zorunlu ders içerikleri

advertisement
İnönü Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Kimya Mühendisliği Bölümü
ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ
Kodu Adı (T+P) K-AKTS
T:Teorik, P:Pratik, K:Kredi
00101 Genel Kimya I (4+0) 4-6
Birim Sistemleri. Maddenin Özellikleri ve Sınıflandırılması. Temel Kimyasal Yasalar. Atomun Yapısı.
Atom Numaraları ve Periyodik Çizelge.
Mol Kavramı. Kimyasal Denklemler ve Kimyasal
Hesaplamalar. Bileşiklerin Yüzde Bileşimleri. Kimyasal Reaksiyonlarda Hesaplamalar. Çökelme
Reaksiyonları, Asit-Baz Reaksiyonları, İndirgenme-Yükseltgenme Reaksiyonları. Maddenin Gaz Hali.
Tepkime Isısı, Termokimyasal Reaksiyon Hesaplamaları. Termodinamiğin Yasaları. Kimyasal Bağlar.
Sıvı Hal, Buharlaşma ve Buhar Basıncı. Bir Katının Buhar Basıncı. Hal Değişim Eğrileri, Faz
Diyagramları. Kristal Yapılar, Birim Hücrenin Hacmi ve Avogadro Sayısı.
00102 Genel Kimya II 4+0 4-6
Çözeltiler, Çözünme ve Çözünürlük. Koligatif Özellikler. Reaksiyon Hızlarının Ölçülmesi. Tersinir
Tepkimeler ve Kimyasal Denge. Asit -Baz Kavramı, Nötrleşme Reaksiyonları, Asit-Baz Denge
Hesaplamaları. Çökme ve çözünme ölçütleri, Kompleks iyonlar ve çözünürlük, Ayrımsal çöktürme,
Çözünürlük. Kimyasal Termodinamik, Termodinamik Yasalar, Serbest Enerji Değişimi ve Kimyasal
Denge. Yarı Reaksiyonlar ve Redoks Eşitliklerinin Denkleştirilmesi, Kimyasal Tepkimelerle Elektrik
Üretilmesi, Elektroliz ve Uygulamaları. Korozyon. Radyoaktiflik. Hidrojen, Alkali Metaller, Toprak
Alkali Metaller, Halojenler, Soy Gazlar, Geçiş Metalleri.
00103 Genel Fizik I (3+0) 3-5
Fizik ve ölçme, Vektörler. Hareket, Bir Boyutta Hareket. İki Boyutta Hareket. Newton‟un Hareket
Kanunları. Dairesel Hareket. İş ve Enerji. Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu. Çizgisel Momentum,
Impuls, Çarpışmalar. Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi. Açısal Momentum. Statik denge ve
esneklik. Basit Harmonik Hareket, Titreşim hareketi. Evrensel Çekim Kanunu.
00104 Genel Fizik II (3+0) 3-5
Yük ve Madde. Elektrik Alan. Gauss Kanunu. Elektriksel Potansiyel. Kapasitörler ve Dielektrikler. Akım
ve Direnç. Elektromotor Kuvvet ve Elektrik Devreleri. Manyetik Alan. Amper Kanunu. Faraday Kanunu.
İndükleme. Maddenin Manyetik Özellikleri. Elektromanyetik Salınımlar. Alternatif Akım ve Maxwell
Denklemleri.
00115 Kimya Mühendisliğine Giriş (2+0) 2-4
Kimya Mühendisliğinin Tanımı, Kimya Mühendisliği Öğrenimi Süresince Görülecek Dersler. Kimya
Mühendisliğinin Dünyada ve Türkiye‟de Tarihsel Gelişimi. Kimya Mühendisliğinin Çalışma Alanları ve
Geleceği. Kimyasal Prosesler ve Akış Diyagramları. Proses Değişkenlerinin İncelenmesi. Birim
Sistemleri ve Dönüşümleri. Mühendislik Etiği. Proje Sunumu ve Rapor Hazırlama.
İnönü Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Kimya Mühendisliği Bölümü
00121 Genel Matematik I (4+0) 4-6
Matematiksel model, Fonksiyonlar(doğrusal model, ikinci dereceden fonksiyonlar, Trigonometrik
fonksiyonlar) . Ters trigonometrik fonksiyonlar, Üstel fonksiyonlar ve matematiksel modeller,
Logaritma fonksiyonu, Tam değer, işaret ve mutlak değer fonksiyonu, pratik çizimler. Bir fonksiyonun
limiti, Limit alma kuralları, Bir fonksiyonun sürekliliği, Süreksizlik çeşitleri, Kapalı bir aralıktaki
fonksiyonlar. Bir fonksiyonun türevi, türev alma kuralları. Bağlı oranlar. Türevin geometrik yorumu,
Türevin fiziksel yorumu, Lineer yaklaşım, diferansiyel. Maksimum-minimum değerler, Rolle teoremi,
ortalama değer teoremi ve geometrik yorumu. Birinci ve ikinci türev testleri, konkavlık konvekslik,
Belirsiz haller. Optimizasyon problemleri. Asimptotlar, eğri çizimi.
00122 Genel Matematik II (4+0) 4-6
Anti-türevler. Belirsiz integral. Değişken değiştirme. Kısmi integrasyon. Trigonometrik integraller.
Trigonometrik değişken değiştirme. Basit kesirlere ayırma, rasyonel integraller. Belirli integral. Eğriler
arasındaki bölgenin alanı. Hacim hesabı. İş. Bir fonksiyonun ortalama değeri (İntegral için ortalama değer
teoremi). Yay uzunluğu. Dönel yüzeyin yüzey alanı. İntegralin mühendisliğe uygulamaları. Has olmayan
integraller. Diziler, Seriler. İntegral testi, Bir serinin toplamı. Karşılaştırma testi. Alterne seriler. Kuvvet
serileri. Fonksiyonların kuvvet serileri ile gösterimi. Taylor ve Maklarin serileri. Uzayda dik koordinatlar,
Vektörler. İç çarpım. Lineer denklem sistemlerinin çözümü. Matrisler. Gauss Jordan çözümü, Elementer
satır işlemleri, Determinantlar, Bir karesel matrisin tersi, Cramer kuralı.
00162 Genel Kimya Laboratuarı (0+4) 1-5
Deney Malzemeleri ve Laboratuar Kurallarının Tanıtımı. Kütlenin Korunumu Yasası, Kristal Suyun
Hesaplanması. Maddeleri Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinden Yararlanarak Tanıma, Gazların Yayınımı.
Kristallendirme ve Çöktürme. Damıtma, Sıvı-Sıvı Karışımlarının Ayrılması. Çözünürlük ve Çözeltiler:
Ağırlıkça ve Hacimce Yüzde Hesaplama. Reaksiyon Hızı: Sıcaklık ve Derişim Etkisi. Çözelti Ayarlama ve
Asit-Baz Titrasyonları. Yükseltgenme-İndirgenme Reaksiyonları, Eşdeğer Kütle Analizi. Metal
Etkinliğinin İncelenmesi.
00166 Genel Fizik Laboratuarı (0+2) 1-3
00173 Teknik Çizim (1+2) 2-4
Autocad‟e giriş- autocad ekranını tanıma. Layer düzenleme- layer oluşturma, özelleştirme. Temel çizim
oluşturma komutları (line, ray, construction line, multiline, polyline, rectangle, spline, ellipse, circle, arc).
