90 sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır?

advertisement
90 sayısının asal çarpanlarının
toplamı kaçtır?
2a.3b.5c=750
olduğuna göre a+b-c kaçtır?
25 ve 41’i böldüğünde 1 kalanını
veren en büyük sayı kaçtır?
6 ve 8’e bölünebilen iki basamaklı en büyük sayı kaçtır?
Kısa kenarı 6 cm, uzun kebarı
10 cm olan dikdörtgen kenarları boyunca birleştirilerek bir kare
oluşturulacaktır.
Bu iş için en az kaç dikdörtgene
ihtiyaç vardır?
20 ve 24’e kalansız bölünebilen
200’den büyük en küçük sayı
kaçtır?
EBOB’u 18 olan farklı iki doğal
sayının toplamı en az
kaçtır?
180 L ve 144 L süt bir birine karıştırılmadan ve hiç artmayacak
şekilde eşit hacimli şişelere boşaltılacaktır. Bu iş için en az kaç
şişe gerekir?
Eni 120 m boyu 150 m olan
dikdörtgen biçimindeki bir tarlanın
etrafına köşelerde dahil olamk
üzere eşit ve en geniş aralıklarla ağaç dikilecektir.Bu iş için kaç
ağaç gerekir?
A pozitif bir tam sayı olamk üzere
60
72
ve
ifadelerininin tam sayı
A
A
olmasını sağlayan en büyük A
sayısı kaçtır?
a ve b sayıları aralarında asal
sayılardır.
a 48
=
b 60
olduğuna göre a+b değeri
kaçtır?
a ve b sayıları aralarında asal
sayılardır. a/b=2,25 olduğuna
göre a+b değeri kaçtır?
EBOB( 18,24)=m
EKOK( 18,24) = n
olduğuna göre m+n toplamı
kaçtır?
Bir okulda 9.sınıfların sınıf mevcudu 240 kişi,10.sınıfların sınıf
mevcudu 280 kişidir. Her derslikte eşit sayıda öğrenci olacak
şekilde en az kaç derslik gerekir?
Çarpanları 1,2,3,4,6,8,12,16,24
ve 48 olan sayı kaçtır?
20 sayısı kaç tane sayma sayısı ile arasında asaldır?
111 sayısının asal çarpanlanın
toplamı kaçtır?
318 sayısının en büyük asal
çarpanı en küçük asal
çarpanından kaç fazladır?
İki basamaklı en büyük asal sayı
iki basamaklı en küçük asal sayıdan kaç fazladır?
40 ve 60 sayıların ekok'u
ebob'unun kaç katıdır?
Download