağlı olarak lümene ulaşamaz
– Proliferasyon sonrası diğer hücrelere farklılaşır
kök hücre
• Fırça hücreleri
– Apikal yüzeyde künt , uzun ve iri mikrovilluslar bulunur
– Seyrek bulunan prizmatik hücre
– Köken ve işlev
• Bazal yüzeyde afferent sinir sonlanmasıyla sinaptik temas
Mukozanın genel duyusunu ileten reseptör hücre
• Salgı granüllerini boşaltmış goblet hücresi olabilir
• Bazal hücreden farklılaşma sürecindeki hücreler olabilir
• Apikal sitoplazmik veziküller
İyi gelişmiş Golgi kompleksi
Abzorptif ya da sekretuar işlev?
• Küçük granüllü hücreler (Kulchitsky) hücreleri
– Enteroendokrin hücrelere özdeş
– Bazal sitoplazmada çok sayıda membranla sarılı elektron yoğun
nüveli granüller
(100-300 nm çapında)
– Genellikle tek başlarına ve seyrek bulunur
– Bazen sinir lifleri ile ilişkili hücre grupları oluşturur Nöroepitelyal
cisimler
Havayolu ve damar kalibresini düzenleyen refleksler
• Küçük granüllü hücreler (Kulchitsky) hücreleri
• Elektron Mikroskopi
– Salgı granülleri
• Katekolamin
• Serotonin, kalsitonİn, gastrin salgılatıcı peptid (bombesin)
– Lümene doğru incelerek uzanan sitoplazmik uzantı
• Işık mikroskopta bazal hücrelerden ayırt edilmesi zor
– Gümüşleme ve immünohistokimya ile salgı granülleri işaretlenir
– Sitoplazma bazal hücreden biraz daha geniş
Solunum Epiteli
• Adaptif histolojik değişiklikler:
– Fiziksel aşınma; şiddetli hava akımı
• Yalancı çok katlı prizmatik titrek tüylü epitel  Çok katlı yassı epitel
• Orofarinks, epiglottis, vokal kord
– İrritasyon (sigara, kirli hava vs)
• Silyalı prizmatik hücre sayısı↓
• Goblet hücre sayısı ↑
• Bezlerde hipertrofi gelişir
– Uzamış şiddetli irritasyon
• Skuamöz metaplazi
Nazal Kavite
• Vestibül
• Respiratuar Bölge
• Olfaktör Bölge
Nazal Kavite  Vestibül
• Burun deliklerinin (nares) iç yüzü
• Çok katlı yassı keratinleşmiş epitel ile döşeli
– yüz derisinin uzantısı
• Vibrissa yapıları içerir
• Havanın nazal kaviteye girişi öncesi iri partiküllerin tutulmasını sağlar
• Sebasöz bezler
– Partiküllerin tutulmasında yardımcı
Ter bezleri içerir
• Arkaya doğru epitel değişir
Keratinize yapısını kaybeder
Sebasöz bezler ve ter bezleri ortadan kalkar
Tipik solunum epiteline geçiş gösterir
Nazal Kavite  Respiratuar Bölge
• Nazal kavitenin en geniş bölgesi
• Solunum mukozası
– Solunum epiteli
Yalancı çok katlı prizmatik titrek tüylü epitel
– Lamina propria
Alttaki periosteum ya da perikondriyum ile devamlılık gösterir
• Medial duvar
– Nazal septum (düz)
Lateral duvar
– 3 adet konka (türbinat)
Nazal Kavite  Respiratuar Bölge
• Solunum epiteli
– Yalancı çok katlı prizmatik titrek tüylü epitel
• Silyalı hücreler
• Goblet hücreleri
• Bazal hücreler
• Fırça hücreleri
• Küçük granüllü hücreler (Kulchitsky hücreleri)
• Lamina propria
– Damar ağı
• Arteriel pleksuslar, kapilerler, venöz sinüsler
– Yüzeye yakın, kavisli, hava akımına dik planda yönlenirler
– Karşıt yönlü kan akımıyla havanın ısınması sağlanır
– Konka yapısında belirgin
• Kiesselbach alanı
– Nazal septumun anteroinferior bölgesi
– Sık kanama bölgesi
• Lamina propria
– Karışık serömüköz bezler
• Seröz yarımaylar
• Goblet hücre salgısına destek olur
– Lenfoid donanım
• Lenf folikülleri
• Mast hücreleri, plazma hücreleri
KONKALAR (türbinatlar)
• Üst, orta ve alt konka
• Nazal kavite lateral duvarının türbinat projeksiyonları
• Üst konka
Olfaktör epitel
Orta ve alt konkalar
Solunum epiteli ile döşeli
