Ders Bilgi Formu (Türkçe) Ders Adı: İktisat Tarihi Bölüm/Program

advertisement
Ders Bilgi Formu (Türkçe)
Ders Adı:
İktisat Tarihi
Kredi:
Yıl-Dönem:
4
2012-2013/Güz
Saatler/Kredi:
T 3 U 0 L 0 K 3
Bölüm/Program/ABD:
İktisat
Ders Kodu:
Ders Düzeyi:
İKT
Lisans
Seçmeli/ Zorunlu:
Seçmeli
Öğretim Dili:
Türkçe
*Öğretim Eleman(lar)ı:
Doç. Dr. Ozan BAHAR ([email protected])
*Öğretim elemanı adı yalnızca bilgi ve iletişim amaçlı olarak verilmiştir. Her bir derse öğretim elemanı ataması, dönem başında yönetim kurulu kararı ile yapılır.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Anlatım.
Ders Amaçları: Öğrencilerin, iktisat tarihi hakkında genel bir bilgiye ve öngörüye sahip olmalarını sağlamak, tarihsel
süreç de meydana gelen olayları, dönüşümleri, yapıları ve ekonomik sistemleri ifade etmek ve özellikle de Avrupa
iktisat tarihi hakkında yorumlar yapabilmektir.
Ders İçeriği:
I. Hafta
İktisat Tarihi Ne Zaman Başlar, Doğuşu ve Gelişimi
II. Hafta
Tarım Devrimi ve Sonuçları
III. Hafta
İlk Çağ Ekonomileri: Roma Ekonomisinde Genişleme, Gerileme ve Çöküş
IV. Hafta
Erken Orta Çağ’da Avrupa Toplum ve Ekonomisi
V. Hafta
İleri Orta Çağda Avrupa Ekonomisi
VI. Hafta
Orta Çağda İslam Devletinde Ekonomik Yapı
VII. Hafta
Geç Orta Çağda Avrupa Ekonomisi ile Asya, Afrika ve Amerika’da Toplum ve Ekonomi
VIII. Hafta
Ara Sınav
IX. Hafta
Modern Çağın Başlarında Avrupa Ekonomisi: Britanya’nın Yükselişi ve Laissez-Faire Sistemi
X. Hafta
Laissez-Faire’in Gerilemesi ve Denetimli Piyasa Sisteminin Yükselişi
XI. Hafta
Avrupa’da Ekonomik Güç Dengesinin Değişimi ve Sanayi Devrimi
XII. Hafta
XIII. Hafta
Sanayileşmenin Yayılması
20. Yüzyılda Dünya Ekonomisi: Yapısal Değişmeler
XIV. Hafta
Merkezi Planlamaya Dayalı Ekonomi Sistemi
XV. Hafta
Dünya Savaşı Sonrası Bütünleşmiş Bir Avrupa’da Karma Ekonomi ve Refah Devleti:
Keynesyen İktisadın Dinamikleştirilmesi
Beklenen Öğrenme Kazanımları: Dersin sonunda öğrenci;
1. İktisat tarihinin ne zaman başladığını açıklar.
2. Tarım devrimini, sonuçlarını ve bu devrimi açıklayan teorileri ifade eder.
3. İlk ve orta çağdaki dünya ve Avrupa ekonomisine ilişkin olarak yorumlar yapar.
4. Britanya’nın yükselişi ile laissez-faire sistemini açıklar.
5. Avrupa’da ekonomik güç dengesinin değişimi ve Sanayi Devrimine ilişkin olarak yorumlar yapar.
6. Merkezi planlamaya dayalı ekonomi sistemini tanımlar.
7. Dünya Savaşı sonrası bütünleşmiş bir Avrupa’da karma ekonomi ve refah devleti açısından Keynesyen İktisadın
dinamikleştirilmesini açıklar.
Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara sınav: %40, Yarıyıl Sonu Sınavı: %60
Ders Kitabı:
Tevfik GÜRAN, İktisat Tarihi, Acar Matbaacılık, İstanbul, 2003.
Önerilen Kaynaklar:
Ivan T. BEREND, 20. Yüzyıl Avrupa İktisat Tarihi, (Çev. S. Çağlayan), İstanbul: İş Bankası Yayın No: 2133, 2011.
Vural SAVAŞ, İktisatın Tarihi, Ankara: Siyasal Yayınevi, 5. Baskı, 2007.
Herbert HEATON, Avrupa İktisat Tarihi, (Çev: M. A.Kılıçbay ve O. Aydoğuş), Ankara: Paragraf Yayınevi, 2005.
John K.GALBRAITH, İktisat Tarihi, Ankara: Dost Kitabevi, 2004.
Arif ERSOY, İktisadi Teoriler ve Düşünceler Tarihi, Nobel Kitabevi, Ankara, 2008.
Ali ÖZGÜVEN, İktisadi Düşünceler-Doktrinler ve Teoriler, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2005.
Funda R. ADAÇAY - Hasan İSLATİNCE, İktisadi Düşünceler Tarihi, Ekin Yayınevi, Bursa, 2009.
Gülten KAZGAN, İktisadi Düşünce ve Politik İktisadın Evrimi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1998.
Robert L. HEILBRONER, İktisat Düşünürleri, Dost yayınevi, Ankara, 2003.
Recep KÖK, İktisadın Tarihi ve Felsefi Temelleri, İzmir, 1999.
Ayşe BUĞRA, İktisatçılar ve İnsanlar, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1993.(Yeni Baskısı İletişim yay.).
Ön/Yan Koşulları:
Download