Allah İnancı

advertisement
SINIF
KA
ZA
VE
TEST
AVRAM
MK
A
NI
ST
TE
10.
D
Allah İnancı
1. Ne yana baksan sarılmış her yan
4. “O (Allah) ki, birbiriyle uyumlu yedi göğü tabaka tabaka
yaratmıştır. Rahman olan Allah’ın yaratışında hiçbir
uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun?” Sonra gözünü tekrar tekrar
çevir bak, göz (aradığı bozukluğu bulmaktan) aciz ve
bitkin halde sana dönecektir.” (Mülk suresi, 3 ve 4.
ayetler)
Sarılan olurda saran olmaz mı?
Kim bu yüzü çizen sanatkar ressam?
Bakıp ta aynaya soran olmaz mı?
(N. F. KISAKÜREK)
Dörtlüğe göre evrenin ve içindekilerin meydana
gelmesi ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Bu ayetlerden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
A) Allah göğü yedi katman olarak yaratmıştır.
B) Allah’ın yarattığı herşeyde bir düzen ve uyum vardır.
C) Varlıklarda görülen uyum ve ölçü Allah’ın varlığının
delillerindendir.
D) Allah’ın yaratmasında kusur bulmamız mümkün
değildir.
E) Varlıklar arasındaki uyum ve düzen kendiliğinden
olmaktadır.
Bu metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Herşeyin bir gayesi vardır.
B) Varlıklar birbiriyle uyumlu hareket etmektedir.
C) Her şey tabiat kanunlarına göre hareket etmektedir.
D) Evrende ki düzen kendiliğinden meydana gelmiştir
E) Evrende ki varlıklar büyük bir bütünün parçaları gibidir.
3. “...O (Allah), karada ve denizde ne varsa bilir. O’nun
ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O, yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru ne varsa
hepsi apaçık bir kitaptadır.” (En’am suresi, 59. ayet)
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Bir sanat eseri gibi güzeldir.
B) Evren kendi kendine var olmuştur.
C) Düzen tesadüfen var olmamıştır.
D) Bu sanatı var eden bir sanatkar vardır.
E) Muhteşem düzen bir yaratıcının varlığını zorunlu
kılar.
2. Evrende hiçbir şey başıboş, anlamsız ve amaçsız
değildir. Her varlık birbiriyle uyum içerisinde, büyük
bir bütünün parçası olarak hareket etmektedir. Hiçbir
varlık kendisi için belirlenmiş olan tabiat kanunlarının
dışına çıkmamaktadır.
1
5. “Ağılda oğlak doğsa, ovada otu biter.”
Bu atasözü ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hayvanlar ovalarda beslenir, ağıllarda barınır.
B) Allah yarattığı her varlığın rızkını da yaratmaktadır.
C) Hayvanların yiyebileceği şeyler en çok ovalarda
bulunur.
D) Hayvanların sağlıklı beslenebilmesi için ovaların
varlığı zorunludur.
E) Allah canlıların rızkını onların çabası ile doğru orantılı olarak vermektedir.
6. “Allah yeryüzünü sizin için bir döşek, göğü de bir tavan
yaptı.Gökten su indirerek onunla; size besin olsun diye
(yerden) çeşitli ürünler çıkardı...” (Bakara suresi, 22.
ayet)
Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Allah karada ve denizlerde var olan her şeyden haberdardır.
B) Kainatta meydana gelen her olay Allah’ın bilgisi dahilinde gerçekleşir.
C) Allah yerin üstündekileri bildiği gibi yerin altındakileri
de bilir.
D) Canlı cansız her ne varsa Allah’ın gözetimi altındadır.
E) Allah, eşi ve benzeri olmayan, tüm canlılara merhamet edendir.
A) Yeryüzü insan için bir döşek, gökyüzü de bir tavan
gibidir.
B) Allah yeryüzünü ve gökleri yarattıktan sonra insanı
yaratmıştır.
C) Allah, yarattığı canlıların yaşamlarını sürdürebilmesi
için gerekli olan her şeyi de var edip onların istifadesine sunmuştur.
D) İnsanlar ve diğer canlılar su ihtiyaçlarını Allah’ ın
yağdırdığı yağmur ile karşılarlar.
E) Yağmuru yağdıran da, canlılara besin olması için
topraktan çeşit çeşit ürünler çıkaran da Allah’tır.
Î
TEST
1
Allah İnancı
7. Aynı güç ve yetkiye sahip iki ya da daha fazla ilah bulunsaydı, evrende kargaşa ve kaos oluşur, bu da evrenin düzenini altüst ederdi. Örneğin, ilahlardan biri yağmur yağdırmak isterken, diğeri havanın güneşli olmasını, aynı anda biri vaktin gece olmasını, diğeri gündüz
olmasını isteyebilirdi. Fakat evrendeki kusursuz denge
ve işleyiş böyle bir ikiliğin olmadığını göstermektedir.