KONKALAR (türbinatlar)
• İşlev:
– Yüzey artması
• Solunan havanın ısıtılmasında, nemlendirilmesinde ve filtrasyonunda
etkinliği artırır
– Nazal rezistans
• Mukoza ile havanın temas süresini arttırır
– Türbülan presipitasyon
• Hava akımında girdaplar anaforlar oluşur
• Hava akımında asılı partiküller nazal kavitenin mukus ile örtülü
duvarına yapışır ve silyer aktiviteyle uzaklaştırılır
KONKALAR (türbinatlar)
– Erektil doku
• Venöz pleksus
– Orta ve alt konka lamina propriasında
– İçi kanla dolarak şişme özelliği
• Otonom sistem kontrolü altında periodik konjesyon
süreçleri
Nazal siklus
(20-30 dak)
Nazal mukozaya toparlanma olanağı sağlanması
Nazal Kavite  Olfaktör Bölge
• Yerleşim:
– Nazal kavitenin tavanı +
ilişik lateral ve medial duvarlar
– Üst konkanın ve septumun üst bölümleri
• Olfaktör mukoza:
– Olfaktör epitel
• Yalancı çok katlı prizmatik epitel (Solunum epiteline göre daha kalın)
• Pigment içeriğihafif sarı renk
– Lamina propria
• Miyelinsiz olfaktör sinir demetleri
 fila olfaktoria
• Bowman bezleri (seröz):
Olfaktör bezler
Nazal Kavite  Olfaktör Bölge
• Olfaktör epitel hücreleri
– Olfaktör reseptör hücreler
• Bipolar nöronlar
– Destek hücreleri (asıcı hücreler)
• Nörogliaya benzeyen prizmatik hücreler
– Bazal hücreler
• Hücre yenilenmesini sağlayan kök hücreler
• Olfaktör (reseptör) hücreler
– Apikal parça (Olfaktör vezikül)
Modifiye dendritik uzantı
• Apikal silyumlar (6-8 adet) içerir
– 200 mikron uzunlukta;
(normali 5-10 mikron)
– yüzeye paralel yönlenme
– hareketsiz (?)
aksonem
 9 tek 2 tek mikrotübül / dinein (-)
• Olfaktör (reseptör) hücreler
– Bazal parça
 Miyelinsiz akson uzantısı
• Schwann hücresi benzeri glial hücrelerle sarılırlar
• Gruplar (10-100 adet) halinde demetler (fasiküller) oluştururlar
fila olfaktoria (~ 20 adet)
• Etmoid kemikte kribriform plaktan geçer
• Olfaktör bulbusa girer ve mitral hücrelerle sinaps yaparlar
• Kolay hasarlanabilir / hızlı yenilenir
• Akson hasarı  ANOSMİ (koku duyusu kaybı)
• Destek hücreleri (asıcı hücreler)
– Nükleusları diğer hücrelerden daha yüksekte yerleşmiştir
– Çok sayıda apikal mikrovillus içerir
– Pigment granülleri (lipofuskin)
mukozaya karakteristik sarı rengini verir
– Bitişik olfaktör reseptör hücreler ile arasında:
• Tutunma bağlantıları var
• Gap junction ve sıkı bağlantı yok
• İşlev
– Olfaktör hücrelere yapısal destek
• Dendritik ve aksonal uzantıları sarma eğilimleri var
– Olfaktör hücrelere metabolik destek
– Olfaktör hücrelerin elektriksel yalıtımı
• Bazal hücreler
– Olfaktör hücreler ile destek hücrelerinin
yenilenmesini sağlayan kök hücreler
– Kök hücre morfolojisi:
küçük yuvarlak hücre
bazal laminaya yakın konumlu
sitoplazmada az sayıda organel
• Olfaktör bezler: Bowman bezleri
– Lamina propriada karakteristik bezler
– Dallanmış tübüloasiner seröz bezler
• Odoran bağlayıcı protein
• IgA, laktoferrin, lizozim
– Sürekli akım
• mukozayı algılanmış koku moleküllerinden arındırır
yeni duyulara hazırlar
s
• Olfaktör reseptörler
Olfaktör reseptör hücre silyumunda bulunur
• Odoran moleküller
Kimyasal koku molekülleri
• Odoran bağlayıcı proteinler (OBP)
Bowman bezleri tarafından üretilen, küçük, suda çözünen
moleküller
Odoran molekülleri yakalamada ve olfaktör epitel bölgesinde
tutmada etkin
• Odoran moleküller
– Olfaktör seröz sıvı içinde çözünür
– OBP’ler ile taşınır
– Silyum plazma membranındaki olfaktör reseptörlere bağlanır.