Osnap, grid, ortho, polar, lwt, model seçeneklerinin ayarlanması ve kullanımı. Move, copy, rotate, scale,
strretch, mirror, offset, array, trim, extend, fillet, chamfer komutlarının örneklerle gösterimi. Çizimlerden
blok oluşturma ve içinde çalışma. Blokların patlatılması. Oluşturulan çizimlerde malzeme, görselleştirme,
solid ve gradient taramaları. Send back – bring to front komutları. Ölçülendirme-çizimin projelendirilip
ölçülendirilmesi. Express menüsü- layer açma-kapama kolaylıkları. Super hatch taraması. Çizimlerin pafta
haline getirilmesi. Layout içinde ölçeklendirme. Plot- hazırlanan çizimlerin yazıcıdan çıkartılması. 3D
görünüşlerin tanınması, kamera oluşturulması. 3D çubuklarının ve çalışma ekranının hazırlanması. Temel
3 boyutlu çizimler oluşturma. Box, wedge, cone, polysolid, sphere, cylinder, torus, pyramid çizimi.
00191 Türk Dili I (2+0) 2-2
Dil Nedir? , Dilin Sosyal Bir Kurum Olarak Toplum Hayatındaki Yeri , Türk Dilinin Dünya Dilleri
Arasındaki Yeri , Türk Dilinin Gelişmesi ve Tarihi Devreleri , Türk Dilinin Bugünkü Durumu ve Yayılma
Alanları , Türkçe‟de Sesler ve Sınıflandırılması, Türkçe‟nin Ses Özellikleri ve Ses Bilgisi ile İlgili
Kurallar, Hece Bilgisi , İmla Kuralları ve Uygulaması, Noktalama İşaretleri ve Uygulaması.
İnönü Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Kimya Mühendisliği Bölümü
00192 Türk Dili II (2+0) 2-2
Türkçe'nin Yapım Ekleri ve uygulaması ,Zarfların ve Edatların Türkçe‟deki kullanış Ş
ekilleri , Edebiyat
ve Düşünce Dünyası ile ilgili Eserlerin Okunup İncelenmesi ve Retorik Uygulamaları , Yazılı
Kompozisyon Türleri ve Uygulaması , Bilimsel Yazıların Hazırlanmasında Uyulacak Kurallar , Türk ve
Dünya Edebiyatından ve Düşünce Tarihinden Seçilen Örnek Metinlere Dayanılarak Öğrencinin Doğru ve
Güzel Konuşma ve Yazma Yeteneğinin Geliştirilmesi ve Bununla İlgili Retorik Uygulamalar.
00197 İngilizce I (3+0) 3-3
TO BE fiili İyelik sıfatları ve zamirleri Geniş Zaman, there is, there are, some / any / much / many / a lot
of, countable and uncountable nouns Rica cümleleri „Could I / Could you / Can I / Can you ‟ Geçmiş
Zaman.
00198 İngilizce II (3+0) 3-3
Fiiller, get+adverb/preposition, aktarma tümceleri, resmi ve resmi olmayan dil kullanımı; koşul tümceleri:
type I, type II; zaman bildiren tümceler; noktalama imleri; sıfat tümceleri: defining, nondefining;
ortaçların kullanımı; zaman tümcelerinde ortaç kullanımı; belirli fiillerden sonra ortaç kullanımı; iyelik
yapıları: “s”, ve “of” yapısı; dil kullanımı; vurgulama; dil düzeyleri; varsayımları ifade etme: varsayımsal
tümceler; istek kipi: geniş zaman, geçmiş zaman; ileri düzey dinleme-not alma becerileri.
00202 Fizikokimya (3+0) 3-4
Gazlar, gaz kanunları, ideal gaz kavramı, gerçek gazlar, sıvılaşma, gazların özellikleri. Maddenin yoğun
halleri, sıvılar ve özellikleri katılar, karışımlar ve özellikleri. Sayısal özellikler. Termodinamiğe giriş.
Kolloid kimyası, adsorpsiyon, absorpsiyon , desorpsiyon, adsorpsiyon izotermleri. Kimyasal kinetik,
mertebe tayin yöntemleri, enzim kinetiği. Doğal süreçlerde fizikokimya. Fizikokimya ve kimya
mühendisliği.
00204 Kütle ve Enerji Denklikleri (4+0) 4-5
Temel kavramlar. Kütle ve enerji korunumu yasaları. Gaz karışımları, Dalton ve Amagat yasaları, gazbuhar karışımları. Fiziksel işlemler ile ilgili kütle denklikleri hesaplamaları. Kimyasal reaksiyonlar ile
ilgili genel kavramlar, kimyasal reaksiyonlarda kütle denkliği hesaplamaları, genel enerji denkliği, oluşum
ve reaksiyon entalpisi, standart koşullar dışında yürüyen kimyasal reaksiyonlarda reaksiyon entalpisi
hesaplamaları, enerji denklikleri hesaplamaları, yanma ve baca gazı analizine dayalı hesaplamalar,
endüstriyel uygulamalar için kütle ve enerji denklikleri hesaplamaları.
00213 Bilgisayar Programlama (3+0) 3-4
Programlama yaklaşımı ve algoritma oluşturma, algoritmalar ve akış diyagramları. MATLAB yazılımının
tanıtımı. Matlab'da temel matematiksel işlemler, skaler, vektör İşlemleri, matrisler, matrisleri kullanarak
lineer denklem sistemlerinin çözümü. Komut satırında programlama, M-Dosyaları ile programlama, düz
yazı M-Dosyaları, fonksiyon M-Dosyaları, Operatörler, mantıksal fonksiyonlar, koşul deyimleri,
döngüler, program çıkışı ve sonuç gösterme işlemleri, polinomlar, kök bulma, türev ve integral alma,
polinomların bölünmesi ve çarpma işlemleri, interpolasyon işlemi, iki boyutlu grafikler, temel grafik
işlemleri, üç boyutlu grafikler, simgesel integral, türev ve denklem sistemlerinin çözümü, simgesel
diferansiyel denklem çözümü. Adi diferansiyel denklemlerin Matlab komutları ile çözümü.
İnönü Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Kimya Mühendisliği Bölümü
00215 Analitik Kimya (3+0) 3-4
Analitik Kimya „ya giriş. Analiz nedir, klasik ve enstrümental analiz arasındaki farklar nelerdir, analizde
hata kaynakları. Çözeltiler, çözelti birimleri ve çözelti hazırlanması ile ilgili hesaplamalar, sulu çözelti
kimyası. Asitler ve bazlar, farklı çözeltilerde pH hesaplamalarına ilişkin uygulamalar ve hidroliz.
Çözünürlük, çözünürlüğü etkileyen faktörler, çözünürlük hesaplamaları. İyonik dengelere elekrolitlerin
etkisi. Kantitatif analize giriş, gravimetrik analiz, volumetrik analiz. Asit-baz titrasyonları. Çöktürme
titrasyonları ve arjantometrik titrasyona ilişkin uygulamaları, kompleks oluşum titrasyonları ve EDTA
titrasyonlarına ilişkin uygulamalar, yükseltgenme-indirgenme titrasyonlar ve KMnO4 titrasyonlarına
ilişkin uygulamalar.
00230 Organik Kimya (3+0) 3-4
Organik kimyaya giriş. Atomun elektron yapısı. Kimyasal bağlar, kimyasal bağ kuramları. Melezleşme.
Organik bileşiklerin formülleri, izomeri, lewis yapıları ve formal yük, indüktif ve mezomer etki.
Elektrofilik ve nükleofilik bileşikler. Asit-baz teorisi. Organik kimyada reaksiyonlar. Alkanlar ve
adlandırma kuralları. Alkenler, alkinler ve reaksiyonları. Organik halojen bileşikleri, alkoller ve eterler,
aldehitler ve ketonlar, karboksilli asitler, aminler, yağlar ve deterjanlar, amino asitler ve proteinler,
aromatik bileşikler, organik kükürt bileşikleri, karbonhidratlar.