10. Aşağıdaki ayetlerden hangisi konu olarak diğerlerinden farklıdır?
A) “Gece ile gündüz, güneş ile ay Allah’ın varlığının
delillerindendir...” (Fussilet suresi, 37. ayet)
B) “Gökleri, yeri ve bunların içinde üretip çoğalttığı
bütün canlı varlıkları yaratması, Allah’ın varlığının
işaretlerindendir...” (Şura suresi, 29. ayet)
C) “ Allah göklerin ve yerin gaybını bilir.O, kalplerin
içinde ne varsa onu da hakkıyla bilendir.” ( Fatır suresi, 38. ayet)
D) “… Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin
düşünürler (ve şöyle derler.) Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın...” (Al-i İmran suresi, 191. ayet)
E) “Güneşte, kendisi için (tespit edilmiş) olan bir karar
yerine doğru akıp gitmektedir. Bu, üstün ve güçlü
olan, bilenin takdiridir. “ (Yasin suresi 38. ayet)
A) “Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri bir oyun ve
eğlence olsun diye yaratmadık”. (Duhan suresi,
38.ayet)
B) “...O, her şeyi yaratıp bir ölçüye göre düzenlemiştir.”
(Furkan suresi, 2.ayet)
C) “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu...” (Enbiya
suresi, 22.ayet)
D) “İlahınız bir tek Allah’tır. O’ndan başka ilah yoktur...”
(Bakara suresi,163. ayet)
E) “Göğü Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) O koydu.
Sakın dengeyi bozmayın.” ( Rahman Suresi, 7 ve 8.
ayetler)
8. Aşağıdakilerden hangisi konu itibariyle diğerlerinden farklıdır?
A) “...Bana dua ettiği zaman dua edenin dileğine karşılık veririm...” (Bakara suresi, 186. ayet)
B) “...O (Allah), her an yaratma halindedir.” (Rahman
suresi, 29. ayet)
C) “O, yaşatandır ve öldürendir. Gecenin ve gündüzün
değişmesi onun eseridir...” (Mü’minun suresi, 80.
ayet)
D) “Yaratmayı ilk başlatan da, devam ettiren de odur...”
(Rum suresi, 27. ayet)
E) “Gökleri ve yeryüzünü yoktan var eden O’dur...”
(Şura suresi, 11. ayet)
9. “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar olsaydı
kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu...” (Enbiya suresi, 22. ayet)
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bu durumu en iyi anlatan ayet aşağıdakilerden
hangisidir?
11. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın yarattıklarını koruyup gözettiğini gösteren durumlardan biri değildir?
A) Evreni ve içindeki tüm varlıkları yoktan yaratmış
olması
B) İnsanlara doğru yolu göstermek üzere birçok peygamber göndermiş olması
C) İyiyi, kötüyü, doğruyu, yanlışı ayırabilmesi ve zarara
uğramaması için insana akıl, fikir ve anlayış vermesi
D) Canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli
olan yiyecek, içecek gibi temel ihtiyaçları var etmiş
olması
E) Helali, haramı, ibadetleri vb. öğrenmede ve İslam’a
uygun yaşamalarını sağlamada rehber olmak üzere
insanlara ilahi kitaplar göndermiş olması
12. Allah’ın kendisini her zaman ve her yerde görüp
gözettiğine inanan bir insanın aşağıdakilerden hangisini yapması doğru olmaz?
Bu ayetle aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?
A) İhtiyacı olanlara yardımcı olması
B) Allah’ın yasak ettiği şeyleri yapmaktan sakınması
C) Görev ve sorumluluk bilinciyle yaşamını sürdürmesi
D) İnsanların kendisini görmediğini durumlarda günah
işlemesi
E) Duygu, düşünce ve davranışlarında hep Allah’ın rızasını gözetmesi
KAVRAM
IM
EST
AT
KAZAN
A) Ezeli ve ebedi olanın yalnızca Allah olduğuna
B) Allah’ın hiçbir şeye muhtaç olmadığına
C) Her şeyin yaratıcısının Allah olduğuna
D) Allah’ın bir ve tek olduğuna
E) Allah’ın her şeyi bildiğine
Adı
:.............................................
1
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
SINIF
KA
ZA
VE
TEST
AVRAM
MK
A
NI
ST
TE
10.
D
Allah İnancı
1. • Allah gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulunanları
koruyup gözetir.
•Allah görünen ve görünmeyen bütün varlık alemini
her yönüyle bilir.
•Allah, gözetimi altında olduğunu ve sorumlu tutulacağını insana hatırlatır.
•Allah insana herkesten ve her şeyden çok daha yakındır.
4. Yüce Allah’ın yaratması; yoktan var etme şeklinde ve
bir anda olabileceği gibi var olandan başka bir şey
yaratma ve çeşitli evrelerden geçirerek yaratma şeklinde de olabilir. Örneğin yüce Allah başlangıçta yer
ve gökleri bitişik halde yaratmışken sonra birbirinden
ayırmış ve dört evrede yerküreyi, iki evrede de gökleri
yaratmıştır. Sonra yeryüzünü canlılar için yaşanabilir
bir hale getirmiş ve daha sonrada canlıları yaratmıştır.
2. Yüce Allah her şeyi yaratan, yaşatan ve gözetendir.
Yaratıldığı andan itibaren evrende meydana gelen her
şey onun izni ve dilemesi ile gerçekleşmektedir. Bu,
Allah’ın sürekli bir yaratma halinde olması demektir. Bu
konuda Kur’an’da şöyle buyurulur: “ …O her an yaratma halindedir.” (Rahman suresi, 29. ayet)
Bu metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Her şeyi yaratan ve yaşatan Allah’tır.