• Odoran uyarımı
 Adenil siklaz aktivasyonu
 cAMP sentezi
 Na ve Ca2 kanal proteinlere cAMP bağlanması
 Na ve Ca2 sitoplazma içine akışı
 Plazma membran depolarizasyonu
 Aksiyon potansiyeli
• İnsanda
– 350 farklı odoran reseptörü; birkaç bin tip odoran
– Her olfaktör hücrenin silyumlarında sadece 1 tip odoran
reseptör var
– Her bir reseptör farklı odoranlara farklı duyarlılıkta
• Olfaktör sistem
– Dekoder gibi çalışır
– Tüm reseptör hücrelerden gelen uyarımların şifresini çözer
• Paranazal Sinüsler
– Maksiller-Frontal –Etmoid -Sfenoid
– Mukoza
• Yalancı çok katlı prizmatik titrek tüylü epitel
Tek katlı prizmatik titrek tüylü epitel
– Lamina propria
• Daha az ve küçük bezler
• Erektil doku yok
• İnce, periosteumdan ayrımsanamaz
– Havanın uygun hale getirilmesine katkılarda bulunurlar
FARİNKS
Nazal ve oral kaviteler ↔ larinks ve özofagus
• Nazofarinks
–
–
–
–
Nazal kavite arkası
Yalancı çok katlı prizmatik titrek tüylü epitel
Lamina propria altında iskelet kası ile devam eder
Zengin lenfoid doku
 Farengeal tonsiller ve Waldeyer halkası elemanları
• Orofarinks
– Oral kavite arkası
– Çok katlı yassı keratinleşmemiş epitel
LARİNKS
Orofarinks ↔ trakea
• İşlev:
– Hava geçişi
– Ses üretimi
– Yutma sürecinde trakeaya katı ve sıvı besin geçişini önleme
LARİNKS
• Yapı
– Vestibül
– Ventriküler (vestibüler) katlantılar
• Yalancı ses telleri
• İntrensek kas donanımı yok
– Ventrikül
• Ventriküler katlantı ile vokal kord arasındaki kovuklar
– Vokal kordlar (katlantılar)
• Gerçek ses telleri
• İntrensek kas donanımı var
– İnfraglottik kavite
• Epitel
– Yalancı çok katlı prizmatik silyalı epitel
• Larinks yüzeyinin büyük bölümü
– Çok katlı yassı epitel
• Epiglottis lingual yüzü ve laringeal yüzün üst bölümü
• Vokal kordların luminal yüzü
Şiddetli hava akımına bağlı epitel aşınmasına karşı direnç
sağlar
Hava akımının şiddetli olduğu sınırlı alanlarda yer yer, sigara
içenlerde daha yaygın izlenir.
