Ders Bilgi Formu (Türkçe) Ders Adı: İktisadi Okullar ve Politikalar

advertisement
Ders Bilgi Formu (Türkçe)
Ders Adı:
Bölüm/Program/ABD:
İktisadi Okullar ve Politikalar
İktisat
Kredi:
Yıl-Dönem:
Ders Kodu: Ders Düzeyi: Seçmeli/Zorunlu:
4
2012-2013/Bahar
İKT
Lisans
Seçmeli
Saatler/Kredi:
*Öğretim Eleman(lar)ı:
T 3 U 0 L 0 K 3 Yrd. Doç. Dr. Semra PURKİS ([email protected])
Öğretim Dili:
Türkçe
*Öğretim elemanı adı yalnızca bilgi ve iletişim amaçlı olarak verilmiştir. Her bir derse öğretim elemanı ataması, dönem başında yönetim kurulu kararı ile yapılır.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Anlatım, Tartışma, Görsel Malzeme.
Ders Amaçları: Öğrencileri farklı iktisat okullarının tarihsel, toplumsal, düşünsel ve politik temelleri konusunda
bilgilendirmek, farklı iktisat okullarının politik çıkarımlarının karşılaştırmalı analizini yapmak.
Ders İçeriği:
I. Hafta
İktisadın Matematikleştirilmesi ve İktisadi Düşüncenin Analizinde Yöntem Sorunu
II. Hafta
Merkantilist Öğreti, Liberal Öğreti, Fizyokratlar ve Klasik Okul
III. Hafta
VIII. Hafta
Klasik Değer Teorisi, Rant Teorisi, Ücret Fonu, Kar, Dış Ticaret Teorileri
Neo Klasik Okul, Avusturya Okulu Marjinalizmin Öncüleri, Neo Klasik Değer ve Refah,
Bölüşüm, Dış Ticaret Teorileri.
Neo Klasik Okula Kısmi Tepkiler
List, Carey, Patten, Stolper, Samuelson, Keynes
Keynesyen Okul ve Dayandığı Temeller
Keynesyen Yaklaşıma Tepkiler
Monetarist Okul
Ara Sınav
IX. Hafta
Arz Yönlü İktisat
X. Hafta
Rasyonel Bekleyişler Teorisi
XI. Hafta
Kurumsal İktisat
XII. Hafta
Post Keynesci İktisat
XIII. Hafta
Marksist Okul
XIV. Hafta
Alternatif Okullar: Feminist İktisat, Ekolojik İktisat
XV. Hafta
Genel Değerlendirme
IV. Hafta
V. Hafta
VI. Hafta
VII. Hafta
Beklenen Öğrenme Kazanımları: Dersin sonunda öğrenci;
1. Farklı iktisat okullarının tarihsel, düşünsel, toplumsal ve politik temellerini kavrar.
2. Farklı iktisat okullarının politik çıkarımlarını karşılaştırmalı olarak analiz eder.
3. Yeni iktisat okullarından ve ilgili literatürdeki yeni tartışmalardan haberdar olur.
Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara Sınav: %40, Yarıyıl Sonu Sınavı: %60.
Ders Kitabı:
Gülten KAZGAN, İktisadi Düşünce veya Politik İktisadın Evrimi, Remzi Kitabevi, 1980.
Ömer DEMİR, Kurumcu İktisat, Vadi Yayınları, 1996.
Vural SAVAŞ, İktisadın Tarihi, Siyasal Kitabevi, 2000.
Vural SAVAŞ, Politik İktisat, Beta Yayınları, 2008.
Dinç ALADA, İktisat Düşüncesinin Yakın Dönem Evrimi ve Türkiye’de İktisat Okur Yazarı Olmak, Marmara
Üniversitesi İİBF Dergisi, 23 (2), 2007.
Önerilen Kaynaklar:
Ön/Yan Koşulları:
Download