B) Allah’ın eşi benzeri ve ortağı yoktur.
C) Allah yarattıklarını her an görüp gözetmektedir.
D) Allah sürekli olarak yaratmaya devam etmektedir.
E) Evrende meydana gelen her şey Allah’ın izni ve dilemesiyle meydana gelmektedir.
3. “Hiç kimse; her resmin bir ressamının, her kitabın bir
yazarının, her elbisenin bir terzisinin, her binanın bir
ustasının olduğundan şüphe etmez. Ortada bir eser
varsa onu mutlaka bir yapan vardır diye düşünür. O
halde içinde yaşadığımız muhteşem evrenin de bir - - vardır. “
Cümlenin akışına göre boşluğa aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
A) Şekli C) Ölçüsü E) İklimi
Î
B) Güzelliği D) Yaratıcısı Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Verilen bilgiler aşağıdaki ayetlerle anlam yönünden
eşleştirildiğinde hangi ayet dışarda kalır?
A) “...Gökleri ve yeri koruyup gözetmek kendisine zor
gelmez. O yücedir, büyüktür.” (Bakara suresi, 255.
ayet)
B) “Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. O, kalplerin
içinde ne varsa onu da hakkıyla bilir.” (Fatır suresi,
38. ayet)
C) “… Biz ona (insana) şah damarından daha yakınız.”
(Kaf suresi,16. ayet)
D) “İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır?”
(Kıyame suresi, 36. ayet)
E) “Bu (Kur’an) bütün insanlığa bir açıklamadır; takva
sahipleri içinde bir hidayet ve bir öğüttür.” (Al-i İmran
suresi, 138. ayet)
2
A) Üzerinde yaşadığımız gezegen tek aşamada ve bir
anda yaratılmıştır.
B) Allah’ın var olan bir şeyden başka bir şey yaratması
mümkündür.
C) Allah’ın bir anda yarattığı varlıklar olabileceği gibi
sürece yayarak ve çeşitli aşamalardan geçirerek
yarattığı varlıklar da olabilir.
D) Allah, canlıları yaratmadan önce yeryüzünü canlıların yaşamasına uygun hale getirmiştir.
E) Gökler ve yeryüzü bugünki haline çeşitli evrelerden
geçirilerek getirilmiştir
5. “Üstlerinde ki göğe bakmazlar mı ki, onu nasıl bina
etmiş ve nasıl donatmışız ! Onda hiçbir çatlak yok.
Yeryüzünü de döşedik ve ona sabit dağlar koyduk.
Orada gönül açan her türden bitkiler yetiştirdik.Allah’a
yönelen her kula gönül gözünü açmak ve ibret vermek
için ( bütün bunları yaptık)” (Kaf suresi, 6-8.ayetler )
Bu ayetlerde Allah’ın sıfatlarından hangisi daha
çok vurgulanmaktadır?
A) Yaratıcılığı
B) Birliği
C) Bağışlayıcılığı
D) İlmi
E) Merhameti
6. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Allah her şeyi yoktan yaratmıştır.
B) Allah yarattığı varlıkları her an görüp gözetmektedir.
C) Allah’ın yarattığı her şeyde bir ölçü ve uyum vardır.
D) Allah varlıkları yarattıktan sonra onları kendi haline
bırakmıştır.
E) Allah yarattığı canlıların yaşamlarını sürdürebilmesi
için onlara rızık verendir.
TEST
2
Allah İnancı
7. “Evrende mükemmel bir ölçü, varlıklar arasında harikulade bir uyum vardır. Hiçbir varlık, kendisi için belirlenmiş tabiat kanunlarının dışına çıkmamaktadır. Güneş
her gün doğudan doğup batıdan batmakta, gece ve
gündüz birbirini takip etmekte, dünyamız yörüngesinden hiç çıkmadan hep aynı sürede dönüşünü tamamlamaktadır.
9. Allah, gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulunanları
kendileri için belirlenmiş süre tamamlanıncaya kadar
korur. Bu, evrende kurulmuş olan düzenin gözetilip korunması demektir.
Bu durumu ifade eden ayet aşağıdakilerden hangisidir?
A) “Şüphesiz ki kitabı sana hak olarak indirdik. O halde
sen de dini Allah’a has kılarak kulluk et.” (Zümer
suresi, 2. ayet)
B) “...Gökleri ve yeri koruyup gözetmek kendisine zor
gelmez. O yücedir, büyüktür.” (Bakara suresi, 255.
ayet)
C) “Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün
birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için
elbette ibretler vardır.” (Al-i İmran suresi, 190. ayet)
D) “De ki: Göklerde ve yerde neler var, bir baksanıza.
Fakat ayetler ve uyarılar inanmayan bir topluma hiçbir fayda sağlamaz.” (Yunus suresi,101. ayet)
E) “Yavrucuğum! Namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret.
Kötülükten vazgeçirmeye çalış…” (Lokman suresi,
17. ayet)
8. Aşağıdaki ayetlerden hangisi konu itibariyle diğerlerinden farklıdır?
KAVRAM
IM
EST
AT
KAZAN
A) “Gökleri yedi kat yaratan O’dur.Rahman’ın yaratmasında bir dengesizlik göremezsin.Gözünü çevir de
bir bak bozukluk görebiliyor musun?” (Mülk suresi,
3. ayet)
B) “Gökten bir ölçüye göre suyu indiren O’dur.Biz
onunla kupkuru ölü bir memlekete can verdik...”