• Lamina propria
– Mukoseröz bezler
• Özellikle vestibül ve ventriküler katlantılarda bol miktarda bulunur
– Lenf folikülleri
– Mast hücreleri yoğun
• Medyatör salınımı ile anafilakside laringeal ödem
• Vokal kord
– Çok katlı yassı keratinleşmemiş epitel
– Subepitelyal bağ dokusu
•
•
•
•
Reinke aralığı
Lenfatik damarlar yok
Kan damarlanması zayıf
Bez yok
– Vokal ligament
• elastik bağ dokusu
– Vokalis kası (iskelet kası)
Larinksten hava akımını kontrol eder ve titreşerek ses üretir
LARİNKS KIKIRDAKLARI
• Hiyalin kıkırdak
– Tiroid
– Krikoid
– Aritenoid
(taban kısmı)
• Elastik kıkırdak
–
–
–
–
Epiglottis
Kuneiform
Kornikulat
Aritenoid (uç kısım)
TRAKEA
Larinks ana (primer) bronşlar
• Yapı:
10 - 12 cm uzunluk; 2,5 cm çap
• İşlev:
Solunan havanın akciğerlere iletimi
Solunan havanın uygun hale getirilmesine katkı
TRAKEA
• Mukoza
– Epitel
– Lamina propria
• Submukoza
• Kartilaginöz tabaka
• Adventisya
Trakea Epiteli
• Yalancı çok katlı prizmatik titrek tüylü epitel
• Epitel hücreleri
− Silyalı prizmatik hücreler
− Goblet hücreleri
− Bazal hücreler
−
−
Fırça hücreleri
Küçük granüllü hücreler (Kulchitsky) hücreleri
• Bazal membran
– Özellikle trakeada belirgin
– 25-40 mikron kalınlıkta
– Sigara içenlerde mukoza irritasyonuna bağlı kalınlaşma gösterir
• Lamina propria
– Gevşek bağ dokusu, elastik lif ve hücreden zengin
– Elastik membran ile submukozadan ayrılır
– Diffüz ve nodüler lenfatik doku içerir
• Submukoza
– Gevşek – yoğun arası bağ dokusu
– Submukozal bezler;
• Müköz ve serömüköz bezler
– Dağıtıcı büyük damarlar ve lenfatikler
• Kartilaginöz tabaka
– 16-20 adet; C şeklinde hiyalin kıkırdak yapıları
– İşlev
• Lümenin açık kalmasını sağlama
– Kıkırdak arka uçları arasında:
fibroelastik doku ve trakealis kası (düz kas) bulunur
• Öksürük refleksinde kasılarak lümen çapını azaltır
– Yaşla beraber kemikleşme gösterebilir
• Adventisya
– Trakeayı boyun ve mediastinumdaki bitişik yapılara birleştirir
– Büyük damarlar, sinirler ve lenfatikler içerir
BRONŞLAR
Sol ve sağ ana (primer) bronşlar
Lober (sekonder) bronşlar
– 2 sol ve 3 sağ (lob)
Segmental (tersiyer) bronşlar
– 10 sol ve 10 sağ (bronkopulmoner segment)
 cerrahi rezeksiyon
• Trakea ve ekstrapulmoner (primer) bronş
– Kıkırdak halkalar
– Muskularis (-)
• İntrapulmoner bronş
– Kıkırdak plaklar
– Muskularis (+)
Bronş Duvarı
• Mukoza
• Muskularis
• Submukoza
• Kıkırdak tabakası
• Adventisya
• Mukoza
– Yalancı çok katlı prizmatik titrek tüylü epitel
• Trakea ile aynı hücre tipleri
• Epitel hücrelerinin boyu giderek kısalır
– Bazal membran
• Ana bronşlarda belirgin
Sekonder bronşlarda giderek silikleşir
– Lamina propria
• Muskularis
– Düz kas; giderek belirginleşir
– Başlangıçta sürekli tabaka, küçük bronşlarda kesintili yapı
(spiral yönlenmeye bağlı)
– Kasılması
• Havayolu çapının uygun genişlikte olmasını ayarlar
• Postmortem kasılmamukozaya katlantılı görünüm verir
• Submukoza
– Gevşek bağ dokusu
– Serömüköz bezler
• Kıkırdak tabakası
– Kıkırdak plakları bronş çapı azaldıkça ufalır
• Adventisya
– Orta derecede tıkız bağ dokusu
– Pulmoner arter ve akciğer parankimi gibi ilişik yapılarla kaynaşır…
BRONŞ AĞACININ DALLANMASI