00231 Diferansiyel Denklemler (4+0) 4-6
Diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması ve çözümleri. Başlangıç değer ve sınır değer problemleri.
Diferansiyel denklemlerin oluşturulması. Birinci mertebeden diferansiyel denklemler, değişkenlerine
ayrılabilen diferansiyel denklemler, tam diferansiyel denklemler, homojen diferansiyel denklemler, lineer
diferansiyel denklemler, Bernoulli diferansiyel denklemler, Riccati diferansiyel denklemler, tam
diferansiyele getirilebilir diferansiyel denklemler. Yüksek mertebeden lineer diferansiyel denklemler,
mertebe düşürme yöntemi, sabit katsayılı homojen diferansiyel denklemler, sabit katsayılı homojen
olmayan diferansiyel denklemler Cauchy-Euler diferansiyel denklemler. İkinci mertebeden homojen
diferansiyel denklemlerin adi nokta civarında kuvvet serisi çözümleri.
00236 İstatistik (2+0) 2-3
İstatistiksel kavramlar. Verilerin grafiksel gösterimi, frekans diyagramları. Olasılık teorisi, şartlı ve bileşik
olaylar, rastgele değişkenlerin dağılımı, dağılımların parametreleri, güven aralığı ve güven seviyesi, tTesti. Frekans analizi ve parametrelerin tahmini. Olasılık dağılım fonksiyonları, Paisson dağılımı,
eksponansiyel dağılım, Normal dağılım, lognormal dağılım, gamma dağılımı, ekstrem değer dağılımları,
Wetbull dağılımı, uniform dağılım. Asimtotik örneklem dağılımları, kesin örneklem dağılımları,
istatistiksel hipotezlerin kontrolü, Ki-testi, regrasyon analizi, korelasyon katsayısı hesabı, en küçük kareler
yöntemi.
00238 Organik Kimya Laboratuvarı (0+4)1-5
00244 Kimya Mühendisliğinde Nümerik Yöntemler (4+0) 4-5
Temel kavramlar ve Taylor teoremi. Bilgisayar aritmetiği, sayıların temsili, mutlak ve bağıl hata, hataların
kaynakları, kesme-yuvarlama ve anlamlı haneler. Lineer olmayan denklemlerin çözümü; Bisection
metodu, Newton-Raphson metodu, Secant metodu. Lineer denklem sistemlerinin çözümü. Matrisler ve
özellikleri. Direk metotlar; Cramer kuralı, Gauss eliminasyonu, Gauss-Jordan metodu. İteratif metotlar;
Jacobi ve Gauss-Seidel metodu. İnterpolasyon; lineer interpolasyon, polinom interpolasyonu. Belirsiz
katsayılar metodu, lagrange interpolasyonu, bölünmüş farklar. Nümerik türev, nümerik integral. Birinci
dereceden diferansiyel denklemlerin ve denklem sistemlerinin çözümü; Euler metodu, Modifiye Euler
metodu, Taylor metotları, Runge-Kutta metotları. II. dereceden ve Yüksek dereceden diferansiyel
denklemlerin çözümü, Euler, Modifiye Euler ve Runge-Kutta metotları.
İnönü Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Kimya Mühendisliği Bölümü
00261 Analitik Kimya Laboratuvarı (0+4) 1-5
Çözeltiler ve çözelti hazırlama işlemleri. pH ve pH öçümü, asit-baz indikatörleri, tampon çözeltiler.
Katyon ön denemeleri - katyon belirtme tepkimeleri, sistematik analiz, 3. - 5. grup katyonlarının
sistematik analizi. Anyon ön denemeleri-anyonların belirtme tepkimeleri, sistematik analiz, 1. - 2. grup
anyonlarının sistematik analizi. Gravimetri - gravimetrik yöntemle nikel tayini. Nötralimetri: asit-baz
titrasyonları, kompleksometrik titrasyonlar, redoks titrasyonları – iyodometri. Regrasyon analizi,
korelasyon katsayıları hesaplama, en küçük kareler metodu.
00271 Malzeme Bilgisi (3+0) 3-4
Malzeme seçimi. Malzemelerin atomik ve kristal yapıları. Katıların kristal yapıları, latis parametreleri,
miller işaretleri. Kristal yapıların malzeme özelliklerine etkisi ve katılarda yayınma (difüzyon).
Metallerin mekanik özellikleri, çekme deneyi, elastik plastik deformasyon, kırılma, yorulma, sürünme,
sertlik, çentik darbe. Faz diyagramları, faz oranları hesabı, faz kuralları ve katılaşma. Mukavemet artırma
mekanizmaları (katı çözelti, tane boyut kontrolü, dispersiyon, deformasyon), Fe-C denge diyagramı ve
çeliklerin ısıl işlemi, faz dönüşümleri ve ısıl işvemler, seramik, polimer ve dökme demirler, korozyon ve
korozyondan korunma.
00291 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2+0) 2-2
Türk İnkılabı ve İnkılap Hareketleri: İnkılapların nitelikleri ve hedefleri Siyasal İnkılaplar: Halk
Fırkasının kurulması, TpCF ve SCF‟nin kurulması, İzmir Suikasti, İstiklal Mahkemeleri Eğitim-Kültür
alanındaki İnkılaplar: Tevhid-i Tedrisat, Harf inkılabı, Tarih, dil alanındaki çalışmalar Toplumsal alandaki
İnkılaplar: Tekke ve zaviyelerin kaldırılması, Soyadı kanunu, Takvim ve ölçülerde inkılap vd. Türk Dış
Politikası: Lozan ve Montrö anlaşmaları, Türkiye Avrupa ilişkileri.
00292 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2+0) 2-2
1928 (Lozan mütarekesi) -1938 (Atatürk‟ün vefatı) arası dönem, modern bir oluşturma gayretleri, hukuki,
sosyal ve kültürel reformlar cumhuriyet dönemi ekonomi ve dış politikaları, siyasi partiler, Atatürk‟ün ana
politikaları ve reformlarının prensip ve amaçları.
00301 Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği I (3+0) 3 -4
Kimyasal Reaksiyon Mühendisliğine giriş. Mol denklikleri. Kimyasal reaksiyon hızlarının teorisi ,
dönüşüm ve ideal reaktörlerin tasarımı. Reaksiyon hız ifadeleri ve kimyasal denge, hız sabitleri.
Elementer reaksiyonlar ve molekülerite, tersinir reaksiyonlar, hacim ve faz değişiminin olduğu
reaksiyonlar. Elementer olmayan homojen reaksiyonlar, elementer olmayan reaksiyonların
mekanizmasının belirlenmesi. Enzim reaksiyonlarının temelleri. Reaksiyon hızlarının laboratuvar
verilerinden belirlenmesi, integral ve diferansiyel metotlar, başlangıç hızları, yarı ömür ve en küçük
kareler metotları. Otokatalitik, paralel ve seri reaksiyonlar, çoklu reaksiyonlar ve selektivite. Kataliz,
katalizör özellikleri, adsorpsiyon, desorpsiyon, yüzey reaksiyonu ve hız kontrol basamağı. Katalitik
reaksiyonların mekanizmaları.
00302 Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği II (4+0) 4 – 6
Kimyasal reaktörlere giriş. Reaktörlerin sınıflandırılması, endüstriyel reaktörler, kesikli reaktörlerin
modellenmesi, sürekli akım reaktörleri, tam karıştırmalı kararlı akım reaktörlerinin tasarımı, borusal akım
reaktörlerinin tasarımı. Reaktörlerde basınç düşmesi, dolgulu yatak reaktörlerinin tasarımı. Yarı kesikli
reaktörlerin tasarımı. Akım reaktörlerinin yatışkın olmayan halde çalıştırılması. İzotermal olmayan
İnönü Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Kimya Mühendisliği Bölümü
reaktörlerin tasarımı, izotermal olmayan kesikli reaktörlerin tasarımı, izotermal olmayan tam karıştırmalı
kararlı akım ve borusal akım reaktörlerinin tasarımı. Enzim Reaksiyonları, Biyoreaktörler. Kataliz ve
Katalitik reaktörler.