(Zuhruf suresi, 11.ayet)
C) “Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O’dur.
Her biri bir yörüngede hareket etmektedir.” (Enbiya
suresi, 33 .ayet)
D) “Güneşte, kendisi için (tespit edilmiş) olan bir karar
yerine doğru akıp gitmektedir. Bu, üstün ve güçlü
olan Allah’ın takdiridir. “ (Yasin suresi 38. ayet)
E) “Peygamberleri dedi ki: Gökleri ve yeri yaratan
Allah hakkında şüphe mi var?....” ( İbrahim suresi,
10. ayet)
Adı
:.............................................
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bu metinden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabiliriz?
A) Doğadaki bu düzeni var eden evrenin kendisidir.
B) Evren ve içindeki varlıklar kendi kendine meydana
gelmiştir.
C) Evren tesadüflerin eseri olamaz.O, bilinçli bir tasarımın ürünüdür.
D) Evrendeki varlıklar başıboş, anlamsız ve amaçsız
bir şekilde hareket etmektedir.
E) Evrende var olan ölçü, düzen ve uyum onun, her
şeye güç yetiren üstün bir varlık tarafından meydana getirildiğini göstermez.
10. • Allah’ın bir şeyi var etmesi için belli bir zamana ve
hazırlığa ihtiyacı yoktur.
•Evrende meydana gelen her şey Allah’ın bilgisi dahilinde, onun izni ve dilemesiyle oluşur.
•Allah her şeyi yaratan ve yaşamasını sağlayandır.
Yaşam da ölüm de Allah’ın emriyledir.
•Her canlı ancak Allah’ın yarattığı rızıkla yaşamını
sürdürmektedir.
Verilen bilgiler aşağıdaki ayetlerle anlam yönünden
eşleştirildiğinde hangi ayet dışarda kalır?
A) “...O, (Allah) karada ve denizde ne varsa bilir; O’nun
ilmi dışında bir yaprak bile düşmez...” (En’am suresi, 59. ayet),
B) “Bir şeyin olmasını dilediğinde, onun işi “Ol!” demekten ibarettir; o da oluverir.” (Yasin suresi, 82.
ayet)
C) “O, yaşatan ve öldürendir; gecenin ve gündüzün
değişmesi onun eseridir.” (Mü’minun suresi, 80.
ayet)
D) “Yeryüzündeki her canlının rızkı yalnızca Allah’ın
üzerinedir...” (Hud suresi, 6. ayet)
E) “İnsana bilmediklerini belleten, kalemle yazmayı
öğreten Rabbin, en büyük kerem sahibidir.” (Alak
suresi, 3-5. ayetler)
1
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
SINIF
KA
ZA
VE
TEST
AVRAM
MK
A
NI
ST
TE
10.
D
Allah İnancı
1. Dua ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
4. Aşağıdakilerin hangisinde insanı Allah’a dua etmeye yönelten sebep diğerlerinden farklıdır?
A) İnsanın iç huzurunu artırır.
B) Kulun Allah ile bağını güçlendirir.
C) İnsanda sorumluluk bilincini geliştirir.
D) İnsanın toplumdan soyutlanmasını sağlar.
E) Sabrı, paylaşmayı, birlik ve beraberliği öğretir.
3. Peygamberimiz “ibadetin özü” olarak aşağıdakilerden hangisini ifade etmiştir?
A) Gireceği sınavda başarılı olma isteği
B) Yakalandığı ağır hastalıktan kurtulma isteği
C) Tehlikeli bir durum karşısında güvende olma isteği
D) İstediği üniversiteye yerleşmiş olmaktan dolayı şükretme isteği
E) Bir zorluğun üstesinden gelebilmek için yardım isteği
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Sessizce ve içtenlikle dua etmeliyiz
B) Duamızın hemen kabul olunacağını bilmeliyiz.
C) Dua esnasında Allah ile aramıza aracı koymamalıyız.
D) Yalnızca kendimiz için değil, tüm insanlık için dua
etmeliyiz.
E) Kendimizin ve insanların zararına olacak dualar etmemeliyiz.
2. Aşağıdakilerden hangisi ibadet etmenin insana
sağladığı faydalardan biri değildir?
5. Tövbe ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) Günahı hafife almaktır.
B) Yapılan hatayı onarmaktır.
C) Günah işlediğine pişman olmaktır.
D) Aynı hataya düşmemeye karar vermektir.
E) Günahtan dolayı Allah’tan af dilemektir..
6. Aşağıdakilerden hangisi insanın Allah ile iletişim
kurma yollarından biri değildir?
A) İbadet etmek
B) Kur’an okumak
C) Selamlaşmak
D) Dua etmek
E) Tövbe etmek
A) Abdest
B) Namaz
C) Dua
D) Hac
E) Oruç
Î
3
TEST
3
Allah İnancı
7. Aşağıdakilerden hangisi insanları dua etmeye yönelten etkenlerden biri değildir?
10. Dua ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Dua sadece Allah’a yapılır.
B) Allah dua edenin duasına icabet eder.
C) İnsan dua yoluyla Allah ile iletişime geçer.