• Çap azalır ama o dallanma seviyesindeki toplam çap ölçümü
artar
• Epitelde
– Epitel hücrelerinin boyu kısalır
– Goblet hücrelerinin sayısı azalır
• Kıkırdak plaklar azalır ve ufalır
• Bezlerin sayısı azalır
• Göreceli olarak
– Düz kas oranı artar
– Elastik doku oranı artar
• Bronşiol
– 1 mm’den ufak çaplı hava yolu
– Büyük bronşioller
 segmental bronşioller
 terminal bronşioller
respiratuvar bronşioller
• Bronş
– Kıkırdak plaklar var
– Bezler var
• Bronşiol
– Kıkırdak plak yok
– Bez yok
• Bronşiol
– Epitel
• Yalancı çok katlı titrek tüylü prizmatik
tek katlı prizmatik titrek tüylü
tek katlı kübik
• Silyalı hücreler
Goblet hücreleri
– Büyük bronşiyollerde var
– Terminal bronşiyollerde yok
– Lamina propria
• Fibroelastik bağ dokusu
– Düz kas tabakası
• Nispeten iri, belirgin
– Adventisya
• Fibroelastik bağ dokusu
– Kıkırdak plaklar ve bezler yok
• Terminal bronşiol
– İletici bölümün son kısmı;
– Tek katlı kübik epitel
• Silyalı hücreler
• Clara hücreleri
• Clara hücre sayısı giderek artar
Silyalı epitel hücre sayısı azalır
• Goblet hücreleri yok
– Lamina propria
• fibroelastik bağ dokusu
– Düz kas tabakası
– Adventisya
< 0,5 mm çap
• Clara hücresi
– Apikal yüzeyleri yuvarlak ya da kubbe biçimli silyasız
hücreler
– Protein salgılayıcı hücre organelleri
• İyi gelişmiş bazal kaba ER
• Lateral ya da supranükleeer Golgi cismi
• Protein yapıda salgı granülleri
• Apikal sitoplazmada bol miktarda düz ER sisternaları ?
• Clara hücreleri
– Bronşiol epitelinin korunması
• Glikoprotein salgı ürünüyle
– Yüzey aktif ajan üretimi
• Ekspirasyonda havayolunun kollabe olması durumunda lümen
yapışıklıklarını önler
– Detoksifikasyon
• Düz ER’de sitokrom p450 tarafından
– Bronşiol epitel rejerasyonu
• Respiratuar bronşiol
– Gaz değişiminin gerçekleştiği respiratuar bölümün ilk kısmı
– Duvar
• Terminal bronşiol duvarına özdeş; farkı:
Lümen boyunca aralıklı olarak alveoller yer alır
• Tek katlı alçak kübik epitel
– Clara hücreleri
» giderek artar
– Silyalı hücreler
» giderek azalır
• Düz kas tabakası
• Alveolar kanal
Alveolar kese
Alveoller
• Alveolar kanal
– Sıra halinde dizilmiş alveoller
– Duvar elemanı neredeyse hiç yok
• İnteralveolar septumların serbest adluminal uçları
• Birkaç epitel hücresi ve ince düz kas lifleri
– > 2 alveoler keseyle sonlanır
• Atrium
– Alveolar keselerin açıldığı ortak boşluk
• Alveolar kese
– Alveolar kanalın ucunda küçük alveol toplulukları
• Alveolar porlar (Kohn porları)
– İnteralveolar septumda delikler
– Kollateral hava dolaşımı sağlar
ALVEOLLER
• Kan ile hava arasında gaz değişim bölgesi
• Erişkin akciğeri
 ~ 300 milyon alveol
 toplam alveol yüzey alanı yaklaşık 140 m2
• Epitel
– Tip I alveolar hücre
– Tip II alveolar hücre
• İnteralveolar septum
– Kapilerler (fenestrasız)
– İnterstisyel fibroblastlar ve diğer bağ dokusu hücreleri
– Retiküler lifler, elastik lifler
• Tip I alveolar hücre
(tip I pnömosit; küçük alveolar hücre; membranöz pnömosit)
– Alveol yüzeyinin %95’ini döşer
Alveolleri döşeyen hücrelerin %40’ını oluşturur
Gaz alışverişinden sorumlu aşırı derecede ince hücreler
– Az sayıda perinükleer organel
– Pinositotik veziküller
– Birbirlerine ve diğer hücrelere sıkı bağlantılarla bağlanır