00315 Termodinamik I (3+0) 3-4
Termodinamik ve enerji. Sistem ve kontrol hacmi, sistem özellikleri. Proses ve çevrimler. Sıcaklık ve
termodinamiğin sıfırıncı yasası. Enerji formları, ısı ve iş ile enerji aktarımı, mekanik formda iş.
Termodinamiğin I. Yasası, enerji dengesi, sistemin enerjisindeki değişim, saf maddelerin özellikleri. İdeal
gaz hal denklemi, sıkıştırılabilirlik faktörü ve ideallikten sapma, diğer hal denklemleri. Hareketli sınır işi,
kapalı sistemlerde enerjinin korunumu, özgül ısı, iç enerji ve entalpi. İdeal gazların iç enerji ve entalpi
değişimi. Yatışkın ve yatışkın olmayan durumlarında kütlenin korunumu uygulamaları. Termodinamiğin
birinci yasasının kontrol hacmine uygulanması. Termodinamiğin II. yasasına giriş, termal enerji
resevuarları, ısı makineleri, buzdolabı ve ısı pompaları, tersinir ve tersinmez prosesler, Carnot çevrimi,
yeni bir özelik entropi, entropinin artışı ilkesi.
00316 Termodinamik II (3+0) 3-4
Clausius Eşitsizliği. Entropinin artışı ilkesi. Mükemmel gazların entropi değişimi. Maksimum
kullanılabilir iş (tersinirlik) ve kayıp iş (tersinmezlik). Kapalı sistemlerde ikinci yasa çözümlemeleri.
Sürekli akışlı açık sistemlerde ikinci yasa çözümlemeleri. Zamanla değişen açık sistemlerde ikinci yasa
çözümlemeleri. Buharlı güç çevrimleri, Carnot ve Rankine çevrimleri. Pistonlu motorlara genel bakış,
Otto ve diesel çevrimi, soğutma makinaları ve ısı pompaları, ters Carnot çevrimi, İdeal buhar sıkıştırmalı
soğutma çevrimleri, gerçek buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi. Yakıtlar ve yanma, oluşum entalpisi ve
yanma entalpisi. Kimyasal reaksiyona giren sistemlerin birinci yasa çözümlemesi. Reaksiyona giren
sistemlerin entropi değişimi, denge kıstasları. Mükemmel gaz karışımları için denge sabiti.
00321 Enstrümental Analiz (2+0) 2-3
Enstrümental yöntem türleri. Elektromanyetik radyasyon, radyasyonun teorisi ve özellikleri. Ultraviyole
görünür spektrofotometrik analiz. Optik spektroskopi. Alevli atomik absorpsiyon spektrometrik analiz teori
ve cihazları. Atomik Emisyon Spektroskopik analiz teori ve cihazları. Alevli ve elektrotermal
atomizasyona dayalı atomik spektroskopi. Atomik spektra türleri ve kaynakları. NMR spektroskopik
analiz. Atomik absorpsiyon ve emisyon spektroskopisi. IR absorpsiyon spektroskopisi, teori, nitelik ve
niceliksel uygulamaları. Kondüktometrik titrasyonla nötralizasyon. Potensiyometrik nötralizasyon
titrasyonları. X-ray spektroskopisi, temel prensipler, x-ray floresans, absorpsiyon ve difraksiyon yöntemler.
Polarografik analiz. Elektron spektroskopisi, taramalı elektron spektroskopisi. Kütle Spektroskopisi.
Termal analiz, TG, DTA, DSC yöntemleri. Elektroanalitik kimya, teorisi, potansiyometri, voltametri,
kromatografik ayırmalar yöntemleri.
00323 Akışkanlar Mekaniği (4+0) 4-6
Akışkanlar Mekaniği kapsamı, genel ilkeler ve bazı temel tanımlar. Boyutlar ve birimler, Birim sistemleri,
Boyut Analizi uygulama ilkeleri. Akışkanların genel bazı özellikleri, viskozite, yüzey gerilim, yoğunluk,
sıkışabilirlik, basınç, süreklilik, hız alanı. Süreklilik denklemi, Hareket denklemi, Mekanik Enerji
Denklemi, Akışkanlar statiği, Akışkanlar dinamiği. Akım benzerliği ve model çalışmaları, Bernoulli
denklemi. Sürtünme kayıpları, Vana ve bağlantılar, Akışkan akımlarında sürtünme kaybı hesabı. Pompa
İnönü Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Kimya Mühendisliği Bölümü
ve kompresörler. Akışkan akımlarının ölçülmesi, Orifis, Venturimetre, Nozul (Lüle), Pitot Borusu.
Rotametreler, gaz ve su saatleri. Açık kanallarda akış, gazların bastırılabilir akışkan olarak akımı.
Daldırılmış cisimlerin çevresinde akım, Dolgulu yataklarda akışkan akımı. Akışkanların tanklarda
karıştırılması.
00324 Kütle Transferi (4+0) 4-5
Kütle transferinin temel prensipleri ve ayırma proseslerinin önemi. Akılar ve hızlar arasındaki bağıntılar,
kütle transfer katsayıları, kütle transfer kanunları ve difüzyon katsayılarının hesaplanması. Durgun ve eşmolar zıt düzende tek yönlü moleküler difüzyon. Süreklilik denkleminin türetilmesi. Kartezyen, silindirik
ve küresel geometrilerde tek yönlü kararlı ve kararsız hal kütle transferi. Kartezyen, silindirik ve küresel
geometrilerde kimyasal reaksiyonlu kararlı ve kararsız hal kütle transferi. Sıvı filminde kimyasal
reaksiyon ve difüzyon, film modeli, penetrasyon modeli ve yüzey yenilenme modelleri. Islak duvarlı
kolonda gaz fazdan akışkan filmine kütle transferi. Borusal reaktörlerde tek boyutlu difüzyon ve
konveksiyonla kütle transferi. Absorpsiyon proseslerinde gaz-sıvı arası kütle transferi. Kurutma
proseslerinde kütle transferi. Katı-sıvı ekstraksiyon proseslerinde kütle transferi. Sıvı ortamda katıların
çözünmesi ile ilgili kütle transferi. Buharlaşma proseslerinde kütle transferi. Katıların reaksiyona girdiği
heterojen sistemlerde kütle transferi. Momentum, ısı ve kütle transferi benzerlikleri.
00335 Isı Transferi (4+0) 4-6
Bir boyutlu ısı transferi, düzenli ve geçici rejim kavramları. I.Fourier Yasası, termal direnç kavramı,
birleşik düzlem ve silindirik elemanlarda kondüksiyon, içinde ısı üretimi olan elemanlarda ısı transferi.
Kondüksiyon sınır şartlı hal, konveksiyon sınır şartlı düzlem ve silindirik elemanlar. Genel ısı denkliği
ifadesinin türetilmesi, geçici rejimde ısı transferi, yarı sonsuz levha. Zorlanmış konveksiyon. Reynolds ve
Colburn benzerlikleri. Doğal konveksiyon. Sınırlandırılmış ortamlar. Isı değiştiriciler: Isı değiştirici
düzenekler, Isı değiştiriciler için enerji denklikleri, toplam (veya genel) ısı transfer katsayısı, elemanların
ısı transfer katsayıları, ısı transfer ünite sayısı ve ünite yüksekliği kavramları. Isı değiştiricilerde etkinlik
kavramı çok borulu ve çok geçişli ısı değiştiriciler, akışkanların zorlanmış konveksiyonla boruların
dışında ısıtılması veya soğutulması, Faz değişimi ile ısı transferi. Işıma ile ısı transferi, Planck, StefanBoltzman, Kirchoff, yasaları, şekil faktörleri, radyasyona eşdeğer konveksiyon katsayısı, Işınım kalkanı.
