ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

advertisement
IKT 402 İKTİSAT POLİTİKASI - Prof.Dr.M.Ali Bilginoğlu
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Dersin Kodu:
Dersin Adı:
Öğretim Yarıyılı ve Yılı:
Bölüm:
I. GENEL BİLGİLER
IKT 402
İKTİSAT POLİTİKASI
BAHAR / 2005
İKTİSAT
Öğretim Elemanı:
Prof.Dr.M.Ali Bilginoğlu
İletişim Bilgileri:
Erciyes Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
38039
KAYSERİ
E-porsta: [email protected]
Telefon: + 90 352 4374901 /
30450
II. DERSİN TANITIMI
DERSİN AMACI
Bu derste genel iktisat politikası teorisi kapsamında devletin,hangi amaçlarla,nasıl bir rol üstlenerek piyasa
mekanizmasına müdahale ettiğinin ve bu müdahalelerin muhtemel sonuçlarının incelenmesi amaçlanmaktadır.Ayrıca
ekonomik sorunların çözümüne yönelik olarak mevcut iktisat teorilerinin politika önerilerinin tanıtılmasına
çalışılacaktır.Son olark öğrencilerin Dünya'da ve Türkiye'de uygulanan istikrar politikalarının temel özelliklerini ve
başarı koşullarını kavrama ve değerlendirebilme yeteneği kazanmaları amaçlanmaktadır.
ELE ALINACAK KONULAR
Genel
iktisat
politikası
teorisi;iktisat
teorisi-iktisat
politikası
ilişkisi,iktisat
politikasının
tanımı
ve
sınıflandırılması,amaçları,araçları,aktörleri,iktisat politikasında etki gecikmesi sorunu,iktisat teorileri ve politika
önerileri(Klasik,Keynesyen,Neoklasik,paracı,Yeni klasik,Yeni Keynesyen,Anayasal İktisat
teorileri ve politika
önerileri,Dünya'da ve Türkiye'de uygulanan istikrar politikalarının temel özellikleri,çeşitleri ve sonuçları.
ÖĞRETİM YÖNTEMİ
Ders başlangıçta ağırlıklı olarak öğretim üyesi tarafından işlenecek,ancak ele alınan konularda tartışma ortamı
yaratılmaya çalışılacaktır.Konuların soru ve cevap yöntemiyle daha iyi anlaşılması hedeflenmektedir.Ayrıca son bir kaç
haftada makale özetleri üzerinde durulacaktır.Bunun için öğrencilerin haftalık ders planlarındaki konularla ilgili olarak
bir ön çalışma yaparak sınıfa gelmeleri ve derse aktif katılımda bulunmaları önemlidir.
DERSİN GEREKLERİ
Ders konularının öğrencilerin aktif katılımı ile incelenmesi nedeniyle derse devam önemlidir.Öğrenciler temel ve
yardımcı kaynaklar yanında derste işlenen tartışma konularından da sorumludurlar.Ders geçme notu,bir ara sınav ve
final sınavı sonuçlarına göre belirlenecektir.
DERS GEÇME KOŞULLARI
Başarı notunun hesaplanmasında, ara sınav notunun ağırlığı %40 final sınavı notunun ağırlığı da % 60 olacaktır. Eski
yönetmeliğe tabi öğrenciler için başarı notu 50 iken, diğer öğrenciler için başarı notu bağıl not sistemi ile belirlenir.
GEREKLİ DÖKÜMAN VE ARAÇLAR
Temel Kaynak:Vural savaş,Politik İktisat,2.B.,İstanbul,Beta Yayınları.1994.
Yardımcı Kaynaklar:Hüsnü Erkan,Ekonomi Politikasının temelleri,2.B.,İzmir,1995.;Ertan Oktay,Makro İktisat Teorisi ve
Politikası;Sabri Çaklı,İktisat politikası,Muzaffer Sarı meşeli,İktisadi Modeller Teori ve Uygulama;Vural Savaş,İktisat
Politikasına Giriş,2.B.,İstanbul,1982.;Keith Cuthbertson,İktisat Politikası.Çev.,Nazım Engin,Eskişehir Bilim Teknik
Yayınevi,1987.;İlker Parasız,Makro Ekonomi Teori ve Politika,1998.;Coşkun Can Aktan,Müdahaleci devletten Sınırlı
Devlete,Ankara,Yeni Türkiye yayınları,1999.;Coşun Can Aktan,Politik İktisat,Ankara,1994.;Vural Savaş,Keynesyen
İktisat yıkılırken,2.B.,İstanbul,Beta Basım,1984.;Ed.,Vildan Serin,İktisat Politikası,1.B.,İstanbul,Alfa Basım,1998.
DİĞER BİLGİLER
IKT 402 İKTİSAT POLİTİKASI - Prof.Dr.M.Ali Bilginoğlu
HAFTALIK DERS PLANI
1.Hafta:Günümüzün temel Ekonomik Sorunları,piyasa mekanizması,piyasa hataları.
2.Hafta:Devletin Ekonomideki Rolü .Devletin Ekonomiye müdahalesini savunan teorik yaklaşımlar.Devlet hataları.
3.Hafta:İktisat politikası-iktisat teorisi ilişkisi,iktisat politikasının tanımı,tarihçesi,sınıflandırılması ve aşamaları.
4.Hafta:İktisat politikasının amaçları ve sınıflandırılması
5.Hafta:İktisat politikasın araçları ve sınıflandırılması
6.Hafta:İktisat politikası karar birimleri(aktörleri),karar ortamı,karar alma sürecinde istek oluşumu,karar birimlerinde
çoğulculuk.Ekonomik birlikler.
7.Hafta:İktisat politikasında zaman gecikmeleri,.İktisat politikasında etki gecikmesi.
8.Hafta:Klasik Okul ve politika önerileri.Keynesyen Okul ve politika önerileri.
9.Hafta:Paracı Okul ve Politika Önerileri.Yeni klasik okul ve Politika önerileri.
10.Hafta:Arz Yönlü iktisat ve Politika Önerileri.Kamu Tercihi teorisi ve Anayasal politik iktisat,Sosyal piyasa ekonomisi ve
politika önerileri.
11.Hafta:Ekonomik istikrar.İstikrar politikası;tanımı,temel özellikleri,çeşitleri.
12.Hafta:Ortodoks İstikrar Politikaları
13.Hafta:Heterodoks İstikrar Politikaları.
14.Hafta:Dünya'da ve Türkiye'de istikrar politikası uygulamaları.
Download