• İnteralveolar septum duvarı bileşenleri ile hava boşluğu arasında etkin
bir bariyer oluşturur
• Tip II alveolar hücre
(tip II pnömosit; büyük alveolar hücre; granüler pnömosit)
– Alveol yüzeyinin %5’ini döşer
Alveolleri döşeyen hücrelerin %60’ını oluşturur
– Tip I hücreler arasında dağılır ve septal bileşke yerlerinde
kümelenme yapar
– Lamellar cisimler
•
•
•
•
Apikal sitoplazmada bol miktarda
Paralel membran lamel yığınları
SÜRFAKTAN içerir
Ekzositozla salınır
– Alveol hasarı
tip II alveolar hücreler çoğalır
hem tip II hem de tip I alveolar hücreleri oluşturur
• Sürfaktan
– Alveolde hava – epitel arayüzeyinde yüzey gerilimini düşürür
• Alveollerin ekspiryum sonunda kollabe olmasını önler
• İnspirasyona harcanan güç azalır
– Fosfolipid, nötral lipid ve protein karışımı
Dipalmitoil fosfatidil kolin (DPPC)
• Sürfaktanın yüzey gerilim azaltıcı özelliğinin neredeyse tamamını yerine
getirir
– Tip II alveolar hücre tarafından sürekli salınır;
Tip II alveolar hücre ve alveolar makrofaj tarafından sindirilir
• Kan hava bariyeri
– Alveol ile kapiler arasında gaz alışverişi sırasında gazların aşması
gereken hücreler ve hücre ürünleri
– İnce bölüm
• sürfaktan
tip I alveolar hücre
kaynaşmış bazal lamina
endotel hücresi
• Gaz değişiminin büyük bölümü ince parçada gerçekleşir
– Kalın bölüm
• Ek olarak arada interstisyel alan / bağ dokusu hücreleri
• Retiküler lifler, elastik lifler
• Alveolar makrofajlar
– Köken
• Dolaşımdaki monositler
– Yerleşim
• Alveol içi
• İnteralveolar septum bağ dokusu
– Alveol yüzeyinde inhale edilen partikülleri (toz, polen, toksin, bakteri,
vs) fagosite eder
toz hücreleri
– Kalp yetmezliğinde alveole giren eritrositleri fagosite eder
kalp yetmezliği hücreleri (hemosiderin yüklü makrofajlar)
– Bazı makrofajlar bronş ağacını kat eder ve mukus içinde farinkse
ulaşır
DAMARLAR
• Pulmoner arter
– Elastik arter olarak başlar; dallanarak muskuler arter yapısı kazanır
– Bronş ağacına paralel olarak alveolar kanallara dek dallanır
– Burada kapiler ağ gelişir
• Pulmoner ven
– Alveoler kapilerlerden doğan venüller havayolarının uzağında ilerler
– İnterlobuler septuma girerler
– Lobül sonrasında bronşial ağaca paralel uzanırlar
• Bronşial arterler
– Bronşial ağaca paralel olarak ilerler
– Respiratuar bronşiollere dek duvar elemanlarını kanlandırır
– Pulmoner arter dallarıyla anastomozlar yapar
SOLUNUM SİSTEMİ
EMBRİYOLOJİSİ
• Solunum divertikülü
Laringotrakeal divertikül
Respiratuar divertikül
Akciğer tomurcuğu
– 22. gün
– Ön barsak ventral duvarı endoderminin viseral lateral
plak mezodermine doğru oluşturduğu çıkıntı
– Ventrokaudal yönde büyüme gösterir
• Primer bronşial tomurcuklar
– 26-28. günlerde solunum divertikülünün dallanmasıyla oluşur
• Larinks ve trakea
– Solunum divertikülünün dallanma proksimalinde kalan kök kısmı
• Trakeoözofageal katlantı
– Solunum divertikülü ile önbarsak duvarını ayırmaya başlar
 Trakeoözofageal septum
– Önbarsak ikiye ayrılır
– Ventralde trakea
– Dorsalde özofagus
• 5. hafta
– Primer bronşial tomurcuklar dallanır
Sekonder bronşial tomurcuk
• 3 sağ ve 2 sol (lob)
• 6. hafta
– Sekonder bronşial tomurcuklar dallanır (dikotomik)
Tersiyer bronşial tomurcuklar
• 10 sağ ve 10 sol