D) Dua hem sıkıntılı, hem de huzurlu zamanlarda yapılabilir.
E) Duanın türbelerde yapılması kabul edilmesine vesile olur.
A) Gelecek endişesi
B) Hastalıktan şifa bulma isteği
C) Sahip olduğu nimetler için şükretme arzusu
D) Her hangi bir şeyden dolayı duyulan korku
E) Kimseye ve hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını düşünme
Ayşe
: Dua insanın Allah katındaki değerini artırır.
Ali
: İnsanlar dilek ve isteklerini dua yoluyla Allah’a
iletir.
Elif
: Duamız kısa sürede kabul olmazsa dua etmeyi bırakmak gerekir.
Dua ile ilgili hangi öğrencilerin verdiği bilgi yanlıştır?
A) Ahmet ve Ayşe
B) Ahmet ve Elif
C) Ayşe ve Ali
D) Ali ve Elif
E) Ayşe ve Elif
9. Aşağıdakilerden hangisi “Allah’a niçin ibadet edilir?” sorusuna cevap olamaz?
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
8. Ahmet : Sadece zor bir durumda kaldığımız zaman dua etmeliyiz.
11. İnsanın yaratılış amacı; Yüce Allah’ı tanımak, yalnızca
ona ibadet etmek ve onunla iletişimi sürekli hale getirmektir.
Bu durumu en iyi ifade eden ayet aşağıdakilerden
hangisidir?
A) “...Allah’ı anmak elbette (ibadetlerin) en büyüğüdür...” (Ankebut suresi, 45. ayet)
B) “Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, yüceler yücesidi ve O’nun her şeye gücü yeter.” (Mülk Suresi,
1. ayet)
C) “İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır?”
(Kıyame suresi, 36. ayet)
D) “Sizin ilahınız ancak kendisinden başka hiçbir ilah
bulunmayan Allah’tır...” (Taha suresi, 98. ayet)
E) “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler
diye yarattım.” Zariyat suresi, 56. ayet)
12. Duanın insan üzerindeki etkileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
KAVRAM
IM
EST
AT
KAZAN
A) Şükretmek için
B) Emrettiği için
C) Rızasını kazanmak için
D) Toplumda beğenilmek için
E) Sevgisini kazanmak için
Adı
:.............................................
A) Dua ile isteklerinin gerçekleşeceğine inanan insan
çalışmayı bırakır.
B) Samimi olarak yapılan dua, insanın kötülükten uzaklaşmasına yardımcı olur.
C) Dua etmek insanın güzel davranışlara yönelmesine
katkı sağlar.
D) Dua eden kişi, Allah’ın kendisine yardım ettiğini düşünür.
E) Dua insanın manen rahatlamasına, kendini huzurlu
hissetmesine katkı sağlar.
1
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
SINIF
KA
ZA
VE
Allah İnancı
1. “İbadet niçin yapılır?” sorusuna verilen cevaplar
önem derecesine göre sıralanacak olursa ilk sırayı
aşağıdakilerden hangisi alır?
A) Manevi yönden rahatlatması
B) İyilik yapmaya teşvik etmesi
C) Karamsarlığa düşmekten kurtarması
D) Günah işleme hususunda cesaretlendirmesi
E) Başkalarına karşı hoşgörülü ve bağışlayıcı yapması
Bu metinde Ayşe Nine, Allah ile iletişim kurma yollarından kaç tanesini gerçekleştirmiştir?
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
3. “Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz.” (Fatiha suresi, 5.ayet)
“Amellerinizi sırf Allah rızası için yapınız. Çünkü Allah
sırf kendisi için yapılan ibadeti kabul eder.” (Hadis-i
Şerif)
Verilen ayet ve hadiste ibadetlerle ilgili asıl vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Allah için yapılmalı
B) Huşu ile yapılmalı
C) Cemeatle yerine getirilmeli
D) Vaktinde yerine getirilmeli
E) Abdestli olarak yerine getirilmeli
Î
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2. Ayşe Nine hastalığının verdiği rahatsızlık sebebiyle
gece boyunca hiç uyuyamamıştı. Vücudunda şiddetli
ağrılar hissediyordu. Bir ara yatağından doğruldu,
ellerini semaya doğru açtı ve şifa vermesi için Allah’a
yalvarıp yakardı. Bir süre sonra sabah ezanını işitti.
Güçlükle de olsa yerinden kalkıp, sabah namazını
kıldı. Namazdan sonra rahmetli eşinin hac ibadetini
yapmak üzere gittiğinde Mekke’den kendisine hediye
olarak getirdiği Kur’an-ı Kerim’i açtı ve hava iyice aydınlanıncaya kadar okudu.
4
4. Aşağıdakilerden hangisi tövbenin insana kazandırdığı faydalardan biri değildir?
A) Sevap kazanmak için
B) Allah’a şükretmek için
C) Cennete girebilmek için
D) Allah’ın emri olduğu için
E) Cehenneme girmemek için
A) 1
TEST
AVRAM
MK
A
NI
ST
TE
10.
D
5. “Kim haksız davranışından sonra tövbe eder ve durumunu düzeltirse şüphesiz Allah onun tövbesini kabul
eder. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.” (Maide
suresi, 39. ayet)
Bu ayete göre Allah’ın günahları bağışlaması hangi
şarta bağlanmıştır?