Genişletilmiş yüzeylerde ısı transferi: Kanat etkinliği ve kanat verimi kavramları.
00336 Matematiksel Modelleme (3+0) 3-4
Matematiksel modellemenin tanımı, matematiksel modellerin kullanımı ve uygulama alanları. Fiziksel
sistemlerin modellenmesi, kütle ve enerji denkliklerinin sistem parametreleri cinsinden kurulması. Kimya
mühendisliği sistemlerinin modellenmesi, yatışkın ve yatışkın-olmayan sistemlerde momentum, kütle ve
enerji denklikleri, adi diferansiyel denklemlerle ilgili model oluşturma ve çözümleme, kısmi türevli
diferansiyel denklemler ile ilgili model kurma. Kısmi türevli diferansiyel denklemlerin analitik çözümleri,
Değişkenlere Ayırma Yöntemi, Laplace Dönüşüm Yöntemi, Değişken Katsayılı İkinci Mertebe Adi
Türevli Diferansiyel Denklemlerin Serilerle Çözümü, Frobenius, Bessel, Modifiye Bessel, Genelleştirilmiş
Bessel Eşitliği. Sayısal Yöntemler, Cebirsel Denklemlerin sayısal yöntemlerle çözümü, Adi türevli
diferansiyel denklemlerin sayısal yöntemlerle çözümü, Kısmi diferansiyel denklemlerin Sonlu Farklar
yöntemi ile çözümü.
00340 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I (0+4) 1-6
00341 Mesleki İngilizce I (2+0) 2-3
Fluid-flow phenomena :The velocity field and laminar flow . Velocity gradient and rate of shear. The
shear-stress field. Newtonian and non-Newtonian fluids. Viscosity and momentum flux. Heat transfer and
its applications : nature of heat flow. Fourier’s law. Thermal conductivity.
İnönü Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Kimya Mühendisliği Bölümü
00342 Mesleki İngilizce II (2+0) 2-3
Mass transfer and its applications : Terminology and symbols. Diffusional processes and equilibrium
stages. Typical distillation equipment. Typical leaching equipment. Classification of reactors. Rate of
homogeneous reactions. Fundamentals of rate equations.
00401 Ayırma İşlemleri (4+0) 4-6
Buharlaştırma, Nemlendirme ve kurutma, Absorpsiyon, Destilasyon, Katı sıvı ekstraksiyonu, Sıvı-sıvı
ekstraksiyonu, Membran ayırma prosesleri, Filtrasyon, Adsorpsiyon, Karıştırma, Kristalizasyon.
00402 Kimyasal Teknolojiler (4+0) 4-6
Yakıtlar ve Enerji, Petrokimya Endüstrileri (Polimerler, Plastikler, Kauçuk, Sentetik Fiber), Yağlar, Sabun
ve Deterjanlar, Şeker Teknolojisi, Kağıt Teknolojisi, Su Teknolojisi, Seramik Endüstrileri (Geleneksel
Seramikler, Cam ve Çimento), Kükürt ve Sülfürik Asit Üretim Teknolojileri, Azot Endüstrileri
(Amonyak, Nitrik Asit, Gübreler), Klor-alkali Endüstrileri (Soda, Sudkostik, Klor), Projeler.
00403 Proses Tasarımı I (5+0) 5-7
Proses ve Proses Mühendisliğinin Yapısı. Üretim ve Maliyet Tahmini. Reaktör Seçimi, Karıştırmalı Tank
Reaktör Seçimi, Sürekli Karıştırmalı Tank Reaktör Boyutlandırılması, Kesikli Reaktör Boyutlandırılması,
Dolgulu Yatak Katalitik Reaktörler. Isı Transfer Prosesi, Isı Değiştirici Boyutlandırılması, Kompresörler.
Tank Tasarımı, Faz Ayırıcıların Tasarımı, Bileşen Ayırıcıları; Raflı, Dolgulu Kolonların ve AbsorplayıcıSıyırıcıların Boyutlandırılması.
00404 Proses Tasarımı II (5+0) 5-10
Proje konusunun belirlenmesi, İlgili prosesin ön bilgilerinin toplanması, Uygun proses akış şemasının
seçim kriterlerinin tespiti, Gerekli hammadde ve ekipmanların saptanması, Üretim için gerekli ekipman
boyutlandırma hesaplamaları, Proses kalitatif ve kantitatif akış diyagramının oluşturulması. Proses
maliyetinin analizi.
00425 Proses Kontrol (3+0) 3-4
Proses kontrolün tanımı ve temelleri. Laplas dönüşümleri ile diferansiyel denklem çözümleri. Fiziksel ve
kimyasal proseslerin modellenmesi. Açık çevrimli sistemlerin incelenmesi ve proseslerin dinamik
davranışları. Birinci dereceden sistemlerin dinamik davranışları. İkinci ve daha yüksek dereceden
sistemlerin dinamik davranışları. Kapalı çevirimli sistemler ve blok diyagramlarının oluşturulması. Geri
beslemeli kontrol sistemleri ve donanım elemanları. Kontrol Ediciler ve komple kontrol siteminin
incelenmesi. Kararlılık testi ve Routh kriteri. Frekans cevap yöntemleri.
00451 Kimya Mühendisliği Laboratuar II (0+4) 1-5
Boru Şebekelerinde Sürtünme Kayıpları, Borusal Akım Reaktörü, Kesikli Çalışan Damıtma Kolonu, Çift
Borulu Isı Değiştirici, Sabit ve Akışkan Yatak Düzeneği, Sıvı Seviye Kontrolü, Gaz Absorbsiyonu, SıvıSıvı Ekstraksiyonu, Genişletilmiş Yüzeylerden Konveksiyonla Isı Transferi, Döner Kurutucu,
Sıkıştırılabilir akışkan akımı, Boyut Küçültme ve Elek Analizi.
00452 Kimya Mühendisliği Laboratuar III (0+4) 1-6
Laminer akımın analizi, Sementasyon, Şeker analizleri, Sıvılarda buhar basıncı ölçümü ve tutuşma noktası
tayini, Viskozite ölçümü, Isıtma kuvveti tayini, Yakıtlarda kül, kükürt ve nem tayini, Sedimentasyon, Su
analizleri, Yağ analizleri, Termal iletkenlik katsayısının belirlenmesi, Kireç analizi.
İnönü Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Kimya Mühendisliği Bölümü
00469 İş Sağlığı ve Güvenliği I (2+0) 2-2
00470 İş Sağlığı ve Güvenliği II (2+0) 2-2
00472 İş Hukuku (2+0) 2-2
Bireysel İş Hukuku. Sendikalar Hukuku. Toplu Sözleşme Grev ve Lokavt Hukuku.
00481 Mühendislik Ekonomisi (2+0) 2-3
İşletme ve çeşitli finansal kavramların tanımı. Başa baş noktası analizi, talep-arz denge ilişkisi ve milli
gelir hesabı. Paranın zaman değeri ve faiz çeşitleri. Nakit akımları ve faiz hesaplamaları. Kapasite tanımı
ve çeşitleri. Amortisman yöntemleri, İç ve dış finansman kaynakları, Bugünkü değer ve gelecekteki değer
analizi, Net bugünkü değer ve gelecekteki değer metodu. Yıllık eşdeğer maliyet ve yıllık eşdeğer hasıla
metodu. Karlılık indeksi, rantabilite oranı hesapları, Geri ödeme sürelerinin belirlenmesi.