(bronkopulmoner segment)
AKCİĞERİN OLGUNLAŞMASI
Psödoglandüler Evre
6 – 16 hafta
Kanaliküler Evre
16 – 26 hafta
Sakküler Evre
26 hafta – Doğum
Alveoler Evre
32 hafta – 8 yaş
• Psödoglandüler Evre
(6-16 hafta)
– Bronkopulmoner segmentlerde dallanma devam eder
– Akciğer ekzokrin bir beze benzer
– Terminal bronşiol oluşur
– İletici bölüm elemanları gelişir; solunum bölümüne ait
yapı yok
• Kanaliküler Evre
(16-26 hafta)
– Terminal bronşiol dallanarak iki ya da daha fazla
respiratuar bronşiol oluşturur (~ 17. dallanma)
– Kan damarları epitele yaklaşır
– Akciğer epitel hücre farklılaşması başlar
– 20. hafta minimal düzeyde ilk sürfaktan salınımı
başlar
• Sakküler Evre
(26- doğum)
– Terminal keseler (alveol taslakları) oluşur
– Epitel incelmeye başlar
• Tip 1 alveolar hücre ve tip II alveolar hücre farklılaşmıştır
– Kapilerle yakın temas kurulur
Kan hava bariyeri gelişir
– Tip II alveolar hücreler etkin bir şekilde sürfaktan
salgılar
• Alveoler Evre
(32 hafta – 8 yaş)
– Doğumdan önce:
• Terminal kese sayısı artar
• Terminal kese epitelinin incelmesi belirginleşir
Epitel – endotel temasları iyi gelişmiştir
olgun alveoller
• Doğumda alveol sayısı 50 milyon
– Doğum sonrası
• Septasyon ile ileri alveol bölmelenmeleri gerçekleşir
Alveol sayısı artar
Respiratuar bronş sayısı artar
• Perikardiyoperitoneal kanallar
– Plöroperitoneal katlantı
• Peritoneal kavite ayrılır
– Plöroperikardiyal katlantı
• Perikard kavitesi ayrılır
– Geriye ilkel plevral kavite kalır
• Visseral plevra
– Akciğeri dıştan saran splanknik mezoderm
• Parietal plevra
– Vücut ön duvarını içten saran somatik mezoderm
• Plevral kavite
– Visseral ve parietal plevra arası boşluk
– Yassı mezotelial hücreler ile döşeli
– Seröz sıvı içerir
• Solunum divertikülü endodermi
– Epitel hücreleri
– Bezler
• Splanknik mezoderm
–
–
–
–
Kıkırdak
Bağ dokusu
Kas
Visseral plevra
• Somatik mezoderm
– Parietal plevra
• Trakeoözofageal Fistül + Özofagus Atrezisi
– En sık solunum yolu anomalisi; 1/3000
– Trakeoözofageal septum defekti
– En sık (%90) (şekil b)
Özofagus proksimal ucu kör sonlanması +
Özofagus alt segmenti ile trakea arasında fistül
– Doğumdan itibaren oral sekresyon fazlalığı ve emzirme sonrası
öksürük, siyanoz, asfiksi; pnömonitis; batın distansiyonu
– Fetus amniotik sıvı yutamaz
 Polihidramnioz
• Sürfaktan sentezi
– 20. haftadan sonra başlar
– 26-28 haftalarda yaşam için prematüre doğan için yeterli
miktarlara gelir
– Özellikle son 2 hafta artar
• Neonatal respiratuar distres (solunum güçlüğü) sendromu
(RDS)
– Özellikle prematüre yenidoğanlarda
– Sürfaktan yetersizliğine bağlı
– Yüksek yüzey gerilime bağlı her ekspiryum sonrası alveoller
kollabe olur
– Akciğerler proteinden zengin bol miktarda hiyalin membran içeren
sıvı ile dolu
(hiyalin membran hastalığı)
• Pulmoner agenezis; aplazi, hipoplazi
– Nadir
• Bronş dallanma anomalileri
– Anormal lobasyon; kronik infeksiyon kaynakları olabilir
• Ektopik AC lobları
• Konjenital AC kistleri
– Tek ve büyük, ya da çok sayıda küçük olabilir
• Diyafragmayı oluşturan yapılar
– Septum transversum
– Sağ ve sol plöroperitoneal membran
– Özofagus mezenteri
– Lateral vücut duvarından muskuler bileşen
Download