A) Çok fazla ibadet etmeye
B) İnsanlara yardımcı olmaya
C) İşlenen günahı itiraf etmeye
D) Bir daha hiç günah işlememeye
E) Af dileyip,davranışlarını düzeltmeye
6. Aşağıdakilerden hangisi samimi olarak yapılan tövbede bulunması gereken şartlardan biri değildir?
A) Kul hakkı varsa hak sahibiyle helalleşmek
B) Tövbeyi din görevlisinin huzurunda yapmak
C) İşlenen günahtan dolayı pişmanlık duymak
D) İşlenen günahtan dolayı affedilmeyi istemek
E) Aynı günahı bir daha işlememeye kararlı olmak
TEST
4
Allah İnancı
7. • Namaz, insanın Allah’a bağlılığını, sevgi ve güvenini
söz ve hareketleriyle ortaya koyması anlamına gelir.
•Oruç, Allah’ın verdiği nimetlerin kıymetini daha iyi anlamak, Allah için sabretmek anlamı taşır.
•Zekat ve Sadaka, sahip olunan şeyleri Allah yolunda
harcanmak ve paylaşmaktır.
•Hac, zorluklara dayanmak, Allah’ın koyduğu sınırlara
uymaktır. Kardeşlik ve eşitliktir.
•Kurban, Allah’a adanmışlıktır. O’na teslim olmak, her
şeyini onun için feda edebileceğini göstermiş olmak
ve O’na yakınlaşmaktır.
10. “O kadar çok günah işledim ki, artık Allah beni affetmez.”
Bu şekilde düşünüp, tövbe etmeyen bir kimseyi
düştüğü karamsarlıktan çıkarabilecek en etkili ayet
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) “Yine onlar ki, bir kötülük yaptıklarında ya da kendilerine zulmettiklerinde Allah’ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tövbe istiğfar ederler. Zaten günahları Allah’tan başka kim bağışlayabilir ki… “(Al-i
İmran suresi, 135. ayet)
B) “Yoksa kötülükleri yapıp yapıp da içlerinden birine
içlerinden birine ölüm gelip çatınca “Ben şimdi tövbe
ettim” diyenler ile kafir olarak ölenler için tövbe yoktur...” (Nisa suresi,18. ayet)
C) “De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü
Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok
bağışlayan, çok esirgeyendir.” (Zümer suresi, 53.
ayet)
D) “Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli
bir yere sokarız.” (Nisa suresi, 31. ayet)
E) “...Şüphesiz Allah çok tövbe edenleri sever, çok temizlenenleri sever.” (Bakara suresi, 222. ayet)
A) Allah ile İletişim ve Farz İbadetler
B) Allah ile İletişimde İbadetlerin Rolü
C) İslam’da İbadetlerin Bireysel Faydaları
D) İbadet Esnasında Karşılaşılan Zorluklar
E) İslam’da İbadetlerin Toplumsal Faydaları
8. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim okumanın
kişiye kazandırdıklarından biri değildir?
A) Kendini Allah’a yakın hisseder.
B) Doğrudan Allah ile iletişim kurmuş olur.
C) Gaybı öğrenir ve gelecekten haber verebilir.
D) Allah’ın pek çok ayette insana hitap ettiğinin farkına
varır.
E) Dinin emir, yasak ve öğütlerini en temel kaynaktan
öğrenmiş olur.
9. Aşağıda verilen ayetlerden hangisi konu bakımından diğerlerinden farklıdır?
KAVRAM
IM
EST
AT
KAZAN
A) “ Sabır ve namaz ile Allah’tan yadım isteyin...”
( Bakara suresi, 45.ayet)
B) “ ...Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık
veririm...” ( Bakara suresi, 186.ayet)
C) “ De ki : Duanız olmasa Rabb’im size ne diye değer
versin...”( Furkan suresi, 77 .ayet)
D) “ Rabb’inize yalvara yakara ve gizlice dua edin...”
( Araf suresi, 55.ayet)
E) “ Ey iman edenler! Allah’tan korkun.O’na yaklaşmaya yol arayın ve yolunda cihad edin ki kurtuluşa
eresiniz.” ( Maide suresi, 35. ayet)
Adı
:.............................................
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İnsanın Allah ile iletişimi dikkate alındığında bu
metne verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?
11. Aşağıdakilerden hangisi günahın etkilerinden kurtulmak için yapılması gereken bir davranıştır?
A) İşlediği günahı küçümseyip önemsememek
B) İşlediği günah için kendini suçlayıp sürekli pişmanlık
duymak
C) İşlediği günahın asıl sorumlusu olarak başkalarını
görmek
D) Günahına içtenlikle tövbe edip Allah’ın affedeceğine
olan inancını korumak
E) Günahın kendisinde oluşturduğu vicdani rahatsızlığı
bastırmak için çeşitli etkinliklere katılmak
12. Dua ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) Dua ibadetlerin özüdür.
B) Dua insanın Allah ile iletişimini güçlendirir.
C) Dua esnasında ellerin semaya doğru açılması sünnettir.
D) Duanın kabulü için içtenlikle Allah’a yönelmek
önemlidir.
E) Günah sayılan şeylerin gerçekleşmesi için dua etmekte bir sakınca yoktur.
1
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
SINIF
KA
ZA
VE
AVRAM
MK
A
NI
ST
TE
10.