İnönü Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Kimya Mühendisliği Bölümü
SEÇMELİ DERS İÇERİKLERİ
Kodu Adı (T+P) K-AKTS;
T:Teorik, P:Pratik, K:Kredi
00206 Temel Fransızca (2+0) 2-2
Fransızcaya giriş, tanım edatları ile aksanlar, Kısa günlük konuşmalar. Qui est-ce? Qu‟est-ce que c‟est?
Café Crème Livre de l‟élève 1 et Cahier d‟Exercices 1, Verbes Etre et avoir (Présent, futur, passé
composé);Négation et interrogation. Verbes Aller, S‟appeler (Présent, future, Passé compose). Bienvenue,
Présentations, Préférences (Unité 1). Verbes Aimer, Danser; Adjectifs possessifs) Bizarre. Unité 2
(Portraits),Vocabulaire, grammaire. Bilan, Unité 3 (Moi et les Autres), La Météo. Vocabulaire
Grammaire, İl fait chaud. Unité 4 (Carnet d‟Adresses),Vocabulaire, Grammaire, Rendez-vous , Espaces ,
Unité 5 (La Pause de Midi),Vocabulaire, Grammaire, Chez Martine, Genel değerlendirme ( Valorisation
générale)
00210 Genel Felsefe (2+0) 2-2
Felsefe nedir, Felsefe ve diğer bilgi alanları arasındaki ilişki, Ontoloji, Epistemoloji, Dış dünyanın varlığı
ve özü, Felsefe ve bilim, Etik, Estetik, Metafizik, Siyaset felsefesi, Felsefe ve din, Tarih felsefesi.
00222 Bilim Tarihi (2+0) 2-2
İlk Çağlarda Bilim. Hellenistik dönemde bilim, Romalılarda Bilim. Orta Çağ Hristiyan Dünyası, Orta Çağ
İslam Dünyası, Orta Çağ İslam Dünyasi ve Türklerde Bilim. Rönesans Döneminde Bilim. Aydınlanma
Çağı ve Bilim. Endüstri Devrimi ve Bilim. Çağdaş Bilimsel Gelişmeler, Bilim Adamlarından Çeviri
Metinler.
00234 Mantık (2+0) 2-2
Mantık, Mantıksal düşünme, olgusal ve mantıksal doğruluk nedir? Analitik ve sentetik önermelerin yapısı
ve mahiyeti. Mantık felsefesi: Bilim ve mantık, matematiğin mantığa indirgenmesi. Mantık ve gerçeklik,
kısa mantık tarihi. Sembolik mantık, sembolik çıkarım eklemleri. Önermeler mantığı. Doğruluk
Fonksiyonu Mantığı. Çıkarımların denetlenmesi, Doğrulayıcı çizelgelerin kurulması. Çıkarımların karma
doğrulama çizelgeleri.
00239 Genel İşletme (2+0) 2-2
İşletme kavramının tanımı, özellikleri, amaçları ve sınıflandırması. İşletme kuruluş aşamaları. Fizibilite
çalışmaları ve fizibilite raporu. İşletme kapasitesi. İşletme kuruluş yeri seçimi. İşletme fonksiyonları
ilişkileri, yönetim fonksiyonu, planlama, organizasyon, yöneltme, koordinasyon, denetim. Üretim
fonksiyonu. Pazarlama fonksiyonu. Finans fonksiyonu, personel fonksiyonu. Araştırma Geliştirme ve
diğer fonksiyonlar.
00251 Pazarlama (2+0) 2-2
Pazarlama tanımı, işletme fonksiyonları içerisindeki yeri ve önemi. Klasik ve modern pazarlama anlayışı.
Pazarlama planlaması. Pazar bölümlendirmesi ve hedef pazar seçimi. Pazarlama fonksiyonlarının
sınıflandırılmaları. Pazarlama karmasının oluşturulması. Mal ve hizmet karma elemanı, mal ve hizmet
ayırımı. Tüm malı oluşturan parçalar; Özde mal, zenginleştirilmiş mal, Marka, ambalaj, etiket, garanti, vb.
Mamül sınıflandırmaları, yeni mamül kavramı ve geliştirilmesi aşamaları. Dağıtım kanalları, fiziksel
dağıtım. Fiyatlandırma. Tutundurma. Satış, tüketici kavramı, tüketici satınalma davranışı ve karar
aşamaları. Pazarlama araştırması, Uluslararası pazarlama.
İnönü Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Kimya Mühendisliği Bölümü
00203 Elektrokimya (2+0) 2-3
Elektrokimyanın tanımı ve inceleme alanları. İletkenlerin sınıflandırılması, elektrolitik iletkenlik, eşdeğer
iletkenlik, öz iletkenlik, taşıma sayıları. Aktiflik ve aktiflik katsayısı, Arrhenius ve Debye-Hückel
kuramları. Elektrot potansiyellerinin oluşumu. Elektrokimyasal pillerin sınıflandırılması ve
elektrokimyasal enerji kaynakları. Elektroanalitik yöntemler. Korozyon olayı ve korozyondan korunma.
Elektroliz olayı ve Faraday yasaları. Elektrolizle metallerin elde edilmesi. Elektrolizle metal kaplama.
Klor-alkali prosesi.
00207 Mühendislik Mekaniği (2+0) 2-3
Mühendislik Mekaniğine Giriş ve Temel Kavramlar. Kuvvet ve Denge. Ağırlık Merkezleri. Taşıyıcı
Sistemler ve Mesnet Reaksiyonları. Kablolar, Sürtünme. Atalet Momentleri. Dinamiğin Temelleri.
Kinematik ve Kinetik. Basit Makineler. Mukavemetin Temelleri. Çekme ve Basma Gerilmeleri. GerilmeŞ
ekil Değiştirme Bağıntıları. Hook Kanunu. Basınçlı Kapların Mukavemet Hesaplamaları. Mohr Çemberi.
Normal Kuvvet, Kesme Kuvveti ve Eğilme Momenti Diyagramları. Burulma, Flambaj (Burkulma).
00211 Lineer Cebir (2+0) 2-3
Vektörler. Matrisler. Gauss eliminasyonu, Gauss-Jordan yöntemi. Determinantlar. Lineer denklem
sistemlerinin matris gösterimi, sınıflandırılması, Gauss Jordan indirgeme yöntemi ile çözümü. Eşdeğer
lineer denklem sistemleri. Homojen olmayan lineer denklem ve homojen denklem sistemleri ilgili
teoremler. Vektör uzayları. Gram-Schmidt yöntemi, Cayley-Hamilton teoremi ve uygulamaları. Karmaşık
vektör ve matrisler, Hermityen ve Üniter matrisler. Kuadratik formlar, pozitif tanımlılık, negatif
tanımlılık, yarı pozitif tanımlılık, yarı negatif tanımlılık, standart formlar.
00217 Biyokimya (2+0) 2-3
Biyokimyaya giriş. Hücre bilgisi. Amino asitler. Proteinler. Karbohidratlar, Lipitler. Enzimler. Enzim
katalizli reaksiyonların kinetiği. İmmobilize enzim teknolojisi. Fermantasyon teknolojisi. Enzimlerin
Biyoteknolojik Uygulamaları.
İnönü Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Kimya Mühendisliği Bölümü
00305 Kimya Mühendisleri için Uygulamalı Matematik (2+0) 2-3
İnterpolasyon ve ekstrapolasyon. Diferansiyel ve integral hesap. Fonksiyonların maksimum ve minimumu
uygulamaları. Kimya mühendisliğinde birinci ve ikinci derece diferansiyel denklemlerin uygulamaları.
Kısmi türevli diferansiyel denklemler ve uygulamaları. Matrisler ve vektörler, Seriler ve hiperbolik
fonksiyonlar. Ampirik formüller. Laplace Dönüşümleri.
00306 Su Teknolojisi (2+0) 2-3
Suyun özellikleri ve moleküler yapısı. Suyun kimyasal özellikleri. Sularda alkalinite hesapları ve sertlik.
Langelier indeksi. Çözünmüş oksijen ve biyokimyasal oksijen ihtiyacı. Fiziksel arıtma işlemleri,
sedimentasyon. Koagülasyon, flotasyon ve filtrasyon. Kimyasal arıtma işlemleri, Çöktürme ile ayırma.
Rekarbonizasyon, NaOH-soda yöntemi. Fosfor, demir ve mangan giderilmesi. İyon değiştirme yöntemi ile
arıtma, katyon değiştiriciler. Endüstriyel sular. Çözünmüş oksijen giderilmesi, Soğutma suları.
00307 Yakıt ve Yanma Teknolojisi (2+0) 2-3
Fosil yakıtların oluşumu ve sınıflandırılması. Yakıtların fiziksel ve kimyasal özellikleri. Temiz kömür
teknolojileri. Yanma mekanizması. Yakma sistemleri ve sınıflandırılması. Yakıtların iyileştirilmesi ve
atıkların değerlendirilmesi.
00308 Soğutma Makineleri (2+0) 2-3
Soğutmaya giriş.Soğutucu akışkanların özellikleri. Soğutma çevrimleri temel elemanları; kompresör,
yoğuşturucu, buharlaştırıcı ve kısılma vanaları. Soğutma çevrimlerini termodinamik olarak değerlendirme.
Soğutma çevrimlerinde hesaplamalar. Soğutma makineleri, Carnot Soğutma Makineleri, ısı pompaları.
Endüstriyel Gazlar ve Gazların Sıvılaştırılması. Joule-Thomson olayının analizi ve uygulamaları.
00310 Enerji Teknolojileri (2+0) 2-3
Enerji ve kaynakları. Kuvvet, iş, güç, termodinamiğin birinci yasası. Dünya ve Türkiye‟nin enerji dengesi.
Fosil yakıtlar. Yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları. Enerjinin korunumu ve taşınımı.
00311 Korozyon (2+0) 2-3
Korozyonagiriş.KorozyonunElektrokimyasalMekanizması. Korozyon Çeşitleri ; Üniform, Galvanik,
Çatlak, Filiform, Yorulmalı, Çukur, Aşınmalı, Stres, Hidrojen Kırılganlığı, Taneler Arası ve Seçimli
Korozyon.
KorozyonOlayınaTermodinamikYaklaşım. Potansiyel-pH
Diyagramları
(Pourbaix
Diyagramları). Korozyon Mühendisliği. Pasifleşme, Aktif ve Pasif davranışlar. Korozyonun önlenmesi;
Kotodik ve anodik koruma, Kaplamalar, metalik kaplamalar, boya ve cilalar.
00312 Endüstriyel Elektrokimya (2+0) 2-3
Elektrokimya ve Elektrolizle İlgili Temel Bilgiler, Faraday Kanunları, Akım Yoğunluğu ve Akım Verimi,
Nernst Denklemi, Elektrot Kinetiği, Korozyon Olayı, Elektrot Olayları, Elektrotların Sınıflandırılması,
Teknik Elektrolitik Yöntemler ve Genel Prensipler, Anodik ve Katodik Yöntemler, Metal Kaplama,
Metallerin Elektrolitik Olarak Kazanılması ve Saflaştırılması, Bakır ve Çinkonun Elektrolitik Olarak
Kazanılması, Alkali Klorürlerin Elektrolizi, Klor-Alkali Prosesi,Klor-Alkali Prosesi, Elektrometalurji (Al,
Mg ve Na Üretimi).
İnönü Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Kimya Mühendisliği Bölümü
00313 Polimer Teknolojinse Giriş (2+0) 2-3
Polimer kimyasına giriş, Polimer endüstrisi ve hammaddeleri, Endüstriyel önemli polimerler ve
Polimerlerin yapısı, Polimer viskozitesi ve molekül ağırlığı, Polimer sentezi , Polimerizasyon prosesler,
Polimerlerin işlenmesi, Polimerlerin temel özellikleri, Polimer endüstrisi ve geri kazanım, Polimer katkı
maddeleri.
00314 Çevre Teknolojisi (2+0) 2-3
Ekolojinin temel kavramları, Küresel ısınma, küresel iklim değişimi ve ekolojik sonuçları, Ozon
tabakasının incelmesi ve ekolojik sonuçları, Enerji üretiminin yarattığı sorunlar ve yenilenebilir enerji
kaynakları, Hızlı nüfus artışının yarattığı sorunlar, Hava kirliliği, Su kirliliği, Toprak kirliliği ve gürültü
kirliliği, Dünyadaki çevre sorunlarına ilişkin çözüm yolları.
00318 Dinamik Simülasyon (2+0) 2-3
Simülasyon ve çeşitleri, Kimya mühendisliği matematik modelleri, Adi türevli model denklemlerinin
çözümü, Proseslerin dinamik davranışları, Zaman alanı ve dinamiği, Laplas alanı ve dinamiği, Kimya
mühendisliği proseslerinin dinamik simülasyon uygulamaları , Matlab ortamında dinamik simülasyon.
00322 Endüstriyel Atık Su Arıtımı (2+0) 2-3
Atık suların özellikleri ve analizleri. Fiziksel arıtma yöntemleri. Kimyasal arıtma yöntemleri. Biyolojik
arıtma yöntemleri. Atık su arıtma çamurunun işlenmesi ve atılması, çamurların aerobik ve anaerobik
parçalanması, çamur suyunun giderilmesi. İleri atık su arıtma yöntemleri: fotokimyasal arıtma
yöntemleri, Adsordsiyon, iyon değişimi. Atık sularda fosfor ve azot giderimi, Endüstriyel uygulamalar:
kâğıt sanayi, gıda endüstrisi.
00326 Biyoteknoloji (2+0) 2-3
Biyoteknolojiye giriş, Biyoteknolojinin konusu. Biyoteknolojinin hammaddeleri. Biyoteknoloji ve
endüstri, İlaç endüstrisi ve biyoteknoloji, Tarım ve biyoteknoloji, Gıda ve biyoteknoloji, Çevre ve
biyoteknoloji, Kimya – kimya mühedisliği ve biyoteknoloji, Biyoteknolojideki ayırma işlemleri,
Biyoteknoloji ve endüstriyel enzimler.
00327 Optimizasyon (2+0) 2-3
Optimizasyon probleminin formülasyonu. Tek ve iki değişkenli fonksiyonların optimizasyonu için sayısal
yöntemler. Kimyasal Proseslerin Modellenmesi. Çok değişkenli optimizasyon yöntemleri. Direkt arama
yöntemleri, Klasik optimizasyon yöntemleri. Isı değiştiriciler, Borusal ve tam karıştırmalı reaktörlerin
optimizasyonu. Lagrange çarpımı yöntemi. Doğrusal olmayan programlama yöntemleri. Doğrusal
Programlama ve grafiksel çözüm. Dinamik programlama yöntemleri.
00329 Tekstil Kimyası (2+0) 2-3
Tekstil liflerinin tarihçesi ve sınıflandırılması, Selülozik liflerin ve türevlerinin, Protein liflerinin ve
Sentetik lif ve lif karışımlarının kimyasal yapısı ve kimyasal özellikleri, fiziksel işlemlere karşı dayanımı.
İnönü Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Kimya Mühendisliği Bölümü
00334 Sensör Teknolojisi (2+0) 2-3
Sensörler
ve
Kimyasal
Sensörlere
Giriş.