D
TEST
5
Allah İnancı – 3
1. “Zat, sıfat ve fiillerinde Allah’a hiçbir şeyi ortak
koşmamak, Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak”
olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
4. Allah’ın varlığına iman eden bir insanın aşağıdaki
davranışlardan hangisini yapması doğru değildir?
A) Allah’a ulaşmak için bazı varlıkları aracı yapması
B) Allah’tan başka hiçbir varlığa ibadet etmemesi
C) Her şeyi yaratanın Allah olduğuna inanması
D) Hiç bir şeyi Allah’a ortak koşmaması
E) Kötülük işlemekten uzak durması
2. Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin temel inanç
esaslarından biri değildir?
A) Kadere inanmak
B) Evliyalara inanmak
C) Meleklere inanmak
D) Kitaplara inanmak
E) Peygamberlere inanmak
3. Allah’tan başka herhangi bir varlığın tanrısal nitelikler taşıdığına inanmaya, Allah’a ortak koşmaya
ne denir?
A) Tevhit
C) Şirk E) Kıdem
Î
B) Takva
D) Kafir
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Tekbir
B) Teşrik
C) Teslis
D) Tevhit
E) Tescim
5. Aşağıdakilerin hangisinde melek ve yaptığı görev
yanlış verilmiştir?
A) Kiramen Katibin:İnsanların yaptıklarını kaydeder.
B) Münker Nekir: Kabirde ki sorguyu gerçekleştirir.
C) Azrail: Eceli gelen insanların canını alır.
D) Cebrail: Peygamberlere vahiy getirir.
E) İsrafil: Tabiat olaylarını idare eder.
6. Aşağıdakilerden hangisi dört büyük melek olarak
isimlendirilen meleklerden biri değildir?
A) Azrail
B) Mikail
C) Münker Nekir
D) İsrafil
E) Cebrail
TEST
5
Allah İnancı– 3
7. “Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler değerli yazıcılar
vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilir.” (İnfitar suresi, 10-12. ayetler)
10. Allah’ın birliğini en iyi vurgulayan ayet aşağıdakilerden hangisidir?
A) “Ey insanlar! Şüphesiz size Rabbinizden kesin bir
delil geldi ve size apaçık bir nur indirdik.” ( Nisa sures, 174.ayet )
B) “Rabbinizden size indirilene uyun. O’nu bırakıp da
başka dostların peşinden gitmeyin. Ne kadar da az
öğüt alıyorsunuz!” ( A’raf suresi, 3.ayet )
C) “De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi Allah içindir.”
( En’am suresi,162.ayet)
D) “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı yer ve gök ( bunların nizamı ) bozulup gitmişti....”( Enbiya suresi, 22.ayet )
E) “Kur’an’ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz
koruyacağız.” ( Hicr suresi, 9.ayet )
Bu ayette aşağıdaki meleklerden hangisi vurgulanmıştır?
8. İlahi kitaplarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Büyük kitaplar dört tanedir.
B) Allah katından gönderilmiştir.
C) Peygamberlere gönderilmiştir.
D) Cebrail aracılığıyla indirilmiştir.
E) Allah’ın ve Peygamberin sözlerinden oluşur.
9. Aşağıdakilerden hangisi meleklerin görevlerinden
biridir?
A) İlahi kitapları korumak
B) İnsanları iyiliğe yönlendirmek
C) Allah’ın emirlerini tebliğ etmek
D) Kıyametin geleceğini bildirmek
E) İnsanların günah işlemesine engel olmak
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Kiramen Katibin
B) Münker Nekir
C) Hamele-i Arş
D) Mukarrebun
E) Hafaza
11. “İman, Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna
inanmaktır.”
Bu hadiste vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) İman-amel birlikteliği
B) İslam’da temel inançlar
C) Namaz kılmanın değeri
D) Müslüman olmanın önemi
E) İslam’da ibadetlerin değeri
12. “Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene
iman etti, müminler de ( iman ettiler ). Her biri Allah’a,
meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman
ettiler.’Allah’ın peygamberlerinden hiçbiri arasında
ayrım yapmayız.İşittik, itaat ettik.Ey Rabbimiz, affına
sığındık! Dönüş sanadır’ dediler.” ( Bakara suresi, 285.
ayet)
Bu ayette inanç esaslarından hangisine değinilmemiştir?
KAVRAM
IM
EST
AT
KAZAN
A) Peygamberlere iman
B) Meleklere iman
C) Kitaplara iman
D) Ahirete iman
1
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
KA
ZA
VE
AVRAM
MK
A
NI
ST
TE
10.
D
TEST
6
SINIF Allah İnancı – 4
1. Uzun zamandır Üniversite Giriş Sınavı’na hazırlanmakta olan Burcu, sınav zamanına kadar planlı, etkili
bir şekilde derslerine çalışmış, konuları tekrar etmiş,
ünitelerle ilgili çok sayıda soru çözmüştür.Sınav günü
de “Allahım! Ben elimden geleni yaptım. Başarılı olmak
için üzerime düşen görevleri yerine getirdim.Sana güvenip dayandım. Başarılı olmam için bana yardım et.”
diye dua etmiştir.
4. Peygamberler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) Peygamberler çok çalışarak ve sürekli ibadet ederek bu göreve gelmişlerdir.
B) Bütün peygamberler ümmetlerine aynı inanç esaslarını tebliğ etmiştir.
C) İnsanlık tarihi boyunca çok sayıda peygamber gönderilmiştir.
D) Bütün peygamberlere inanmak imanın şartlarındandır.
E) Peygamberlerin sonuncusu Hz.Muhammed(sav.)’dir.
Burcu’nun bu durumunu en doğru şekilde ifade
eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
B) Tevekkül
D) Şükür
2. Aşağıdakilerden hangisi kendisine ilahi kitap verilen peygamberlerden biridir?
A) Hz. Nuh
B) Hz. Yusuf
C) Hz. Süleyman
D) Hz. İbrahim
E) Hz. Musa
3. Ahmet : Tevrat, Hz. Davud’a indirilmiştir.
Ayşe
: İncil, Hz. İsa’ya indirilmiştir.
Ali
: Zebur, Hz. Musa’ya indirilmiştir.
Elif
: Kur’an, Hz. Muhammed’e indirilmiştir.
Yukarıda ilahi kitaplarla ilgili hangi öğrencilerin
verdiği bilgi yanlıştır?
A) Ayşe ve Ali
B) Ayşe ve Elif
C) Ahmet ve Ali
D) Ahmet ve Elif
E) Ahmet ve Ayşe
Î
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) İrade C) Kaza
E) Dua
5. Aşağıdakilerden hangisi Kader inancının insana
kazandırdıklarından biri değildir?
A) Her şeyin Allah’ın bilgisi dahilinde olduğunu bilir.
B) Hiç bir şeyin başıboş ve gayesiz olmadığı anlar.
C) Felaket anlarında soğukkanlı ve dirençli olur.
D) Haksızlıklar karşısında çaresiz kalır.
E) Sorumluluk bilinciye hareket eder.
6. Peygamberlerin “çok zeki, çok akıllı olmak” anlamına gelen ortak niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fetanet
B) İsmet
C) Sıdk
D) Emanet
E) Tebliğ
TEST
6
Allah İnancı – 4
7. “Biz kıyamet gününde adalet terazileri kurarız. Orada
hiçbir kimse herhangi bir haksızlığa uğratılmayacaktır.
(Yapılan iş) bir hardal tanesi kadar bile olsa getirir,
mizana koyarız. Hesap görücü olarak biz yeteriz.”
(Enbiya suresi, 47. ayet)
10. Toplumların yükseliş ve çöküşlerinde belirleyici olan
“sosyal kanunlar” vardır. Buna “sünnetullah” da denir. Eğitime önem verilen bir toplumda cehalet azalır.
Adaletin sağlanmadığı bir toplumda zulüm ve haksızlık
artar. Toplumsal iyileşme ve bozulma toplumların kendileri ile ilişkilidir.
Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu durumu en iyi ifade etmektedir?
8. Mucize ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Peygamberliği ispat etmek amacıyla gösterilir
B) Peygamberler istediği mucizeyi gösterir.
C) Allah’ın izni ve yardımıyla gerçekleşir.
D) Büyük evliyalar mucize gösterir.
E) Olağanüstü bir olaydır.
9. Aşağıdakilerden hangisi kendisine suhuf verilen
peygamberlerden biri değildir?
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Ahirette hiç kimseye haksızlık yapılmayacaktır.
B) Ahiret hayatına sadece Müslümanlar ulaşacaktır.
C) Ahirette herkes Allah tarafından hesaba çekilecektir.
D) Dünyada işlenen en küçük iyilik ve kötülük ahirette
karşılığını bulacaktır.
E) Ahirette adalet terazileri kurulacak ve herkesin
amelleri tartılacaktır.
A) “Siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı
ümmetsiniz...” (Al-i İmran suresi, 110. ayet)
B) “Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü men
eden bir topluluk bulunsun...” (Al-i İmran suresi,
104. ayet)
C) “Her milletin belli bir eceli vardır. Onların eceli geldi
mi ne bir an geri kalabilirler, ne de öne geçebilirler.”
(Araf suresi, 34. ayet)
D) “...Bir toplum kendilerinde ki özellikleri değiştirmedikçe Allah, onlarda bulunanı değiştirmez...” (Rad
suresi, 11. ayet)
E) “Onlara: Yeryüzünde fesat çıkarmayın, denildiği
zaman, “Biz ancak ıslah edicileriz” derler.” (Bakara
suresi, 11. ayet)
11. Yüce Allah’ın ezelden ebede kadar olacak bütün şeylerin zaman ve yerini, özellik ve niteliklerini, ezeli ilmiyle
bilip takdir etmesidir.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevekkül
C) Kader
E) Tedbir
12. Aşağıdakilerden hangisi ahirete inanan bir kişinin
özelliklerinden olamaz?
EST
AT
KAZAN
A) Hz. Davud
B) Hz. Adem
C) Hz. Şit
D) Hz. İbrahim
E) Hz. İdris
KAVRAM
IM
B) İrade
D) Kaza
A) Ölüme hazırlıklı olmaya gayret eder.
B) Kötülüklerden uzak durmaya çalışır.
C) İbadetlerinde devamlı ve titiz olur.
D) Hırs ve bencillikten uzak durur.
E) Davranışlarında sınırsız olur.
1
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Download