Temel
Elektrokimyasal
Kavramlar
ve
Yöntemler.Elektrokimyasal Sensörler (amperometrik ve potansiyometrik). İyon Seçici Elektrotlar,
Voltametrik Yöntemler, Modifiye Elektrotların Hazırlanması ve Kullanılması, Optik, Termal ve Kütle
Duyarlı Sensörler, Biyosensörlere Giriş, Enzimler ve Enzim İmmobilizasyonu, Enzim, DNA ve Optik
Biyosensörler, Kimyasal ve Biyosensörlerin Uygulama Alanları.
00407 Katı Atık Geri Kazanımı (2+0) 2 -3
Atık tanımı, atıkların sınıflandırılması. Katı atıklar. Tıbbi atıklar. Kentsel katı atıklar ve ilgili mevzuatların
tanıtımı, 3R (Reduce, Reuse, Recycling), modelinin uygulanması. Kentsel katı atıklara uygulanan
işlemler; düzenli depolama, uygun yer seçimi, kentsel katı atıkların değerlendirilmesi işlemleri; anaerobik
çürütme ve kompostlaştırma ile elde edilen ürünlerin değerlendirilmesi, kentsel katı atıklara uygulanan
işlemler; ısıl işlemler ve enerji kazanımı. Plastik atıklar, ısıl yöntemler ve ikincil geri kazanım yöntemleri
ile plastik atıkların ekonomiye kazandırılması.
00408 Standardizasyon ve Kalite (2+0) 2-3
Kalite ve standard kavramları, arasındaki ilişkiler. Belgelendirme ve akreditasyon.Türk Standardları
Enstitüsünün amaç ve faaliyetleri. Standard hazırlama. Metroloji ve kalibrasyon. Türk Standartları
Enstitüsünün verdiği belgeler. Kalite ve toplam kalite yönetimi.TS ISO 9000 kalite yönetimi ve kalite
güvencesi standardları.TS ISO 14000 çevre yönetimi standardları. TS-EN 45000 akreditasyon
standardları.
00409 Biyoyakıtlar (2+0) 2-3
Biyokütle hammaddeleri, Biyoyakıt ve türleri. Fosil kökenli yakıtların gözden geçirilmesi. Biyokütleden
biyoyakıt üretim teknolojileri ve işlemleri. Biyoyakıt üretme yöntemleri. Biyoyakıt olarak biyodizel ve
diğer yakıtlar. Dünyada ve Türkiye‟de biyoyakıt üretimi.
00414 Adsorpsiyona giriş (2+0) 2-3
Adsorpsiyon materyalleri. Kimyasal ve fiziksel adsorpsiyon genel tanımları. Fiziksel adsorpsiyon ile
yüzey alanı ölçümleri, porozite tespiti. Adsorpsiyon izoterm tipleri, İzotermlerden yüzey alanı ölçümleri,
Fiziksel adsorpsiyon izotermlerinin yorumlanması. Mikropor ve mezopor analizi. Adsorpsiyon
Uygulamaları.
00418 Fabrika Organizasyonu (2+0) 2-3
İşletmenin kuruluş amaçları, fonksiyonları ve türleri, İşletme kuruluş çalışmaları. Fabrika Kuruluşu,
kapasite planlaması ve işletme büyüklüğü seçimi, Personel Seçimi, Yatırım Tutarı Hesabı, Sabit tesis
giderleri, Yıllık işletme giderleri. Yatırım alternatiflerinin değerlendirilmesi, Karlılık Oranı Yöntemi,
Geri Ödeme Süresi Yöntemi, İç Karlılık Oranı Yöntemi, Net Bugünkü Değer Yöntemi. Riskli yatırımların
değerlendirilmesi. Yönetim Planlaması ve Organizasyon. AR-GE kavramı. Kalite Güvence Sistemi Serisi
Standartları, ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18001 Akreditasyon. İş güvenliği ve İş Kazaları.
00424 Temel Kimyasal İşlemler (2+0) 2-3
Termodinamik ve kinetik, Nitrolama, İndirgeme ile aminasyon, Halojenasyon, Sulfonasyon,, sulfasyon,
Amonoliz ile aminasyon, Oksidasyon, Hidrojenasyon, Hidrokarbon sentezi, Hidroformilasyon,
Esterleşme, Hidroliz, Alkilasyon, Polimerizasyon.
İnönü Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Kimya Mühendisliği Bölümü
00426 Biyokimya Mühendisliği (2+0) 2-3
Biyokimya mühendisliğine giriş, Enzimler, Enzim katalizli reaksiyonların kinetiği, Substrat kullanım
kinetiği, Enzim teknolojisi, Biyoreaktörlerde taşınım olayı, Biyoreaktörlerin analizi ve tasarımı,
Endüstriyel biyoproses ve biyoteknoloji ürünleriyle ilgili örnekler.
00427 Petrol Arıtım Teknolojisi (2+0) 2-3
Petrol endüstrisinin genel kavramları, Tarihsel gelişim, Kaynaklar ve dünya üretimi ve tüketimi, Fiziksel
ve kimyasal özellikleri, Petrolün aranması, Resevuar tipleri ve mühendislik kavramları, Üretim Metodları,
Rafinasyonu, Dogal hidrokarbonların taşınması, Petrole sağlık, güvenlik ve çevresel bakış.
00429 Heterojen Reaksiyonlar (2+0) 2-3
Katalizörler, tanımı ve önemli özellikleri, aktivitesi ve selektivitesi. Katalizörlerin genel üretim metotları.
Katalitik reaksiyon basamakları ve hız kontrol edici basamak kavramı. Adsorpsiyon, yüzey reaksiyon ve
desorpsiyon basamaklarının hız kontrol edici olması durumunda hız ifadelerinin çıkarılması. Reaktör
tasarımı için heterojen veri analizleri. Katalizörün
deaktivasyonu, sinterleşmesi, kirlenmesi ve
zehirlenmesi durumlarında raksiyon hız ifadelerinin türetimi ve dönüşüm hesapları. Hareketli yatak
reaktörler.
00435 Mühendislikte İnovasyon Eğitimi (2+0) 2-3
Düşünme türleri, dikey ve yanal düşünme.Yaratıcılığı etkileyen faktörler, Yaratıcı düşünme teknikleri,
Yaratıcı problem çözme aşamaları, Örgütsel yaratıcılığı geliştirme yöntemleri. İnovasyonun tanımı ve
önemi, İnovasyonun kaynakları ve türleri, İnovasyon yönetimi, İnovasyon proses modelleri, İnovasyon
uygulamasının endüstride başarılı örnekleri, Türkiye‟de inovasyona yaklaşım.
00436 Bor Kimyası (2+0) 2-3
Bor Elementi, Borun Kimyasal Özellikleri. Bor Minerallerinden Bor Bileşiklerinin Üretilmesi. Borik Asit
Üretim Tesisinin Tanıtılması, Boraks Üretim Tesisinin Tanıtılması, Sodyum Perborat ve Amonyum
Pentaborat Üretimi, Bazı Özel Bor Kimyasalları. Bor Mineralleri ve Kimyasallarının Kullanım Alanları.
Bor Bileşikleri Üretiminde Ortaya ÇıkanKatı ve Sıvı Atıklardan Bor Kazanılması. Bor ve Atıklarının Çevre
ve Sağlık Üzerindeki Etkileri.
00499 Bitirme Çalışması (6+0) -4
2
Araştırma konusunun belirlenmesi, İçindekiler bölümünde yer alacak ana başlıkların belirlenmesi, Kaynak
taraması, Araştırma konusuyla ilgili teorik ya da deneysel çalışmalar, Raporun hazırlanması.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards